1 GBP= 81.30 INR​                       

BREAKING NEWS

bpsI aebmfnIÄ ITn\m[zm\n-IÄ; ]qªmdnð Rm³ hnX¨ kv--t\lw Rm³ sIm¿póp; ss{IkvXh kaqlw hnZym`ymkw Hcp I¨hS Nc¡m¡n amäpóp; 50 tImSn apS¡n ]mtdð ]Ån \nÀ½mWw Al¦mc-a-tñ? bpsIbn se-¯nb ]n kn tPmÀÖv {_n«ojv aebmfntbmSv

bpsI aebmfnIÄ ITn\m[zm\n-IÄ; ]qªmdnð Rm³ hnX¨ kv--t\lw Rm³ sIm¿póp; ss{IkvXh kaqlw hnZym`ymkw Hcp I¨hS Nc¡m¡n amäpóp; 50 tImSn apS¡n ]mtdð ]Ån \nÀ½mWw Al¦mc-a-tñ? bpsIbn se-¯nb ]n kn tPmÀÖv {_n«ojv aebmfntbmSv

D-d-¡-¯n-sâ B-ekyw sXñp-anñm-sX-bmWv ]q-ªm-dn-sâ kz-´w t\-Xm-hv ]n kn tPmÀ-Öv {_n-«o-jv a-e-bmfn-tbm-Sv kw-km-cn-¨p Xp-S-§n-bXv. Cóse cm-hnse cm-hnse 8.30\v amôÌdnse tlm«enð sh-¨v \-S¯nb A-`n-ap-Jw A-t±-l-¯n-sâ Np-dp-Np-dp-¡v hy-à-am-¡p-ó-Xm-bn-cp-óp. Nq-tSm-sS H-cp I-¸v Nm-b Ip-Sn-¡p-ó-Xn-\n-S-bnð tI-c-f- cm-{ão-bhpw \n-e-hn-se km-l-N-cy-§-fp-w Nn-e Im-cy-§-tfm-bpÅ tbm-Pn¸pw hn-tbm-Pn-¸p-sañmw ]n kn tPmÀ-Öv hy-à-am-¡n. P\]£ cm{ãob kwLS\bpsS t\Xm¡òmcmb amôÌdnse A\nð A[nImcw, tPmkv Fónhcpw H¸w Dïmbncp-óp. {_n-«o-jv a-e-bm-fn- A-tkm-kn-tb-äv F-Un-äÀ km-_p Np-ï

amôÌdnte¡v `mcybv--s¡m¸w bm{XsN-¿-th A-Sp-¯n-cpó bphXnbp sS XpSbnð ]n-Sn-s¨-óv ]-cmXn; AdnbmsX ap- «nbsXóv ]dªn«pw Ipä¡mcs\óv hn[n¨v tImSXn

hnam\bm{Xbv¡nsS bphXntbmSv A]acymZbmbn s]cpamdnsbó Ipäw Npa¯n kpa³Zmkv Fó 46Imc³ amôÌÀ FbÀt]mÀ«nð h¨v AdÌnembn. `mcys¡m¸w tZmlbnð

\n§fpsS tkmjyð ao-Unb A¡uïpIÄ Bsc¦nepw lm¡v sNbv--tXm Fóv F§-s\ Adn-bmw? lm¡v sNbv-X A-¡u-ïp-IÄ F§s\ dn¡-hÀ sN-bv-sX-Sp¡mw?

CXv lm¡nwKpIfpsS ImeamWv. \nXyhpsatómWw h³ tXmXnepÅ lm¡nwKv hmÀ¯IfmWv \mw tI«v sImïncn¡póXv. Cóv lm¡ÀamcpsS {][m\ e£y§fnsemómWv

c-ta-iv sN-ón-¯-e-sb c-hn ]q-Pm-cn hn-fn¨-Xv bp-sI- \-¼-dnð\n-óv; [-\nIsc am{Xw e£y-anSpó ]q-Pm-cn sN-ón-¯e-sb hn-fn¨Xv cm-{ão-b hn-hm-Z-am-Ipw; \n-km-an-sâ A-t[m-tem-I _-Ô-§Ä ]p-d-¯v

c-ta-iv sN-ón-¯-e-sb c-hn ]q-Pm-cn hn-fn¨-Xv bp-sI- \-¼-dnð\n-óv; [-\nIsc am{Xw e£y-anSpó ]q-Pm-cn sN-ón-¯e-sb hn-fn¨Xv cm-{ão-b hn-hm-Z-am-Ipw; \n-km-an-sâ A-t[m-tem-I _-Ô-§Ä ]p-d-¯v

Ih³{Sn: am^nb I®v tIcf¯ntet¡m? Cóse tIcfs¯ sR«n¡pw hn[w At[mtemI \mbI³ chn ]qPmcn {]Xn]£ t\Xmhv ctaiv sNón¯esb hnfn¨Xv {_n«\nð D]tbmKn¡pó samss_ð \¼dnð \nópw BsWóXv t]meokns\ IqSpXð Ipg¸n¡m³ IcWamIpIbmWv. \nehnse [mcWb\pkcn¨p chn ]qPmcnsbó At[mtemI Kpïm Hmkv-t{Senbbnð FhnsStbm Hfn¯mhf¯nemWv. CbmfpsS clky Xmhfw tXSn C´ybnse hnhn[ kwØm\§fnse t]meokv tk\IÄ At\zjWw \S¯nsb¦nepw Ah Hs¡ ]cmPbamb \nebv¡v Ct¸mÄ ctaiv sNón¯esb hnfn¨p `o£Wns¸Sp¯nb tIknepw Fs´¦nepw Xp¼pïm¡m³ Ignbpw Fóv IcpXpóhÀ Bcpw Xsó-bnñ.

XoÀ-¨bmbpw AsXmcp aebmfn ss{UhÀ X-só-; s_ÀanwKvlm anse {Sm^n¡v t»m-¡n-\v CS bneqsS \o§nb Bw_pe³ knsâ ]nómse ]mª Imdn-sâ Zriy§Ä NÀ¨bmIpt¼mÄ

XoÀ-¨bmbpw AsXmcp aebmfn ss{UhÀ X-só-; s_ÀanwKvlm anse {Sm^n¡v t»m-¡n-\v CS bneqsS \o§nb Bw_pe³ knsâ ]nómse ]mª Imdn-sâ Zriy§Ä NÀ¨bmIpt¼mÄ

kpJanñm¯ Hcp Ipªns\bpw sImïv Bip]{Xnbnte¡v IpXn¨v ]mª Bw_pe³kn\v ]pdsI Hcp ImÀ s\dnbnñmsX ]n´pScpIbpw adnIS¡m³ {ian¡pIbpw sNbvXXnsâ Nn{X§fpw hoUntbmbpw ]pd¯v hóp. CXmcpsS Imdmbncn¡psaó NÀ¨ Hm¬sse\nð sImgp¡pIbmWv. Dd¸mbpw AsXmcp aebmfn ss{UhÀ Xsóbmbncn¡psaópw NneÀ A`n{]mbs¸Spópïv. s_ÀanwKvlmanse {Sm^n¡v t»m¡n\nSbneqsS \o§nb Bw_pe³knsâ ]nómsebmWo ImÀ a\pjyXzanñmsX ]n´pSÀóncn¡p-óXv. Cu Imdnsâ D]{Zhw Ieiembt¸m&Au

LATEST NEWS

kv]ncnNzð

t{ijvT sa-{Xm-s¸m-eo¯ IÀ±n\mÄ amÀ tPmÀPv Betôcn \hw-_À 5\v hnip² IpÀ_m\ AÀ¸n¡pw

t{ijvT sa{Xmt¸men¯ IÀ±n\mÄ amÀ tPmÀPv Betôcn \hw-_À 5\v tSmÄhÀ¯nepÅ HuÀ teUn Hm^v C½m-¡p-teäv NÀ-¨nð hnip² IpÀ_m\ AÀ¸n-¡póp. amÀ tPmk^v {km¼n¡epw aäp sshZnI t{ijvTcpw klImÀ½nIcmbncn¡pw. IcpWbpsS hÀjw Ahkm\n¡pó Cu kµÀ`-¯nð e`n¨ncn-¡p-ó Hcvp henb Ir-]-bm-WnXv. Cu Znhy_enbnð ]s¦Sp¯v ssZh¯n\p \µn ]dbpóXn\pw A\p{Kl§Ä {]m]n¡póXn\pw Ghtcbpw kzmKXw sN¿póp.

InUvkv t^mÀ Pokkv GI-Zn\ kt½-f\w 29\v _mÀ-_-dn-bnð; s_tYð {InÌy³ NÀ-¨v t\-XrXzw h-ln-¡pw

_mÀ_dn: s_tYð {InÌy³ NÀ¨nsâ B`n-ap-Jy-¯nð 29\v cmhn-se 9 aWn apX-ð sshIn«v 3 aWn hsc InUvkv t^mÀ Pokkv GI-Zn\ kt½-f\w \S-¡p-óp. Ip«n-IÄ-¡pw, bphP\-§Ä-¡pw, apXnÀó-hÀ¡pw {]tXy-I-ambn Xcw-Xn-cn¨v ¢mÊp-IÄ \S-¯-s¸-Spw. Cu t{]m{Km-anð Ip«n-IfpsS SmeâpIÄ Isï¯n Ahsc t{]mÕm-ln-¸n-¡p-ó-Xn\pw ss__nÄ tÌmdn, B£³ tkm§v, Nn{X ]cn-io-e-\w-, hnhn[ `mj-I-fnð Km\-]-cn-io-e\w apX-em-bh \S-¯p-ó-Xm-Wv. cPn-kvt{Sj³ ^okv ^ïm-bn-cn-¡p-óX-ñ. do{^-jvsaâv Dïm-bn-cn-¡p-óXm-Wv. Cu t{]m{Km-ante¡v \n§sf kzmKXw sN-¿p-ó-Xmbn `mc-hm-ln-IÄ

Ip«n-IÄ-¡m-bpÅ dknU³jyð [ym\hpw hmÀ-jnI \hoIcW [ym\hpw \m-sf apXð t\mÀhn¨nð

ssZh hN\¯nsâ hnX¡mcmbn ]cnip²m cq]nbmð A`njnà-cmb sklntbm³ an\nkv{Sn bpsI \bn¡pó Ip«nIfpsS dknU³jyð [ym\hpw apXnÀóhcpsS hmÀjnI [ym\hpw t\mÀhn-¨nð \m-sf apXð 29 hsc-bpw, \hw_À 3 apXð 5 hscbpw XobXnIfnð bYm{Iaw \S¯s¸Spóp.

kn\na

സ്റ്റാര്‍ഡസ്റ്റ്
ഒരേ സമയം 325 തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം; കേരളത്തിൽ എത്തുന്നത് 160 തിയേറ്ററുകളിൽ; ആദ്യ ഷോ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക്; പ്രചരണത്തിനായി ഷൂട്ടിങിനുപയോഗിച്ച മയിൽവാഹനം ലോറിയുമായി ആരാധകർ; കേരളം കീഴടക്കാൻ ഒരുങ്ങി പുലിമുരുഗൻ

36 വർഷത്തെ അഭിനയജീവിതത്തിൽ മോഹൻലാൽ ഏറ്റവുമധികം ദിവസങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച ചിത്രം. ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയവയിൽ ഏറ്റവും മുതൽമുടക്കുള്ള മലയാള സിനിമ. അങ്ങനെ മോഹൻലാൽ ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളം ഉയർത്തുന്ന പുലിമുരുഗൻ...

ട്രഡീഷണൽ ശൈലിയിൽ വീടിന്റെ എലവേഷൻ നിർമ്മിച്ച് കണ്ടമ്പററി സ്‌റ്റൈലിൽ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ ചെയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സിനിമാപ്പണി; മല്ലൂസിനെ വേട്ടയാടി പാന്തര ഗ്രാഫിക്‌സ് എന്ന കടുവ-പുലി; അഡ്വ. ശ്രീജിത്ത് പെരുമന പുലിമുരുഗൻ കണ്ടപ്പോൾ

രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടുവകളും പുലികളും അധിവസിക്കുന്ന നാഗർഹോള ടൈഗർ റിസർവിനും ബന്ദിപ്പൂർ കടുവാ സങ്കേതത്തിനും ഉള്ളിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതുകൊണ്ടാകണം ഒരു ടോട്ടൽ ആക്റ്ററുടെ സിനിമ എന്ന നിലയിൽ പുലിമുരുഗൻ...

സെല്ലുലോയിഡ്‌
ബാഹുബലി രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ വിതരണാവകാശം വിറ്റു പോയതു 11.45 കോടി രൂപയ്ക്ക്; ഹിറ്റെന്നുറപ്പിച്ച ചിത്രം ഗ്ലോബൽ യുണൈറ്റഡ് മീഡിയ സ്വന്തമാക്കിയതു ഓഗസ്റ്റ് സിനിമാസിനെയും ആശീർവാദ് സിനിമാസിനെയും പിന്തള്ളി

കൊച്ചി: സൂപ്പർ ഹിറ്റായ ബാഹുബലിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ വിതരണാവകാശം വിറ്റു പോയതു 11.45 കോടി രൂപയ്ക്ക്. ഗ്ലോബൽ യുണൈറ്റഡ് മീഡിയയാണു ചിത്രത്തിന്റെ വിതരണാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയത്. പൃഥ്വിരാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഓഗസ്റ്റ് സിനിമാസും, ആന്റണി പെരുമ്പാവ...

ചാനൽ

കലാനിധി മാരന്റെ വാർഷിക ശമ്പളം 71 കോടി, ഭാര്യ കാവേരിക്ക് 70.95 കോടിയും..! ചാനലിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള ജീവനക്കാരന് നൽകുന്നത് വെറും 7000 രൂപയും; ശമ്പളവും ബോണസും വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച സൂര്യാ ടിവി മാനേജ്‌മെന്റിനെതിരെ 18ാം വാർഷികത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഷേധ ധർണ്ണ; നിരാഹാര സമരത്തിനും തയ്യാറെടുക്കുന്നു

lemð Cd¨n I-gn-¡p-hm³ ar K§sf F-´n\v thZ\n¸n¨v sImñpóp; CÉmanI ]T\¯n-se sXäpNqïn¡m«n {_ntÌm Ä bqWnthgv--kn-än dn-t¸mÀ«v

lemð Cd¨n¡mbn apÉow Adhv imeIfnð arK§sf A\mhiyambn thZ\n¸n¨v sImñpópshó shfns¸Sp¯epambn {_ntÌmÄ bqWnthgv--knän ]T\dnt¸mÀ«v ]pd¯nd§n. CXneqsS CÉmanI ]T\¯nse ]niImWv Cu bqWnthgv--knän Nqïn¡m«nbncn¡póXv. km[mcW Adhv imeIfnð arK§fpsS Igp¯d¡póXn\v ap¼v Cet{ÎmWnIv tjm¡v \ðIn t_m[w sISp¯mdpsï&oacut

C\n Hcp bp²apïmbmð l amkns\ XpS¨v \o¡pw; ^e kvXos\Xnsc sImehnfnbp ambn shÌv _m¦nð Xmakn¡pó C{ktbð a{´n

sbcpitew: C\n Hcn¡ð¡qSn KÊbv¡v FXntc bp²w sNt¿ïnhómð AXv Ahkm\s¯ bp²ambncn¡psaópw KÊsb ]qÀWambn \in¸n¡psaópw C{ktbð {]Xntcm[a{´n AhnKv--tZmÀ eo_Àam³. C{ktbð, ^ekvXo³ Fóo cïp cm{ã§Ä cq]oIcn¨p ]Ýntajy³ {]XnkÔn ]cnlcn¡Wsaó \ne]mSnð amäansñópw At±lw hyàam¡n.

cm-tP-jvþc-iv-an Z-¼-Xn-IÄ-¡v hnhm-l hmÀjn-Im-iw-kIÄ

Cóv 12þmw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó cm-tP-jv þc-iv-an Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iw-k-IÄ t\-cp-óp-sIm-ïv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow...

300x600