BETA VERSION
  1 GBP= 101.20INR​​     Download Font
1 GBP= 101.20INR​​

{_n«o-jp-Im-sc sSIvt\m-fPn ]Tn-¸n¨p hoïpw Smäm-bpsS tXtcm«w; Imc-h-\p-Ifpw s{Sbn-e-dp-Ifpw kpc-£n-X-ambn sImïv t]mIm³ ]änb ]p¯³ Iymad sSIvt\m-fPn hnI-kn-¸n¨v emâv tdmhÀ

{_n«-Wnð Pohn-¡pó C´y¡mÀ¡v Hcp ]s£ Gähpw A[nIw A`n-am\w Dïm¡n \ðIp-óXv Smä Bbn-cn-¡pw. \jvS¯nð Bb emâv tdmh-dn-s\bpw Pm-Kz-dns\bpw Gsä-Sp¯v h¼³ em`-¯n-em¡n BZyw AhÀ amXrI \ðIn. kacw sN¿m³ Ccpó Poh-\-¡mÀ¡v A{]-Xo-£n-X-ambn B\q-Iq-ey-§Ä {]mJym-]n¨v hoïpw amXr-I-bm-bn. C´y³ `c-Wm-[nIm-cn-IÄ F¯p-t¼mÄ e`n-¡p-ó-Xnð A[nIw {]m[m\yw c¯³ Smä-bpsS {_n«ojv kµÀi-\-¯n\v e`n-¡p-óXpw Cu amXrIIÄ sImïm-Wv. {_n«o-jp-Im-cpsS Pohn-X-¯nsâ `mK-amb Imc-h-\p-IÄ hen¨p sImïv t]mIp-t¼mÄ IqSp-Xð kpc-£ Hcp-¡m³ ]änb kmt¦-XnI hnZy Isï-¯n-bmWv Gähpw HSp-hnð Smä C´ym-¡m-c\v A`nam-\-am-bn-cn-¡p-ó-Xv. Im-c-h-\p-Ifpw s{S-bn-e-dp-Ifpw sImïp-t]m-Ip-t¼mÄ tdm-Unð ]n-ónð h-cp-ó hm-l-\§-sf Im-Wm³ km-[n-¡m¯-Xv ]-e-t¸mgpw ss{U-hÀ-amÀ-¡v A-ku-I-cy-ap-ïm-¡m-dpïv. K-Xm-K-X X-S-Êhpw C-Xv ]-e-t¸mgpw kr-ãn-¡m-dpïv. C-sXm-gn-¡m-\m-Wv em³-Uv tdm-h-dnð ]pXn-b km-t¦Xn-I hn-Zy D-]-tbm-Kn-¡p-óXv. Im-c-hsâtbm s{S-bn-e-dnsâtbm ]n-ónð L-Sn-¸n-¨n-«p-Å h-bÀ-se-kv Iym-a-d D-]-tbm-Kn-¨v ss{U-hÀ-¡v tdm-Uv a-\-Ên-em-¡m-\p-Å ku-Icyw e-`y-am-¡p-I-bm-Wv C-Xn-sâ e-£yw. Im-ch-sâ ]n-ón-ep-ÅXp-t]mse, hm-l-\-¯n-sâ c-ïv hn-Mv an-d-dnepw c-ïv Iym-a-d-I-fp-ïm-Ipw. ]n-ón-ep-Å Iym-a-d ]-IÀ-¯p-ó Zr-iy-§fpw hn-Mv an-d-dn-se Iym-a-d-IÄ ]-IÀ-¯p-ó Zr-iy-§fpw kw-tbm-Pn-¸n-¨v tdm-Un-sâ ]qÀ-W Zriyw ss{U-hÀ-¡v e-`y-am-¡pw. C-Xn-\m-bn {]-tXy-I I-¼yq-«À kw-hn-[m-\hpw Im-dn-ep-ïm-Ipw. ]n-óm-se h-cp-ó hm-l-\-§Ä-¡v ssk-Uv sIm-Sp¡m-t\m Im-c-h-sâbpw s{S-bn-e-dn-sâbpw kp-c-£ D-d-¸m-¡m\pw C-Xn-eq-sS km-[n-¡pw. hml-\w ]n-tóm-s«-Sp-t¡-ïn-h-cp-t¼mtgm h-f-bv-t¡-ïn-h-cp-t¼mtgm tdm-Uv Im-Wm-\m-hm-sX ss{U-hÀ I-ã-s¸-Sp-ó Øn-Xnbpw C-tXm-sS H-gn-hm-Ipw. ]n-ón-ep-Å tdm-Un-sâ ]qÀ-W Zr-iyw e-`y-am-Ip-ó-tXm-sS, ss{U-h-dp-sS tPm-en A-\m-bm-k-am-Ipw. am-{Xañ, ss{U-hÀ-¡v th-ï amÀ-K-\nÀ-tZ-i-§fpw kv-{Io-\nð h-cn-Ibpw sN-¿pw.   a-säm-cp hm-l\-s¯ a-dn-I-S-t¡-ïn-h-cp-t¼mÄ, hn-Mv an-d-dnð t\m-t¡-ïn-h-cpw. F-ómð, Um-jv t_mÀ-Un-ep-Å kv-{Io-\nð¯-só tdm-Un-s\-¡p-dn-¨p-Å ]qÀ-W Nn{Xw e-`n-¡p-ó-tXmsS, ss{U-hn-Mv Iq-Sp-Xð A-\m-bm-k-ambpw B-kzm-Zy-I-c-ambpw sN-¿m-\m-hp-sa-óv em³-Uv tdm-h-dn-sâ-bpw -Pm-Kz-dn-sâbpw K-th-j-W hn-`m-Kw X-e-h³ tUm. thmÄ-^v-Km-Mv F-¸nÄ ]-d-bpóp. HmWw A-¸o-en-\p h³ ]n-´p-W-bp-am-bn hm-b-\-¡mÀ; Có-se am-{Xw 1500 ]u-ïv F-¯n A-h-[n I-gn-ªp hm-b-\-¡mÀ aS-§n F-¯n-b-tXm-sS {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ \-S-¯p-ó Hm-Ww A-¸o-en-te-bv-¡v ]-Ww H-gp-In Xp-S§n. Có-se H-cp Znh-kw am-{Xw G-Xm-ïv 1500 ]u-ïv e-`n-¨p I-gnªp. Kn-^v-äv F-bv-Uv AS-¡w hnÀ-Pn-³ a-Wn A-¡u-ïn-te-bv-¡v am{Xw CXph-sc 5831 ]u-ïv e-`n¨p. C-tXm-sS _m-¦v A-¡u-ïn-te-XS-¡w B-sI 9529.98 ]u-ïm-Wv e-`n-¨n-cn-¡p-ó-Xv. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn ]-Ww \ð-Im³ C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI. Nmcnän ^utï-j³ A¡u-ïn-te¡v t\cn«v \ðIm³ NphsS sImSp-¯n-cn-¡pó A¡u-ïv D]-tbm-Kn-¡p-I. Name: British Malayali Charity Foundation Account number: 72314320 Sort Code: 40 47 08 Reference: Onam appeal IBAN Number: GB70MIDL40470872314320    

t]saâv s{]m«£³ C³jqd³kv hm§m¯hcpsS IqsS \n§fpw D-tïm? Cu Bdv s̸pIÄ FSp¯mð \ã]cnlmcw Dd¸v

\n§Ä t]saâv s{]m«£³ C³jqd³kv _m¦pIfpsS k½ÀZ¯n\v hg§n FSp¯ hyànbm-tWm?Fón«pw \n§Ä CXphsc \ã]cnlmc¯n\v {ian-¨ntñ? Ignª aqóp h&Agra

Zn-h-khpw Hm-kv-{Sn-b-bnepw PÀ-a-\n-bnepw F-¯n-t¨-cpó-Xv B-bn-c§Ä; sjw-K¬ hn-k-¡mÀ¡pw C-an-t{K-j³ ]cn-tim-[-\ \-S-¯m³ B-tem-Nn-¨v PÀa-\n

B-`y-´-c I-em-]-hpw `o-I-cm-{I-a-Whpw hym-]-Iam-b kn-dn-b-bnð-\nópw C-dm-Jnð-\n-ópw lw-K-dn-bn-eq-sS Zn-h-tk-\-sb-¯p-ó B-bn-c-¡-W-¡n-\v A-`-bmÀ-YnIÄ Hm-kv-{Sn-b¡pw PÀ-a-\n¡pw X-e-th-Z-\-bmkn\na

More >>

hnð¸\bv¡v

More >>

Ncaw

More >>

kvt]mÀSvkv

More >>

Adnhv

More >>

PòZn\w

More >>

^o¨À

More >>

am{Sn-tam-Wnbð

More >>

kmlnXyw

More >>

bm{X

More >>

IhnX

More >>

lmkyw

More >>