1 GBP = 85.00 INR​                       

BREAKING NEWS

a\-kp am-än {_n-«o-jv P\-X; {_-Iv-kn-än-s\ sh-dp-¯p Xp-S-§n-b-hÀ dn-sa-bn³ Iym-¼n-te-¡v; G-ähpw H-Sp-hn-e-s¯ kÀ-tÆ-bnð bq-tdm-¸nð Xp-S-cm³ B-{K-ln-¡p-ó-hÀ 10 t]mbâv ap-¼nð; hoïpw d-^d-ïw \-S¯m-s\m-cp-§n te-_À ]mÀ-«n-bpw; F-´psNbvXpw {_-Iv-kn-äv D-d-¸m-¡m³ sXtc-k tabpw

a\-kp am-än {_n-«o-jv P\-X; {_-Iv-kn-än-s\ sh-dp-¯p Xp-S-§n-b-hÀ dn-sa-bn³ Iym-¼n-te-¡v; G-ähpw H-Sp-hn-e-s¯ kÀ-tÆ-bnð bq-tdm-¸nð Xp-S-cm³ B-{K-ln-¡p-ó-hÀ 10 t]mbâv ap-¼nð; hoïpw d-^d-ïw \-S¯m-s\m-cp-§n te-_À ]mÀ-«n-bpw; F-´psNbvXpw {_-Iv-kn-äv D-d-¸m-¡m³ sXtc-k tabpw

IrXyamb `qcn]£t¯msS kwibteiat\y BWv Hóc sImñw ap¼v bqtdm]y³ bqWnb\v ]pd¯v IS¡m³ {_n«ojv P\X thm«v sNbvXXv. d^dï¯nsâ hnPbw Itkc sXdn¸n¨Xv bqtdm]y³ bqWnb\v thïn cwK¯nd§nb tUhnUv ImatdmWnsâ {][m\a{´n ]Zhn Bbncpóp. Fómð Hóc sImñw Bbn-«pw {_Iv--knäv \S]Snbpambn aptóm«v t]m-Im\mhmsX shÅw IpSn¡pIbmWv kÀ¡mÀ Ct¸mÄ. AXn\nSbnð sR«n¡pó Hcp kÀth ^ew ]pd¯v hóncn¡pIbm-Wv. {_Iv--knäns\ FXnÀ¯v dnsabn³ Iym¼nð F¯nbhÀ ]¯v t]mbn³v ap¼nð F-ómWv HSphnes¯ kÀth ^ew. {_Iv--knäpambn _Ô-s¸-« Unthmgv--kv {]{Inb Ipgªv adnªtXmsSbmWv {_Iv--knäv

ss_ Sp se-äv I-¨-h-S-¯nð tem-«-dn A-Sn¨-Xv en-hÀ-]q-fp-ImÀ¡v; hm-S-Ibpw Un-am-âpw D-bÀótXm-sS ssI \nd-sb ]-Ww t\-Sn a-e-bm-fn-I-fpw; am-ô-Ì-dn-epw sj-^oð-Unepw t\m-«nw-Kv-lm-anepw em-`w D-b-cp-óp

ss_ Sp se-äv I-¨-h-S-¯nð tem-«-dn A-Sn¨-Xv en-hÀ-]q-fp-ImÀ¡v; hm-S-Ibpw Un-am-âpw D-bÀótXm-sS ssI \nd-sb ]-Ww t\-Sn a-e-bm-fn-I-fpw; am-ô-Ì-dn-epw sj-^oð-Unepw t\m-«nw-Kv-lm-anepw em-`w D-b-cp-óp

ss_ Sp se-äv I¨hS¯n\v Nne \nb{´W§Ä Hs¡ {]Jym]n¨p kÀ¡mÀ ]nSn apdp¡nbncpóp. ]s£ Nne CS§fnð Hónð A[nIw hoSpÅhÀ Ct¸mgpw AXv BtLmjn¡pIbmWv. Gähpw IqSpXð BËmZn¡póXv enhÀ]qfpIcmWv. hoSnsâ Akm[mcWamb hneIfpw hmS¡mbpÅ \ne¡m¯ BhiyhpamWv enhÀ]qfnð ss_ Sp seäv hoSpÅhsc sImSpapSn Ibän¡p-óXv. hoSnsâ Akm[mcWamb hne¡pdhv, aqóp bqWnthgv--knänIÄ,

lmw-]v-sj-b-dn-se ^v-eo-än-em-Wv Xm-a-k-sa-¦nð \n-§Ä `m-Ky-hmòmÀ; Hm-Iv-s\ sF-eâvkn-tem dq-«v-emân-tem hq-ÌÀ-sj-bdntem ssh-Nm-h\ntem B-sW-¦nepw sIm-Åmw; {_n-«-\nð G-ähpw an-I-¨ 50 Ø-e-§-fnð H-ónem tWm \n-§Ä Po-hn-¡póXv?

lmw-]v-sj-b-dn-se ^v-eo-än-em-Wv Xm-a-k-sa-¦nð \n-§Ä `m-Ky-hmòmÀ; Hm-Iv-s\ sF-eâvkn-tem dq-«v-emân-tem hq-ÌÀ-sj-bdntem ssh-Nm-h\ntem B-sW-¦nepw sIm-Åmw; {_n-«-\nð G-ähpw an-I-¨ 50 Ø-e-§-fnð H-ónem tWm \n-§Ä Po-hn-¡póXv?

{_n«\nð kam[m\]cambpw kpJIcambpw Pohn¡m³ ]änb 50 Øe§fpsS ]«nI lmen^mIv--kv ]pd¯nd¡n. CXv {]Imcw C¡mcy¯nð Hómw Øm\¯v \nesImÅpó ØeamWv lmw]v--sjbdnse ^v--eoäv. ChnsSbmWv Xmakn¡pósX¦nð \n§Ä `mKyw sNbvXhcmWv. kv--tIm«v--e³Unse HmIv--s\ sFe³Uv--kntem CuÌv anUv--em³Uv--knse dp«v--em³Untem thmÀskÌÀsjbdnse sshNmh\ntem BWv \n§fpsS hosS¦nepw sImÅmhpó CS§fnemWv Xmakn¡pótXmÀ¯v \n§Ä¡v A`nam\n¡pIbpw sN¿mw. C¯c¯nð {_n«\nð Gähpw anI¨ 50 Øe§fnð HónemtWm \n§Ä Pohn¡p-ó-Xv? Fódnbm³ lme

LATEST NEWS

Atkmkntbj³

Britishmalayali

aebmfw anj\v cïñ, C\n \mep tI-{µ§Ä; {]hÀ¯\w hym]n¸n-¡m³ IÀ½]-²-Xn-Ifpw; hcpw amk§fnð kmlnXy kt½-f-\-§fpw kw-L-Sn-¸n¡pw

Ih³{Sn: aebmfw anj³ bpsI Nm]väÀ tZiob \nÀÆmlI kanXnbpsS {]YatbmKw Ih³{Sn-bnð k-am-]n¨p. tZinb tImÀUnt\-äÀ apcfn sh«¯nsâ A²y£Xbnð tNÀó tbmKw aebmf `mjm {]hÀ¯\w, bpsIbnse Fñm {]tZi§fnsebv¡pw hym]n¡póXn\mbn hn]peamb IÀ½ ]²XnIÄ X¿mdm¡n. bpsIbnse Gähp

Britishmalayali

ssehv HmÀ-¡-kv-{Sbpw hÀ-Wm-`amb I-em-hn-cp-óp-I-fpw; kzm³ko aebmfn Atkmkntbjsâ Cu hÀjs¯ {Inkv-a-kv \yq-CbÀ BtLmj§Ä Cu-amkw 30\v

kzm³ko aebmfn Atkmkntbjsâ Cu hÀjs¯ {Inkvakv ]pXphÕc BtLmj§Ä Cu hcpó 30 \p ssas\Àkv shðt^À lmfnð h¨p \S¯s¸Spw. Ató Znhkw sshIn-«v Aôp a-Wn¡v kzm³kn aebmfn Atkmkntbj\nse Ip«nIfpsS hnhn[§fmb Iem]cn]mSnIfpw AXns\ XpS&A

kv]ncnNzð

cïp Zn-hks¯ Hcp¡ [ym-\hpw "Pohsâ a-óm "bpw Cu-amkw 19, 20 Xo-b-Xn-I-fnð hmð-¯w-tÌm-bnð

cïp Znhks¯ Hcp¡ [ym\w kotdm ae_mÀ k` {_³UzpUv Nm-¹bn³knbnse hnizmknIÄ¡m-bn Cu-amkw 19, 20, sNmÆ, _p[³ XobXnIfnð \S¯s¸Sp-óp. eï\nse acnb³ XoÀ°mS\ tI{µam-b hmð¯wtÌmbn-se HuhÀ teUn B³Uv skâv tPmÀPv ]Ånbnð h-¨v \-S¡p-ó [ym-\-¯nð "Pohsâ aóm " Fó t]cnð Hcp¡pó ZnhyImcpWy \mYs\ IqSpXð ASp¯v Adnbphm\pw A\p`hn¡phm\pw DÅ kphÀ®mhkcw BWv Cu Znhk§fnð e`n¡póXv.

{InkvXob kwKoX kÔy "kvt\l k¦oÀ¯-\w' Cu-amkw 30\v kvtIm«v-emânse aZÀ shð tIm¬skÀSv lm-fnð

{InkvXob kwKoX kwhn[mbI³ ]oäÀ tNcm\ñqÀ, {]ikvX ]nóWn KmbnI anòn\n FónhÀ \bn¡pó {InkvXob kwKoX hncpóv "kvt\l k¦oÀ¯\w' kvtIm«vemânse aZÀ shð tIm¬skÀSv lmfnð h¨v Cu-amkw 30\v i\nbmgvN sshIptó-cw Bdp aWn¡v \S¯s¸Spóp. aZÀ shð kotdm ae_mÀ I½yqWnänbpsS BØm\amb t_¬ _m¦v skâv IpXv_À«v ]ÅnbpsS AäIpä ]Wn¡mbn [\w kamlcn¡pI Fó e£yt¯msS aZÀ shð kotdm ae_mÀ I½yqWnänbpsS t\XrXz¯nemWv Cu kwKoX kÔy \S¯p-óXv.

A_À-Un³ kotdm a-e-¦-c k-`-bp-sS IpÀ_m-\ \m-sf; ^m tXma-kv a-Sp-¡p-aq-«nð t\-XrXzw \-evIpw

kotdm a-e-¦-c Im-¯-en-Iv k-`-bp-sS IpÀ_m-\ \m-sf A-_À-Un-\nð \-S-¡pw. ^m tXma-kv a-Sp-¡p-aq-«nð IpÀ-_m-\-bv-¡v t\-XrXzw \-ev-Ipw. cm-hn-se 10 a-Wn-¡v sk-âv ]o-tä-gv-kv N-cv-¨n-em-Wv IpÀ_m-\ \-S-¡p-I. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v: jm-Pn I-dp-I-bnð A-{Ukv:ST.Peters Church,3 Chapel court,Justice Street,

kn\na

സ്റ്റാര്‍ഡസ്റ്റ്
അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനും താരവും പരിശോധന നടത്തണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്; സൈബർ ലോകത്ത് മമ്മൂട്ടി ആരാധകരുടെ ആക്രമണം പെരുകുന്നതിനിടെ 'കസബ' വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി നടി പാർവതി; മെഗാതാരത്തെ വിമർശിച്ച നടിയെയും സംവിധായികയേയും ബഹിഷ്‌ക്കരിക്കാനും സിനിമാ ലോകത്ത് നീക്കം

കൊച്ചി: ചലച്ചിത്രോൽസവ വേദിയിൽ മമ്മൂട്ടി ചിത്രം കസബയെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പരാമർശത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി നടി പാർവതി. സൈബർ ലോകത്ത് നടിക്കെതിരെ ആക്രമണം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് അവർ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്....

ശ്യാമപ്രസാദിന്റെ കഥ കേട്ട ലാലിന് ഇഷ്ടമായി; പ്രോജക്ടുമായി മുന്നോട്ട പോകാൻ പച്ചക്കൊടിയും; ശ്യാമപ്രസാദ് ചിത്രത്തിൽ ലാൽ അഭിനയിക്കുക ഭീമന് ശേഷം

കൊച്ചി: മോഹൻലാലും ശ്യാമപ്രസാദും ആദ്യമായി ഒരുമിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. 2019ൽ ലാൽ ചിത്രം ശ്യാമപ്രസാദ് സംവിധാനം ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ ഈ സമയം മോഹൻലാൽ ഭീമന്റെ ഷൂട്ടിങ് തിരക്കുകളിലാകും. അതുകൊണ്ട് തന്...

സെല്ലുലോയിഡ്‌
റാസ്‌കലായ ഭാസ്‌കറിന്റെ ഇടി ഇനി തമിഴിൽ കനക്കും; മമ്മൂട്ടി ചിത്രം ഭാസ്‌കർ ദ റാസ്‌കൽ തമിഴ് റീമേക്ക് ഭാസ്‌കർ ഒരു റാസ്‌കലിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി; അമല പോൾ നായിക വേഷത്തിലെത്തുമ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായി നടൻ സിദ്ധിഖും; ട്രെയിലറിന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മികച്ച അഭിപ്രായം

ചെന്നൈ: മലയാളത്തിൽ ഹിറ്റായ മമ്മൂട്ടി ചിത്രം ഭാസ്‌കർ ദ റാസ്‌കൽ തമിഴ് റീമേക്ക് ഭാസ്‌കർ ഒരു റാസ്‌കലിന്റെ ട്രെയിലറിന് വൻ വരവേൽപ്, രചനയും സംവിധാനവും സിദ്ദിഖ് തന്നെ നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നയൻതാര അവതരിപ്പിച്ച ഹിമ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് അമല പോൾ എത്തുന്നത്. അര...

ചാനൽ

രാമൻ സീതയെ രക്ഷിക്കാൻ ലങ്കയിലേക്ക് പാലം നിർമ്മിച്ചുവെന്ന രാമായാണ വ്യാഖ്യാനം ഒരു ഇതിഹാസകഥയായി തള്ളാൻ വരട്ടെ; ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തെ ലങ്കയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച രാമസേതു സ്വാഭാവികമായി രൂപപ്പെട്ടതല്ലെന്നും മനുഷ്യനിർമ്മിതം തന്നെയെന്നും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളോടെ വ്യക്തമാക്കി അമേരിക്കൻ ചാനൽ; ത്രേതായുഗത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന രാമസേതുവിലെ പാറകൾക്ക് ഏഴായിരം വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട്

മർഡോക് വിഴുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക ചാനലുകളെല്ലാം ഇനി ആഗോള ഭീമനായ ഡിസ്നി ചാനലിന്; സ്റ്റാറിന്റെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഇന്ത്യൻ ചാനലുകളുടെയെല്ലാം ഉടമയാകാൻ ഒരുങ്ങി കോമിക് രാജാവ്; സ്‌കൈ, സ്റ്റാർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ യുകെ, യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ ചാനലുകളുടെ 60 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ആസ്തി ഡിസ്നി ഏറ്റെടുക്കുന്നു

_nÀ-an-Mv-lm-an-se B³-kn-¡v C-óv tIm«-bw H-f-È ]-Ån-bnð A-´y-hn-{iaw; h³-P-\m-h-en-sb km-£n-bm-¡n N-S-§p-IÄ Xp-S§n; A-´ym-RvP-en AÀ-¸n-¨v bp-sI a-e-bm-fn k-aqlw

Im³-kÀ tcm-K-_[-sb Xp-SÀ-óv a-c-W-¯n-\p Io-g-S§n-b _nÀ-an-Mv-lm-an-se B³-kn- kn½nbp-sS ar-X-tZ-lw C-óv kw-kv-I-cn-¡pw. tIm«-bw H-f-È ]-Ån-bn-ð D-¨-I-gn-ªp aq-óp a-Wn-¡v B-cw-`n¨ kw-kvIm-c ip-{iq-j-IÄ-¡p ti-jw C-óv ssh-In-t«m-sS-bm-Wv kw-kv-Im-cw \-S-¡p-I. \m-«nð h-¨m-bn-cp-óp ac-Ww kw

Zneo]pw ]r-Yznbpw A-Sp-¡p-ónñ; a-Rv-Pp hm-cycpw a\-kv Xp-d-¡p-ónñ; \-Sn-sb B-{I-an-¨ tI-kn-se hn-Nm-c-W I-gn-bpwh-sc C-\n 'Xm-c kw-L-S-\'-bnð H-¯p-tN-c-ep-I-fnñ; H-Snb-sâ hn-{i-a-th-f-bn-se tam-l³-em-en-sâ H-¯p-XoÀ¸pw s]m-fn-ªp-sh-óv dn-t¸mÀ«v; tImS-Xn hn-[n h-sc Im-¯n-cn-¡m³ kq¸À Xmc§Ä¡nbnð [mcW; 'A½'bpsS tbmKw C\n PqWnð am{Xw; A`nt\Xm¡fpsS t\XmhmIm³ C\n Rm\nsñóv {]Jym]n¨v Cóskâpw

sIm¨n: XmckwLS\bmb A½bpsS P\dð t_mUn tbmKw PqWnð tNcm³ [mcW. AXphsc kwLS\bpsS FIv--knIyq«ohv tNcpIbpanñ. AXn\v ap¼v `nón¨v \nð¡pó hn`mK§sf A\p\bn¸n¡msaómWv {]Xo£. \Snsb B{Ian¨ tIknse hnNmcW PqWn\v ap¼v ]qÀ¯nbmIpsaómWv kn\nam¡mcpsS {]Xo£. Zneo]v {]Xnbmb tIknð {]tXyI tImSXn¡mbn s]meokv {iaw \S¯pópïv. AXn\mð A[nIw sshImsX tIknð tImSXn Xocpam\w hcpw. AXn\v tijw A½bpsS tbmKw tNcm\mWv Xocpam\w. AXn\nsS {]knUâmIm³ C\nbnsñóv \S\pw Fw]nbpamb Cóskâv Adnbn¨p.

Xnc-¡Y sIm-ïp h-cm-sa-óv ]d-ªp t]m-Im³ F-gp-tó-ä-t¸mÄ I-b-dn-¸n-Sn-¨p-; _l-fw h-¨-t¸mÄ ssI-hn«p; Im-¡-\m-s« tIm-S-Xn-bnð Fñmw c-lky-sam-gn-bm-bn tc-J-s¸-Sp-¯nb-Xv H-tÎm-_-dnð; \-S³ ]p-d-¯nd-§n \-S-¡pó-Xv c-ïmÄ Pm-ay-¯n-epw; H-cm-tfmSpw `m-hn-bnð A-bmÄ C§-s\ s]-cp-am-d-cp-sXópw bp-h-Xn-bpsS shfns¸Sp¯ð; Btcm]n¡póXv \S³ _emÕwKw sN¿m³ {ian¨pshóv; D®napIpµ³ Ducm¡pSp¡ntes¡óv kqN\; IcpXtemsS At\zjW¯n\v s]meokpw

Xncph\´]pcw: sIm¨nbnð \Snsb B{Ian¨ tIknð Zneo]v IpSp§nbXv Zneo]v Xsó sImSp¯ ]cmXnbnembncpóp. ]ÄkÀ kp\n Xsó »mIv sabnð sNbvXpshóv Im«n Zneo]v s]meokn\v ]cmXn \ðIn. Fómð tIknð {]XnbmhpIbmbncpóp P\{]nb \mbI³. \Snsb B{Ian¨ tIknse apJy KqtUmeN\¡mc\mbn Zneo]ns\ s]meokv amän. Ct¸mgnXm ]cmXn sImSp¯ asämcp \mbI\pw hnhmZ¯nte¡v. ]oU\ tIknðs¸Sp¯n ]Ww X«m³ {ians¨ómtcm]n¨v \S³ D®napIpµ³ Xnc¡YmIr¯mb bphXn¡v FXnsc \ðInb ]cmXn \S\p Xsó Ipcp¡mIp

BZyw B-Ir-ã-\mb-Xv Xm-en-_m-\nð; ]n-só Að-Jm-C-Z-bp-am-bn A-Sp¯p; _lv-ssd³ tI-{µo-I-cn¨pw dn-{Iq-«v-saâpIÄ; bp-hm-¡-fnð Ip-¯n \n-d¨-Xv Xo-{h C-Éman-I B-i-b§Ä; A-d-Ìn-em-b-t¸mÄ A-t\z-j-W D-tZymK-Ø-tcm-Sv ]-dª-Xv ' F-ó sh-dp-sX hn-t«-¡q... Rm³ sF-F-kn-te-¡v t]m-Imw...' F-óv: Xmen_m³ lwkbpsS hf]«Ww tIkpw F³sFF GsäSp¯p; sFFkv dn{Iq«v--saânse tIcf¯nse thcpIÄ tXSn tZiob GP³-kn

I®qÀ: I®qcnse sFFkv _ÔapÅ tIkpIfnð F³sFF At\zjWw GsäSp¯p. kndnbbnð sF.Fkv Iymw]nð tNcm\pÅ {ia¯n\nsS ]nSnbnemb 5 t]Às¡XnscbpÅ tIkmWv F³sFF GsäSp¯Xv. aptïcn kztZinIfmb anYnemPv, dmjnZv, hf]«Ww kztZin AÐpð dkmJv, XetÈcn kztZinIfmb lwk, a\m^v FónhÀs¡Xnsc bpF]nF 38,39 hIp¸pIÄ {]ImcamWv tIkv. Chsc ]nSnIqSn hf]«Ww s]meokv t\cs¯ tIkv cPnÌÀ sNbvXncpóp.