1 GBP=:83.00 INR​                       

BREAKING NEWS

Xo-tb-ä-dp-IÄ Ip-d-ªn«pw ap-´n-cn-h-Ån-IÄ \m-ep Znh-kw sIm-ïp bp-sI-bn-se H-cp e-£w ]u-ïv t\Sn; ]p-en-ap-cpI-s\ tXmð-¸n-¡p-ó {]-I-S-\-hp-am-bn tam-l³-emð \n-d-ªm-Spóp; D-e-l-óm-sâbpw B-\n-b-½-bp-tSbpw Po-hn-Xw Im-Wm³ Xd Sn¡-äv F-Sp¯pw bp-sI a-e-bm-fn-IÄ

Xo-tb-ä-dp-IÄ Ip-d-ªn«pw ap-´n-cn-h-Ån-IÄ \m-ep Znh-kw sIm-ïp bp-sI-bn-se H-cp e-£w ]u-ïv t\Sn; ]p-en-ap-cpI-s\ tXmð-¸n-¡p-ó {]-I-S-\-hp-am-bn tam-l³-emð \n-d-ªm-Spóp; D-e-l-óm-sâbpw B-\n-b-½-bp-tSbpw Po-hn-Xw Im-Wm³ Xd Sn¡-äv F-Sp¯pw bp-sI a-e-bm-fn-IÄ

Ih³{Sn: \mep Znhkw sImïv Hcp aebmf kn\na bpsIbnð tImSn ¢_nð F¯nbncn¡póp. CsX´p amPnIv Fóv aebmf kn\namtemIhpw t_mfnhpUpw Hón¨p tNmZn¨ ZnhkamWv Cóse ISóp t]mbXv. taml³emð Delóm³ Fó km[mcW kÀ¡mÀ Poh\¡mc\mbn amdnbt¸mÄ, AbmÄ X§fnð Hcph³ BsWópw, Abmsf t]mse BIpIbmWv PohnXw BkzZn¡m³ DÅ hgnsbópw Xncn¨dnª bpsI aebmfnIÄ Xnbädnte¡v XÅn¡bdnbt¸mgmWv Cu amPnIv kw`hn¨Xv. Bcpw {]Xo£n¡m¯ AÛpX hnPbw kz´am¡nbmWv Ct¸mÄ taml³emensâ Delóm\pw ao\bpsS B\nbpw AS§pó Poh\pÅ IYm]m{X§Ä ]Ww hmcp-óXv. tIcf¯nð kn\na kacw krjvSn¨ {]XnkÔnbnð Bi¦tbmsS F¯nb ap´ncn

Iym³-kÀ Nn-In-Õ-bnð I-gn-ªn-cp-ó a-säm-cp a-e-bm-fn \-gv-kv Iq-Sn a-c-W-¯n-\v Io-g-S§n; hq-Ì-dnð \n-cym-X-bmb-Xv Ip-dp-¸p-´-d kz-tZ-in\nbm-b en-k½ tPmk-^v

G-sd \m-fmbn Iym³-kÀ _m-[n¨v Nn-In-Õ-bn-em-bn-cpó a-e-bm-fn \-gv-kv hq-Ì-dnð a-c-W-¯n-\v Io-g-S§n. tIm«bw Ipdp¸p´d kztZin\nbmb enk½

\-½p-sS k-t´m-jw a-äp-Å-hÀ-¡pw ]-Ip-¯p \ðI-n Xp-S§n-b {]-Øm\w; hmSv-t^mÀ-Un-se C³-kv-]-bÀ F-ó kwL-S-\ bp-sI a-e-bm-fnI-sf C³-kv-]-bÀ sN-¿p-ó-Xn§-s\

k-l-Po-hn-I-tfm-Sv I-cp-Wyhpw kv-t\-lhpw Im-Wn-¡p-t¼mÄ am-{X-am-Wv a-\p-jy³ F-ó hm-¡n-\v b-YmÀ-° AÀ-°w ssI-h-cp-óXv. \-½p-sS k-t´m-jw a-&a

H-kn-sF, ]nsFH ImÀ-Up-Å-hÀ-¡v H-cn-fhpw \ð-In-sñ-óv BÀ-_nsF; C-´y³ ]u-c-Xzanñm-¯-hÀ-¡v 500, 1000 t\m-«p-IÄ am-än-sb-Sp-¡m\mInñ; ]u-c-Xzap-Å-hÀ-¡v Pq¬ 30h-sc dn-kÀ-Æv _m¦nð t]m-bn am-dn-sb-Sp-¡mw

H-kn-sF, ]nsFH ImÀ-Up-Å-hÀ-¡v H-cn-fhpw \ð-In-sñ-óv BÀ-_nsF; C-´y³ ]u-c-Xzanñm-¯-hÀ-¡v 500, 1000 t\m-«p-IÄ am-än-sb-Sp-¡m\mInñ; ]u-c-Xzap-Å-hÀ-¡v Pq¬ 30h-sc dn-kÀ-Æv _m¦nð t]m-bn am-dn-sb-Sp-¡mw

C´y³ kÀ¡mÀ Akm[phm¡nb 500 cq]bpsSbpw 1000 cq]bpsSbpw ]gb t\m«pIÄ C-´y³ ]u-cXzw D-Å-hÀ-¡v Pq¬ 30h-sc dn-kÀ-Æv _m-¦nð t]m-bn am-dn-sb-Sp-¡mw. F-ómð C-´y³ ]u-cXzw Cñm-¯-hÀ-¡v I-¿nð C-cn-¡p-ó 500, 1000 t\m-«p-IÄ am-än-sb-Sp-¡m³ I-gn-bn-sñ-óm-Wv C-´ym K-h¬-sa-âv hy-à-am-¡p-ó-Xv. H-kn-sF ]nsFH ImÀ-Up-Å-hÀ-¡v H-cn-fhpw \ð-Im³ D-t±-in-¡p-ón-sñ-óv dn-kÀ-Æv _m¦v Øn-co-I-cn-¨-tXmsS ]-gb t\m-«p-IÄ am-dn-sb-Sp-¡m³ \m«nse¯n-b {]-hm-kn-IÄ ISp¯ \ncmibnembncn¡pIbm-Wv. CtXmsS an¡ {]hmknIfpsSbpw ssIbnepÅ ]gb c

\n§Ä bpsIbnse GsX¦nepw Hcp s]³j³ ^ïnð tNÀón«p-tïm? F¦nð C¡mcy§Ä {i²n¨nsñ¦nð \nt£]n¨ ]Ww t]mepw In«nsbóv hcnñ; s]³j³ ^ïnð tNÀóhÀ Adnªncnt¡ï Imcy§Ä

\n§Ä bpsIbnse GsX¦nepw Hcp s]³j³ ^ïnð tNÀón«p-tïm? F¦nð C¡mcy§Ä {i²n¨nsñ¦nð \nt£]n¨ ]Ww t]mepw In«nsbóv hcnñ; s]³j³ ^ïnð tNÀóhÀ Adnªncnt¡ï Imcy§Ä

bpsIbnse \nch[n Z¼XnamÀ¡v kuP\yambn e`nt¡ïnbncpó 432 ]uïv \ãs¸«phóv Ignª BgvN shfns¸«ncpóp. {i²n¨nsñ¦nð C¯c¯nð aäpÅ \nch[n t]À¡pw ]Ww \ãs¸Sm³ km[yXtbsdbmsWó apódnbn¸pambn aWn tkhnwKv--kv FIv--kv]À«mbv amÀ«n³ sehnkv cwKs¯¯nbn«pïv. \n§Ä bpsIbnse GsX¦nepw s]³j³ ^ïnð tNÀón«psï¦nð Cu hI Imcy§Ä {i²n¡WsaómWv At±lw \nÀtZin¡póXv. Csñ¦nð \n§Ä \nt£]n¨ ]Ww t]mepw In«nsñópw At±lw apódnbnt¸Ipóp. Cu Hcp kmlNcy¯nð s]³j³ ^ïnð tNÀóhÀ Adnªncnt&iex

LATEST NEWS

kv]ncnNzð

^m. _n-t\m-Pv \-bn-¡pó t\m-¼pIm-e H-cp-¡ [ym-\w Cu-amkw 23ap-Xð 26 h-sc e-ï-\nð \-S¡pw

henb t\m-¼n-sâ H-cp-¡-¯n-\m-bn ^m. _n-t\m-Pv ap-f-h-cn-¡ð \-bn-¡p-ó B-ïp- hn-ip-²oI-c-W [ym-\w s^-{_p-h-cn 23 ap-Xð 26 h-sc e-ï-\n-se hnhn-[ `m-K-§-fnð Xm-sg Im-Wp-ó hn-[w {I-ao-I-cn-¨n-cn-¡p-óp 23\v hym-gmgv-N D-¨-I-gn-ªv aqóp ap-Xð H-³]Xp a-Wn h-sc St Anselm's Church, The Green,

hmð¯wkv--täm-bnð Z-¼-Xn-IÄ-¡m-bp-Å {]mÀ-°-\-bpw acnb³ Zn\ ip{iqj-Ifpw F® t\À-¨bpw \msf

hmð¯wkv--täm: eï\nse acnb³ XoÀYmS\ tI{µam-b hmð¯wtÌmbnse (HuhÀ teUn B³Uv skâv tPmÀPv ]Ånbnð) \msf  acnb³ Zn\ ip{iqjIfpw F® t\À¨bpw Dïmbncn¡póXm-Wv. Cu acnb³ Zn\ ip{iqjbnð Ip«nIfnñm¯hcpw IqSpXð Ip«nIsf B{Kln¡qóhcpamb Z¼XnIÄ¡p thïn {]tXyI {]mÀ°\IÄ Dïmbncn¡pó-XmWv. \n§Ät¡m \n§fqsS Adnhnepw

kIe acn¨hcpsSbpw HmÀ-½ Zn\w {]̬ I¯o{Uenð shÅnbm-gv-N; amÀ {km¼n-¡ð ap-Jy-ImÀ-½n-I-\mIpw

{]̬: kotdm ae_mÀ k`bpsS Bcm[\{Ia ssNX\y¯nð henb t\m¼p Bcw`¯n\p sXm«pap³]v Z\lm¡mew Ahkm\ shÅnbmgvN ]c¼cmKXambn BNcn¡pó kIe acn¨hcpsSbpw HmÀ½ Zn\w {]̬ I¯o{Uenð BNcn¡pw. sshIn«v BdpaWn¡v cq]Xm[y£³ A`nhµy amÀ tPmk^v {km¼n¡ð ]nXmhnsâ apJy ImÀ½nIXz¯nð BtLmjamb hnip² IpÀ_m\bpw, acn¨hÀ¡p thïnbpÅ {]tXyI XncpIÀ½§fpw Dïmbncn¡psaóv I¯o{Uð hn-Imcn IqSnbmb hnImcn P\dð dh. tUm. amXyp Nqcs]mbvIbnð Adnbn¨p.

kn\na

സ്റ്റാര്‍ഡസ്റ്റ്
വീണ്ടും പ്രേതമാകാൻ നയൻതാര; ദോസ് രാമസ്വാമിയുടെ ചിത്രത്തിൽ തെന്നിന്ത്യൻ നടി എത്തുന്നത് പവിഴക്കൊടിയെന്ന വേഷത്തിൽ; ഹൊറർ ചിത്രം ഏപ്രിലിൽ പ്രദർശനത്തിന്

കൊച്ചി: നയൻതാര വീണ്ടും പ്രേത സിനിമയിൽ നായികയാകുന്നു. ഡോറ എന്ന സിനിമയിലാണ് നയൻതാര നായികയാകുന്നത്. സിനിമയുടെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ടു. നവാഗതനായ ദോസ് രാമസ്വാമിയാണ് ഡോറ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. തന്പി രാമയ്യ, ഹരിഷ്...

കൊച്ചിയിൽ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിനു സമാനമായ സംഭവം മുമ്പും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ബാബു രാജ്; പൊലീസുകാരൻ മോശമായി പെരുമാറിയപ്പോൾ പെൺകുട്ടി പരാതി പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു; ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ചാനൽ ചർച്ചകൾ റേറ്റിങ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമെന്നും വെട്ടേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന നടൻ

അടിമാലി: കൊച്ചിയിൽ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിനു സമാനമായൊന്നു മുമ്പും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി നടൻ ബാബു രാജ്. എന്നാൽ പരാതി സ്വീകരിച്ച പൊലീസുകാരൻ പെൺകുട്ടിയോട് മോശമായി പെരുമാറി. തുടർന്ന്...

സെല്ലുലോയിഡ്‌
ഷൂട്ടിങിന് അഞ്ചു ദിവസം മുൻപാണ് അഭിനയിക്കാൻ തനിക്കാകില്ലെന്ന് വിദ്യ പറഞ്ഞത്; വിവാദങ്ങളും ആക്രമണങ്ങളുമുണ്ടായേക്കാമെന്ന് വിദ്യ ഭയന്നിരിക്കണം; ആമിയിൽ മനസ്സ് തുറന്ന് കമൽ

കൊച്ചി: ആമിയെന്ന സിനിമയിൽ നിന്ന്  വിദ്യാ ബാലന്റെ പിന്മാറ്റം തന്നെയേറെ വേദനിപ്പിച്ചുവെന്ന് സംവിധായകൻ കമൽ. സ്‌ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടതോടെ വിദ്യ സമ്മതിച്ചു. ചിത്രത്തിലെ സംഭാഷണങ്ങളെല്ലാം അവർ പഠിച്ചു. ഷൂട്ടിങിന് അഞ്ചു ദിവസം മുൻപാണ് അഭിനയിക്കാൻ തനിക്കാകില്ലെന്ന് ...

ചാനൽ

നികേഷ് കുമാർ വിചാരണ നേരിടുന്നത് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ ഒന്നര കോടി പണമായും സ്ഥലം ഈട് വച്ച് 10 കോടിയും നൽകിയ യുവതിയുടെ ഓഹരി തട്ടിയെടുത്ത് കേസിൽ; ഉന്നത സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഉടമയെയും ഭാര്യയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും; കമ്പനി ട്രിബ്യൂണൽ കേസ് തിരിച്ചടിയാകും മുമ്പ് സർക്കാറിൽ നിന്നും ലോണുകൾ വാരിക്കൂട്ടി നികേഷ്

12 കോടിയുടെ ഓഹരികൾ വ്യാജരേഖ ചമച്ച് തട്ടിയെടുത്തെന്ന കേസിൽ റിപ്പോർട്ടർ ടിവി എംഡിക്ക് തിരിച്ചടി; നികേഷ് കുമാറിന്റെയും ഭാര്യ റാണിയുടെയും മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തൊടുപുഴ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളി; ഓഹരി അടിച്ചുമാറ്റിയെന്ന പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ആസ്തികൾ ഈട് വച്ച് കോടികൾ ലോണെടുത്തു നൽകിയ ലാലിയ ജോസഫ്

ss{Uhsd hnebv--s¡Sp¯t¸m Ä apXð A]am\n¨Xp hsc DÅ Fñm cwK§fpw Btem Nn¨v Dd¸n¨v \S¯nbXv; Bscñmw tNÀóv HXp¡m³ {ian¨mepw Xm³ AS§nbncn ¡nsñóv kqNn¸n¨v \Sn B {Ian¡s¸« tIknð iàam b \ne]mSv {]Jym]n¨v aRvPp hmcyÀ cwK-¯v

Xncph\\´]pcw: {]apJ bph\Sn B{Ian¡s¸« kw`hw shdpw bmZrÑnIambn DïmbXsñópw hyàambn Hcp¡nb sIWnbmbncpsóóv Dd¸psïópw hyàam¡n \Sn aRvPphmcyÀ. ss{Uhsd hnebv--s¡Sp¯v \Snsb A]am\n¡m\pÅ cwK§Ä a\¸qÀhw krãn¡pIbmbncpóp Nnescópw CXnð henb KqVmtemN\bpsïóv Dd¸msWópw hyàam¡n aRvPphmcyÀ teJ\sagpXn.

\n§fpsS ]¦mfn tPmen¡v t]mIpónS¯v Hcp I®pïm IpóXv \ñXm-Wv! ]¯nð Bdv t]À¡pw Hm^oknð Hcp Ahnip² _Ôw Dsïóv ]T\ dnt¸mÀ«v

\n§fpsS ]¦mfn \n§sf F{Xt¯mfw kv--t\ln¡pópsï¦nepw AhÀ tPmen¡v t]mIpóbmfmsW¦nð Að]w {i²n¡póXv \ómbncn¡psaómWv Gähpw ]pXnb dnt¸mÀ«v apódnbnt¸IpóXv. AXmbXv ]¦mfn tPmen¡v t]mIpónS¯v Hcp I®pïmIpóXv \ñXmbncn¡psaómWv kqN\. {_n«\nð tPmen¡v t]mIp&oac

FhÀ-«¬ ]-´nð sXm-Sp-t¼mÄ Ip-c-§-òm-cp-sS i-Ðw sIm-ïp-\nd-ªv kvtä-Unbw; k-ln-sI-«v I-fn-Xo-cm³ t\-cw \-Sp-hn-cð \n-hÀ-¯n {]-Xn-Imcw; B-{I-an-¡m³ C-c-¨p-Ib-dn B-cm-[IÀ; hwio-b sh-dn-bp-sS i-Ð-tIm-em-l-e-¯nð H-cp ^pSv-t_mÄ Xm-cw s]m-«n-¡-c-ª-Xn§-s\

sX-½m-Sn-I-fm-b ^p-S-v-t_mÄ B-cm-[-I-cp-sS \m-Sm-Wv bq-tdm¸v. ^n-^bpw bp-th-^bpw IÀ-i-\am-b \n-b-{´-W-§Ä GÀ-s¸-Sp-¯n-bn«pw \n-d-¯n-sâbpw hw-i-¯n-sâbpw t]-cnð A-[n-t£-]n-¡-s¸-Sp-ó Xm-c-§-fp-sS F-®w Ip-dhñ. G-ähp-sam-Sp-hnð hwio-b sh-dn-¡v C-c-bm-tI-ïn-hó-Xv {_-ko-ep-Im-c³ F-hÀ-«¬ eq-bn-kmWv. skÀ-_n-b-bn-se ]mÀ-«n-kmð s_ð-t{K-Un-sâ Xm-cam

300x600