1 GBP= 82.50 INR​                       

BREAKING NEWS

bqk^enbpsS km{am-Pyw {_n«\nte-¡v ]-S-cpóp; _Àan Mvlmw Iu¬knð \ðInb Øe¯v 300 tImSn cq]bpsS `£y kwkvIcW tI{µw; Gjy³ cmPy§fnse epep tI{µ§fnð 'sabvUv C³ {_n«o-jv' Dð¸-ó-§Ä F¯pw

bqk^enbpsS km{am-Pyw {_n«\nte-¡v ]-S-cpóp; _Àan Mvlmw Iu¬knð \ðInb Øe¯v 300 tImSn cq]bpsS `£y kwkvIcW tI{µw; Gjy³ cmPy§fnse epep tI{µ§fnð 'sabvUv C³ {_n«o-jv' Dð¸-ó-§Ä F¯pw

Ih³{Sn: IqSpXð NndIp hnSÀ¯pIbmWv bqk^en. KÄ^pw sXsójy³ cmPy§fnepw Xsâ Iognem¡nb _nkn\kv km{amPy¯n\p AXncpIÄ Cñm¯ IqSpXð hnimeamb temIw thWsaó ImgvN¸mSnð km{amPy iànIfpsS kncmtI{µamb {_n«\nte¡pw ]dónd§pIbmWv bqk^en Fó _nkn\Êv ssS-¡q¬. Ignª cïp hÀjambn _ÀanMvlmw \Kc¯n\Sp¯p ]mt¡PnMv tI{µw Øm]n¨p sNdnb \nebnð kmón[yw Adnbn¨p {_n«\nð _nkn\kv F§s\ em`¯nð sN¿mw Fóv a\Ênem-¡n-b tijamWv h³ apXðapS¡pambn Cu aebmfn _nkn\kpImc³ F¯póXv FóXmWv {]tXyIX. GXm\pw hÀjw ap³]v {_n«\v ap³t] AbÀeânð Bbncn¡pw epep {Kq]v kmón[yw Adnbn¡pI Fó {]Xo£ \ðIn bqk^en AbÀeâv {][m\a{´n AS¡w DÅhcpambn IqSn¡mgvN \S¯nbncpósX¦nepw kmlNcyw At±l¯n\v Ahkcw \ðInbncn¡póXv {_n«\nð XsóbmWv.

FXn-cm-fn-bp-sS X-e-¡pb-tc ]m-Z-ap-bÀ-¯n ap-ãn Np-cp-«n A-{I-an-¨v In-co-Sw Dd-¸n¨p; XmbvsImtïm tZiob aÕc¯nð Ìo-h-t\-Pn-se s_-ô-an-\v an-óp-ó hnPbw

I-gn-hp-IÄ c-à-¯n-ð A-en-ªp tNÀ-ón-«p-sï-¦nð A--sXm-óv an-\p-¡n F-Sp-¡pI-tb th-ïp kq-¸À Xm-c-am-bn am-dm³. Ìo-h-t\-Pn-se ]-Xn-óm-ep h-b-kp-Im-csâ

Ko-Xm hn-P-b³ C-só-¯pw; Xm-f ta-f-§-fp-am-bn In-j³ F-¯n I-gn-ªp; kXmw-]v-S-Wnð ]-g-b Km-\-§-fp-sS kwKo-X a-g s]-¿m³ C-\n H-cp Znh-kw Iq-Sn am{Xw

H-cp Znh-kw Iq-Sn Im-¯n-cp-ómð a-Xn bp-sI-bn-se kw-Ko-X t{]-an-IÄ¡v. B-dp-hÀ-j-am-bn ap-S-§m-sX A-c-§nð F-¯n-¡p-ó HmÄUv Cu-kv tKmÄ-Uv

t]meokn-sâ i-àamb IcpXð Hgnhm¡nbXv asämcp almZpc´w; ]mÀesaâv B{Ian-¡ms\ ¯nb `oIcs\ shÌvan³ÌÀ ]me¯nð h¨v IogS¡n t]meoknsâ hnPbw; eï³ hoïpw AXoh Pm{KXbnð

t]meokn-sâ i-àamb IcpXð Hgnhm¡nbXv asämcp almZpc´w; ]mÀesaâv B{Ian-¡ms\ ¯nb `oIcs\ shÌvan³ÌÀ ]me¯nð h¨v IogS¡n t]meoknsâ hnPbw; eï³ hoïpw AXoh Pm{KXbnð

knkn-Snhn IymadIfnð ]Xnª B{IaWImcnbmb PnlmZnsb t]meokv kmlknIambn shÌv an³ÌÀ ]me¯nð h¨v IogS¡n. CbmÄ ]mÀensaâv B{Ian¡m³ e£yan«v F¯nbXmbncpópshóv hyàambn«pïv. sat{Sms]mfnä³ t]meoknsâbpw FwsF5sâbpw IymadIfnð ]Xnª Cbmsf t]meokv X¡kab¯v Xncn¨dnªv IogS¡nbXn\mð eï³ hoïpw Hcp henb B{IaW¯nð \nópw c£s¸«ncn¡pópshómWv dnt¸mÀ«v. CtXmsS eï³ hoïpw AXoh Pm{KXbnembncn¡pIbmWv. Aôv t]cpsS acW¯n\nSbm¡nb shÌvan³ÌÀ `oIcm{IaWw Ignªv shdpw Aôv BgvNIÄ am{Xw ]nón«ncn¡shbmWv cïmas¯ B{IaW¯n\v PnlmZnIÄ Cd§n¯ncn¨sXóXv k

\n§fp-sS tað-hn-emkw Xmð ¡menIambn amdnbmð t]mepw UnhnFðFsb Adnbn¡Ww Fó-Xv Adnbmtam? Hcp apS¡panñm¯ Cu hnjbw \n§Ä¡v 1000 ]uïv \ãs¸Sp¯póXv Hgnhm¡tï?

\n§fp-sS tað-hn-emkw Xmð ¡menIambn amdnbmð t]mepw UnhnFðFsb Adnbn¡Ww Fó-Xv Adnbmtam? Hcp apS¡panñm¯ Cu hnjbw \n§Ä¡v 1000 ]uïv \ãs¸Sp¯póXv Hgnhm¡tï?

\n§fpsS taðhnemkw Xmð¡menIambn amdpópsh¦nð t]mepw Cu hnhcw UnhnFðFsb Adnbnt¡ïXmsWóv {]tXyIw HmÀ¡pI. Csñ¦nð 1000 ]uïv ]ngsbmSpt¡ïn hcpsaómWv apódnbn¸v. CXv HmÀan¨v IrXykab¯v Adnbn¨mð Cu ]ngbnð \nópw \n§Ä¡v HgnhmIm³ km[n¡póXmWv. AXmbXv tSw ssSan\nsS bqWnthgv--knän¡Spt¯¡v Xmð¡menIambn Xmakw amdpópsh¦nð t]mepw A¡mcyw UnhnFðFsb Adnbn¡Wsaóv Npcp¡w. UnhnFðFbnð \n§fpsS hnemkw amäpó {]{Inb¡v \n§Ä¡v Hcp s]ón t]mepw sNehmInsñóptamÀ¡pI. Fómð CXneqsS h³ XpI ]ng \ðIpóXnð \nópw c£s¸Sm\pw km[n¡póp.

LATEST NEWS

Atkmkntbj³

Britishmalayali

]nW¡w adóhÀ H-ón-¨p-; \\o«\nð C\n Ccp tN-cn-Ifnñ; aebmfn kwLS\IÄ¡v s]mXp ]cn]mSn am-{Xw; a-ä-ómÄ kw bpà CuÌÀ hnjpZn\m-tLm-jw

\-\o«³: Ignª F«phÀj¡meambn sNdnb sXän²mcWI-fpsS t]cnð cïmbn Ignªncpó C³Ukv Atkmkntbj\pw tIcfm ¢_v \\o-«\pw Cu CuÌÀ hnjpZn\ \mfpIfnð Hón-¡póp. \o-ï F«p hÀj§Ä¡v tijw cïp Atkmkntbj\pIfpw kwbpàambn \S¯pó CuÌÀ hnjpZn\mtLmj§Ä RmbmdmgvN sshIptócw \\o«\nse HuÀ teUn Hm^v F³sPðkv ]mcnjv lmfnð h¨v \S-&i

Britishmalayali

{ioIrjvW Atãm¯c AÀ¨ \bneqsS Cuizc ssN-X\yw; IWnbpw ssI\o«hpw \mS³ k-Zybp-sam-s¡-bm-bn I-h³-{Sn-bnð BËmZ ]q-¯n-cn sX-fn-ªp

Ih³-{Sn: bpsIbnse sslµhcmb aebmfnIÄ¡nSbnð kaql {ioIrjvW Ajv--t«m¯c AÀ¨\ kwLSn¸n¨p Ih³{Sn lnµp kamPw {i² t\Sn. hnjpZn\ ]cn]mSnbpsS `mKambn kwLSn¸n¨ BtLmj¯nemWv AÀ¨\ kwLSn¸n¨-Xv. Cuizc ssNX\yw \ndª at{´m¨mcW§Ä CSXShnñmsX apg§ns¡mïncpót¸mÄ BtLmj ]cn]mSnIÄ

kv]ncnNzð

Pò]pWyw Kpcphm-bqc¸ ZÀi\w; eï\nse KpcphmbqÀ hntij-§fpw hnjp BtLmjhpw \m-sf

Fñm hÀjs¯bpw t]mse hn]peamb NS§pItfmsS BWv eï³ lnµpsFIy-thZnbpsS hnjp BtLmj-§Ä C-¯-h-W-bpw kw-L-Sn-¸n-¨n-cn-¡pó-Xv. C¯h-W-s¯ hn-jp B-tLm-j-§Ä \m-sf \-S-¡pw. Fñmhcpw H¯ptNÀóp hnjphn`h§Ä Xbmdm¡n, HcpatbmsS {]mÀ°\IÄ \S¯n BtLmj§Ä \S¡póp Fó t{]tXyIXbpw eï³ lnµpsFIythZnbpsS am{XamWv.

eoUvknð hn. KohÀKokv klZmbp-sS H-³-]-XmaXv HmÀ½ s]cpómÄ \msfbpw aäóm-fpw \-S¯pw

eoUvkv: skâv tPmÀPv bmt¡m_mb kpdnbm\n ]Ån-bnð H³-]XmaXv hn. KohÀKokv klZmbpsS HmÀ½ s]cpómÄ `ànbmZc]qÀÆw 29, 30 XobXnIfnð \S¯s¸Spóp. 29\v i\nbmgvN tbmÀ¡v, lmtcmtKäv-, eoUvkv XpS§nb Øe§fnð `mh\ IqZmi \S¯s¸SpóXmWv. Fñm hnizmknIfpw `ànbmZc]qÀÆw AXy´w ]s¦Sp¡Ww Fóv hnImcn ^m: cmPp sNdphÅnð Iioi Adnbn¨p. i\nbmgvN cmhnse 9 aWn¡v `h\ IqZmi tbmÀ¡nð h¨pw eoUvknð sshIptó-cw Bdp aWn¡v kÔym {]mÀ°\bpw Dïmbncn-¡pw. 30\p RmbdmgvN cmhnse 9 aWn¡v {]`mX {]mÀ°\, 10 aWn¡v hn. IpÀºm-\ (^m: cmPp sNdphÅnð \bn¡pw) 11. 30 \v {]kwKw, 12. 30\v `h\ IqZmi, 12. 30\v

A_À-Uo-\nð hn. KohÀ¤okv klZmbpsS HmÀ½ s]cpómfpw CShI Zn\-hpw sabv 6, 7 XobXnIfnð

A_ÀUo³: hn. KohÀ¤okv klZmbpsS \ma¯nð kvtIm«veânse GI tZhmeb amb A_ÀUo³ skâv tPmÀPv bmt¡m_mb kpdnbm\n HmÀ¯tUmIvkv ]Ånbnð CShIbpsS Imhð ]nXmhv hn. KohÀ¤okv klZmbpsS HmÀ½ s]cpómfpw CShI Zn\-hpw sabv 6, 7 XobXnIfnð A_ÀUo³ akv{SnIv ss{UhnepÅ skâv s¢saâvkv F¸nkv-t¡m¸ð ]Ånbnð h¨v dh. ^m: amXyp F{_lmw Bg´dbpsS apJy ImÀ½nIXz¯nð hn. IpÀºm\bpw, hn. KohÀ¤okv klZmtbmSpÅ a²yØ {]mÀ°\ ]mc¼cyambn \S¯s¸Spó {]Z£nWw, BinÀhmZhpw, ssIap¯v, t\À¨, BZy^e teew, t\À¨ kZy FónhtbmSp IqSn BtLm-jn¡póp.

kn\na

സ്റ്റാര്‍ഡസ്റ്റ്
എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ശിവകാമി ദേവിയെ; ദേവസേനയും ശിവകാമി ദേവിയും തമ്മിലുള്ള രംഗങ്ങൾ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യക ആകർഷണം; ബാഹുബലി എന്ന സിനിമ അവസാനിക്കുന്നെങ്കിലും ബാഹുബലിയുടെ ലോകം അവസാനിക്കുന്നില്ല; ബ്രഹ്മാണ്ട ചിത്രത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ സാധ്യത പറഞ്ഞ് രാജമൗലി

ദുബായ്: ബാഹുബലിയിൽ തനിക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രം രമ്യാ കൃഷ്ണൻ അവതരിപ്പിച്ച ശിവകാമി ദേവിയാണെന്ന് സംവിധായകൻ രാജമൗലി പറഞ്ഞു. ദേവസേനയും ശിവകാമി ദേവിയും തമ്മിലുള്ള രംഗങ്ങൾ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യക ആകർ...

ഇത് ഹോളിവുഡിനും മുകളിലുള്ള വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം; രമ്യ കൃഷ്ണന്റേയും അനുഷ്‌കയുടെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും മായില്ല; പ്രഭാസും സൂപ്പർ; ബാഹുബലി ദി കൺക്ലൂഷനെ ലോക ക്ലാസിക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ആദ്യ റിവ്യൂ പുറത്ത്

ദുബായ്: ഹോളിവുഡ് സിനിമകളുമായി കിടപിടിക്കുന്നതോ അതിന് മുകളിൽ ഉള്ള ഒരു സിനിമയോ ആയി ബാഹുബലി രണ്ടാം ഭാഗത്തെ വിലയിരുത്താമെന്ന് യുഎഇ,-യുകെ സെൻസർ ബോർഡ് അംഗമായ ഉമൈർ സന്ധു. ബാഹുബലിയുടെ ആദ്യ പ്രദർശനം യുഎയിൽ നടന...

സെല്ലുലോയിഡ്‌
കട്ടപ്പ എന്തിനാണ് ബാഹുബലിയെ കൊന്നത്? ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ സസ്പെൻസ് അറിയാൻ ടിക്കറ്റിനായി ആളുകളുടെ നെട്ടോട്ടം; ഹൈദരാബാദിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ രണ്ട് കിലോ മീറ്റർ ക്യൂ നിന്ന് ആരാധകർ; മലയാളം അടക്കം നാല് ഭാഷകളിൽ എത്തുന്ന ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് 6,500 തീയറ്ററുകളിൽ; ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ എല്ലാ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകളും ഭേദിക്കാനൊരുങ്ങി രാജമൗലി ചിത്രം

തിരുവനന്തപുരം: കട്ടപ്പ എന്തിനാണ് ബാഹുബലിയെ പിന്നിൽനിന്നു കുത്തിക്കൊന്നത്? ബാഹുബലി സിനിമയുടെ ഒന്നാംഭാഗം ഇറിയത് 2015 ജൂലൈ ഒന്നിനായിരുന്നു. അന്നു മുതൽ പ്രേഷകർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത്. ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകളുടെ കാത്തിരിപ്പു മാത്രം. വെള്ളിയാഴ്ച ര...

ചാനൽ

പി ടി തോമസിന് റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിന്റെ ചർച്ചയിൽ അടിതെറ്റി; വീഡിയോ അടക്കം പ്ലേ ചെയ്ത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധത എവിടെയെന്ന് അവതാരകന്റെ ചോദ്യം; ഉത്തരം മുട്ടിയപ്പോൾ മണിയിൽ നിന്ന് ചാനൽ അച്ചാരം വാങ്ങിയെന്ന പ്രത്യാക്രമണം; വിമോചന സമരക്കാലമല്ലെന്ന് എംഎൽഎയെ ഓർമിപ്പിച്ച അഭിലാഷിന്റെ മറുപടിക്ക് കൈയടിച്ച് സൈബർ സഖാക്കൾ

'ചന്ദനമഴ'യിൽനിന്ന് തന്നെ ആരും പുറത്താക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് മേഘ്‌ന വിൻസെന്റ്; വിവാഹത്തിന് ചെറിയ ബ്രേക് വേണമായിരുന്നു; ചോദിച്ചപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് അവധി ലഭിച്ചില്ല; മൂന്നു മാസത്തിനുശേഷം അഭിനയത്തിലേക്കു തിരിച്ചെത്തും; അടുക്കളയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയിയിലും ഏറെ ചർച്ചാവിഷയമായ വിവാദത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി സീരിയൽ നടി

I«¸ F´n\v _mlp_ensb sImóp? kkv--s]³kv ]pd¯p ]dbmsX t{]£IÀ; ASns]m fnsbópw {Km^nIv--kpw A`n\ bhpw Fñmw {]Xo£IÄ¡v A¸pdsaópw hniZoIcn¨v Xntbädnð \nóv ]pd¯nd§ ð; cmPauen {_Òmï Nn{Xs¯ sImïp t]mIpóXv tlmfnhpUn\pw apIfnð; _mlp_en 2 AXnKw`ocw X-só

Xncph\´]pcw: kq¸À, InSnew, Kw`ocwþ{_Òmï Nn{Xamb _mlp_en 2 {]Xo£IÄ¡v A¸pdw bm{X sN¿póp. {Km^nIv--knepw {]IS\¯nepsañmw _mlp_en 2 kq¸dmbn. Xntbädnð \nóv ]pd¯nd§nb Gñm t{]£Icpw ASns]mfnsbó hmNI¯nemWv kn\nasb HXp¡póXv. Hcp hÀjs¯ Im¯ncn¸ns\mSphnemWv Fkv.Fkv. cmPauenbpsS _mlp_en cïmw `mKw XnbädpIfnse¯nbXv. C´ysbm«msI h¼³ dneokmWv Hcp¡nbncpóXv. tIcf¯nepw h³hcthð¸mWp Nn{X¯nsâ Sn¡äv _p¡n§n\S¡w e`n¨X

tIcfm sdtÌmdântebv¡v Ip¡ns\bpw In¨³ AknÌ âns\bpw Bhiy-apïv

\ñ \nebnð {]hÀ¯n¨p hcpó tIcfm sdtÌmdântebv¡v ]cnNb k¼ó\mb Ip¡ns\bpw In¨³ AknÌâns\bpw Bhiyapïv. BIÀjIamb i¼fw \ðIpóXmWv. Ip¡n§nð Xmð¸cyapÅhscbpw Ip¡n§v ]Tn¡m³ B{KlapÅhscbpw ]cnKWn¡póXmWv. AhÀ¡v Bhiyamb ]cnioe\w \ðIpóXmWv.

bpsI-bnð tPm-en sN-¿p-ó BÀ-kn s]¬-Ip-«n¡v hnhml BtemN\IÄ £-Wn-¡póp

{_n«Wnð Ønc Xmakam¡nb N§\mtÈcn AXncq]X ]pcmX\ BÀkn IpSpw_¯nðs¸« _tbmsaUn¡ð kb³knð amtÌgvkv Un{Kn t\Sn bpsIbnð tPmen sN¿pó 26 hbÊv, 155 skäoaoäÀ Dbcw DÅ s]¬Ip«n¡v s{]m^jWen Izmfnänss^Umbn tPmen sN¿pó bphm¡fpsS amXm]nXm¡fnð \nópw hnhmlmtemN\IÄ £Wn¨p sImÅpóp.

300x600