1 GBP= 85.80 INR​                       

BREAKING NEWS

X-½nð Xñp-ó-hÀ-¡n-S-bnð C-Xm H-cp hn-ip-² a-\p-jy³; \m-«nð \nópw ]Tn-¡m-s\-¯n-b a-e-bm-fn ssh-Zn-I³ B-cpa-dn-bm-sX X-sâ hr-¡ Zm-\w sN-bv-Xp; BÀ-¡m-Wv Zm-\w sN-bv-X-sX-óp t]mepw ]-d-bm-sX sNð-Ì-dn-se Pn³-kW-¨³

X-½nð Xñp-ó-hÀ-¡n-S-bnð C-Xm H-cp hn-ip-² a-\p-jy³; \m-«nð \nópw ]Tn-¡m-s\-¯n-b a-e-bm-fn ssh-Zn-I³ B-cpa-dn-bm-sX X-sâ hr-¡ Zm-\w sN-bv-Xp; BÀ-¡m-Wv Zm-\w sN-bv-X-sX-óp t]mepw ]-d-bm-sX sNð-Ì-dn-se Pn³-kW-¨³

en-hÀ-]qÄ: bp-sI-bn-se kotdm a-e-_mÀ hn-izm-kn-IÄ-¡v H-cp cq-]-X A-\p-h-Zn-¨-t¸mÄ \n-Êm-cam-b t]-cn-sâ Im-cy-¯nð h-sc B-bn-cp-óp XÀ¡w. cq-]-X-bp-sS t]-cv {]-̬ Fóm-tWm, AtXm t{K-äv {_n-«³ kotdm a-e-_mÀ Fóm-tWm F-ó XÀ-¡-¯nð NÀ-¨-IÄ ap-dp-Ip-ó-Xn-\n-S-bn-em-Wv h-¯n-¡m-\nð -\nópw hn-i-Zo-Ic-Ww F-¯n-b-Xpw, XÀ-¡w XoÀ-ó-Xpw. F-ómð A-Xv Aw-Ko-I-cn-¡m³ I-gn-bm-¯ Nne ssh-Zn-I-cp-sS t\-Xr-Xz-¯nð C-t¸mgpw XÀ-¡w Xp-S-cp-ópïv. F-ómð A¯-cw \nÊm-c Im-cy-§-fnð XÀ-¡n-¡p-I-bpw, I-e-ln-¡p-Ibpw sN-¿p-ó-hÀ \yq-\]-£w B-sWópw b-YmÀ-° hn-izm-kn-IÄ {I-nkv-Xp ]Tn-¸n-¨ {]-am-W-§Ä-¡v H-¸w X-só-bm-Wv k-ô-cn-¡p-ó-sXópw sX-fn-bn-¡p-I-bm-Wv en-hÀ-]q-fnð \n-óp-Å Cu hmÀ¯.

kv--IqfpIfnse tlmwh À¡pIÄ CñmXmIp-tam? tImÄsNÌÀ kv--Iqfnse ]co£W ¯n\v F§pw ssIbSn

tlmw hÀ¡pIÄ¡v amÀ¡nSm\pw ]mT§Ä ]Tn¸n¡m\pw Hcpan¨v kabw XnIbm¯Xn\mð C\n apXð hnZymÀ°nIÄ¡v tlmw hÀ¡v \ðtIsïó

HtÎm_À amkhpw k ½sdóv saäv Hm^okv; 20 Un{Kn hsc Xm]-\n-e Dbcpw; Cu k½À ad¡m\mhmsX {_n«³

Cu k½dns\ ad¡m³ Hcn¡-epw {_n«\v km[n¡nsñómWv tXmópóXv. CXpkcn¨v ASp¯ amkw IqSn k½dmbncn¡psaómWv saäv Hm^okv {]hNn¡póXv. CXp {]Imcw 20

A-óv {_n-«o-jp-ImÀ tem-Iw Io-g-S¡n; C-óv a-e-bm-fn-I-fpw; A-Xn ð Ip-äw Im-Wpó-Xv {_n-«o-jv b-P-am-\-òmÀ-¡v k-emw ]dbpó s]m-«-¡n-W-än-se X-h-f-IÄ

A-óv {_n-«o-jp-ImÀ tem-Iw Io-g-S¡n; C-óv a-e-bm-fn-I-fpw; A-Xn ð Ip-äw Im-Wpó-Xv {_n-«o-jv b-P-am-\-òmÀ-¡v k-emw ]dbpó s]m-«-¡n-W-än-se

bp-sI-bn-se kotdm a-e-_mÀ k-`-bp-sS Øm-]-\-hp-am-bn _-Ô-s¸-« hn-hm-Z-¯nð {_n-«o-jv a-emb-fn {]-kn-²o-I-cn-¡p-ó c-ïma-s¯ te-J-\-am-Wn-Xv. Cu hn-j-b-s¯-¡p-dn-¨v {]-Xn-I-cn-¡m³ Xm-ð]cyw D-Å-hÀ [email protected] F-ó hn-em-k-¯nð {]-Xn-I-c-W-§Ä Ab-¨p X-cn-I. \n-§-fp-sS A-`n-{]m-b-§Ä Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó Iaâv t_m-Iv-knð {]-kn-²o-I-cn-¡p-Ibpw sN-¿mw. C-óp

AXnÀ¯n ISóv bpsI-bn-se¯n b A`bmÀ-°n-IÄ kÀ-¡mÀ I- W-¡nð 77,000Bbn; 12000t]À t]meokns\ sh-«n-¨p; \mWt¡ Snsâ Hcp IW¡v IqSn ]pd¯v

AXnÀ¯n ISóv bpsI-bn-se¯n b A`bmÀ-°n-IÄ kÀ-¡mÀ I- W-¡nð 77,000Bbn; 12000t]À t]meokns\ sh-«n-¨p; \mWt¡ Snsâ Hcp IW¡v IqSn ]pd¯v

C¯c¯nemsW¦nð s{_Iv--knäv \Sómepw F´v \Sómepw {_n«\nse A`bmÀ°n {]iv--\¯n\v ASp¯ Imes¯mópw ]cnlmcapïmInsñómWv hnaÀiIÀ Btcm]n¡póXv. AXmbXv AXnÀ¯n ISóv bpsIbnð F¯n kÀ¡mÀ IW¡nð CSw ]nSn¨ A`bmÀ°nIÄ 77,000 BsbómWv dnt¸mÀ«v. Chcnð 12,000 t]À t]meokns\ sh«n¨v ap§nsbópw shfns¸«n«pïv. CtXmsS A\[nIrX IpSntbäw \nb{

LATEST NEWS

kv]ncnNzð

aqóv k-`m-]n-Xm-¡-òmÀ; \n-c-h-[n ssh-Zn-IÀ; `-àn-km-{µamb s]m-´n-^n-¡ð Zn-hy_-en; {]-Y-a Iv-\m\m-b Xn-cp-\m-fn-\v aq-óv \mÄ IqSn

am-ô-ÌÀ: {]-Y-a Iv-\m\m-b Xn-cp-\m-fn-\v aq-óv Znh-kw Iq-Sn am-{Xw A-h-ti-jn-s¡ Iv-\m\m-b k-ap-Zm-bmw-K-§-fp-sS B-th-iw A-e-Xñp-I-bmWv. k-apZmb þ k-`m kv-t\-lw c-à-¯nð A-en-ªp tNÀ-ó k-aq-Zm-bmw-K-§Ä bq-tdm-¸n-se B-Zy Nm-¹-b³-kn Xn-cp-\mÄ `-àym-Z-c-]qÀ-Æw k-ap-Nn-X-am-bn B-N-cn-¡p-t¼mÄ am-ô-kv-äÀ \-K-c-ho-Yn-bn-eq-sS Xn-cp-\mÄ {]-Zn£-Ww \-S-¡p-t¼mÄ A-Xv ss{I-kv-X-h hn-izm-k {]-tLm-j-W th-Zn-bm-bn am-dpw.

{km¼n¡ð ]nXmhnsâ eï³ ]cyS\w C-óse Bcw-`n-¨p; eo-bnð DÖze kzoI-c-Ww; Cóv hmð¯wtÌm-hnð 7 aWn¡v hnip² IpÀ_m-\

bpsIbnse kotdm ae_mÀ hnizmknIÄ¡mbn ]cnip² ]nXmhv A\phZn¨ t{Käv {_n«³ cq]XbpsS DZvLmS-\hpw, ]pXnb _nj¸v Bbn \nbanX\mb amÀ tPmk^v {im¼n¡ð ]nXmhnsâ Øm\mtcmlWhpw HtÎm-_À 9\p {]ÌWnð \S¡póXnsâ aptómSnbmbn, bpsIbpsS hnhn[ `mK§fnepÅ hnizmknIsf t\cn«v ImWpóXn\pw ]cn]mSnbnte¡v £Wn¡póXn\pambn bpsIbpsS hnhn[ {]tZi§Ä kµÀin¡pó-Xnsâ `mKambn ]nXmhv Cóse eï\nð F¯nt¨Àóp. eï-\nð t{_mwen¡v ASp¯p-Å eobnð F¯nt¨Àó \nbpà ]nXmhv tPm-k-^v {km¼n¡en-\pw,

`-àn-bp-sS \n-d-hnð ae-¦-c I-t¯m-en-¡ k-`-bp-sS 86þmw ]p-\-ssc-Iy hmÀ-jn-Ihpw hmð-knw-Kmw XoÀ-°m-S-\hpw \S-óp

kotdm a-e-¦c I-t¯m-en-¡ k-`-bp-sS bp-sI-bn-ep-Å hnhn-[ k-` Iq-«m-bv-a-bp-sS t\-Xr-Xz-¯nð 86þmw ]p-\-ssc-Iy hmÀ-jn-I-hpw, a-cn-b³ XoÀ-°m-S-\hpw hmð-knwKmw a-cn-b³ XoÀ-°m-S-\ tI-{µ-¯nð sh-¨v 25\v \n-ch-[n ae-¦-c k-`m hn-izm-kn-I-fp-sS km-ón-[y-¯nð B-tLm-j-]qÀ-Æw \-S-¯-s¸«p. A-tó Znh-kw cm-hn-se 11.30\v {]`m-X {]mÀ°-\-tbm-sS a-cn-b³

kn\na

സ്റ്റാര്‍ഡസ്റ്റ്
മെക്ക് സെറ്റും ഫ്‌ള്ക്‌സുകളും പതിപ്പിച്ച് കാളവണ്ടിയും വാദ്യമേളങ്ങളുമായി പ്രചരണത്തിനറങ്ങി മമ്മൂട്ടി ആരാധകർ; നെന്മാറയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ പഴമ നിലനിർത്തുന്ന തോപ്പിൽ ജോപ്പന്റെ പ്രമോഷൻ പരിപാടി ഇന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ; ഫോട്ടോകൾ കാണാം

മെക്ക് സെറ്റും ഫ്‌ള്ക്‌സുകളും പതിപ്പിച്ച കാളവണ്ടിയും മുമ്പിൽ വാദ്യമേളങ്ങളു മൊക്കെയായി മമ്മൂട്ടി ആരാധകർ തോപ്പിൽ ജോപ്പന്റെ വരവേല്ക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. പഴയ രീതിയിലുള്ള പ്രമോഷനുമായി തോപ്പിൽ ജോപ്പൻ ടീം...

കണ്ടാൽ മിണ്ടാത്ത മമ്മൂട്ടിയും സുരേഷ് ഗോപിയും ഒടുവിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പറഞ്ഞു; ഞങ്ങളുടെ വഴക്ക് തീർന്നു; മേനകയുടേയും സുരേഷിന്റേയും മകളുടെ കല്ല്യാണചടങ്ങ് താര രാജാക്കന്മാരെ വീണ്ടും കൂട്ടുകാരാക്കിയത് ഇങ്ങനെ

കൊച്ചി: രതീഷിന്റെ മകളുടെ കല്യാണം നടത്തിയത് സിനിമാ നിർമ്മാതാവായിരുന്ന സുരേഷ് കുമാറിന്റേയും നടി മേനകയുടേയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടിയും സുരേഷ് ഗോപിയും ജയറാമുമെല്ലാം എല്ലാ പിന്തുണയുമായി ഒപ്പം നിന...

സെല്ലുലോയിഡ്‌
കന്നട നിർമ്മാതാവ് മിന്നു കെട്ടുന്നതും കാത്ത് ഭാവന; ഗൗതം കാർത്തിക്കിനെ പ്രണയിച്ച് പ്രിയ ആനന്ദ്; കന്നട നായകനെ സ്വന്തമാക്കാൻ മേഘ്‌നാ രാജ്; രാജകുമാരനൊപ്പം ദമ്പതികളായി ജീവിതം തുടങ്ങി നയൻതാര; സിനിമാ ലോകം ഉടൻ കാതോർക്കുന്ന വിവാഹങ്ങളിവ

സിനിമാ താരങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാവാർത്തകളും മലയാളികൾക്ക് എന്തോ ഇഷ്ടമാണ് പണ്ടു മുതലേ.. താരങ്ങളുടെ സ്വകര്യജീവിതങ്ങളും സിനിമയോടെന്ന പോലെ പ്രിയമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാവണം താരങ്ങളുടെ കല്യാണവും വേർപിരിയലും പ്രണയവും മരണവും എല്ലാം വലിയ വാർത്തയാകുന്നത്....

ചാനൽ

Znt\mtkmdpIfpsS ]n³-KmanI Ä Ct¸mgpw bp²¯nemWv; N«§Ä ewLn¡msX cïv {UmKWp-IÄ taðssI t\-Sm³ \S¯nb Ìïv ImWmw

Hcp Ime¯v `qansb AS¡n hmgpIbpw ]nóoSv hwi\miw hcpIbpw sNbvX Znt\mtkmdpIfpsS ]n³KmanIfmbn«mWv {UmKWpIsf IW¡m¡póXv. C¯cw cïv {UmKWpIÄ X½nepÅ s]mcnª t]mcm«¯nsâ hoUntbm sshdemhpIbmWv. Ct´mt\jybnse sImtamtUm \mjWð ]mÀ¡nse dns\ Zzo]nð \nópÅ Cu A]qÀh ImgvN ]IÀ¯nbncn¡póXv Hmkv--t{Senb³ sshðUv sse^v t^mt«

_-knð h¨v bph-Xn hkv{Xw apgp-h³ A-gn-¨p; Nn-cn¨v t{]mÕmln-¸n¨v bm-{X-¡mcpw; tkmjyð aoUnbbnð sshdemb Hcp hoUntbm

\n§Ä _knð kôcn¡pt¼mÄ kpµcnbmb klbm{XnI Xsâ hkv{X§Ä Hsómómbn Agn¨v amän ]ndó ]Sn \nómð F´mbncn¡pw Øn-Xn? B Hcp sR«n¸n¡pó A\p`hamWv bpFknse _mÄ«ntamdnse Hcp _kv bm{X¡mÀ¡pïmbncn¡pó-Xv.

dnan tamÄ-¡v 12þmw ]ndómÄ Biw-k-IÄ t\-cpóp

C-óv 12þmw ]n-dómÄ BtLmjn-¡p-ó- ku-¯mw-]v-S-Wn-epÅ dnan tamÄ-¡v ]ndómÄ Biwk-IÄ t\-cp-óp.. kvt\lt¯msS UmUn, a½n, s^ant¨¨n

300x600