BETA VERSION
  1 GBP=​ 9​​8​.00​​     Download Font
1 GBP=​ 9​​8​.00​​

hym-P tc-J-I-fp-sS _-e-¯nð BZyw C-äm-en-b³ ]u-c-Xzw; bp-sI-bn-ð F-¯n tPm-_v skâ-dnð c-Pn-kv-äÀ sN-bv-Xv B-\p-Iq-ey-§-fpw; tlmw Hm-^o-kv sd-bv-Unð s]m-fn¨-Xv h-¼³ X-«n-¸v dm-¡äv; A-t\-Iwt]À A-d-Ìnð

hymP bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ ]u-c-Xzw Im-«n \q-dp-I-W-¡n-\v _w-¥m-tZ-ip-Im-sc bp-sI-bnð F-¯n-¨v B-\p-Iq-ey-§Ä X-«n-sb-Sp-¯ dm-¡-än-s\ tlmw Hm-^o-kv sd-bv-Unð ]n-Sn-Iq-Sn. In-g-¡³ e-ï-\n-se \yq_-dn ]mÀ-¡v tI-{µo-I-cn-¨v {]-hÀ-¯n-¨n-cp-ó Bkv-a Jm-\w Fó 46þIm-cn-sb C-Xp-am-bn _-Ô-s¸-«v ]n-Sn-bn-embn. ^m-an-eo-kv t^mÀ kÀ-ssh-hð bp-sI F-ó Po-h-Im-cp-Wy kw-L-S-\-bp-sS t]-cn-em-Wv C-hÀ X-«n-¸v \-S-¯n-bn-cp-ó-Xv.kw-`-h-hp-am-bn _-Ô-s¸-«v 13 t]-sc A-Ìv sN-bv-X-Xm-bn t]m-eo-kv ]-dªp. hym-P-tc-J-IÄ D-]-tbm-Kn-¨v C-äm-en-b³ ]u-cXzw t\-Sp-ó _w-¥m-tZ-in Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡v ]n-óo-Sv {_n-«-\n-te-¡v H-cp-Zn-hk-s¯ bm-{X H-cp-¡n-s¡m-Sp-¡p-Ibpw tPm-_v skâ-dp-I-fnð c-Pn-kv-äÀ sN-¿m-\p-Å ku-Icyw GÀ-¸m-Sm-¡n-s¡m-Sp-¡p-I-bp-am-Wv C-hÀ sN-¿p-ó-Xv. \m-W-jð C³-jp-d³-kv Aw-K-§Ä-¡p-Å CâÀ-hyq-I-fn-epw Ch-sc ]-s¦-Sp-¸n-¡pw.  ^m-an-eo-kv t^mÀ kÀ-ssh-h-en-sâ Cð-^-Un-ep-Å Hm-^okpw t]m-eo-kv sd-bv-Uv sN-bv-Xn-cp-óp.C-hn-sS-\n-óv H-t«-sd tc-J-IÄ I-sï-¯p-Ibpw I-¼yq-«À A-S-¡-ap-Å kw-hn-[m-\-§Ä I-ïp-sI-«p-Ibpw sN-bv-Xp. tIm-Sn-¡-W-¡-¡n-\v ]u-ïn-sâ X-«n-¸n-s\-¡p-dn-¨v hÀ-¡v B³-Uv s]³-j³-kv Un-¸mÀ-«v-saâpw sd-Pv-{_n-Pv Iu¬-knepw \-S¯n-b A-t\z-j-W-s¯-¯p-SÀ-óm-Wv A-d-Ìv.B-\p-Iq-ey-§Ä X-«n-sb-Sp-¡p-ó-Xn-\m-bn \-S¯n-b G-ähpw hen-b kw-LSn-X Ip-ä-Ir-Xy-am-bn-cn¡pw C-sX-óv I-cp-X-s¸-Spóp.   C-ä-en-bnð-\n-óv bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ ]u-cXzw t\-Sn-b-ti-jw I-gn-ª aq-óp-hÀ-j-ambn {_n-«-\n-se¯n-b _w-¥m-tZ-iv Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ Cu co-Xn-bn-em-Wv B-\p-Iq-ey-§Ä I-c-Ø-am-¡n-b-sX-óm-Wv kw-ibw. \m-j-Wð C³-jp-d³-kv \-¼-cp-IÄ kz-´-am-¡n-b-ti-jw lu-kn-Mv s_-\-^n-äp-IÄ-¡v A-t]-£n-¡-Ibpw hym-P i-¼-f-_nñp-IÄ lm-P-cm-¡n a-äv B-\-p-Iq-ey-§Ä X-«n-sb-Sp-¡p-I-bp-am-Wv sN-bv-Xn-cp-óXv. C-äm-en-b-³ ]mkv-t]mÀ-«p-am-bn henb tXm-Xnð _w-¥m-tZ-iv hw-i-PÀ e-ï-\n-se kv-äm³-Ì-Uv hn-am-\-¯m-h-f-¯nð F-¯p-óp-sï-óv I-gn-ª-hÀ-jw F-k-Iv-kv t]m-eo-kv I-sï-¯n-bn-cpóp. tPm-_v sk³-d-dp-I-fnð CâÀ-hyq-hn-\v lm-P-cm-Im-\p-Å A-t¸m-bv-saâv I-¯p-Ifpw C-ä-en-bn-te-¡v Xn-cn¨p-t]m-Im-\p-Å Sn-¡-äp-Ifpw k-ln-X-am-Wv C-h-sc-¯p-ó-Xv.  \m-j-Wð C³-jp-d³-kn-\p-th-ïn-bp-Å 400þHm-fw A-t]-£-I-fnð In-g-¡³ e-ï-\n-se H-tc tað-hn-em-k-am-Wv \ð-In-bn-«p-Å-sX-óv I-ï-tXm-sS-bm-Wv hÀ-¡m³ s]³-j³ h-Ip-¸n-\v kwi-bw tXm-ón-bXpw A-t\zj-Ww \-S-¯n-b-Xpw. hym-P tc-J-IÄ D-]-tbm-Kn-¨v {_n-«-\n-se-¯m³ ku-Icy-sam-cp-¡p-ó A-tôm-fw Po-h-Im-cp-Wy kw-L-S-\-I-fp-sï-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. H-cp dn-{Iq-«n-Mv Øm-]-\-¯n-tâ-XpÄ-s¸sS c-ïv I-¼-\n-I-fp-sS U-b-d-ÎÀ-am-sc-bpw A-d-Ìv N-bv-Xn-«pïv.   

aI³ I¯n FSp-¯Xv A½bpsS aZy]m\¯nð a\ws\m-´v; A½sbbpw ktlmZcnsbbpw cïm\Ñs\bpw sImó HmIv-kv-t^mUnse bphmhns\ Xq§n acn¨ \nebnð Isï¯n

' Rm³ hfsc tamiambXv sNbvXp'.... C¯c¯nð Hcp Ahkm\ ktµiw kplr¯p¡Ä¡v Ab¨v Ah-km\w sPUv Añ\pw acW¯nsâ hgn sXcsªSp¯ncn¡pIbmWv. Xsâ A½sbbpw ktlmZcnsbbpw cïm\&N

lnµp-¡fpw kn-Jp-Imcpw C-´y³ {In-kv-Xym-\n-Ifpw I¬-kÀ-th-äo-hv ]-£-t¯-bv-¡v N-cnªp; te-_-dn-\v ]n-ónð A-Sn-bpd-¨v ap-Éo§Ä; sX-c-sª-Sp-¸v ^-ew hy-à-am-¡pó-Xv

Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ G-I-I-WvT-am-bn te-_À ]mÀ-«n-s¡m-¸-am-Wv F-ó k-¦ð-¸-¯n-epïm-b am-äw C-¡p-dn I¬-kÀ-th-äo-hpI-sf A-[n-Im-c-¯nð F-¯n-&ie

te-ä-Ìv \yqkv