BETA VERSION
  1 GBP= 97.60 INR     Download Font
1 GBP= 97.60 INR

t_mÄ-«-s\ ]n-fÀ-¯m³ {iaw; tUmÀ-sk-äp-ImÀ ]-c-kv]-cw an-ïm-Xn-cn-¡m³ cïp do-Pn-b-\m¡n; thm-¡n-Mn-epw t_-kn-§vtÌm-¡nepw {]-Ì-Wnepw A-kz-Ø-X: bp-Iva-sb X-IÀ-¡m³ t\-Xm-¡ÄX-só cwK-¯v

eï³: A-ôv hÀ-jw sIm-ïv bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fp-sS B-th-i-am-bn amdn-b bpIv-a F-ó a-e-bm-fn kw-L-S-\-sb ssI-¸n-Snbn-sem-Xp¡n-b H-cp hn-`m-Kw X-Xv-]-c I-£n-Ifm-b t\-Xm-¡Ä A-h-cp-sS kzm-[o-\w D-d-¸n-¡m³ bp-sI-bn-se-¼m-Sp-ap-Å a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j-\pI-sf `n-ón-¸n-¡m-\p-Å {i-aw B-cw-`n-¨v I-gnªp. bp-Iv-a-bp-sS Añm-sX a-säm-cp I-em-ta-f-bnepw ]-s¦-Sp-¡m³ ]m-Snñ F-ó P-\m-[n]-Xy hn-cp-²-am-b D-¯c-hv A-tkm-kn-b-j-\pI-sf A-dn-bn-¨-sX-¡p-dn-¨v {_n-«o-jv a-e-bm-fn dn-t¸mÀ-«v sN-bv-X-tXm-sS D-ïm-b P-\-tcm-jw Cñm-Xm-¡m-\m-Wv sNdn-sbm-cp hn-`m-Kw A-tkm-kn-tb-j-\pI-sf `n-ón-¸n-¡m-\p-Å \o-¡-hp-am-bn cw-K-¯n-d-§n-b-Xv. aäv ItemÕh§fnð ]s¦Sp¯ Ip«nIÄs¡ñmw AtbmKyX {]Jym]n¨v bpIva; C]vkzn¨v Atkmkntbjs\ ]pd¯m¡n {]-Xn-Imcw; a¡Ä¡v ]cnioe\w Hcp¡n Im¯ncpóhÀ¡v \ncmi bp-Iv-a-bp-sS B-ZyIm-e Aw-Khpw bpIv-a I-em-ta-f-bnð G-ähpw Iq-Sp-Xð Aw-K§-sf ]-s¦-Sp-¸n-¨ kw-L-S-\-bpam-b C-]v-kv hn-¨v tIc-fm IÄ-¨-dð A-tkm-kn-tbj-s\ t^m_v-a I-tem-Õ-h-¯nð ]-s¦-Sp-¯-Xn-sâ t]-cnð bp-Iv-a-bnð \nópw ]p-d-¯m-¡n-b-tXm-sS a-äp \n-ch-[n A-tkm-kn-tb-j-\p-IÄ -{]-Xn-tj-[ kq-N-I-am-bn k-l-I-cn-¡p-ó km-l-Ncyw D-ïm-b-tXm-sS-bm-Wv A-tkm-kn-tb-j-\pI-sf ]n-fÀ-¯m-\p-Å \o-¡w i-à-am-¡n-bXv. t^m-_v-a-bp-am-bn k-l-I-cn-¨ Fñm A-tkm-kn-tb-j-\p-I-tfbpw ]n-fÀ-¯p-sa-ó `o-j-Wn-bp-am-bn Nn-e bpIv-a t\-Xm-¡Ä cw-K-¯p-ïv. t^m-_v-a I-e-m-ta-f-bp-sS t\mÀ-¯v tkm¬ I-½n-än-bp-sS sN-bÀ-am-\mbn {]-hÀ-¯n-¨ bpIv-a AwK A-tkm-kn-tb-j³ Iq-Snbmb t_mÄ-«¬ a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j³ {]-knUâv t_-_n-¨-s\-Xn-sc A-¨-S-¡ \-S]-Sn B-h-iy-s¸-«v bpIv-a t\-Xm-¡Ä _-Ô-s¸-«p I-gn-ªp. C-Xv Aw-K A-tkm-kn-tb-j-\p-I-fp-sS kzm-X-{´y-¯nð \-S-¯p-ó A\ymbam-b C-S-s]ð B-Wv A-tkm-kn-tb-j-\n-se `q-cn]-£w Aw-K-§fpw ]-d-bpóp. bp-I-va-bnð {]-hÀ-¯n-¡p-t¼mÄ X-só t^m-_v-a-bp-sS a-Õ-c-§-fnð ]-s¦-Sp-¡m³ hy-àn F-ó \n-e-bnð Fñm-hÀ¡pw kzm-X-{´yw D-ïv F-ó A-tkm-kn-tb-j³ P-\-dð t_m-Un-bnð Xo-cp-am-\w B-b-sXópw AXp-sIm-ïv X-só t^m_v-a I-em-ta-f-bnð k-l-I-cn-¨-Xn-sâ t]-cnð \-S-]-Sn-¡p {i-an-¡pó-Xv A-tkm-kn-tbj-sâ ]-c-am-[n-Im-c-¯n-ep-Å IS-óp Ib-äw B-Wv Fópw t_mÄ-«¬ a-e-bm-fn-IÄ ]-d-bpóp. bp-Iv-a-bnð hy-à-n-IÄ-¡v Aw-KXzw Cñm-Xn-cn-s¡ hy-àn-s¡-Xn-sc \-S]-Sn F-Sp-¡m³ {i-an-¡p-ó-Xm-Wv ]-e-scbpw A-Ûp-X-s¸-Sp-¯p-óXv. A-¨-S-¡w ew-Ln-¨mð t_mÄ-«¬ A-tkm-kn-tbj-s\ ]p-d-¯m-¡p-I-bm-Wv GI t]mw-hgn. C-]v-kv hn-¨v A-tkm-kn-tb-j³ ]p-d-¯m-¡n-b-Xn-s\ ]-gn i-à-am-b-Xn-\mð a-säm-cp A-tkm-kn-tb-js\ Iq-Sn ]p-d-¯m¡p-ó-Xv A-]-I-S-am-Wv F-ó Xn-cn-¨-dn-hn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv ]n-fÀ-¯m-\p-Å {i-aw B-cw-`n-¨Xv. bp-Iv-a-bp-sS do-Pn-b-Wð `m-c-hm-ln-Iq-Snbm-b Cu A-tkm-kn-tb-j-sâ {]-Xn-\n-[n-¡p ]p-d-¯m-¡n-bmð Øm-\w \-ã-s¸Spw F-óXpw A-¨-S-¡ \-S]-Sn ssh-In-¸n-¡m³ Im-c-W-am-Ipw. t^m_v-a I-em-ta-f-bp-am-bn k-l-I-cn-¨ t_-kn-§v kv-täm¡v, {]-̬ F-ón-hn-S-§-fnepw Akz-Ø-X ]-S-À-¯m³ Nn-eÀ {i-aw B-cw-`n-¨n-«pïv. t^m_v-a I-em-ta-f-bnð ]-s¦-Sp-¯ Ip-«n-I-fp-sS t]-cv bpIv-a I-em-ta-f-bnð ]-s¦-Sp-¡p-ó-h-cp-sS en-Ìnð \nópw sh-«n-¡-f-bm³ IÀ-i-\ \nÀ-t±-iw e-`n-¨n-«p-sïóv t_-kn-§v kv-täm-¡n-se a-e-bm-fn-IÄ ]-dªp. bp-Iv-a-bp-sS cq-]oI-cW tbm-Kw hn-fn-¨p tNÀ-¡p-Ibpw se-kv-ä-dn-se B-Zy k-t½-f-\-¯n-\v tam-U-td-äÀ B-Ip-Ibpw Ic-Sv `-c-WL-S-\ D-ïm-¡p-Ibpw B-Zy I-emta-f kw-L-Sn-¸n-¡p-Ibpw sNbv-X t_-kn-§v tÌm-¡n-se kmw Xn-cp-hm-Xn-en-sâ a-IÄ tkm¬-kn-tbbpw bpIv-a I-em-ta-f-bnð ]-s¦-Sp-¡m-\m-Inñ F-ó-dn-bn-¨n-«pïv. tkm¬-kn-¡v bp-Ivaþt^m_v-a do-Pn-b-Wð I-em-ta-f-I-fnð k-½m-\w D-ïm-bn-cpóp. I-gn-ª hÀ-j-§-fnð bpIv-a I-em-ta-f-bp-sS kPo-h km-ón[yw B-bn-cp-ó {]-Ì-Wn-se Cc-«n Ip-«n-IÄ¡v (\-h-\-µ³þ\-h-ck³) hne-¡v _m[-Iw B-sW-óv bpIv-a t\-XrXzw A-dn-bn-¨n-«pïv. I-em-Im-c-\m-b {]-Zo-jn-sâbpw \r-¯m-²ym-]-I-bm-b A-Pn {]-Zojnâbpw a-¡-fm-Wv C-cp-h-cpw. C-hÀ t^m_v-a I-em-ta-f-bnð ]-s¦-Sp-¯-Xm-Wv {]-tIm-]-\-¯n-\v Im-c-Ww. t^m-_v-a-bp-am-bn A-tkm-kn-tb-j-\p-IÄ k-l-I-cn-¡pó-Xv H-gn-hm-¡m³ a-äv ]-e Kq-V X-{´-§fpw C-hÀ ]-co-I-vjn-¨v Xp-S-§n-bn-«pïv. bpIv-a I-em-ta-f-bp-am-bn ¢m-jv D-ïm-Im-Xn-cn-¡m³ am-k-§Ä-¡v ap-t¼ t^m-_v-a I-em-ta-f-bp-sS- Xob-Xn {]-Jym-]n-¨n«pw t^m_v-a \m-jWð I-emta-f \-S-¯p-ó A-tX Xo-b-Xn-bnð bpIv-a I-emta-f \-S-¯m³ Xo-cp-am-\n-¨Xpw Cu KqVm-tem-N-\-bp-sS `m-K-am-bn-cpóp. ap³ hÀ-j-§-fnð Fñmw \-hw-_À A-hkm-\ hm-ctam Un-kw-_À B-Zy hm-ctam B-Wv bpIv-a I-emta-f \-S-¯p-óXv. \-hw-_À H-ón-\v \-S-¯m-³ Xo-cp-am-\n-¨n-cp-ó I-emtaf t^m_v-a F-«n-te-¡v am-änb-Xv H-ón-\v bp-sI-sIkn-F I-emta-f \-S-¯p-óXp-sIm-ïm-bn-cpóp. t^m_v-a I-emta-f {]-Jym-]n-¨v am-k-§Ä I-gn-ª ti-j-am-Wv bp-Iv-abpw A-tX Xo-b-Xn-bnð I-emta-f \-S-¯m³ Xo-cp-am-\n-¨Xv. F-ómð bp-Iv-a-bp-sS B-Zy I-em-ta-f-bp-sS I-em-Xne-Iw B-bn-cp-ó P-\o-äm tXma-kv AS-¡w bp-sI-bn-se {]-Xn-`m-[-\cm-b H-t«-sd I-em-Im-c-òmÀ t^m_v-a I-em-ta-f-bnð ]-s¦-Sp-¡p-Ibpw aq-óp tkm-Wð I-em-ta-f-Ifpw h³-hnP-bw B-bn am-dp-Ibpw sN-bv-X-tXm-sS-bm-Wv A-tkm-kn-tb-j-\pI-sf ]n-fÀ-¯m\pw I-em-Im-c-òmÀ-¡v A-hk-cw \n-tj-[n-¡m-\p-ap-Å {i-a-§Ä B-cw-`n-¨-Xv. H-tc Øe-¯v c-ïv A-tkm-kn-tb-j-\p-IÄ D-sï-¦nð H-óns\ am-{Xw bp-Iv-a-bnð F-Sp¡p-I F-ó \n-b-a-am-bn-cp-óp ap-¼v ]n-´p-SÀ-óXv. tIw-{_n-UvPv, tUmÀ-sk-äv, C]v-kv hn¨v F-óo Ø-e-§-fnð am{Xw B-bn-cp-óp C-Xn-\v H-gn-hv \ð-In-bn-cp-óXv. t^m_v-a cq-]o-I-cn-¨-tXm-sS en-hÀ-]qÄ, am-ô-ÌÀ Xp-S§n-b Ø-e-§-fn-se c-ïma-s¯ A-tkm-kn-tb-j-t\bpw [r-Xn-]n-Sn¨v bp-Iv-a-bnð tNÀ-¡p-I-bm-bn-cp-óp. t^m-_v-a-bnð Aw-KXzw F-Sp-¯ ]-eÀ¡pw C-t¸mÄ Aw-K-Xz hm-Kv-Zm-\-hp-ambn Nn-eÀ cw-K-¯p-ïv. t^m-_v-a-bp-sS i-àn-tI-{µ-§fmb t\m-«n-Mv-lmw, thm-¡nMv, km-enkv_-dn Xp-S-§n-b Ø-e-§-fnð hm-Kv-Zm-\-§-fp-am-bn Nn-e bpIv-a t\-Xm-¡Ä Np-än-¯n-cn-bp-óp F-óv C-hn-S-§-fn-se A-tkm-kn-tb-j³ {]-Xn-\n-[n-IÄ X-só ]-d-bpóp. H-cp hn-`m-Kw tIm¬-{K-kn-sâ t]m-j-I kw-L-S-\-bm-bn {]-hÀ-¯n-¡p-ó bp-Iv-a-bp-am-bn k-l-I-cn-¡m³ Cñ F-ó \n-e-]m-Sn-em-Wv ChÀ. Cu Ip-X-{´-§Ä Fñmw ]-b-äpó-Xv hn-c-enð F-®m³ ]-äp-ó H-cp sNdn-b hn-`m-Kw t\-Xm-¡Ä am-{X-am-Wv Fó-Xv G-ähpw c-k-Icw. km-[m-c-W bpIv-a Aw-K-§Ä-t¡m bpIv-a Aw-K A-tkm-kn-tb-j-\p-IÄt¡m Cu s]m-fn-än-Iv-knð H-ópw Xm-ev-]cyw Cñ. t^m-_v-atbm bp-Iv-atbm Fó-Xv X§-sf _m-[n-¡p-ó Im-cyw A-sñópw Ip-«n-IÄ-¡v A-hk-cw e-`n-¡p-ó Fñm-bn-S¯pw ]-s¦-Sp-¡p-saópw {]-Jym-]n-¡p-ó-h-cp-sS F-®w Iq-Sn h-cn-I-bmWv. hn`Pn¨p `cn¡póXn\v D¯a DZmlcWw ImWm³ tUmÀskänse AhØ Iïmð aXn. Fñm kwLS\Ifpw `qanimkv{X]cambmWv doPnbWpIÄ Xocpam\n¡póXv. bpIvabpw A§s\ Xsóbmbncpóp CXphsc sNbvXncpóXv. Fómð tUmÀskänse cïnð Hcp Atkmkntbj³ t^m_vabnð tNcpóXv XSbm\pw AhnSps¯ `nóX \ne\nÀ¯m\pw cïv doPnbWpIfm¡n amänbncn¡pIbmWv Ct¸mÄ. Htc doPnb\nð Hcpan¨p {]hÀ¯n¡phm\pÅ Ahkcw sImSp¯ncpsó¦nð t\Xm¡òmÀ X½nepÅ AIew Ip«nIfnses¡¦nepw hym]n¡msX Ccn¡pambncpóp. tUmÀskäv aebmfo Askmkntbjs\bpw tUmÀ-skäv tIcf IayqWnänsbbpw c-ïp doPnb\nem¡n sImïp AhÀ X½nð Hcn¡epw Hón¡cpXv FóXv bpIva t\Xm¡òmcpsS Bhiyw Fóv sXfnbn¨ncn¡pIbmWv Fó Btcm]Ww iàamWv. tUmÀskänð doPnbWð Iemtaf \-S¡pt¼mÄ UnsIkn AwK§Ä aWn¡qdpIÄ Xmïn asämcp Øe¯v \S¡pó doPnbWð tafbnemWv ]s¦-Spt¡ïXv. CtXkabw C]v-kznNnse sIknFsb ]pd¯m¡nb Ncn{X]camb hnUvVn¯¯n\p FXnsc cq£amb hnaÀi\amWv bpIva t\cnSpóXv. Ignª Znhkw {_n«ojv aebmfn ]pd¯p hn« hmÀ¯ \qdpIW¡n\v hmb-\-¡m-cmWv sjbÀ sNbvXp bpIva \S]Snbnð {]Xntj[w Adnbn¨ncn-¡póXv. A\h[n hmb\¡mÀ X§fpsS tcmjw IaâneqsSbpw shfns¸Sp¯nbn«pïv. t^kv_p¡nse kPoh Iq«mbvabmb bpsI aebmfn¡q«w {]XnIcn¨Xv bpIvabnð \nóv C¯cw Hcp \o¡w {]Xo£n¨ncpónñ FómWv. bpIva AwK Atkmknsbj\pIfnð iàamb {]hÀ¯\w \S¯p-ó t_Ên§v-kv-tämIv Atkmkntbjsâ {]knUâvv IqSnbmb tim_³ _m_p A`n{]bs¸SpóXv kzX{´¯n³ taepÅ ISóp Ibäw FómWv. Xm³ Hcp kwLS\bpsSbpw hàmhmbñ A`n{]mbw ]dbpóXv Fóv kqNn¸n¡pó tim`³ bpsIbnse {]mtZinI Atkmkntbj\pIfpsS hnImcw XsóbmWv {]Xn^en¡póXv. tim-`³ DÄ-s]-sSbp-Å bpIv-a Aw-K kw-L-S-\-I-fp-sS `m-c-hm-ln-I-fp-sS \n-jv-]-£ {]-Xn-Ic-Ww I-ïnñ F-óp \-Sn-¡m³ bpIv-a t\-Xr-Xzw X-¿mÀ B-h-cp-sXóm-Wv bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS ]-d-bp-óXv.   cïp hÀjw ap³]v bpIva P\dð t_mUnbnð kwkmcn¡m³ Fgptóä kzn³U³ Atkmkntbj³ {]Xn\n[nbpw Ct¸mÄ bp sI sI kn F P\dð sk{I«dnbpw Bb tdm-bv Ìo^³ AS¡w DÅhsc Iqhn Ccp¯n Hc£cw anïm³ A-\phZn¡m¯ P\m[n]Xy ]mc¼cyw AhImis¸Sm³ IgnbpóhcmWv Ct¸mÄ t\XrXz¯nð DÅXv. {]Kð`aXnbm-b kväo^³ kwkmcn¨mð At±l¯n\v P\dð t_mUnbnð ]n´pW In«psaópw AtZlw aÕcn¨mð X§Ä tXmäpt]mIpw Fópw hyàambXn\mð BWv X\n \mS³ Kpï ssienbnð Xn® anSp¡v Im«m³ NneÀ tIm¬{Kkv A\p`mhnIsf kwLSn¸n¨p ssI¡cp¯v Im«nbXv. bpIvabnð AwKXzapÅ aäv IemtafIfnð ]s¦Sp¯mð AtbmKycm¡s¸Spsaó {_n«ojv aebmfn hmÀ¯sb XpSÀóv bpsIsIknF Iemtafbv¡v hne¡v _m[Iañ Fóp hniZoIcn¨v bpIva {]knUâv ]{X¡pdn¸v Cd¡nbn«pïv. A§s\sb¦nð t^m_va Iemtafbnð ]s¦Sp¯hÀ¡v am{Xw F§s\ hne¡v hóp Fó tNmZyamWv bpsIbnð F¼mSpapÅ aebmfnIÄ Ct¸mÄ tNmZn¡póXv. cïv Iemtafbpw Htc Znhkw hósX§s\ Fó tNmZyhpw ChÀ DbÀ¯pópïv. bpIvabpsS cm{ãob¯nð bpsIbnse aebmfn Atkmkntbj\pIsf ]nSn¨nSpóXnepw Ip«nIÄ¡v Ahkcw \ntj[n¡póXnepamWv tcmjw ]pIbpóXv. CXn\nSbnð tZiob Iemtaf \S¯m³ Hcp§n bpsIbnse lnµp kamPhpw cwK¯v hón«pïv. bpsIbnð At§mfant§mfapÅ lnµp kwLS\IÄ Hcpan¨v tNÀóv Iemtaf \S¯m³ BWv BtemN\.  

F³F-¨vF-knð hñ-t¸m-gpw thm-f-ïn-b-dm-bn t]m-hp-I; A-sñ-¦nð {]m-b-am-bh-sc ip-{iq-jn-¡p-I: Iu¬-knð Sm-Iv-kv _nñnð 200 ]u-ïv Cf-hv e-`n¡pw

B-ip-]-{Xn-I-fnð t]m-bn k-ó-²-tkh-\w sN-¿p-ó-hÀ¡pw ZoÀ-L-Im-ew tcm-K-¡n-S-¡-bn-em-bh-sc ip-{iq-jn-¡p-ó-hÀ-¡pw 200 ]u-ïn-sâ hmÀjn-I \n-Ip-Xn C-f-hv. tk-

sI-hn³-tam-\v C-óv ImÀ-Un-K-\nð A-´ym-`n-hmZyw AÀ-¸n-¡mw; ar-X-tZ-lw i-\n-bmgv-N \m-«n-te¡v, kw-kv-Im-cw Xn-¦-fmgvN

sh-Ìv sh-bnð-kn-se ImÀ-Un-K-\nð \n-cym-X\m-b sI-hn³ tam-\v (17) C-óv bp-sI a-e-bm-fn-IÄ hn-S \ð-Ipw. ImÀUn-Km³ skâv tacn-kv NÀ-¨n-emWv C-óv D-¨-bv-¡v sI-hn³ tam-s&

te-ä-Ìv \yqkv