1 GBP = 92.60 INR​                       

BREAKING NEWS

{_n-«o-jv ]mkv-t]mÀ-«v C-\nbpw F-Sp-¡m-¯ a-e-bm-fn-IÄ Pm{K-ssX; F-t¸mÄ th-W-sa-¦nepw A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä ]-«n-I-bnð t]-cv ]-Xn-tª-¡mw; bp-sI-bnð F-¯n-b Im-ew- ap-X-ep-Å tc-J-IÄ kq-£n-¨n-sñ-¦nð kw-K-Xn A-]-I-Sw

{_n-«o-jv ]mkv-t]mÀ-«v C-\nbpw F-Sp-¡m-¯ a-e-bm-fn-IÄ Pm{K-ssX; F-t¸mÄ th-W-sa-¦nepw A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä ]-«n-I-bnð t]-cv ]-Xn-tª-¡mw; bp-sI-bnð F-¯n-b Im-ew- ap-X-ep-Å tc-J-IÄ kq-£n-¨n-sñ-¦nð kw-K-Xn A-]-I-Sw

Ih³{Sn: Pò \mSnt\mSpÅ AXnbmb kvt\lw DÅnð IcpXpóhcmWv {]hmkn aebmfnIfnð Gsdbpw. bpsI aebmfnIfpsS Imcy¯nepw henb hyXymkw Hópanñ. C\nsbmcp aS¡w Csñópd¸n¨p kv{XoIfnð \ñ ]¦pw {_n«ojv ]mkvt]mÀ«nte¡p amdnsb¦nepw ]pcpjòmcnð Ht«sd BfpIÄ C\nbpw {_n«ojv ]mkvt]mÀ«ns\ Ipdn¨v Nn´n¨n«nñ. C´y³ Fóv ]dbpóXnse A`nam\ t_m[amWv Cu \ne]mSv FSp¡póXnð an¡hscbpw t{]cn¸n¨ncn-¡p-I. Fómð A¯c¡mcnð Hcp hoïp hnNmcw Dïm¡pó IYIfmWv {_n«\nð Ct¸mÄ tIÄ¡póXv. Ac \qämïntesd bpsIbnð Pohn¨n«pw A\[nIrX IpSntbä¡mcsâ ]«nIbnð t]cv hoWpsImïncn¡pó At\Iw t]cpsS IYIfmWv hym]Iambn NÀ¨ sN¿s¸SpóXv. bpsIbnð t]c¡nSm§Ä t]mepw DÅhcmWv Cu ]«nIbnð t]cv

temI-s¯ G-ähpw henb sXm-gnð hn]-Wn C-´y Xsó; I-gn-ª-hÀ-jw C-´y-bn-te-s¡-¯nb-Xv \m-e-ce-£w tIm-Sn-cq-]! G-ähpw Iq-Sp-Xð ]-Ww F¯pó-Xv bp-F-C-bnð-\nópw ku-Zn-bnð-\n-ópw

tem-I-t¯ä-hpw Iq-Sp-Xð {]-hm-kn- ]u-c-òm-cp-Å cm-Py-am-Wv C´y. G-Xp- cm-Py-¯p-sN-ómepw A-hn-sS C-´y-¡m-cp-ïm-Ipw. A-Xp-sIm-ïp-X-só-bm-Wv

\n§Ä ]m-k-ôÀ ko-än-ð BsW-¦nepw Nn-e-t¸mÄ sam-ss_ð t^m¬ D-]-tbm-Kn-¨-Xn-\v 200 ]u-ïv ]n-gbpw B-dp t]m-bâpw e-`n-¡p-sa-óv A-dnbmtam?

bpsIbnð hïn HmSn¡póXn\nSbnð samss_ð D]tbmKn¨mð I\¯ ]ngbpw ssek³kn\v tað t]mbnâv Npa¯epapsïóv

{_n-«o-jp-ImÀ A-Sn-¨p amän-b F-ñm A-]qÀ-Æ c-Xv-\-§-fpw In-co-S-§fpw Xn-cn-¨p tNm-Zn-¨v F-tXym]y; {_n-«o-jv ayq-kn-b-¯n-se h-kv-Xp-¡-fp-sS A-h-Im-iw D-d-¸n-¡m³ \nb-a-t]m-cm«w; tIm-ln-\qÀ c-Xv-\-¯n-sâ Imcyw D-bÀ-¯m³ C-´y-bv-¡v I-gnbptam?

{_n-«o-jp-ImÀ A-Sn-¨p amän-b F-ñm A-]qÀ-Æ c-Xv-\-§-fpw In-co-S-§fpw Xn-cn-¨p tNm-Zn-¨v F-tXym]y; {_n-«o-jv ayq-kn-b-¯n-se h-kv-Xp-¡-fp-sS A-h-Im-iw D-d-¸n-¡m³ \nb-a-t]m-cm«w; tIm-ln-\qÀ c-Xv-\-¯n-sâ Imcyw D-bÀ-¯m³ C-´y-bv-¡v I-gnbptam?

X§fpsS tImf\n `cWIme¯v {_n«ojpImÀ hnhn[ tImf\n cmPy§fnð \nópw A]qÀh§fpw Aaqey§fpamb \nch[n hkvXp¡fmbncpóp \nbahncp²ambn IS¯ns¡mïv t]mbncpóXv. Cu hn[¯nð X§fpsS cmPy¯v \nópw {_n«ojpImÀ ASn¨v amänb Fñm A]qÀh cXv--\§fpw IncoS§fpw Xncn¨v tNmZn¨v cwK-¯v F¯nbncn¡pIbmWv FtXym]y. \nehnð {_n«\nse hntÎmdnb B³Uv Bð_À«v ayqknb¯nepÅ ChbpsS AhImiw Dd¸n¡m\pÅ iàamb \nbat]mcm«amWv FtXym]y Bcw`n¨ncn¡póXv. Cu Hcp ]Ým¯e¯nð {_n«ojv `cWIme¯v shÅ¡mÀ C´ybnð \nópw IS¯ns¡mïv t]mb tImln\qÀ cXv--\¯nsâ Imcyw DbÀ¯m\pw AXv Xncn¨v taSn¡m\pw C´ybv

\mep hÀ-j-¯n-\n-S-bnð t_mÀ-UÀ s]m-eo-kn-sâ ]n-Sn-bn-em-b-Xv 27,000 A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ; hn-km Im-emh-[n I-gn-ªh-sc ]n-Sn-Iq-Sn ]p-d-¡m-¯m³ s]m-eo-kv cw-K¯v; Ìp-Uâv hn-k-bnepw a-äp-sa-¯n Ip-Sp§n-b a-e-bm-fn-I-sfbpw \m-Sp-I-S¯pw

\mep hÀ-j-¯n-\n-S-bnð t_mÀ-UÀ s]m-eo-kn-sâ ]n-Sn-bn-em-b-Xv 27,000 A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ; hn-km Im-emh-[n I-gn-ªh-sc ]n-Sn-Iq-Sn ]p-d-¡m-¯m³ s]m-eo-kv cw-K¯v; Ìp-Uâv hn-k-bnepw a-äp-sa-¯n Ip-Sp§n-b a-e-bm-fn-I-sfbpw \m-Sp-I-S¯pw

{_Iv--knäv \S¯n A\[nIrX IpSntbä¯n\v XSbnSm³ {_n«³ sImïp ]nSn¨ {ia§Ä XpScpt¼mgpw ChntS¡pÅ A\[nIrX IpSntbäw hÀ[n¨ tXmXnð XpScpópshómWv Gähpw ]pXnb IW¡pIÄ apódnbnt¸IpóXv. CXv {]Imcw \mev hÀj¯n\nSbnð t_mÀUÀ t]meoknsâ ]nSnbnembXv 27,000 A\[nIrX IpSntbä¡mcm-Wv. hnkmImemh[n Ignªhsc ]nSnIqSn ]pd¯m¡m³ kÀh AShpIfpambn t]meokv cwK¯nd§nbncn¡pIbmWv. ÌpUâv hnkbnepw aäpw F¯n IpSp§nb aebmfnIsfbpw \mSpIS¯psaómWv apódnbn¸v. eï\nse sas{Sms]m-fnä³ t]meokv a

LATEST NEWS

Atkmkntbj³

Britishmalayali

]pXn-b _m-¨n-sâ ¢m-kp-IÄ am-ô-Ì-dn-ð D-S³ XpS§pw; t_m-fn-hp-Uv ¢m-kn-¡ð Um³-kv, Io-t_mÀ-Uv, ]nbmt\m F-ón-h-bn-te-¡v C-\nbpw {]-thi-\w t\Smw

t_mfnhpUv ¢mkn¡ð Um³kpIÄ, Iot_mÀUv, ]nbmt\m F-ón-h-bpsS ]cnioe\¯n\pÅ ]pXnb _m-¨p-I-fp-sS ¢mkv i\nbmgv-N am-ô-Ì-dnð Bcw`n¡pw. am-ô-ÌÀ a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j-³ k¹nsaâdn kvIqfnð BWv ]pXnb _m¨pIÄ Bcw`n¡póXv. Fñm i\nbmgvNIfnepw D¨ IgnªmWv ]cnioe-\w.

Britishmalayali

s]men-a ]-I-cp-ó \r¯ ssh-hn-[y§Ä; tUm-Iyp-saâ-dn-bp-sS cïmw`m-K Nn-{Xo-I-cWw; aq-óma-Xv IÀ-½m s^-Ìv Cu-am-kw 28\v \-S³ i-¦À D-Zv-LmS-\w sN¿pw

_mw{_nUvPv : h-S-¡³ A-bÀ-eâv BØm\ambn {]hÀ¯n¡pó IÀ½m IemtI-{µw kwLSn¸n¡pó aqóm-aXv IÀ½m \rt¯mÕhw G{]nð 28\v _m¬{_nUvPv sF-Fwkn Xnbädnð \S-¡pw. {]ikvX \-S³ i¦À ]cn]mSn DZv--LmS\w sN-¿pw. {]tXyI AXnYnbmbn {]ikvX aebmfw t\mhenÌv tPm¬ hÀ¤okv ]cn]

kv]ncnNzð

^m. tPmk^v Iï¯n¸d¼nð \bn¡p-ó h-fÀ-¨m X]Êv [ym-\w a-ä-ómÄ apXð kmhntbm lu-knð

am-ô-ÌÀ: ^m.tPmk^v Iï¯n¸d¼nð \bn¡pó h-fÀ-¨m X]-Êv a-ä-ómÄ sh-Ån-bmgv-N ap-Xð \-S-¡pw. am-ô-ÌÀ am-IvÄ-kv-^oðUnepÅ kmhntbm lukv [ym\ tI{µ¯nð h¨mWv aqóv Znhks¯ [ym\w {IaoIcn¨ncn¡póXv. Cu [ym-\-¯nð BZyambn [ym\¯nð ]s¦Sp¡póhÀ¡v thïn Cu-am-kw {]mcw` [ym-\w kw-L-Sn-¸n-¨n-cpóp. Ghtcbpw h-fÀ-¨m X]Êv [ym-\¯nð ]s¦Sp¡phm\mbn £Wn¡póp. IqSpXð hnhc-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI

sUÀ_n-bnð amÀ {km¼n¡ð CSb kµÀi\w ]qÀ¯nbm¡n: C\n t_mÌWnepw kv]mÄUn§nepw

UÀ_n: sUÀ_n hnizmk kaql¯n\v BßobXbpsS ]pXnb ssNX\yw ]IÀóv Aôp Znhkw \oïp \nó CSb kµÀi\w amÀ tPmk^v {km¼n¡ð Cóse ]qÀ¯nbm¡n. sUÀ_nbnse Fñm `h\§fnepw kµÀin¨v shôncn¸p \S¯m\pw hnizmknIsf t\cnð Iïp kwkmcn¡m\pw At±lw kabw Isï¯n. sk{I«-dn ^m: ^m³kphm ]¯nepw amÀ {km¼n¡ens\m¸apïmbncpóp. RmbdmgvN sUÀ_n skâv tPmk^vkv tZhmeb¯nð D¨ Ignªp \Só Xncp¡À½§Ä¡v

KohÀ-Ko-kv k-l-Zm-bpsS HmÀ-½ s]-cp-ómÄ sa-bv \mev, A-ôv Xo-b-Xn-I-fnð se-Ì-dnð

KohÀ-Ko-kv k-l-Zm-bpsS HmÀ-½ s]-cp-ómÄ sa-bv \mev, A-ôv Xo-b-Xn-I-fnð se-Ì-À skâv tPmÀ-Öv C-´y³ HmÀ-¯-tUm-Iv-kv NÀ-¨nð \-S-¡pw. ^m. hÀ-Ko-kv am-Xyp- ap-Jy ImÀ-½n-I-\m-Ipw. ^m. tSmw tP¡-ºv k-l-ImÀ-½n-IXzw h-ln-¡pw. sa-bv \m-en-\v ssh-In«v 5.30\v s]-cp-ómÄ sIm-Sn-tb-äv, 5.45\v k-Ôym-\-a-kv-Im-cw, 6.45\v h-N-\{]-tLm-j-Ww, 7.15\v {]-Z-n-£-Ww, 7.30\v B-ioÀ-hm-Zw F-ón-h \-S-¡pw.

kn\na

സ്റ്റാര്‍ഡസ്റ്റ്
സഞ്ജയ് ദത്തായി രൺബീർ കപൂറിന്റെ വേഷപ്പകർച്ച കണ്ട് ഞെട്ടി സിനിമ ലോകം; സഞ്ജയ് ദത്തിന്റെ ജീവിത കഥ പറയുന്ന 'സഞ്ജു'വിന്റെ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി; പി കെയുടെ വമ്പൻ വിജയത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു രാജ്കുമാർ ഹിറാനി മാജിക്കിന് കാതോർത്ത് സിനിമ ലോകം

മുംബൈ: സഞ്ജയ് ദത്തിന്റെ ജീവിത കഥ പറയുന്ന സഞ്ജുവിലെ രൺബീർ കപൂറിനെ കണ്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സിനിമാ ലോകം. അത്രയും മികച്ച രീതിയിലായിരുന്നു രൺബീർ സഞ്ജയ് ദത്തിനെ അനുകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അഭിപ്രായം. ചി...

ക്രിക്കറ്റിന് പ്രാധാന്യം നല്കി ഹാസ്യത്തിലൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രവുമായി ധ്യാനും അജു വർഗീസും;സച്ചിൻ സിനിമയുടെ മോഷൻ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസ്, അജു വർഗീസ് എന്നിവർ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളായെത്തുന്ന ചിത്രം സച്ചിന്റെ മോഷൻ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. സന്തോഷ് നായർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ മോഷൻ പോസ്റ്റർ അജു വർഗീസ് തന്റെ ഫേസ്‌ബുക്ക്...

സെല്ലുലോയിഡ്‌
ഏതു പാർലറിൽ പോയാലും സൗന്ദര്യം കൂടുമെന്നു താൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല; പക്ഷേ ഉള്ള സ്‌കിൻടോൺ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നല്ല പാർലറിനു കഴിയും; അത്തരമൊരു അനുഭവമാണ് മുക്താസ് ഫേഷ്യൽ കെയറിൽ ഉണ്ടായത്; മുക്തയുടെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിനെ പ്രശംസിച്ച് സീനത്ത്

കൊച്ചി: അച്ചനുറങ്ങാത്ത് വീട് എന്ന ലാൽജോസ് ചിത്രത്തിലൂടെ സിനിമ രംഗത്തേക്ക് ചുവട് വെച്ചയാളാണ് മുക്ത. പിന്നീട് നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടതാരമായി. പിന്നീട് തമിഴിലും മികച്ച് ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തു. പിന്നീട് വിവാഹത്തേടെ സിനിമയിൽ നിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞ മുക...

ചാനൽ

എന്തിനാ ആര്യാ ഈ പെൺകുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ വേഷം കെട്ടിച്ച് വിഡ്ഢികളാക്കിയത്; നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി സ്വപ്‌നം കണ്ട ഈ പെൺകുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി താഴ്‌ത്തണമായിരുന്നോ? ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താൻ ആര്യ നടത്തിയ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത പെൺകുട്ടികളെല്ലാം വിഡ്ഢികളായി: ആര്യയുടെ വധുവാകാൻ മണവാട്ടിയുടെ വേഷം കെട്ടി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി വന്ന ആ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെയും ആര്യ സ്വീകരിച്ചില്ല

നമ്മൾ വെറുതെ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചതുകൊണ്ടോ പ്രൊഫൈൽ പിക്ച്ചർ മാറ്റിയതുകൊണ്ടോ നമുക്ക് ഒരുഗുണവും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല; സ്ത്രീയുടെ മാനവും മനുഷ്യന്റെ ജീവനും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത നട്ടെല്ലില്ലാത്ത നിയമം നമുക്ക് ഇനി രാജ്യത്ത് വേണ്ട; സൗദി അറേബ്യൻ നിയമമാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്ന ആവശ്യവുമായി പെരുമ്പാവൂരിൽ വിഷുദിനത്തിൽ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച നിഷയുടെ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

BÀ«n-^n-jyð Câ-en-P³-kv a-\p-jy-Ipe-s¯ ap-¨qSpw ap-Sn¡p-tam? 2040ð A-Wp-hmbp-[ bp-²w D-d-¸v; km-t¦Xn-I hn-Zy-bnð hn-iz-kn-¨v C-cp-h-ihpw kÀ-Æ \m-i-¯n-\v C-d§pw

2040ð a\pjycminsb Im¯ncn¡póXv k¼qÀW\miamsWó apódnbn¸pambn Iment^mÀWnbbnse kmâ tamWn¡ tI{µoIcn¨v {]hÀ¯n¡pó t\m¬ t{]m^näv kwLS\bmb dm³Uv tImÀ]tdj³ cwKs¯¯n. BÀ«n^njyð CâenP³kn\mð t{]cn¸n¡s¸Spó AWzmbp[ bp²§Ä a\pjyIpe¯v ap¨q-Spw apSn¡psaómWv dm³Uv apódnbnt¸Ipó-Xv. 2040 BIpt&frac

A-eo-\m am-cn-tb-än-\v ]-Xn-aq-ómw P-ò-Zn-\m-iw-k-IÄ

]-Xn-aq-óv h-b-km-Ipó A-eo-\m am-cn-tb-än-\v P-ò-Zn-\m-iw-k-IÄ t\Àóp-sIm-ïv A-½, Aѳ, sFan, sF-U³ F-ón-hÀ...

hmÀ¯IÄ