BETA VERSION
  1 GBP= 96.60 INR     Download Font
1 GBP= 96.60 INR

t]m-¸v X-e-bnð sXm-«v A-\p-{K-ln-¨p tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\m-en-sâ aI³; a-e-bm-f-¯n-sâ \-dpa-Ww NmÀ-¯n skâv ]o-tä-gv-kv _-ken-¡; hn-izm-k \n-Àhr-Xn tX-Sn B-bn-c-¯n-e-[n-Iw bp-sI a-e-bm-fn-Ifpw

tem-I-sa-¼m-Sp-ap-Å I-t¯m-en-¡À H-cp am-{X kv-]À-in-¡m³ B-{K-ln-¡p-ó skâv ]o-tä-gv-kv _-tk-en-¡m-bnð Có-se a-e-bm-fw \-dpa-Ww NmÀ-¯n-b-t¸mÄ {_n-«n-jv a-e-bm-fn-IÄ¡pw A-`nam-\ \n-anjw. {_n-«n-jv a-e-bm-fn {]-Xn-\n-[nbpw thm-¡nw-Knð Xm-a-kn-¡p-ó a-e-bm-fn-bpamb tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\m-en-sâ a-I³ s_³ A-K-kv-än-sâ X-e-bnð A-{]-Xo-£n-X-ambn ssI-sh-¨m-Wv Po-hn-¨n-cn-¡p-ó hn-ip-²³ F-ó-dn-b-s¸Spó t]m-¸v {^m³-kn-kv A-\p-{K-lw sNm-cn-ªXv. {_n-«n-jv a-e-bm-fn-¡p th-ïn Nn-{X-§-sf-Sp-¡m³ Xn-c-¡n-em-bn-cpó tSm-an-¨³ t]mepw Im-Wp-ó-Xn-\v ap-¼m-bn-cp-óp s_-ón-sâ X-e-bnð ssI sh-¨v {]mÀ-°n-¨v t]m-¸v {^m³-kn-kv IS-óp t]m-bXv. t]m-¸v Zn-hy-_-e-n AÀ-¸n-¡p-ó _-en-]oT-¯nð tI-c-f-k-`-bp-sS ]n-Xm-¡-òmcpw tem-I-¯n-sâ hnhn-[ `m-K-§-fnð \n-só¯n-b A-t\-Iw ssh-Zn-Icpw tN-Àóv Zn-hy_-en A-À-¸n-¨ A-]qÀ-Æ \n-an-j-¯n-sâ `m-K-am-bn X-só-bm-bn-cpóp t]m-¸n-sâ k-µÀ-i-\-hpw. tem-I-k-`-bv-¡v c-ïv ]p-Wym-Xv-am¡-sf Iq-Sn k-½m-\n-¨ tI-c-f k-`-bv-¡p-Å Aw-Ko-Im-c-am-bn B-bn-cp-óp skâv ]o-tä-gv-kv _-k-en-¡-bnð Zn-hy-_-en. Ir-X-Ú-Xm-_-en-¡v i-tij-am-Wv t]m-¸v {^m³-kn-kv a-e-bm-fn-IÄ-¡v A-\p-{K-l-hÀ-jw \ð-Im³ F-¯n-bXv. _-k-en-¡ ]-Ån-¡p-Ånð XoÀ-¯ _m-cn-t¡-Sp-IÄ-¡v C-cp-h-ihpw Im-¯v \n-ó B-bn-c-¡-W-¡n-\v hn-izm-kn-I-fp-sS A-Sp-t¯-¡v kp-c-£ t\m-¡msX Hm-Sn-sb-¯pó t]m-¸n-s\ H-cn-¡epw a-d-¡m³ ]-änñ Fópw tSm-an-¨³ ]-d-bpóp. A-{]-Xo-£n-X-am-bn \n-an-j-¯nð aI-s\ ]n-Xm-hn-sâ A-Sp-t¯-¡v D-bÀ-¯n-¡m-«n-b `m-Kys¯ HmÀ-¯v B-th-iw sIm-Åp-I-bm-Wv tSm-an¨-sâ `m-cy sd\n-tamÄ. 'Rm³ tam-s\ F-Sp-¯p-bÀ-¯n t]m-¸n-\-Sp-t¯-bv-s¡-¯n-¡m³ {i-an-¨ k-a-b-¯m-Wv Btcm H-cmÄ sIm-¨n-s\ t]m-¸n-sâ A-Sp-t¯-¡v Iq-Sp-Xð A-Sp-¸n-¡m³ k-lm-bn-¨Xv. s]m-¡w Ip-dª kt¡-hqkv tb-ip-hn-s\ Im-Wm³ {i-an-¨-t]m-se-bm-Wn-Xv kw-`-hn-¨-Xv F-óm-Wv s]m-¡w-Ip-d-ª F-\n-¡p tXm-ón-bXv. hn-iz-kn-¡m³ t]mepw I-gn-bm-sX \n-ó \n-an-j-¯nð t]m-¸v s_³-Ip-«-sâ X-e-bnð ssI-sh-¨v ap-¯w sIm-Sp-¯v I-Sóp-t]mbn' B-\n-anj-s¯ Ip-dn-¨v sd\n-tamÄ B-th-i-t¯m-sS-bm-Wv {_n-«n-jv a-e-bmfn-tbm-Sv ]-¦p-sh-¨Xv. t]m-¸v {^m³-kn-kn-s\-¡p-dn-¨v C-Xph-sc tI-«Xpw hm-bn-¨Xpw Fñmw A-£-cmÀ-°-¯nð i-cn-bm-bn-cp-ótñm F-ó B-th-i-¯n-em-Wv tSm-an-¨\pw kw-km-cn-¡p-óXv. "{^m³-kn-kv t]m-¸v s]m-Xp-th Ip-«n-I-tfbpw tcm-Kn-I-tfbpw hn-I-emw-K-tcbpw I-ïmð H-óp l-kv-X-Zm-\w sN-¿p-Itbm sI-«n-¸n-Sn-¡p-Itbm sN-¿m³ a-äv t]m-¸v-am-sc-¡mÄ Iq-Sp-Xð {i-an-¡m-dp-ïv F-¦n-epw C-Xv kw-`-hn-¡pó Hmtcm Ip-Spw-_-§-Ä¡pw hy-àn-IÄ-¡pw C-sXm-cp Po-hn-Xm-`n-em-j-am-Wv F-óp-Å-Xm-Wv k-Xyw. bp-sI-bnð \n-óp-Å \n-ch-[n Ip-«nI-sf CtX-t]m-se t]m-¸v {]mÀ-°n-¨v A-\p-{K-ln-¨n-«pïv. Ip-ªp-§-fp-am-bn bp-sI-bnð \n-só¯n-b A-t\-Iw a-e-bm-fn-IÄ t]m-¸n-sâ I-c-kv-]À-iw e-`n-¨ k-t´m-j-¯nð X-só-bm-Wv." tSm-an-¨³ ]-d-bpóp. thm-¡n-§v sh-kv-äv _-^v-fo-änð Xm-a-kn-¡pó sIm-gp-h-\mð kz-tZ-inbmb tSm-an-¨-sâbpw sd\n-tam-fp-tS-bpw C-fb tam³ B-Wv s_³. G-bv-ô-en³ Bâv F-an-en³ k-tlm-Z-cn-amÀ. {_n-«o-jv a-e-bm-fn-¡v th-ïn Nm-h-d-b-¨-sâbpw G-hp-{]m-kym-½-bp-tSbpw hn-ip-²oI-c-W N-S-§p-Ifpw dn-t¸mÀ-«v sN-bvX-Xv tSm-an-¨³ B-bn-cp-óp. hn-ip-²-o-I-c-W Zn-h-khpw \-µn-{]I-S-\ Zn-h-khpw tSm-an-¨³ {_n-«o-jv a-e-bm-fn-¡v th-ïn F-Sp-¯ Nn-{X-§-fp-sS en-¦p-IÄ B-Wv Nph-sS sIm-Sp-¡p-ó-Xv. hn-ip-²o-I-c-W Zn-hk-s¯ N-S-§p-I-fp-sS t^mt«m Im-Wp-hm³ C-hnsS ¢n-¡v sN¿pI \-µn-{]I-S-\ Zn-hk-s¯ N-S-§p-I-fp-sS t^mt«m Im-Wp-hm³ C-hn-sS ¢n-¡v sN¿pI Xn-¦-fmgv-N \-S-ó \-µn {]-Im-i-\ _-en skâv ]o-tä-gv-kv _-kn-en-¡-bp-sS N-cn-{X-¯n-se A-]qÀ-Æ A-\p-`-h-am-bn-cpóp. \µn{]Imi\ Znhy_en¡v skâv ]otägvkv _knen¡bpsS Aįmc A\phZn¨Xv `mcX It¯men¡mk`bv¡v h¯n¡m³ \ðIpó AwKoImc¯n\v sXfnhmbn. amÀ]m¸bpsS Aįm-cbnð Znhy_-enbÀ¸n¡m³ aäpkwL§sf km[mcW A\phZn¡mdnñ. \µn{]Imi\thZnbnð `mcXk`mwK§sf ImWm³ amÀ]m¸ F¯nbXpw A-]qÀÆXbmbn. amÀ]m¸sb ssIbSnItfmsSbmWv hnizmknkaqlw hcthäXv. tIc-f¯nð\nópÅ C{Xb[nIw sshZnIcpw hnizmknIfpw _knen-¡bnð Znhy_-enbÀ¸n¡póXpw BZyamWv. A¿mbnc¯ne[nIw aebm-fnIÄ Znhy_enbnð ]s¦Sp¯p. tI-c-f-k-`-bp-sS k-hn-ti-jam-b {]-tXy-I-X-I-sf-¡p-dn-¨v amÀ-]m-¸ \-S¯n-b {i-t²-bam-b {]-kw-Khpw I-¿Sn-tbm-sS-bm-Wv hn-izm-kn-IÄ kzo-I-cn-¨Xv. " tIcf kwØm\¯p-\nópÅ cïp hnip²cpsS \maIcW¯n\p IÀ¯mhn\p \µn]dbpóXn\p \n§tfmsSm¸w tN-cm³ F\n¡v AXnbmb kt´mjapïv. Cu Ahk-c-¯nð C´ybnse k`bv¡pw tIcf¯nse k`bv¡pw AhcpsS t{]jnX-Xo-£vWXbptSbpw hn-izmk km£y¯nsâbpw t]-cnð Rm³ \µn]dbpóp. \µn, \µn, Cu ssNX\yw Im¯pkq£n¡pI. ssZhhnfnbpsSbpw ]utcmlnXy¯nsâbpw ^e`qbnjvTamb a®mWp tIcfw. AXp \n-e-\nÀ¯pI, \n§fpsS km£yw kPohw XpS-cp-I' amÀ-]m-¸ a-e-bm-fn-I-tfm-Sv D-]-tZ-in-¨p. BßobXbnepw kmaqlyaptóä¯nepw henb kw`mh-\IÄ \evInb hnip² Nmhdb¨\v AP]meIÀ¡pw hnizm-knIÄ¡p apgph\pw amXrIbmWv. {]mÀY\m PohnX¯n\p henb {]m[m\yw \evInb Fhp{]mky½sb A\pI-cn-¡m³ Fñm k\ymkn\nIfpw {i²n¡Ww. hnip² ]Zhn {]Jym]\ NS-§pIÄ¡pw aäv A\p_Ô Im-cy§Ä¡pw thï {IaoIcW§sfmcp¡n-b IÀZn-\mÄ amÀ tPmÀÖvv Betôcnsb Xm³ {]tXyIw A`n\µn¡póXmbpw amÀ]m¸ ]dªp. BtKmfk`bnse Gähpw {]mbw Ipd-ª IÀZn\mfmb kotdm ae¦c k`m ta-PÀ BÀ¨v_nj-]v IÀZn-\mÄ amÀ _tkentbmkv Ivfoankv ImtXmen¡m _mhbpw \t½msSm¸apïv. hnip² tXmamivfolbpsS ]mc¼cyw t]dpó kotdm a-e-_mÀ k`bpw tIcfk` apgph\pw cïp hnip²sc e`n¨XneqsS Iq-SpXð [\yambncn¡pIbmsWópw amÀ]m¸ Iq«n-t¨À¯p. \mep an\näp \oïp\nó {]kwKw Cäm-enb³ `mjbnembncpóp. CXnsâ CwKvfojv ]cn`mjbpw Dïmbncp-óp. {]nb ktlmZcoktlmZcòmtc FóÀYw hcpó "Imcn {^s¯ñn F skm tcsñ' Fó Cäm-enb³ A`nhmZyt¯msSbmWp amÀ]m¸ {]kwKamcw`n¨Xv. tIcfw Fóp ]m¸ D¨cn¨-t¸mÄ k-Z-knð\nóp ssIbSn DbÀóp. \n§-fp-sS Ip-ªp-§Ä¡pw t]m-¸n-sâ I-c-kv-]À-iw G-ev-¡m³ `mKyw Dïmtbm? F-¦nð t^m-t«mbpw hn-i-Z hn-h-c-§-fpw R§-sf F-gp-Xn A-dn-bn-¡p-I. A-b-t¡-ï hn-emkw: contact@britishmalayali.co.uk

P\p-h-cn ap-Xð ss{U-hnw-Kv sse-k³kn-s\m-¸-ap-Å t]-¸À Iu-ïÀ-]mÀ-«v Cñm-Xm-Ipw; t^m-t«m ImÀ-Uv sse-k³-knð X-só F-³-tUm-gv-kv-saâv hn-h-c-§fpw tc-J-s¸-Sp¯pw

e-ï³: ss{U-hnw-Kv sse-k³-kn-s\m-¸w \ð-Ip-ó t]-¸À Iu-ïÀ ]mÀ-«v C-\n B-h-iy-anñ. C-Xph-sc ss{U-hnw-Kv sse-k³-kn-se {][m-\ B-h-iy-am-bn-cpóp- Cu Iu-ïÀ-]mÀ«v. \n-§-fp-sS hn-em-kw am-dp-t¼mgpw ]

N´w-NmÀ¯pw \-S-hn-fnbpw amÀ-Kw-I-fnbpw a-Õ-c C-\-§Ä; 3000 ]u-ïn-sâ k-½m\w: B-Zy Iv-\m\m-b I-em-ta-f-bv-¡v H-cp-§n Ih³-{Sn

I-h³{Sn: {_n«\nse aebmfn kaql¯nð ItemÕh§fpsS  tIfnsIm«n\p \nebv¡m¯ Xmf ss`chn. Hón\v ]pdsI Hómbn F¯pó ItemÕh§fpsS Bthiw aebmfn kaqlw Häs¡«mbn GsäSp¡pt¼mÄ AXnsâ ZriyNmcpXbv¡

te-ä-Ìv \yqkv