1 GBP= 85.80 INR​                       

BREAKING NEWS

X-½nð Xñp-ó-hÀ-¡n-S-bnð C-Xm H-cp hn-ip-² a-\p-jy³; \m-«nð \nópw ]Tn-¡m-s\-¯n-b a-e-bm-fn ssh-Zn-I³ B-cpa-dn-bm-sX X-sâ hr-¡ Zm-\w sN-bv-Xp; BÀ-¡m-Wv Zm-\w sN-bv-X-sX-óp t]mepw ]-d-bm-sX sNð-Ì-dn-se Pn³-kW-¨³

X-½nð Xñp-ó-hÀ-¡n-S-bnð C-Xm H-cp hn-ip-² a-\p-jy³; \m-«nð \nópw ]Tn-¡m-s\-¯n-b a-e-bm-fn ssh-Zn-I³ B-cpa-dn-bm-sX X-sâ hr-¡ Zm-\w sN-bv-Xp; BÀ-¡m-Wv Zm-\w sN-bv-X-sX-óp t]mepw ]-d-bm-sX sNð-Ì-dn-se Pn³-kW-¨³

en-hÀ-]qÄ: bp-sI-bn-se kotdm a-e-_mÀ hn-izm-kn-IÄ-¡v H-cp cq-]-X A-\p-h-Zn-¨-t¸mÄ \n-Êm-cam-b t]-cn-sâ Im-cy-¯nð h-sc B-bn-cp-óp XÀ¡w. cq-]-X-bp-sS t]-cv {]-̬ Fóm-tWm, AtXm t{K-äv {_n-«³ kotdm a-e-_mÀ Fóm-tWm F-ó XÀ-¡-¯nð NÀ-¨-IÄ ap-dp-Ip-ó-Xn-\n-S-bn-em-Wv h-¯n-¡m-\nð -\nópw hn-i-Zo-Ic-Ww F-¯n-b-Xpw, XÀ-¡w XoÀ-ó-Xpw. F-ómð A-Xv Aw-Ko-I-cn-¡m³ I-gn-bm-¯ Nne ssh-Zn-I-cp-sS t\-Xr-Xz-¯nð C-t¸mgpw XÀ-¡w Xp-S-cp-ópïv. F-ómð A¯-cw \nÊm-c Im-cy-§-fnð XÀ-¡n-¡p-I-bpw, I-e-ln-¡p-Ibpw sN-¿p-ó-hÀ \yq-\]-£w B-sWópw b-YmÀ-° hn-izm-kn-IÄ {I-nkv-Xp ]Tn-¸n-¨ {]-am-W-§Ä-¡v H-¸w X-só-bm-Wv k-ô-cn-¡p-ó-sXópw sX-fn-bn-¡p-I-bm-Wv en-hÀ-]q-fnð \n-óp-Å Cu hmÀ¯.

kv--IqfpIfnse tlmwh À¡pIÄ CñmXmIp-tam? tImÄsNÌÀ kv--Iqfnse ]co£W ¯n\v F§pw ssIbSn

tlmw hÀ¡pIÄ¡v amÀ¡nSm\pw ]mT§Ä ]Tn¸n¡m\pw Hcpan¨v kabw XnIbm¯Xn\mð C\n apXð hnZymÀ°nIÄ¡v tlmw hÀ¡v \ðtIsïó

HtÎm_À amkhpw k ½sdóv saäv Hm^okv; 20 Un{Kn hsc Xm]-\n-e Dbcpw; Cu k½À ad¡m\mhmsX {_n«³

Cu k½dns\ ad¡m³ Hcn¡-epw {_n«\v km[n¡nsñómWv tXmópóXv. CXpkcn¨v ASp¯ amkw IqSn k½dmbncn¡psaómWv saäv Hm^okv {]hNn¡póXv. CXp {]Imcw 20

Aóv {_n«o-jp-Imcpw C-óv a-e-bm-fn-I-fpw temIw Iog-S-¡n; AXnð Ipäw ImWpóXv {_n«o jv bPam\òmÀ¡v kemw ]d bpó s]m«¡nWänse X-hf-IÄ

Aóv {_n«o-jp-Imcpw C-óv a-e-bm-fn-I-fpw temIw Iog-S-¡n; AXnð Ipäw ImWpóXv {_n«o jv bPam\òmÀ¡v kemw ]d bpó s]m«¡nWänse X-hf-IÄ

bp-sI-bn-se kotdm a-e-_mÀ k-`-bp-sS Øm-]-\-hp-am-bn _-Ô-s¸-« hn-hm-Z-¯nð {_n-«o-jv a-emb-fn {]-kn-²o-I-cn-¡p-ó c-ïma-s¯ te-J-\-am-Wn-Xv. Cu hn-j-b-s¯-¡p-dn-¨v {]-Xn-I-cn-¡m³ Xm-ð]cyw D-Å-hÀ [email protected] F-ó hn-em-k-¯nð {]-Xn-I-c-W-§Ä Ab-¨p X-cn-I. \n-§-fp-sS A-`n-{]m-b-§Ä Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó Iaâv t_m-Iv-knð {]-kn-²o-I-cn-¡p-Ibpw sN-¿mw. C-óp

AXnÀ¯n ISóv bpsI-bn-se¯n b A`bmÀ-°n-IÄ kÀ-¡mÀ I- W-¡nð 77,000Bbn; 12000t]À t]meokns\ sh-«n-¨p; \mWt¡ Snsâ Hcp IW¡v IqSn ]pd¯v

AXnÀ¯n ISóv bpsI-bn-se¯n b A`bmÀ-°n-IÄ kÀ-¡mÀ I- W-¡nð 77,000Bbn; 12000t]À t]meokns\ sh-«n-¨p; \mWt¡ Snsâ Hcp IW¡v IqSn ]pd¯v

C¯c¯nemsW¦nð s{_Iv--knäv \Sómepw F´v \Sómepw {_n«\nse A`bmÀ°n {]iv--\¯n\v ASp¯ Imes¯mópw ]cnlmcapïmInsñómWv hnaÀiIÀ Btcm]n¡póXv. AXmbXv AXnÀ¯n ISóv bpsIbnð F¯n kÀ¡mÀ IW¡nð CSw ]nSn¨ A`bmÀ°nIÄ 77,000 BsbómWv dnt¸mÀ«v. Chcnð 12,000 t]À t]meokns\ sh«n¨v ap§nsbópw shfns¸«n«pïv. CtXmsS A\[nIrX IpSntbäw \nb{

LATEST NEWS

kv]ncnNzð

\qdpI-W-¡n-\v hn-izm-knI-sf km-£n-bm¡n {km-¼n-¡ð ]n-Xmhv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp; G-gma-Xv kotdm a-e-_mÀ k-` I¬-sh³j-\v DÖz-e k-am-]\w

_À-an-Mvlmw kotdm a-e-_mÀ k-` Nm-¹n-b³-kn-bp-sS G-gma-Xv kotdm a-e-_mÀ k-` I¬-sh³-j-\v {]u-tUm-Pz-eam-b k-am-]-\w. _À-an-Mvlmw A-Xn-cq-]-X ]-cn-[n-bn-se 14 am-kv skâ-dp-I-fnð \nópw ]-s¦-Sp-¯ B-bn-c-¡-W-¡n-\v ko-tdm a-e-_mÀ k-` hn-izm-knI-sf km-£n-\nÀ-¯n t{K-äv {_n-«³ kotdm a-e-_mÀ k-`-b \n-bp-à _nj-¸v amÀ tPmk-^v {km-¼n-¡ð I¬-sh³-j³ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Cw-¥-ïnsâ lr-Z-bam-b _À-an-Mvlmw X-só-bm-bn-cn¡pw kotdm a-e-_mÀ k-`-bp-sS lr-Z-b-sa-ópw, _nÀ-an-Mv-lmw Nm-¹n-b³-kn-bp-sS {]-hÀ¯-\w a-äp ta-J-e-I-fn-ep-Å-hÀ-¡v am-Xr-I-bm-sWópw D-Zv-Lm-S-\ {]-kw-K-¯nð

aqóv k-`m-]n-Xm-¡-òmÀ; \n-c-h-[n ssh-Zn-IÀ; `-àn-km-{µamb s]m-´n-^n-¡ð Zn-hy_-en; {]-Y-a Iv-\m\m-b Xn-cp-\m-fn-\v aq-óv Zn-hk-s¯ Im-¯n-cn-¸v IqSn

am-ô-ÌÀ: {]-Y-a Iv-\m\m-b Xn-cp-\m-fn-\v aq-óv Znh-kw Iq-Sn am-{Xw A-h-ti-jn-s¡ Iv-\m\m-b k-ap-Zm-bmw-K-§-fp-sS B-th-iw A-e-Xñp-I-bmWv. k-apZmb þ k-`m kv-t\-lw c-à-¯nð A-en-ªp tNÀ-ó k-aq-Zm-bmw-K-§Ä bq-tdm-¸n-se B-Zy Nm-¹-b³-kn Xn-cp-\mÄ `-àym-Z-c-]qÀ-Æw k-ap-Nn-X-am-bn B-N-cn-¡p-t¼mÄ am-ô-kv-äÀ \-K-c-ho-Yn-bn-eq-sS Xn-cp-\mÄ {]-Zn£-Ww \-S-¡p-t¼mÄ A-Xv ss{I-kv-X-h hn-izm-k {]-tLm-j-W th-Zn-bm-bn am-dpw.

{km¼n¡ð ]nXmhnsâ eï³ ]cyS \w C-óse Bcw-`n-¨p; eo-bnð H-cp-¡nbXv DÖze kzoI-c-Ww; Cóv hmð¯wtÌm-hnð hnip² IpÀ_m-\

bpsIbnse kotdm ae_mÀ hnizmknIÄ¡mbn ]cnip² ]nXmhv A\phZn¨ t{Käv {_n«³ cq]XbpsS DZvLmS-\hpw, ]pXnb _nj¸v Bbn \nbanX\mb amÀ tPmk^v {im¼n¡ð ]nXmhnsâ Øm\mtcmlWhpw HtÎm-_À 9\p {]ÌWnð \S¡póXnsâ aptómSnbmbn, bpsIbpsS hnhn[ `mK§fnepÅ hnizmknIsf t\cn«v ImWpóXn\pw ]cn]mSnbnte¡v £Wn¡póXn\pambn bpsIbpsS hnhn[ {]tZi§Ä kµÀin¡pó-Xnsâ `mKambn ]nXmhv Cóse eï\nð F¯nt¨Àóp. eï-\nð t{_mwen¡v ASp¯p-Å eobnð F¯nt¨Àó \nbpà ]nXmhv tPm-k-^v

kn\na

സ്റ്റാര്‍ഡസ്റ്റ്
ഒപ്പത്തിൽ മോഹൻലാൽ പറയുന്ന ഡയലോഗ് പ്രിയദർശൻ എഴുതിച്ചേർത്തത് ലിസിയെ ഉദ്ദേശിച്ചോ? പ്രായമേറിയ നടിമാരുടെ കളരിപ്പയറ്റിന് പ്രധാന്യം നൽകുന്ന മാദ്ധ്യമങ്ങളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡയലോഗ് ലിസിയെ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പാപ്പരാസികൾ; നടി അമർഷത്തിലെന്നും റിപ്പോർട്ട്

പ്രിയദർശൻ ചിത്രങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായുള്ള കുറേ പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒപ്പം മികച്ച വിജയം നേടി തിയേറ്ററുകൾ കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയദർശനും മോഹൻലാലും ഒന്നിച്ച ഒപ്പം വിജയകരമായി പ്രദർശനം ത...

മെക്ക് സെറ്റും ഫ്‌ള്ക്‌സുകളും പതിപ്പിച്ച് കാളവണ്ടിയും വാദ്യമേളങ്ങളുമായി പ്രചരണത്തിനറങ്ങി മമ്മൂട്ടി ആരാധകർ; നെന്മാറയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ പഴമ നിലനിർത്തുന്ന തോപ്പിൽ ജോപ്പന്റെ പ്രമോഷൻ പരിപാടി ഇന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ; ഫോട്ടോകൾ കാണാം

മെക്ക് സെറ്റും ഫ്‌ള്ക്‌സുകളും പതിപ്പിച്ച കാളവണ്ടിയും മുമ്പിൽ വാദ്യമേളങ്ങളു മൊക്കെയായി മമ്മൂട്ടി ആരാധകർ തോപ്പിൽ ജോപ്പന്റെ വരവേല്ക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. പഴയ രീതിയിലുള്ള പ്രമോഷനുമായി തോപ്പിൽ ജോപ്പൻ ടീം...

സെല്ലുലോയിഡ്‌
മെക്ക് സെറ്റും ഫ്‌ള്ക്‌സുകളും പതിപ്പിച്ച് കാളവണ്ടിയും വാദ്യമേളങ്ങളുമായി പ്രചരണത്തിനറങ്ങി മമ്മൂട്ടി ആരാധകർ; നെന്മാറയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ പഴമ നിലനിർത്തുന്ന തോപ്പിൽ ജോപ്പന്റെ പ്രമോഷൻ പരിപാടി ഇന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ; ഫോട്ടോകൾ കാണാം

മെക്ക് സെറ്റും ഫ്‌ള്ക്‌സുകളും പതിപ്പിച്ച കാളവണ്ടിയും മുമ്പിൽ വാദ്യമേളങ്ങളു മൊക്കെയായി മമ്മൂട്ടി ആരാധകർ തോപ്പിൽ ജോപ്പന്റെ വരവേല്ക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. പഴയ രീതിയിലുള്ള പ്രമോഷനുമായി തോപ്പിൽ ജോപ്പൻ ടീം ഇന്നലെ നെന്മാറയിൽ നിന്ാണ് പ്രചരണ പരിപാടി ആരംഭിച്ച...

ചാനൽ

ആളൂർ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എത്തുമായിരുന്നില്ല; അവൻ എവിടെയാണെങ്കിലും ആളൂർ വക്കീലിന്റെ മക്കൾക്ക് ഇതിലും വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടാകും; അഡ്വ. ആളൂർ പങ്കെടുക്കുന്ന വിവരം രഹസ്യമാക്കി വച്ച് പങ്കെടുപ്പിച്ച് കൈരളി ചാനൽ പരിപാടിയിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് സൗമ്യയുടെ അമ്മ; ശാപവാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ പരിപാടിയിൽ നിശബ്ദമായി കണ്ണടച്ച് അഭിഭാഷകൻ

Znt\mtkmdpIfpsS ]n³-KmanI Ä Ct¸mgpw bp²¯nemWv; N«§Ä ewLn¡msX cïv {UmKWp-IÄ taðssI t\-Sm³ \S¯nb Ìïv ImWmw

Hcp Ime¯v `qansb AS¡n hmgpIbpw ]nóoSv hwi\miw hcpIbpw sNbvX Znt\mtkmdpIfpsS ]n³KmanIfmbn«mWv {UmKWpIsf IW¡m¡póXv. C¯cw cïv {UmKWpIÄ X½nepÅ s]mcnª t]mcm«¯nsâ hoUntbm sshdemhpIbmWv. Ct´mt\jybnse sImtamtUm \mjWð ]mÀ¡nse dns\ Zzo]nð \nópÅ Cu A]qÀh ImgvN ]IÀ¯nbncn¡póXv Hmkv--t{Senb³ sshðUv sse^v t^mt«

_-knð h¨v bph-Xn hkv{Xw apgp-h³ A-gn-¨p; Nn-cn¨v t{]mÕmln-¸n¨v bm-{X-¡mcpw; tkmjyð aoUnbbnð sshdemb Hcp hoUntbm

\n§Ä _knð kôcn¡pt¼mÄ kpµcnbmb klbm{XnI Xsâ hkv{X§Ä Hsómómbn Agn¨v amän ]ndó ]Sn \nómð F´mbncn¡pw Øn-Xn? B Hcp sR«n¸n¡pó A\p`hamWv bpFknse _mÄ«ntamdnse Hcp _kv bm{X¡mÀ¡pïmbncn¡pó-Xv.

dnan tamÄ-¡v 12þmw ]ndómÄ Biw-k-IÄ t\-cpóp

C-óv 12þmw ]n-dómÄ BtLmjn-¡p-ó- ku-¯mw-]v-S-Wn-epÅ dnan tamÄ-¡v ]ndómÄ Biwk-IÄ t\-cp-óp.. kvt\lt¯msS UmUn, a½n, s^ant¨¨n

300x600