1 GBP = 85.00 INR​                       

BREAKING NEWS

Xp-S-¡-an-«Xp Iv-\m-\m-b-¡mÀ; B-tLm-j-am-¡nb-Xv a-äp {In-kv-Xy³ hn-izm-knIÄ; ]n-óm-se ln-µp k-am-P-§-fp-ambn ssl-µ-h-cp-sa¯n: D-WÀ-tÆm-sS ap-Éo-ap-I-fpw H-ón¨p; sh ñp-hn-fn G-sä-Sp-¡m³ a-X-cln-X k-aq-l-hp-am-bn F-k³-kpw cw-K¯v; -bp-sI a-e-bm-fn-IÄ a-X-]-c-am-bn H-cp-an-¡p-t¼mÄ

Xp-S-¡-an-«Xp Iv-\m-\m-b-¡mÀ; B-tLm-j-am-¡nb-Xv a-äp {In-kv-Xy³ hn-izm-knIÄ; ]n-óm-se ln-µp k-am-P-§-fp-ambn ssl-µ-h-cp-sa¯n: D-WÀ-tÆm-sS ap-Éo-ap-I-fpw H-ón¨p; sh ñp-hn-fn G-sä-Sp-¡m³ a-X-cln-X k-aq-l-hp-am-bn F-k³-kpw cw-K¯v; -bp-sI a-e-bm-fn-IÄ a-X-]-c-am-bn H-cp-an-¡p-t¼mÄ

Ih³{Sn: Hóc ]Xnämïv ap³]v kmapZmbnI ASn¯dbn«p XpS§nb bpsI aebmfnIfnð \ñ ]¦n\pw kaImenI PohnX¯nð aX Nn´ Hgnhm¡nbpÅ kmaqly PohnXw A\yamhpIbmWv. aebmfn Fó te_ð I¿nð IcpXpt¼mgpw ]cnNbs¸Senð BZy tNmZyw Xsó aXhpw D]aXhpw Bbn amdnb Ime¯nð \nópw aX te_epIfnð s]mXp NS§pIÄ hsc kwLSn¸n¡m³ Icp¯pt\Snbncn¡pIbmWv ap³\ncbnse aqóp aX hn`mKhpw. Bcpw tamiamImXncn¡m³ Fñmhcpw {i² \ðIn XpS§nbtXmsS h³ BÄ¡q«ambn amdpIbmWv Hmtcm NS§pI-fpw. kzm`mhnIambn F®¡qSpXð DÅ {InkvXy³ hnizmknIfpsS NS§pIfnð IqSpXð hÀ®s¸menabpw ]Ws¡mgp¸pw ZriyamIpt¼mÄ Xsó X§fpw Häs¸Spónñ Fó AkzØX ad¡m³ sslµh hnizmknIfpw apÉnw kaqlhpw ASp¯nsSbmbn Gsd {i² \ðIpIbmWv. IqSpXð kwLSnXamIm³ IcpXtemsS \o§pó

lmcn Xm-en sI-«pó-Xv sa-bv 19\v hn³-kÀ Im-knð skâv tPmÀ-Pv Nm-¸-enð-sh¨v; i-\n-bm-gv-N-bm-b-Xn-\mð {]-tXy-I _m-¦v tlm-fn-tU Cñ; B-tLm-j-am-¡n cm-P-`-àÀ

lm-cn cm-P-Ip-am-c³ Im-ap-In ta-L³ saÀ-¡v-en\v sa-bv 19þ\v hn³-kÀ Im-kn-en-se skâv tPmÀ-Pv Nm-¸-enð an-óp-sI-«pw. {_n-«-\nð Cu ko-k-Wn-se G-ähpw hen-b ^pSv-t_mÄ

{In-kva-kv sk-bnð-kv t\c-s¯ XpS-§n kq-¸À-amÀ-¡-äp-Ifpw Ce-t{Îm-Wn-Iv I-S-I-fpw; lukv Hm-^v t{^-kdpw BÀ-tKm-kpw Um-sK³-lmkpw H-s¡ 80 i-X-am-\w h-sc hn-e Ip-d-¨p: 110 ]u-ïn-sâ jq 19 ]u-ïn\v e-`n¡pw

{In-kva-kv sk-bnð-kv t\c-s¯ XpS-§n kq-¸À-amÀ-¡-äp-Ifpw Ce-t{Îm-Wn-Iv I-S-I-fpw; lukv Hm-^v t{^-kdpw BÀ-tKm-kpw Um-sK³-lmkpw H-s¡ 80 i-X-am-\w h-sc hn-e Ip-d-¨p: 110 ]u-ïn-sâ jq 19 ]u-ïn\v e-`n¡pw

{In-kva-kv A-Sp-¡p-t´mdpw hn-]-Wn-bn-se km-[-\-I-fp-sS hn-e-I-fn-epw h³-hn-e-¡p-d-hp-IÄ h-cn-I-bmWv. I-¿nð ]-W-ap-Åh-\v h³ hn-e-¡p-d-hnð km-[-\-§Ä hm-§p-hm-\p-Å A-h-k-cam-WnXv. bp-sIbn-e {][m\ tjm-¸p-Ifmb lukv Hm-^v t{^-kdpw BÀ-tKm-kpw Um-sK³-lmkpw Fñmw 80 i-X-am-\w h-sc-bm-Wv hn-e-¡pd-hv \ð-In-bn-cn-¡p-ó-Xv. »m-¡v ss{^-tU-tb-¡mÄ an-I-¨ hnð-]-\-bm-bn-cn¡pw {In-kva-kv ko-k-Wnð \-S-¡p-I-sb-óm-Wv hn-Z-K

hnâÀ Xp-S-§n-b-t¸m-tg-¡pw B-ip-]{Xn s_-Íp-IÄ XoÀóp; A-t\-Iw F³-F-¨vF-kv {S-Ìp-IÄ-¡v C-\n H-cp tcm-Kn-sb-t¸mepw A-Uv-an-äv sN-¿m-\m-hnñ; X-W-p-¸v cq-£-am-b-t¸mÄ ho-«nð InS-óp a-cn-t¡-ï-n-hcp-tam?

hnâÀ Xp-S-§n-b-t¸m-tg-¡pw B-ip-]{Xn s_-Íp-IÄ XoÀóp; A-t\-Iw F³-F-¨vF-kv {S-Ìp-IÄ-¡v C-\n H-cp tcm-Kn-sb-t¸mepw A-Uv-an-äv sN-¿m-\m-hnñ; X-W-p-¸v cq-£-am-b-t¸mÄ ho-«nð InS-óp a-cn-t¡-ï-n-hcp-tam?

ssi-Xy-Im-ew ]n-Sn-ap-dp-¡n Xp-S-§p-t¼m-tg¡pw {_n-«-\n-se B-ip-]-{Xn-I-sfm-s¡ \n-d-ªp-I-hn-ªp I-gnªp. Aôn-sem-cp F³-F-¨vF-kv B-ip-]-{Xn ho-Xw C\n-sbm-cp tcm-Kn-sb-¡q-Sn {]-th-in-¸n-¡m-\m-hm-¯ hn-[w \n-d-ªp-I-gnªp. ssi-Xy-Im-e-¯p-ïm-Ip-ó A-kp-J-§fpw a-äv tcm-K-§fpw Iq-Sn-bm-b-tXmsS, B-ip-]-{X-IÄ-¡v izm-kw-ap-«n-¯p-S§n. ssi-Xy-Im-e-¯n-sâ B-Zy-s¯ c-ïmgv-N I-gn-ª-tXm-sS \-S¯n-b I-W-s¡-Sp-&ced

LATEST NEWS

Atkmkntbj³

Britishmalayali

aebmfw anj\v cïñ, C\n \mep tI-{µ§Ä; {]hÀ¯\w hym]n¸n-¡m³ IÀ½]-²-Xn-Ifpw; hcpw amk§fnð kmlnXy kt½-f-\-§fpw kw-L-Sn-¸n¡pw

Ih³{Sn: aebmfw anj³ bpsI Nm]väÀ tZiob \nÀÆmlI kanXnbpsS {]YatbmKw Ih³{Sn-bnð k-am-]n¨p. tZinb tImÀUnt\-äÀ apcfn sh«¯nsâ A²y£Xbnð tNÀó tbmKw aebmf `mjm {]hÀ¯\w, bpsIbnse Fñm {]tZi§fnsebv¡pw hym]n¡póXn\mbn hn]peamb IÀ½ ]²XnIÄ X¿mdm¡n. bpsIbnse Gähp

Britishmalayali

ssehv HmÀ-¡-kv-{Sbpw hÀ-Wm-`amb I-em-hn-cp-óp-I-fpw; kzm³ko aebmfn Atkmkntbjsâ Cu hÀjs¯ {Inkv-a-kv \yq-CbÀ BtLmj§Ä Cu-amkw 30\v

kzm³ko aebmfn Atkmkntbjsâ Cu hÀjs¯ {Inkvakv ]pXphÕc BtLmj§Ä Cu hcpó 30 \p ssas\Àkv shðt^À lmfnð h¨p \S¯s¸Spw. Ató Znhkw sshIn-«v Aôp a-Wn¡v kzm³kn aebmfn Atkmkntbj\nse Ip«nIfpsS hnhn[§fmb Iem]cn]mSnIfpw AXns\ XpS&A

kv]ncnNzð

{InkvXob kwKoX kÔy "kvt\l k¦oÀ¯-\w' Cu-amkw 30\v kvtIm«v-emânse aZÀ shð tIm¬skÀSv lm-fnð

{InkvXob kwKoX kwhn[mbI³ ]oäÀ tNcm\ñqÀ, {]ikvX ]nóWn KmbnI anòn\n FónhÀ \bn¡pó {InkvXob kwKoX hncpóv "kvt\l k¦oÀ¯\w' kvtIm«vemânse aZÀ shð tIm¬skÀSv lmfnð h¨v Cu-amkw 30\v i\nbmgvN sshIptó-cw Bdp aWn¡v \S¯s¸Spóp. aZÀ shð kotdm ae_mÀ I½yqWnänbpsS BØm\amb t_¬ _m¦v skâv IpXv_À«v ]ÅnbpsS AäIpä ]Wn¡mbn [\w kamlcn¡pI Fó e£yt¯msS aZÀ shð kotdm ae_mÀ I½yqWnänbpsS t\XrXz¯nemWv Cu kwKoX kÔy \S¯p-óXv.

A_À-Un³ kotdm a-e-¦-c k-`-bp-sS IpÀ_m-\ \m-sf; ^m tXma-kv a-Sp-¡p-aq-«nð t\-XrXzw \-evIpw

kotdm a-e-¦-c Im-¯-en-Iv k-`-bp-sS IpÀ_m-\ \m-sf A-_À-Un-\nð \-S-¡pw. ^m tXma-kv a-Sp-¡p-aq-«nð IpÀ-_m-\-bv-¡v t\-XrXzw \-ev-Ipw. cm-hn-se 10 a-Wn-¡v sk-âv ]o-tä-gv-kv N-cv-¨n-em-Wv IpÀ_m-\ \-S-¡p-I. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v: jm-Pn I-dp-I-bnð A-{Ukv:ST.Peters Church,3 Chapel court,Justice Street,

Ft»kv-- 2018; sklntbm³ bqtdm¸v Hcp¡pó kwKoXmßI kphntijhXv¡cWw P\phcn 6\v _ÀanMvlm-anð

_ÀanMvlmw: dh.^m. tkmPn Hmen¡ð t\XrXzw \ðIpó sklntbm³ bqtdm¸v an\nkv--{Sn BZyambn Hcp¡pó {InkvXob kwKoX¯nsâ A`ntjI \ndhmÀó tÌPv tjm "Ft»kv-- 2018 " P\phcn 6 \v _ÀanMvlmw _tYð skâdnð \S¡pw.   Xsâ buh\w temIc£bv¡mbn amänh¨ tbip{InkvXphnsâ ]nónð AWntNcm³ hÀ¯am\ Ime¯nsâ {]Xo£bmb Ip«nIsfbpw bphXobphm¡sfbpw Hcp¡pI, AXn\mbn AhcpsS amXm]nXm¡sf {]m]vXcm¡pI, Fó e£yt¯msS \S¯s¸Spó Cu {InkvXy³ ayqkn¡ð tÌPv tjm sklntbm³ bqtdm¸v hnävs\sÊkv-- ayqknIv _m³Uv SoamWv \bn¡pI. Bßob Bthiw ]Icpó tk{IUv {Umabpw {InkvXy³ ayqkn¡ð

kn\na

സ്റ്റാര്‍ഡസ്റ്റ്
അഭിനന്ദിക്കാൻ വിളിച്ചവരിൽ സ്റ്റൈൽ മന്നൻ രജനികാന്തും; 18 കിലോ കുറച്ച മോഹൻലാലിനെ കണ്ടാൽ ഇപ്പോൾ 30 വയസു പോലും തോന്നുന്നില്ലെന്ന് ആരാധകർ; ചുള്ളൻ പയ്യന്റെ ഫോമിലുള്ള കൂളിങ് ഗ്ലാസ് വച്ച ലാലേട്ടൻ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് ഫാൻസുകാർക്ക് മതിയാവുന്നില്ല; തടി കുറച്ചതിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് മോഹൻലാൽ

കൊച്ചി: ഒടിയനിലെ രൂപമാറ്റം കണ്ട് തെന്നിന്ത്യൻ സൂപ്പർ താരം രജനീകാന്ത് പോലും അൽഭുതപ്പെട്ടു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ ഫോട്ടോ കണ്ട് സാക്ഷാൽ രജനികാന്ത് പോലും മോഹൻലാലിനെ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചെന്ന് സംവിധായകൻ വ...

അവസരങ്ങൾ കുറയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അവസാന നിമിഷം ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു; മലയാള സിനിമയിൽ തനിക്ക് ശത്രുവുണ്ടെന്ന് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ഷംന കാസിം

മലയാളത്തിൽ കമൽ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അരങ്ങേറ്റമെങ്കിലും അന്യഭാഷകളിൽ ചേക്കേറിയ നടിമാരിൽ ഒരാളാണ് ഷംന കാസിം. തമിഴിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നടിയുടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം കൊടിവീരൻ മികച്ച അഭിപ്രായം നേടി തിയേറ്ററിൽ പ്...

സെല്ലുലോയിഡ്‌
ഇത് നാളെ നിങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കാം; മാധ്യമ വേട്ടയാടലിൽ പൊലിയുന്ന ജീവനുകളുടെ കഥയുമായെത്തിയ ഹ്രസ്വചിത്രം കൽപിതം ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു; വിജയ്ബാബു നായകനാവുന്ന ചിത്രം പങ്ക് വെക്കുന്നത് ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതം

തിരുവനന്തപുരം: ഒരോ ദിവസേന നിരവധി ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്തുന്നത്. അതിൽ തന്നെ മികവ് പുലർത്തുന്നവ വിരലിലെണ്ണാവുന്നത് മാത്രമാണ്. ഇന്നത്തെ സാമൂഹത്തിൽ വളരെ അധികം പ്രസക്തമാകുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ സമൂഗഹത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് കൽപിതം എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രത്...

ചാനൽ

മർഡോക് വിഴുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക ചാനലുകളെല്ലാം ഇനി ആഗോള ഭീമനായ ഡിസ്നി ചാനലിന്; സ്റ്റാറിന്റെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഇന്ത്യൻ ചാനലുകളുടെയെല്ലാം ഉടമയാകാൻ ഒരുങ്ങി കോമിക് രാജാവ്; സ്‌കൈ, സ്റ്റാർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ യുകെ, യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ ചാനലുകളുടെ 60 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ആസ്തി ഡിസ്നി ഏറ്റെടുക്കുന്നു

രാമൻ സീതയെ രക്ഷിക്കാൻ ലങ്കയിലേക്ക് പാലം നിർമ്മിച്ചുവെന്ന രാമായാണ വ്യാഖ്യാനം ഒരു ഇതിഹാസകഥയായി തള്ളാൻ വരട്ടെ; ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തെ ലങ്കയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച രാമസേതു സ്വാഭാവികമായി രൂപപ്പെട്ടതല്ലെന്നും മനുഷ്യനിർമ്മിതം തന്നെയെന്നും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളോടെ വ്യക്തമാക്കി അമേരിക്കൻ ചാനൽ; ത്രേതായുഗത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന രാമസേതുവിലെ പാറകൾക്ക് ഏഴായിരം വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട്

ജയന്റെ ബന്ധുത്വ തർക്കത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് നടൻ ആദിത്യനും; അനുജത്തിയുടെ ഫേസ്‌ബുക്ക് വീഡിയോ പിൻവലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭീഷണി കോൾ വന്നു; ഉമ നായർ അകന്ന ബന്ധുവായിരിക്കാം.. എന്നാൽ വല്ല്യച്ചനെന്ന് വിളിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമെന്ന് ആദിത്യൻ; താൻ ശ്രമിച്ചത് തെറ്റായ വിവരം ആളുകൾക്കിടയിൽ എത്താതിരിക്കാനെന്ന് വിശദീകരിച്ച് ലക്ഷ്മി ശ്രീദേവിയും

amô-ÌÀ ]-tcUv hoUntbm ]pd-¯n-d¡n tIc-fm Sq-dn-kw h-Ip¸v; Aw-Ko-Im-chpw {]-i-kv-Xnbpw ]n-Sn-¨p]-än Xn-e-I-¡p-dn NmÀ¯n amô-ÌÀ ae-bmfn Atkm-kn-tb-j-³

]Xn-\m-bn-c-¡-W-¡n\v Xt±-in-bÀ AWn\nc-¡pó amô-ÌÀ tU ]tc-Un-sâ hoUntbm tIc-fm Sq-dn-kw h-Ip¸v ]p-d-¯n-d-¡n. tIc-f-¯nsâ kmwkvIm-cnI X\Xv ]mc-¼cy Iem krjvSn-IÄ Ah-X-cn-¸n¨v amô-ÌÀ knän Iu¬kn-ensâbpw H¸w tIcf Sq-dnkw hIp-¸n-sâbpw AwKo-Im-chpw {]iw-knbpw ]nSn¨p ]änb amô-&Igr

]«m-`n-tj-Iw I-gnªp; C-\n tIm¬-{K-knð cm-lpð bpKw; tIm¬-{K-kv A-²y-£-\m-bn A-½-bnð \n-óp Np-a-X-e-tb-sä-Sp-¯v cm-lpð; F-sF-kn-kn B-Øm\-s¯ A-[nImc ssI-am-ä-¯n-\v km-£n-bm-bn A-\pP-¯n {]n-b-¦-bpw `À-¯m-hpw; B-inÀ-h-Zn-¨v ap³ {]-[m-\-a{´n a-tòm-l³-knw-Kpw; AIv--_À tdmUnse FsFknkn BØm\¯v A[nImc ssIamä tcJ ssIamdn Bthi ]qÀÆw kzmKXw sNbvXv apñ¸Ån; tIm¬{Kkv BØm\¯v F§pw BËmZ s]cp-ag

\yqUðln: tIm¬{Kkv A[y£\mbn cmlpðKmÔn NpaXetbäp. cmhnse 11þ\v Uðlnbnse F.sF.kn.kn. BØm\¯v \Só cmlpensâ ]«m`ntjI¯n\v \nch[n tIm¬{Kkv {]hÀ¯Icpw Bbnc¡W¡n\v AWnIfpw km£nbmbn. cmlpens\ A[y£\mbn XncsªSp¯pÅ A[nImctcJ apJy hcmWm[nImcn apñ¸Ån cmaN{µ³ ssIamdn. tIm¬{Kkv BØm\¯v Ae¦cn¨ {]tXyI thZnbnemWv NS§v \SóXv.

B Ct´m ]m-Iv bp-²¯n-s\m-Sp-hnð C-´y X-só hn-P-bn¨p; ]m-¡n-Øm³-Imc-s\ ]-cm-P-b-s¸-Sp-¯n ^ymð-td-h³ t]m-fmÀ km-lkn-I bm-{X-bnð ]-s¦-Sp-¡m-\p-Å \n-tbm-Kw \n-tbm-Kn-\p Xsó; hnP-bw Iï-Xv ]p-\-eqÀ-Im-c³ \n-tbm-Kv Ir-jv-W-bv-¡p th-ïn Zpð-JÀ kð-am\pw ]r-Yzn-cmPpw C-{µ-Pn¯p-sam-s¡ \-S-¯nbXv h³ {]NcWw: C\n BÀ«n¡nse aªpaeIÄ¡v apIfnð \ntbmKv C´y³ ]XmI ]mdn¡pw

tIm«bw: HSphnð B \ntbmKw \ntbmKn\p e`n¨p. ]m¡nØm³Imcs\ thm«nMnð ]cmPbs¸Sp¯n {]ikvXamb ^ymðtdh³ t]mfmÀ kmlknI bm{Xbnð ]¦Sp¡m\pÅ Ahkcw sImñw ]p\eqÀ kztZinbmb \ntbmKv IrjvWsb (26) tXSnsb¯n. C\n ^ymðtdh\nð ]s¦Sp¡pó BZy C´y¡mc³ Fó s{IUnäpw \ntbmKn\v kz´w. \ntbmKn\v thïn kn\nam\Sòmcmb ZpðJÀ kðam³, ]rYzncmPv, C{µPn¯v FónhÀ Ct±l¯n\mbn tkmjyð aoUnbbnð {]NmcWw \S¯nbncpóp.

bpsI-bnð \-gv-km-bn tPm-en sN-¿p-ó C-c-«-Ifmb bp-h-Xn-IÄ-¡v h-c-òm-sc B-h-iy-apïv

t_mw-s_-bnð P-\n-¨p h-fÀ-óv bp-sI-bnð \-gv-km-bn (C-c-«IÄ, h-b-kv 28) tPm-en sN-¿p-ó Im-¯-en-Iv hn-`m-K-¯nð-s¸-« kp-µ-cn-Ifm-b bp-h-Xn-IÄ-¡v A-\p-tbm-Py-am-b hn-hmlm-tem-N-\IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-Sp-I&tho