1 GBP = 89.00 INR                       

BREAKING NEWS

\m-«n-te-¡-b-¡m³ ti-J-cn-¨ km-[-\-§Ä F-´p sN-¿p-sa-ó-dn-bm-sX {]-hm-kn kw-L-S-\IÄ; Fñmw sI-«n-In-S-¡m³ Xp-S-§n-b-tXm-sS ]-W-añm-sX Hópwth-sï-óv k-À-¡mÀ; Hópw cïpw L-«-§-fnð {]-hm-kn-IÄ th-sï-óp i-in X-cq-cpw; {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-¸oð Imð e-£w ]uïv IS-óp

\m-«n-te-¡-b-¡m³ ti-J-cn-¨ km-[-\-§Ä F-´p sN-¿p-sa-ó-dn-bm-sX {]-hm-kn kw-L-S-\IÄ; Fñmw sI-«n-In-S-¡m³ Xp-S-§n-b-tXm-sS ]-W-añm-sX Hópwth-sï-óv k-À-¡mÀ; Hópw cïpw L-«-§-fnð {]-hm-kn-IÄ th-sï-óp i-in X-cq-cpw; {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-¸oð Imð e-£w ]uïv IS-óp

Ih³-{Sn: Zpcn-X _m-[n-X-sc k-lm-bn-¡m³ `-£-Whpw h-kv-{X-§fpw a-cpópw H-s¡ ti-J-cn-¡p-ó-hÀ A-dn-bp-I. A-Xv BÀ¡pw Kp-Ww sN-¿p-I-bnñ. km-[-\-§Ä Bcpw C-t§m-«v A-b-t¡-ï F-óp ap-Jy-a-{´n hoïpw B-hÀ-¯n-¨-t¸mÄ Cu L-«-¯nð AXpw CXpw Ab-¨v sh-dp-sX ]m-gm-¡-cp-sX-óv ap³ bpF³ sk-{I-«-dnbpw tIm¬-{K-kv t\-Xm-hp-am-b i-in X-cqcpw ]-dªp. C-t¸mÄ thï-Xv ]-Ww am-{X-amWv. c-£-m-{]-hÀ-¯-\hpw Zp-cn-Xm-izm-khpw am{Xw A-S-§n-b B-Zy c-ïv L-«-¯nð {]-hm-kn a-e-bm-fn-I-fp-sS k-lm-bw th-ï. ]p-\-cp-²mc-Ww Xp-S-§p-ó aqómw L-«-¯n-em-Wv {]-hm-kn-IÄ k-lm-bn-t¡-ï-Xv þ i-in X-cqÀ AÀ-°-i-¦-bv-¡n-S-bnñmsX {]-Jym-]n¨p. t\cs¯ Cu A`n{]mbw apJya{´n ]nWdmbn hnPb\pw hyàam¡nbn-cpóp. bpsI DÄs¸sSbpÅ hntZi

t\mÀ-hn-¨v F³-F-¨v-F-kn-se Cw-¥o-jp-Im-cpw tI-c-f-¯n-\v th-ïn ^-ïv ]n-cn-¡póp; am-ô-ÌÀ kv-t]m-«n-Mv ¢_pw _n-Fw Nm-cn-än-¡m-bn ^-ïv ti-Jc-Ww Xp-S§n: \n-§-fp-sS H-cp ]u-ïv R-§Ä H-tó-Imð B-Ip-t¼mÄ t\-cn-«p sIm-Sp-¡pó-Xv BÀ-¡v th-ïn?

t\mÀ-hn-¨v F³-F-¨v-F-kn-se Cw-¥o-jp-Im-cpw tI-c-f-¯n-\v th-ïn ^-ïv ]n-cn-¡póp; am-ô-ÌÀ kv-t]m-«n-Mv ¢_pw _n-Fw Nm-cn-än-¡m-bn ^-ïv ti-Jc-Ww Xp-S§n: \n-§-fp-sS H-cp ]u-ïv R-§Ä H-tó-Imð B-Ip-t¼mÄ t\-cn-«p sIm-Sp-¡pó-Xv BÀ-¡v th-ïn?

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ B-cw-`n-¨ tI-c-f ^v-e-Uv dn-eo-^v ^-ïn-te-bv-¡v B-th-i-]qÀ-Æ-am-bn hm-b-\-¡mÀ ]-Ww \ðIn-sIm-ïn-cn-¡p-I-bmWv. C-óp cm-hn-se-bm-b-t¸mÄ kv-tIm-«v-e³-Uv a-e-bm-fn-I-fp-sS [-\-k-am-l-c-Ww Kn-^v-äv F-bv-Uv AS¡w 1,377.50 ]u-ïm-bn am-dn-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. {^-ïv-kv am-ô-Ìdpw _n Fw Nm-cn-än-¡v th-ïn {]-tXy-I hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn ^-ïv ti-Jc-Ww Xp-S§n. H-t«-sd a-e-bm-fn kw-L-S-\-Ifpw F³-F-¨vF-kv Po-h-\-¡mcpw tk-hv tI-c-f Im-¼-bn-\nð `m-K-am-bn ^-ïv ti-J-cn-¡p-ópïv. t\mÀ-Æn-¨v a-e-bm-fn kn-Pn sk-_m-kv-äy

apñ-s¸-cn-bm-dn-sâ Fñm j-«-dp-Ifpw Xm-gv¯n; Iym-¼nð \nópw ho-«n-te-¡v a-S-§n-b-hÀ ho-Sv G-Xv \n-an-jhpw C-Sn-ªp ho-gp-sa-ó B-i-¦-bnð; Ip-Sp-§n-¡n-S-¡p-ó-hÀ-¡mbn c£m{]hÀ¯\w XpScp-óp; F{Xt]À acn-s¨-ó hnhcw ]pd¯phnSmsX kÀ-¡mÀ

apñ-s¸-cn-bm-dn-sâ Fñm j-«-dp-Ifpw Xm-gv¯n; Iym-¼nð \nópw ho-«n-te-¡v a-S-§n-b-hÀ ho-Sv G-Xv \n-an-jhpw C-Sn-ªp ho-gp-sa-ó B-i-¦-bnð; Ip-Sp-§n-¡n-S-¡p-ó-hÀ-¡mbn c£m{]hÀ¯\w XpScp-óp; F{Xt]À acn-s¨-ó hnhcw ]pd¯phnSmsX kÀ-¡mÀ

Xncph\´]pcw: tIcfs¯ ]nSn¨pe¨ {]fbs¡SpXnse AXnPohn¡m\pÅ Xo{h {ia¯nemWv tIcfw. tdmUpIfpw hoSpIfpw XIÀs¯dnª {]fbs¡SpXnbnð \nópw IcIbdm³ CXphsc km[n¨n«nñ. agamdn am\w sXfnªtXmsS s{Sbn³ KXmKXw ]p\xØm]n¨p. s\Sp¼mtÈcnbnð \nópÅ hnam\kÀhokv XpS§nbnsñ¦nepw sIm¨nbnð \nópw XpS§nbXv BfpIÄ¡v Bizkambn«pïv. CXn\nsS Be¸pg Pnñbnð Ct¸mgp Imcy§Ä Ipgªp adnªAhØbnemWv. ChnsS F{Xt]À acns¨ó Imcy¯nð ]qÀWamb IW¡v kÀ¡mÀ ]pd¯phn«n«nñ. acW kJyw DbcpsaómWv hnebncp¯ð.

LATEST NEWS

kv]ncnNzð

ae¦c HmÀ¯tUmIvkv k`bpsS --bpsI HmÀ¯tUmIv-kv-- IpSpw_ kwKaw Iym³kð sNbv-Xp

tIcf¯nse {]fb ZpcnXa\p`hn¡póhcpsS ZpxJ¯nð ]¦ptNÀóp sImïv Cu-amkw-- 24, 25, 26 XobXnIfnð tbmÀ¡v-- Iyq³ FUn³_ÀKknð sh¨v \S¯phm³ \nÝbn¨ncn¡pó HmÀ¯tUmI-vkv-- bq¯v-- Bâv IpSpw_ kwKaw 2018 amänsh¨ncn¡póXmbn bp-sI, bqtdm¸v--, B{^n¡m `{Zmk\m[n]³ tUm. amXypkv-- amÀ Xnsa¯ntbmkv-- sat{Xmt¸meo¯ A-dn-bn¨p. Ignª H³]Xv-- hÀjt¯mfw apS¡w IqSmsX HmKÌv-- amk¯nð hninãmXnYnItfmsSm¸w H¯pIqSnbncpó ae¦c HmÀ¯tUmI-vkv-- hnizmk kaqlw, DähcpsSbpw DSbhÀ¡papïmb AXn[mcpWamb ZpcnX¯nð ZpxJmIpecmWv. tIcf¯nse ZpcnXmizmk¯nð

hð¯wtÌmbnð acnb³ Zn\ ip{iqjbpw kzÀtemIcmÚnbmb amXmhnsâ Xncp\mfpw \msf \-S¡pw

hmð¯wtÌm: eï\nse acnb³ XoÀ°mS\ tI{µam-b hmð¯wtÌmbnse HuÀ teUn Bâv skâv tPmÀPv ]Ånbnð \msf _p[\mgvN acnb³ Zn\ ip{iqjbpw kzÀtemIcmÚnbmb amXmhnsâ Xncp\mfpw `àymZc]qÀÆw sImïmSpóXmWv. 5. 30\v Ip¼kmcw, 6. 30\v P]am-e, 7\v BtLmjamb hn. IpÀ-ºm\, XpSÀóv \nXy klmb amXmhnsâ s\mth\ {]mÀ°\, F® t\À¨, ]cn.]ca ZnhyImcpWy Bcm[\ Fónhbpw Dïmbncn¡pw. Xncp-¡À½§fnð ]s¦Sp¯v A\p{Kl§Ä {]m]n¡póXn\mbn Cu acnb³ Zn\ ip{iqjIfn-te¡v kzmKXw sN¿póXmbn kotdm ae_mÀ k` {_³Uv hpUv cq]X Nm¹bn³ ^m: tPmkv A´ymw Ipfw Adnbn¨p.

{]fbZpcnX _m[n-XÀ¡mbpÅ {]tXyI {]mÀ°\tbmsS s_ð^m-Ìnse ss__nÄ I¬h³j³ kam-]n-¨p

t\mÀt¯¬ AbÀeânse kotdm ae_mÀ k`bpsS t\XrXz¯nð s_ð^mÌnse skâv _À\mUvkv ]Ånbnð aqóp Znhkambn \Sóp hó ss__nÄ I¬h³j³ 19\v RmbdmgvN kam]n-¨p. ^m: BâWn ]d¦namenð \bn¨ hN\ag s]bvXnd§nb [ym\ thZnbnð \qdv IW¡n\mfpIÄ B´cnI kuJyw {]m]n¨p ssZh¯n\p \µn AÀ¸n-¨p. I¬h³j\nð IpSpw_ PohnX¯nsâ hnhn[ Xe§sf¡pdn¨v hfsc BIÀIambn hnjb§Ä AhXcn¸n¨p.

kn\na

സ്റ്റാര്‍ഡസ്റ്റ്
'രക്ഷാപ്രവർത്തകരുടെ ബോട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടിയൊന്നും കാത്തു നിന്നില്ല, കൈയിൽ കിട്ടിയതുപയോഗിച്ച് ഒരു ചങ്ങാടമുണ്ടാക്കി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിറങ്ങി'; സ്വന്തം വിവാഹം മാറ്റി വച്ച് ദുരിതത്തിൽ വലയുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങി നടൻ രാജീവ് പിള്ള; ' ഇത് നമ്മുടെ കടമയാണ് ഹീറോയിസമല്ല, ഈ അവസരത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ' എന്നും രാജീവ്

തിരുവല്ല: വിവാഹം മാറ്റി വെച്ച് പ്രളയക്കെടുതയിൽ അകപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായ ഹസ്തവുമായി നടൻ രാജീവ് പിള്ള. നാലു ദിവസം മുൻപായിരുന്നു രാജീവിന്റെ വിവാഹം നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ തന്റെ സ്വന്തം നാടായ തിരുവല്ലയിൽ ...

ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കുട്ടിക്കൾക്ക് അതിസാരമുണ്ടെന്ന് വ്യാജ പ്രചാരണം; ഗായിക രഞ്ജിനി ജോസിന്റെ ഫേസ്‌ബുക്ക് ലൈവിനെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി; മലീമസമായ മനസുള്ള, ദുരന്തമുഖത്ത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കിടയിലേക്ക് വിഷം വമിക്കുന്നവരെ കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് എം സ്വരാജ് എംഎൽഎ

കൊച്ചി: ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലെത്തിയ നടിയും ഗായികയുമായ രഞ്ജിനിജോസ് വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയതായി പരാതി.നാട്ടുകാരും എം.സ്വരാജ് എംഎൽഎയും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്തെത്തിയയോടെ രഞ്ജിനിക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കാൻ ഒരു...

സെല്ലുലോയിഡ്‌
ഒറ്റമുറി വെളിച്ചത്തിന് ശേഷം നാല് ശക്തമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന ഡാകിനിയുമായി സംവിധായകൻ റിജി നായർ; അധോലോക നായകൻ മായനായി എത്തുന്ന ചെമ്പൻ വിനോദിന്റെ ലുക്ക് പുറത്ത്

ഒറ്റമുറി വെളിച്ചത്തിന്റെ സംവിധായകൻ റിജി നായർ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഡാകിനി. സുഡാനി ഫ്രെം നൈജീരിയയിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവർന്ന ഉമ്മമാർ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ വീണ്ടും എത്തുന്നുവെന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ശക്തരായ സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങളുടെ കഥപറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ വില്ല...

ചാനൽ

പേളിയെ മലർത്തിയടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് രഞ്ജിനി; അരിസ്റ്റോയുടെ പൊസസ്സീവ്‌നെസ് പേളിക്ക് വിനയായി തീരുമെന്ന് രഞ്ജിനിയുടെ പ്രകടനം; ' പേളിക്ക് തന്നോട് പ്രണയമുള്ളതായി തോന്നിയിരുന്നു, അതേക്കുറിച്ച് മനസിലായതിൽ പിന്നെയാണ് താൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും ' അരിസ്റ്റോ സുരേഷ്; ബിഗ് ബോസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ

രാത്രി ഒന്നരയ്ക്ക് അരിസ്റ്റോ സുരേഷിനെതിരെ പരാതിയുമായി പേളി; ' സുരേഷേട്ടൻ തനിക്ക് അമിതമായി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്' ;'മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറേണ്ട രീതിയെ പറ്റി അദ്ദേഹം തന്നോട് പറയുന്നു'; പേളിക്ക് നല്ലത് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് അരിസ്റ്റോ; ബിഗ് ബോസിൽ സൃഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലും വിള്ളൽ വീഴുന്നുവെന്ന് സൂചന

C´y-¡m-cp-sS A-ta-cn-¡³ kz-]v-\-§Ä shdpw kz-]v-\w B-tb-¡pw; F-¨v1_n hn-k-bnð I-Sp-¯ \n-b-{´-W-¯n-\v ]-²-Xn-bp-am-bn {Sw-]v `-c-W-IqSw; C-´y-¡mÀ-¡p-th-ïn-bp-Å {]-tXy-I hn-k Cñm-Xm-¡p-sa-ó kq-N-\-IÄ ]pd¯v

C-´y-bnð-\n-óp-Å km-t¦Xn-I hn-Z-Kv-[-cpÄ-s¸-sS-bp-Å-hÀ A-ta-cn-¡³ kz-]v-\w I-ïn-cpó-Xv F-¨v1_n hn-k-bp-sS t]-cn-em-Wv. A-ta-cn-¡-bn-te-¡v Ip-Sn-tb-dm-\m-{K-ln-¡pó tkm-^v-äv-thÀ hn-Z-Kv-[cpw A-ta-cn-¡-bnð {]-hÀ-¯n-¡p-ó sF-Sn Øm-]-\-§fpw {]-[m-\-ambpw B-{i-bn-¨n-cp-ó F-¨v1_n hn-k X-só Cñm-Xm-tb-¡p-sa-ó kq-N-\-I-fm-Wv C-t¸m&Aum

cïp-\n-e-I-fn-em-bn B-Uw-_-c ap-dn-Ifpw tem-ôp-I-fpw; sIm-«m-c-k-Zr-iyam-b Câo-cn-bdpw _m-¯v-dq-ap-I-fpw; tem-tIm-¯-c ao-än-Mv dq-ap-IÄ; J-¯À cm-Pm-hn-sâ sIm-«m-c-k-Zr-iyam-b hn-am-\w hnð-]-\-bv¡v

D-Ånð-¡-b-dn-bmð sIm-«m-c-sa-óv tXm-ón-¸n-¡p-ó cm-PIo-b hn-am-\w hnð-]-\-bv¡v. J-¯À cm-P-Ip-Spw-_-¯n-sâ D-S-a-Ø-X-bn-epÅ t_m-bn-Mv 747þ8 hn-am-\-am-Wv A¼-Xv e-£w ]u-ïn-\v hnð-]-bv-¡v sh-¨n-cn-¡p-óXv. c-ïp-\n-e-I-fn-em-bn H-cp sIm-«m-c-¯n-ep-Å Fñm ku-I-cy-§-fp-ap-

bpsI-bnð ]u-cXzw t\Snb SmIv-kv I¬-kÄ-«âm-b bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp

bpsIbnð ]ucXzw t\Snb SmIv--kv I¬kÄ«âv Bbn tPmen sN¿p-ó {InkvXy³ tdma³ It¯m-en¡m bphmhn\v bpsIbnð \nópw tIcf¯nð \nópw A\ptbmPyamb BtemN\IÄ £Wn¡póp. 26 h-b-kv, BdSn Dbcw. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs]-SpI þ 7591982270

hmÀ¯IÄ