BETA VERSION
  1 GBP= 96.20 INR     Download Font
1 GBP= 96.20 INR

amk-¯nð A-c-a-Wn-¡qÀ tPm-en sN-¿m-¯ k-a-b-¯n-\v hÀj-§-tfm-fw i¼-fw \ðIn; {]ap-J B-ip-]-{Xn-bn-se 800 \-g-v-kpam-tcm-Sv H-cp Znh-kw ku-P-\y-am-bn tPm-en sN-¿-W-sa-óv F³F-¨vF-kv

hÀ-j-§-fm-bn e-`n-¡p-ó kuP-\y th-X-\-¯n-\v H-cp Znh-kw {]-Xn-^-e-anñm-sX tPm-en sN-¿-W-sa-óv F³.F-¨.F-kv. {_n-«-\n-se {]-ikv-X in-ip-tcm-K B-ip-]-{Xnbm-b t{Käv HmÀa-ïv kv-{So-äv tlm-kv-]n-ä-en-se F®q-tdm-fw Po-h-\-¡m-tcm-SmWv Cu B-hiyw D-ó-bn-¨n-cn-¡p-ó-Xv. \-gv-kp-amcpw a-äv hn-`m-K-§-fn-se Po-h-\-¡mcpw C-X-\p-k-cn-¨v {]-Xn-^-e-anñm-sX B-d-c a-Wn-¡qÀ ssZÀ-Ly-apÅ H-cp jn-^v-äv A-[n-Iw tPm-en sN-t¿-ïn-h-cpw. P-\p-h-cn¡pw amÀ-¨n-\p-an-S-bv-¡v C-Xp sN-¿-W-saópw \nÀ-tZ-in-¨n-«p-ïv.  hÀj-§-tfm-fw B-cp-sSbpw {i-²-bnð-s¸-Sm-sX In-S-ó s¢-dn-¡ð A-_-²-amWv Cu km-l-Ncyw D-ïm-¡n-b-Xv. Po-h-\-¡mÀ tPm-en sN-¿m-¯ A-c-a-Wn-¡qÀ k-ab-s¯ {]-Xn^ew Hmtcm am-khpw A-hÀ-¡v \ð-In-bn-cp-ó-Xm-bn A-Sp-¯n-sS-bm-Wv I-sï-¯n-bXv. A-c-a-Wn-¡qÀ A-[n-I-k-ab-s¯ {]-Xn^-ew \ðIp-I h-gn {]-Xn-hÀ-jw 85,000 ]u-ïm-Wv F³.F-¨v.F-Ên-\v \-ã-am-b-Xv.  sX-äv I-ïp-]n-Sn¨-Xp kw-_-Ôn-¨v I-gn-ª-am-k-am-Wv {S-Ìv A-²y-£ en-kv tamÀ-K³ Po-h-\-¡m-sc A-dn-bn-¨Xv. {S-kv-än-\v h-ó A-[n-I-_m[y-X ]-cn-l-cn-¡p-ó-Xn\v, H-óp-Inð Po-h-\-¡mÀ ku-P-\y-am-bn A[n-I jn-^v-äv tPm-en sN-¿p-Itbm A-sñ-¦nð, A-Xn-\v Xp-eyam-b a-Wn-¡q-dp-IÄ A-h-cp-sS hmÀjn-I eo-hnð-\n-óv sh-«n-¡p-d-bv-¡p-Itbm th-W-sa-óv I-¯n-ð ]-d-bp-óp.  ^pÄ-ssSw Po-h-¡mcm-b \-gv-kp-am-À 11.5 a-Wn-¡qÀ ssZÀ-Ly-ap-Å 13 jn-^v-äp-I-fmWv Hm-tcm am-khpw tPm-en sN-t¿-ï-Xv. Hmtcm \m-em-gv-Nbpw Iq-Sp-t¼mÄ 149.5 a-Wn-¡q-dn-\p-Å th-X-\-am-Wv C-h-À-¡v \ð-tI-ï-Xpw. F-ómð, \-gv-kp-amÀ¡pw a-äp Po-h-\-¡mÀ¡pw hÀ-j-§-fm-bn 150 a-Wn-¡qÀ t\-c-¯n-\p-Å thX-\w \ð-In-bn-cp-ó-Xm-bn A-Sp-¯n-sS I-sï-¯p-I-bm-bn-cpóp. C-X-\p-k-cn¨v Hmtcm hÀ-jhpw B-d-c-a-Wn-¡qÀ t\c-s¯ A[n-I thX-\w Po-h-\-¡mÀ ssI-¸-än-bn-cp-óp.  B-ip-]-{Xn-bnð G-ähpw Iq-Sp-Xð tcm-Kn-I-sf-¯p-ó k-a-b-am-b-Xn-\m-em-Wv P-\ph-cn ap-Xð amÀ-¨v h-sc-bp-Å ka-bw kuP-\y jn-^v-än-\m-bn Xn-c-sª-Sp-¯-sX-óv en-kv tamÀK-sâ I-¯nð-]-d-bpóp. Cu L-«-¯nð Xm-Xv-Imen-I Po-h-\-¡m-sc hn-\y-kn-¨m-Wv Xnc-¡v \n-b-{´n-¨n-cp-óXv. F-ómð, \-gv-kp-am-sc-s¡m-ïv ku-P-\y-am-bn tPm-en-sN-¿n-¡m-\p-Å \o-¡w ]n³-h-en-¡-W-sa-óv tdmbð tIm-tfPv Hm-^v \-gv-kn-Mv B-h-iy-s¸-«n-«pïv. A_-²w ]-änb-Xv am-t\-Pv-saân-sâ sI-Sp-Im-cy-Ø-X-bm-sWópw A-Xn-\v Po-h-\-¡m-sc ]-gn-Nm-cpó-Xv i-cn-b-sñópw tdm-bð tIm-tfPv Hm-^v \-gv-kn-Mv A-`n-{]m-b-s¸«p.    

{_bm\v amôÌdnepw knPphn\v ]Ån¸mS¯pw A´y hn{iaw Hcp§pw: lotdm {_-bm-s\ bm-{X-bm-¡m³ H-cp-§n a-e-bm-fn-IÄ

I-h³{Sn/ am-ô-kv-äÀ: ASp¯Sp¯ Znhk§fnð acW¯nsâ NndtIdn ]-d-ó am-ô-kvädnse {_-bm³ tkhydn\pw ku-s¯ânse knPp hÀ¡n¡pw hnS \evIm³ bp sI aebmfn kaqlw X¿msdSp¸pIÄ XpS§n. \n\¨ncn¡

]mkv thUv kq£n¡póXv F§n-s\? kpc£nXambn Hm¬sse³ CS]mSpIÄ \S¯m\pÅ hgnIÄ

CXv Hm¬sse³ bpKamWv F´n\pw GXn\pw Hm¬sse\nñmsX \ap¡v apt¼m«v t]mIm\mhpIbpanñ. Ime¯n\\pkcn¨v X§fpsS {]hÀ¯\§Ä kvamÀ«m¡m³ tamãm¡fpw Xoc