BETA VERSION
  1 GBP= 101.60 INR     Download Font
1 GBP= 101.60 INR

dnbð FtÌäv

tIm«bw \Kc¯nð e£zdn A]mÀ«vsaâpIfpw hnñIfpw hnð]\bv¡v

 12 Luxury Apartments and 19 Luxury Villas in 2.25 acre Fruit farm situated 700 metres from Kottayam Collectroate and only 500 metres from Kanjikuzhy with unmatched finishing and exclusive quality parametres.

Vast Recreational Area in 25 cents, Landscaped as a Fruit Garden, Swimming Pool, Club House, Jogging Track, Gym, Suite Room for Guests, 24 Hours Security, Superior C.P fittings from Internationally leading brand, Double charged & Digital premium vitrified tile flooring

Eco friendly features- Bio gas Plant, Incinerator, Water Treatment Plant, Sewage Treatment Plant

For more details contact-

Call 00447782181717, 919961591111 www.homebasics.co.in 

Spice I,XVI, Puthupally, Road, Kanjikuzhy, Kottayam-4
phone 91481 2576269, Email 
sales@homebasics.co.in

Read more

hnð¸\bv¡v

FdWmIpf-¯v- Ggpskâv- Øew hnev]\bv-¡v
Plot for sale in Eranakulam. This 7 cents of square housing plot is situated at the highly sought after Satellite Township at Padamugal near Kakkanad, Erankulam.

Info Park – 5 Km   /  SmartCtiy – 5 Km
Lulu Mall – 5 Km  /  Palarivattam – 5 KM
Kakkanad – 2.5 Km / Eranakulam Collectorate – 2.5Km
CEPZ/CSEZ (Cochin Special Economic Zone) – 2.5 Km
Vazhakkala – 1.5 Km / Vytilla – 5 KM
 
Schools and Colleges within 5 Km:
Bhavans Adarsha Vidhyala
Rajagiri Cetnre for Business Studies
Rajagiri School of Engineering
Rajagiri Christu Jayanthi Public School
Jama Ath Residential Public School
Lourdes College of Nursing
 
Please contact 077 93 94 00 60 (UK) or email at blisscomp@gmail.com 
Read more

Bhiyapïv

\\mbnIsb Bhiyapïv

{Intbäohv B³Uv BÀ«nÌnIv Smeâkv Hcp¡pó ]pXnb tjmÀ«v ^nenantebvIv A`n\\bn¡m³ Xmð¸cyapÅ 18þ 25 {]mb]cn[nbpÅ bphXnIfnð \\nópw At]£ £Wn¡póp. Ìnht\\Pnse hnZymÀ°nIfpsS Iq«mbvanð Hcp§pó Cu kwcw`¯nð ]¦mfnIfmIm³ Xmð¸cyapÅhÀ t^mWnð _Ôs¸SpI. 07427135760, 07414649242.


Read more

D]ImckvacW

hnip² bqZmÇolmbpsS \\ma¯nð D±njvS Imcyw km[n¨Xn\\v D]ImckvacW
aninlmbpsS kvt\\lnX\\pw hnizkvX Zmk\\pamb hnip² bqZmÇolmsb Gähpw IjvSs¸Spó F\\n¡v thïn At]£nt¡Wta. bmsXmcp klmbhpw ^e kn²nbnñmsX hcpó kµÀ`¯nepw Gähpw XzcnXhpw tKmNchpamb klmbw sN¿póXn\\v At§¡v hntij hn[nbmbn In«nbncn¡pó A\\p{Kls¯ A§v D]tbmKn¡Wta. R§fpsS Fñm Bhiy§fpw hninjy (ChnsS Bhiyw ]dbpI) At§ klmbw R§ft]£n¡póp.

`mKys¸« bqZmÇolmsb A§bpsS Cu A\\p{Kls¯ R§Ä kZm HmÀ¡psaópw At§ kvXpXnIsf temIsa§pw Adnbn¡psaópw R§Ä hmKvZm\\w sN¿póp.

kn\\n tPmÀÖv, amôÌÀ


 
Read more

Nca hmÀjnIw

tPm_nbpsS thÀ]mSn\v Ctó¡v cïp hÀjw

\yqImknð: \yqImknð aebmfnIfpsS {]nb¦c\mbncpó tPm_n tPmk^nsâ thÀ]mSn\v Ctó¡v cïphÀjw (30þ 6) ]tcXsâ Bß im´n¡mbn Cóv cmhnse 9. 30 \v \yqImknense Cw¥ojv amÀ«nkv tZhmeb¯nð {]tXyI Znhy _enbpw XpSÀóv ho«nð {]mÀ°\Ifpw Dïmbncn¡póXmsWóv _Ôpan{XmZnIÄ Adnbn¨p.

Read more
Read more

a-äp-Å ¢mkn-ss^-Uvkv

{_n«Wnð F§pw ]ncn]ncn Nn¡³ IS Xpd¡mw; aebmfnIsf tXSn h³ Ahkcw
eï³: \\n§Ä kz´ambn Hcp _nkn\\kv sN¿m³ B{Kln¡pó bpsI aebmfnbmtWm? F¦nð Gähpw anI¨ Ahkcw Xsó \\n§sf tXSnsb¯nbncn¡póp. ]ncn]ncn Nn¡³ IS XpS§n em`w sIm¿m\\mWv Ct¸mÄ Ahkcw Hcp§nbncn¡póXv. PÀa\\nbnð anI¨ \\nebnð {]hÀ¯n¡pó ]ncn]ncn Nn¡³ \\S¯n¸pImcmWv bpsIbnse aebmfnIÄ¡v {^mssôkn \\ðIpóXv.

\\tµmkv, dqtÌgvkv ]ncn]ncn, s]]vkv ]ncn]ncn XpS§nb Nn¡³ ISIÄ Fñmw Xsó bpsIbnð hnPbIcambn HmSpópïv. AXymhiyw kvss]kn tSÌv t\\m¡pó {_n«ojpImÀ¡nSbnð hnäpt]mIm³ CSbpÅ {][m\\ t{]mUIvSv BWnXv. C¯cw ]ncn]ncn tjm¸pIÄ XpS§m\\pÅ Fñmhn[ kmt¦XnI klmb§fpambn«mWv PÀ½³ aebmfn cwK¯v hcpóXv. {KnðUv Nn¡³ BbXn\\mð CXv P¦v ^pUnsâ hn`mK¯nðs¸Spópanñ. Hcp bqWnäv XpS§n¡gnªmð {^mssôkn sImSp¡pItbm hnhn[ Hu«vseäpIÄ XpS§pItbm sN¿mw. bpsIbnse aebmfnIÄ CXphsc ssIh¨n«nñm¯ taJebnemWv. ]ncn]ncn Nn¡³ IS XpS§m³ Bhiyamb Fñm AdnhpIfpw ]IÀóv \\ðIpIbpw thï klmb§Ä sNbvXv sImSp¡pIbpw sN¿psaópw {^mssôkn \\ðIpó PÀ½³ aebmfn Adnbn¨n«pïv. ssaðUv, tlm«v, FIvkv{Smtlm«v, sea¬ Bâv slÀ_vkv, KmÀenIv XpS§nb ^vtfthgvknð Nn¡³ hnð¡póXmWv. DbÀó em`hpw e`n¡pw. 

IqSpXð hnhc§Ä Adnbm\\pw bqWnäv hm§m\\pw XmXv]cyapÅhÀ PÀ½\\nbnepÅ Cu \\¼cnð _Ôs¸SpIþ  004917664168920
Read more

\gv-kn-Mvth-¡³kn

t\\mÀ¯v shÌv Cw¥ïnð cPnkvt{SUv \\gvknsâ Hgnhv

Registered Nurse RGN/RMN/RNLD

Hours: 38.5

Shifts: FT

Location: Carlisle – North West England

Salary:  £13.50

 

Accommodation for any nurses who may need to travel from outside the area or who may be looking to relocate.

 

THE ROLE

You are responsible to provide and supervise the delivery of high quality nursing care to residents in accordance with up to date, evidence-based professional practice and company policies.

You will be responsible for leading a multi-disciplinary team, supervising, and training and developing care staff in providing the best quality of care to the people we support. The desire to learn and the ability to inspire your team is therefore essential.

You will be a Qualified Registered Nurse (RGN/RMN) and be registered with the NMC.

 

RESPONSIBILITIES

*To assess, plan, implement and evaluate the resident\'s needs

*To create and maintain with the home\'s staff an environment in which all members of staff can contribute to the maximum of their ability in providing a high standard of skilled nursing care to the service users and encourage recognition of the service user as an Individual. (See Charter of Rights of Service Users)

*To enable residents to live a fuller life style within the nature of their capability/disability

*To know what is meant by British Standard, what constitutes this standard and how it assists the home to maintain and promote standards of care and administration in the home

*To demonstrate awareness of how clinical procedures related to residents care are carried out and administered to maintain their well being and to prevent symptoms of ill being

*To demonstrate dissemination of information and reporting to Manager

*To recognise the legal implications of nursing documentation

*To be aware of demonstrate relevant statutory legislation and company policies and procedures e.g. CS Act, NMC guidelines, Health and Safety (see role specification)

*To adhere to all procedures (see Policies & Procedures Manuals) implemented in the Home and demonstrate understanding in practice

*To assess, implement and evaluate care for the residents

 

PERSON SPEC

*RGN, RNLD or RMN with a valid NMC Pin number

*Previous experience in a nursing care home

*Well-organised self-starter, who can multi-task in a demanding environment

*Excellent written and oral communication skills

*Flexibility to work shift patterns

*Ability to create, update and maintain thorough documentation

*Good leader (vision, values, standards, ethos) and coach (delegate, exception manage, support)

*To be assertive and confident

*To be person-centred

*Good interpersonal skills

 

www.optimanursingagency.co.uk

 

Office:  +44 (0) 1782 409 333

Mobile  +44 (0) 7443 912892

Fax:      +44 (0) 1782 631 991

 

Read more

Most Read