1 GBP= 84.40 INR​                       

BREAKING NEWS

Bhiyapïv

tbmÀ-¡nse ku¯v C-´y³ sd-kvv-täm-dân-te-¡v \n-ch-[n H-gn-hp-IÄ

tbmÀ-¡nse ku¯v C-´y³ sd-kvv-täm-dân-te-¡v \n-ch-[n H-gn-hpIÄ. kÀ-Æokv (3) A-kn-kväâv sj-^v (1) In-¨³ t]m-«À (1) F-ón ta-J-e-I-fn-em-Wv H-gn-hpIÄ. Xm-Xv-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI. Ph:07970 672816, Suresh:07809543247

Full story

\gv-kn-Mvth-¡³kn

sh-Ìv k-k-Iv-knð Ìm-^v \-gv-kn-s\ B-h-iy-apï-­v

Immediate RGN vacancy For 29 bedded, well regarded nursing home at Haywards Heath, SE England. Looking for an exceptional and energetic RGN to lead the care for clients with dementia. Best candidate can achieve career progression. Certificate of sponsorship available immediately.  Paid up to £13/ hour. If interested contact: 07412547027

Full story

dnbð FtÌäv

sXm-Sp-]p-g-¡-Sp-¯v H¼-Xv G-¡ À d-ºÀ F-tÌ-äv hnð-]-\-bv-¡v

Iq-¯m-«p-Ipfwþ sXm-Sp]p-g _-kv dq-«n-se h-gn-¯-e-bv-¡-Sp¯v H³]-Xv G-¡À d-ºÀ F-tÌ-äv hnð-]-\-bv-¡v. F-tÌ-änð X-só ]p-I-¸p-cbpw d-ºÀ tdm-fdpw P-e e-`y-X-bv-¡p-Å ku-I-cy-§fpw ssh-Zyp-Xn I-W-£\pw tPm-en-¡mÀ-¡m-bp-Å Xm-a-k ku-I-cy-§fpw Dïv. d-º-dn-\p ]pd-sa \q-dv tX-¡v a-c-§-fpw ¹mhv, a-lmK-Wn Xp-S§n-b \q-tdm-fw h-cpó a-äp hr-£-§fpw F-kv-tä-än-epïv.

Full story

hnð¸\bv¡v

sIm¨n Im¡-\m-Sv 62 e-£w cq-]-bv-¡v hnñ hnð-]-\-bv-¡v

Im-¡-\m-Sv I-e-I-t{S-än-\p k-ao-]w sImñw-Ip-Sn-ap-I-fnð sk-an ^À-Wn-jv-Uv B-b hnñ hnð-]-\-bv-¡v. {Ku-ïv ^v-tfm-dnð F³-{S³-kv lmÄ, In¨¬, H-cp s_-Uv dqw, _m-¯v dqw F-ón-h-bpw B-Zy ^v-tfm-dnð c-ïv s_-Uv-dq-ap-Ifpw A-äm-¨v-Uv _m-¯v dq-ap-Ifpw _mð-¡-Wnbpw B-Wp-ÅXv. sS-dkv, KmÀ-U³, ImÀ ]mÀ-¡nw-Kv ku-I-cyw F-ón-hbpw Dïv. P-e e-`y-Xbpw hm-«À I-W-£\pw D-ïv. 62 e-£w cq-]-bv-¡mWv hnð-]-\- \-S-&m

Full story

D]ImckvacW

hn-ip-² bq-Zm-Ço-l-bp-sS s\mth\

aninlm-bpsS kvt\ln-X\pw hnizkvX Zmk-\p-amb hn. bqZm-Ço-lmtb, Gähpw IjvS-s¸-Spó F\n¡v thïn At]-£n-¡-W-ta. bmsXmcp k-lmbhpw ^e kn²n-bp-an-ñmsX hcpóv kµÀ`-¯nð Gähpw Xzcn-Xhpw tKmNc-hp-amb klmbw sN¿p-ó-Xn\v At§bv¡v hntij hn[n-bmbn In«n-bn-cn-¡pó A\p-{K-ls¯ A§v D]-tbm-Kn-¡-W-ta. Fsâ Fñm Bh-iy-§-fnepw hninjy (B-hiyw ]d-bp-I) At§ klmbw Rm\-t]-£n-¡p-óp. `mKy-s¸« bq-Zm-Ço-lmtb At§ Cu A\

Full story

Nca hmÀjnIw

acn-¡m-¯ Hm-À-½-I-fp-am-bn A-e³; H-ómw NÀ-a-hmÀjn-I Zn-\-¯nð P-ò-\m-«nð ss_-_nÄ I¬-h³-j³

A-e³ \-½nð \n-óv kzÀ-K-Xo-c-§-fn-te-bv-¡v Nn-d-I-Sn-¨n-«v Cu 27\v H-cp h-À-jw Xn-I-bpw. I-gn-ª \-hw-_-dnð bp-sI a-e-bm-fnI-sf G-ä-hp-a-[n-Iw th-Z-\n-¸n-¨ kw-`-h-§-f-n-sem-óm-bn-cp-óp A-e³ sN-dn-bm³ Fó bp-h-kp-hn-ti-j-I-sâ B-I-kvan-I \n-cym-Ww. skln-tbm-³ an-\n-kv-{S-bnð Aw-K-am-bn-cp-ó Ae³, sshZn-I ]T-\-¯n-\m-bn \m-«n-te-bv-¡v t]m-hp-I-bpw, ]T-\-Im-eb-f-hnð ImÀ B-Iv-kn-Uânð a-c-W-s¸-Sp-I-bpw B-Wv D-ïm-b

Full story

a-äp-Å ¢mkn-ss^-Uvkv

{_n«Wnð F§pw ]ncn]ncn Nn¡³ IS Xpd¡mw; aebmfnIsf tXSn h³ Ahkcw

eï³: \\n§Ä kz´ambn Hcp _nkn\\kv sN¿m³ B{Kln¡pó bpsI aebmfnbmtWm? F¦nð Gähpw anI¨ Ahkcw Xsó \\n§sf tXSnsb¯nbncn¡póp. ]ncn]ncn Nn¡³ IS XpS§n em`w sIm¿m\\mWv Ct¸mÄ Ahkcw Hcp§nbncn¡póXv. PÀa\\nbnð anI¨ \\nebnð {]hÀ¯n¡pó ]ncn]ncn Nn¡³ \\S¯n¸pImcmWv bpsIbnse aebmfnIÄ¡v {^mssôkn \\ðIpóXv. \\tµmkv, dqtÌgvkv ]ncn]ncn, s]]vkv ]ncn]ncn XpS§

Full story

am{Sn-tam-Wnbð

PÀ-½-\n-bnð tUm-Îdm-b BÀ-kn bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp

PÀ-½-\n-bnð tUm-Îdm-bn (_n-F-kvkn, Fw-_n-_n-F-kv) tPm-en sN-¿pó BÀ-kn bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. 36 h-b-kv, 6 A-Sn D-bcw. F-d-Wm-Ip-fw Pnñ. bp-sI-bn-epÅ sa-Un-¡ð ta-J-e-bnð Xmð-]-cy-ap-Å bp-h-Xn-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \n-ópw A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpIþ[email protected]

Full story