1 GBP= 86.00 INR​                       

BREAKING NEWS

am{Sn-tam-Wnbð

]p\À-hn-hmlw: C-´y-bnð tem-Pn-ÌnIv-kv kq-¸À ssh-k-dm-bn tPm-en sN-¿pó bp-hm-hv h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp

C-´y-bnð tem- Pn-kv-än-Iv-kv kq-¸À ssh-k-dm-bn tPm-en sN-¿pó bp-hm-hv ]p-\À-hn-hm-l-¯n-\mbn h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. 33 h-b-kv. tdm-a³ Im-¯-en-Iv hn-`m-K-¡m-c-\mWv. Cu am-kw A-h-km-\-t¯m-sS hnhm-l tam-N-\-¯n-sâ \n-b-a-]-cam-b \-S-]-Sn-IÄ ]qÀ-¯n-bm-Ipw. a-¡-fnñ. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-Sp-Iþ [email protected]

Full story

\gv-kn-Mvth-¡³kn

sh-Ìv k-k-Iv-knð Ìm-^v \-gv-kn-s\ B-h-iy-apï-­v

Immediate RGN vacancy For 29 bedded, well regarded nursing home at Haywards Heath, SE England. Looking for an exceptional and energetic RGN to lead the care for clients with dementia. Best candidate can achieve career progression. Certificate of sponsorship available immediately.  Paid up to £13/ hour. If interested contact: 07412547027

Full story

dnbð FtÌäv

Be¸pg N-ówI-cn-bnð c-ïv G-¡À F-kv-tä-äv hnð-]-\bv-¡v

B-e¸p-g Pnñ-bnse N-ówI-cn- skâv. tPmk-^v NÀ-¨n-\-Sp-¯v c-ïv G-¡À F-kv-tä-äv hnð-]-\bv-¡v. Sq-dn-k-¯n-\v A\p-tbm-Pyam-b Cu Ø-e-¯v 70 a-lm-K-Wn-bpw 25 hÀ-j-¯n-e-[n-Iw ]-g-¡-apÅ tX-¡p-a-c-§-fp-am-Wp-ÅXv. a-Õy-_-Ô-\-¯n-\v A\p-tbm-Pyam-b hn-[-¯nð H-tc-¡-À hn-kv-XoÀ-W-ap-Å X-Sm-Ihpw C-hn-sS Øn-Xn sN-¿póp. Iq-Sm-sX ss]-Xr-I-am-bn kq-£n-¡p-ó H-cp hoSpw Dïv. {]-Xo-&

Full story

hnð¸\bv¡v

aebm-äq-cnð 15 skâv Ø-ehpw hoSpw hn-ev-¸-\b-¡v

aebm-äq-cnð 15 skâv Ø-e-hpw 2300 kv-Iz-bÀ ^oäv hoSpw hn-ev-¸-\-b-¡v. Fñmhn-[ ku-I-cy-§-tfmSpw Iq-Sn-bp-Å Cu Ø-ehpw hoSpw Øn-Xn sN-¿pó-Xv {]-i-kv-Xam-b a-e-bm-äqÀ ]-Ån-bnð \nópw h-f-sc-b-Sp-¯mWv. Ø-e-¯n-\v k-ao-]-¯m-bn kv-Iq-Ä, B-ip-]-{Xn, F-ón-hbpw ]-¯v In-tem-ao-äÀ ]-cn-[n-bn-em-bn sIm-¨n FbÀ-t]mÀ«pw Dïv.   \m-ev s_-Uvdq-tam-Sv IqSn-b ho-Sn-\v Fñmhn-[ B-[p\n-I ku-I-cy-§-fp-

Full story

Bhiyapïv

sNwkv-t^mÀ-Unse tI-cf sd-kv-täm-dân-te-¡v sj-^n-s\ B-h-iy-ap-ïv

FkIv-kv Iu-ïn-bnð sNwkv-t^mÀ-Uv kn-än-bp-sS lr-Z-b `mK-¯v Øn-Xn sN-¿p-ó tI-cf sd-kv-täm-dân-te-¡v {]m-ho-Wy-ap-Å sj-^n-s\ B-h-iy-apïv. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI 07503973972 Live Dosa, 43 Duke Street, Chelmsford, Essex, CM1 1JA

Full story

D]ImckvacW

hnip² bqZmÇolmbpsS \ma¯nð D±njvS Imcyw km[n¨Xn\v D]Imckva-cW

aninlmbpsS kvt\lnX\pw hnizkvX Zmk\pamb hnip² bqZmÇolmsb Gähpw IjvSs¸Spó F\n¡v thïn At]£nt¡Wta. bmsXmcp klmbhpw ^e kn²nbnñmsX hcpó kµÀ`¯nepw Gähpw XzcnXhpw tKmNchpamb klmbw sN¿póXn\v At§¡v hntij hn[nbmbn In«nbncn¡pó A\p{Kls¯ A§v D]tbmKn¡Wta. R§fpsS Fñm Bhiy§fpw hninjy (ChnsS Bhiyw ]dbpI) At§ klmbw R§ft]£n¡póp. `mKys¸« bqZmÇolmsb A§bpsS Cu A\p{Kls¯ R§Ä kZ

Full story

Nca hmÀjnIw

Fw kn Bâ-Wn-bp-sS \memw N-c-a-hmÀ-jn-Iw 31 \v ]-Xn-s\-«v h-À-j-t¯m-fw bp-sI-bn-se In-Mv-kv _-dn-bnð Xm-a-kn-¨n-cp-ó Fw-kn Bâ-Wn-bp-sS (ap-ï-¡ð Nmt¡m

]-Xn-s\-«v h-À-j-t¯m-fw bp-sI-bn-se In-Mv-kv _-dn-bnð Xm-a-kn-¨n-cp-ó Fw-kn Bâ-Wn-bp-sS (ap-ï-¡ð Nmt¡m B-âWn) N-c-a-hmÀ-jn-Iw 31 \v \-S-¡pw. 2012 31 B-K-Ìn-\m-bn-cp-óp Bâ-Wn-bp-sS a-cWw. tIm-X-awK-ew a-e-bn³-Io-gv ap-ï-¡ð Ip-Spw-_mw-K-am-Wv BâWn. X-¦a-Wn B-â-Wn-bm-Wv `m-cy. Ip-ssh-änð Xm-a-kn-¡pó A-e³ B-â-Wn ap-ï-¡ð,e-ï-\nð Xm-a-kn-¡p-ó AP-bv B-â-Wn ap-ï-¡ð F-&oac

Full story

a-äp-Å ¢mkn-ss^-Uvkv

{_n«Wnð F§pw ]ncn]ncn Nn¡³ IS Xpd¡mw; aebmfnIsf tXSn h³ Ahkcw

eï³: \\n§Ä kz´ambn Hcp _nkn\\kv sN¿m³ B{Kln¡pó bpsI aebmfnbmtWm? F¦nð Gähpw anI¨ Ahkcw Xsó \\n§sf tXSnsb¯nbncn¡póp. ]ncn]ncn Nn¡³ IS XpS§n em`w sIm¿m\\mWv Ct¸mÄ Ahkcw Hcp§nbncn¡póXv. PÀa\\nbnð anI¨ \\nebnð {]hÀ¯n¡pó ]ncn]ncn Nn¡³ \\S¯n¸pImcmWv bpsIbnse aebmfnIÄ¡v {^mssôkn \\ðIpóXv. \\tµmkv, dqtÌgvkv ]ncn]ncn, s]]vkv ]ncn]ncn XpS§

Full story