1 GBP = 89.55 INR​                       

BREAKING NEWS

hntZiw

acp-`q-an-bn-ð sNm-Æ-bn-se Po-hn-Xw ]p-\-cm-hn-jv-I-cn-¨v C-{k-tbð; s\-sK-hv a-cp-`q-an-bn-se Ir-{Xna sNm-Æ-bnð I-b-d-sa-¦nð iq-\ym-Imi-¯v t]m-Im-\p-Å Fñm

sNm-Æm ]-cy-th-jW- Zu-Xy-¯n-em-Wv an-¡-hmdpw Fñm cm-Py-§-fn-se-bpw _-ln-cmIm-i K-th-jIÀ. F-ómð, H-cp-]-Sn-Iq-Sn IS-óv sNm-Æ-bn-te-¡v Ip-Sn-tb-dm-\p-Å X-¿m-sd-Sp-¸p-I-fn-em-Wv C-{k-tb-ð. a-cp-`q-a-n-bnð sNm-Æ-bn-te-Xn-\v k-am-\am-b A-´-co-£w kr-ãn-¨ C-{k-tbð im-kv-{X-Im-c-òmÀ, A-hn-sS Xm-a-kn-¡m-\p-Å ap-sóm-cp-¡w \-S-¯pI t]mepw sN-bvXp. sNm-Æ-bn-te-¡v a-\p-jy-s\ A-b-¡p-ó B-Zy cm-Py-am-Im-\p-Å {i-a

Full story

Nmcnän

hn-k ]p-Xp-¡m³ I-Sw hm-§n-b 9,000 ]u-ïpw c-ïv Znh-kw sIm-ïv ho-«n bp-sI a-e-bm-fnIÄ; A-]qÀW am-\-hn-I-X-bv-¡v I-s¿m-¸v \ð-Im³ C-óp AÀ-²-cm{Xn h-sc

\m-«nð \nópw I-Sw hm-§n-bpw B-`-c-W-§Ä ]W-bw sh¨pw H-s¡ G-sd {]-Xo-£-tbm-sS bp-sI-bnð F¯n-b H-cp Ip-Spw-_w hn-[-n-bp-sS {Iq-c-hn-f-bm-«w aq-ew \n-Êlm-bcm-b hn-h-cw- {]kn-²o-I-cn¨p-sIm-ïv hm-b-\-¡m-cp-sS k-lm-bw R-§Ä A-`yÀ-°n¨-Xv I-gn-ª i-\n-bmgv-N B-bn-cp-óp. 9,000 ]u-ïv hm-§n-bm-bn-cpóp Cu A-Sp-¯ Im-e-¯v ss_-Pphpw Ip-Spw-_hpw hn-k ]p-Xp-¡n-b-sX-ópw ac-Ww ss_-Pp-hn-s\ X-«n-sb-Sp-¯-t¸mÄ \m-«n-te-bv-&iexc

Full story

tIcfw