1 GBP=:83.00 INR​                       

BREAKING NEWS

tIcfw

FUntämdnbð

tPm-kn-bp-sS Po-hn-Xw \½-sf Fs´-¦nepw ]Tn-¸n-¡p-óp-tïm? \msf Cu Xm-fp-I-fnð Ip-dn-¡-s¸-Spó-Xv \-½nð H-cm-fp-sS N-c-a Ip-dn-¸-sñ-óv B-cv Iïp? Cu

Un-kw-_À aq-óp h-sc tPm-kn Bâ-Wn F-ó a-e-bm-fn \-gv-kns\ Cu temI-¯v A-dn-bm-hpó-Xv hf-sc Ipd-¨v t]À-¡v am{Xw B-bn-cp-óp. Bdp-sImñ-w bp-sI-bnð Po-hn¨ tPm-kn-sb A-hÄ tPm-en sNbv-X Ø-e-§-fnð D-Å-h-cpw, _-Ôp-¡fpw kp-lr-¯p-¡-fpw am-{X-sa A-dn-bp-am-bn-cp-óp-Åq. Imc-Ww A-h-fp-sS Po-hn-Xw A-{X-tað km-[m-c-W-am-bn-cpóp. tPm-en sN-bv-Xv ]-Ww D-ïm-¡n Ip-Spw-_w \-S¯p-I am-{X-am-bn-cp-óp A-h-fp-sS Pohn-X e-£yw. A-´-Ê

Full story

bpsI

Iym³-kÀ Nn-In-Õ-bnð I-gn-ªn-cp-ó a-säm-cp a-e-bm-fn \-gv-kv Iq-Sn a-c-W-¯n-\v Io-g-S§n; hq-Ì-dnð \n-cym-X-bmb-Xv Ip-dp-¸p-´-d kz-tZ-in\nbm-b en-k½

G-sd \m-fmbn Iym³-kÀ _m-[n¨v Nn-In-Õ-bn-em-bn-cpó a-e-bm-fn \-gv-kv hq-Ì-dnð a-c-W-¯n-\v Io-g-S§n. tIm«bw Ipdp¸p´d kztZin\nbmb enk½ tPm-k^v B-Wv \-n-cym-X-bm-b-Xv. 52 hb-kv am-{X-am-bn-cp-óp ]-tc-X-bp-sS {]m-bw. hq-Ì-dnse tdmbð tlmkv]näenð \gv--kv Bbn tPmen sNbvXv hcnIbmbncp-ó enk½ am³sh«w Icn¡pwImembnð IpSpw-_mwKam-Wv. B-Zyw ku-Zn A-td-_y-bnð tZm-en sN-bv-Xn-cp-ó en-k-½ 2004em-Wv bp-sI-bn-se-¯n-bXv. hq-kv-äv-dnð Ip-Spw-_

Full story