1 GBP = 89.25 INR                       

BREAKING NEWS

_m³-_-dn-bn-se s]-t{SmÄ kv-tä-j-\nð sk-bnð-kv A-kn-kv-äân-s\ B-h-iy-ap-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

 There is a vacancy as a sales assistant, full time job in a petrol station near banbury, any one interested to change the job or looking for  a job please contact Mr Tony  on his mobile number: 07411 919754 or Mr Liju Joseph (Secretary IMA ) Mobile Number: 07846 293421.
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam