1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

Znhy-Im-cpWyw kzo-I-cn¨ sSÊ-bv-¡pw dn-b-bv-¡pw B-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

BZy IpÀ_m\ kzoIcn¨ sSÊ tamÄ¡pw dnb tamÄ¡pw B-iw-kIÄ. H-cm-bn-cw {]mÀ°-\m \nÀ-`-cam-b B-iw-k-IÄ t\-Àóp-sIm-ïv aqgqÀ {]hm-knIÄ..

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam