1 GBP = 89.70 INR                       

BREAKING NEWS

{Sw-]v C-{X-tað ]p-«n-s\ C-ã-s¸-Spó-Xv »m-¡v-sa-bnð `-b-tóm? {Sw-]v tam-k-v-tIm-bn-se tlm-«-enð th-iy-I-tfm-sSm-¸w I-gn-ª -hoUntbm Nn{Xw ]p-«n-sâ ssI-bn-ep-sï-óv dn-t¸mÀ«v; d-jy³ G-P³-kn-I-fp-sS ssI-bn-ep-Å tc-J-I-sf-¡p-dn-¨-dn-ªv sR-«n {Sw-]v

Britishmalayali
kz´wteJI³

\n-bp-à A-ta-cn-¡³ {]-knUâv sUm-WmÄ-Uv {Sw-]n-sâ B-cm-[-\m-aqÀ-¯n-bm-Wv d-jy³ {]-kn-Uâv hv-fm-Zn-anÀ ]p-«n³. {Sw-]n-sâ Xn-c-sª-Sp-¸v hn-P-b-¯n-\p-th-ïn d-jy C-S-s]-«p-sh-ó dn-t¸mÀ-«p-Ifpw k-Po-h-am-bn cw-K-¯pïv. F´p-sIm-ïm-Wv \n-bp-à A-ta-cn-¡³ {]-kn-U³-dn-\v ]p«n-t\m-Sn-{X B-cm-[-\-sbó-Xv A-ta-cn-¡-¡m-sc-t¸mepw A-Ûp-X-s¸-Sp-¯p-ó Im-cy-amWv. A-Xn-\v ]n-ónð Nn-e c-l-ky-§-fp-sï-óm-Wv hn-e-bn-cp¯ð.

»m-¡v-sa-bnð `-b-óm-Wv {Sw-]v ]p-«n-s\ C-ã-s¸-Sp-ó-sX-óm-Wv ]pXn-b dn-t¸mÀ«v. {Sw-]n-sâ {]-kn-Uâv Øm-\w X-só A-]-I-S-¯n-em-¡m³ t]m-ó Nn-e c-l-ky-§Ä d-jy³ c-l-kym-t\z-j-W G-P³-kn-I-fp-sS ]-¡-ep-sï-óv A-ta-cn-¡³ A-[n-Ir-XÀ {Sw-]n-s\ A-dn-bn-s¨ópw dn-t¸mÀ-«p-ïv. tamkvtIm k-µÀ-i-\-¯n-\n-sS {]-knUâv _-cm-Iv H_m-a Xm-a-kn¨ tlm-«-en-se {]-knUâv kyq-«nð {Sw-]v ]nóo-S Xm-a-kn-¨p-shópw th-iy-Ifp-sam-¯v I-gn-sª-óp-w A-Xn-sâ sX-fn-hp-IÄ d-jy³ c-l-kym-t\z-j-W G-P³-kn-I-fp-sS ]-¡-ep-sï-óp-am-Wv {Sw-]n-\v In-«n-bn-«p-Å ap-ó-dn-bn¸v.

A-ta-cn-¡³ c-l-kym-t\z-j-W G-P-³-kn-bp-sS U-b-d-ÎÀ P-bnw-kv ¢m-¸-dm-Wv C-¡m-cyw {Sw-]n-s\ A-dn-bn-¨-sX-ópw dn-t¸mÀ-«v Xp-S-cpóp. A-ta-cn-¡³ cm-{ão-b t\-Xm-¡-fp-sS c-l-ky-§Ä d-jy³ c-l-kym-t\z-j-W G-P³-kn-I-fp-sS ]-¡-ep-sïópw U-tam-{Im-äp-I-fp-sSbpw dn-¸-»-n-¡-òm-cp-sSbpw sX-fn-hp-Ifpw C-Xn-ep-sï-óp-am-Wv kqN-\. F-ómð, {Sw-]n-sâ Xn-c-sª-Sp-¸v hn-P-b-¯n-\p-th-ïn U-tam-{Im-äpI-sf am{Xw Xm-d-Sn-¡p-ó-Xn-\m-Wv d-jy-¡mÀ {i-an-¨-sXópw B-tcm-]-W-ap-bÀ-ón-cp-óp.

{Sw-]n-sâ Xn-c-sª-Sp-¸v {]-Nm-c-W-¯nð d-jy³ C-S-s]-S-ep-I-fp-ïm-bn-«p-sï-ó hm-Zhpw i-à-amWv. X-§Ä-¡v hn-t[-b-\m-bn \nð-¡p-ó A-ta-cn-¡³ {]-kn-Uân-s\-bm-Wv ]p-«n³ e-£y-an-Sp-óXv. A-Xn-\v {Sw-]n-s\ »m-¡v-sa-bnð sN-¿m-\p-Å c-l-ky-§Ä d-jy ti-J-cn-¨-Xm-bm-Wv kqN-\. ]p«n-t\m-Sp-Å B-cm-[-\ ]-eh-«w {Sw-]v Xp-d-óp-]-d-ªXpw C-X-dn-ªn-«m-hm-saópw hn-e-bn-cp-¯-s¸-Sp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category