1 GBP = 90.95 INR                       

BREAKING NEWS

F³F-¨v-F-knð tPm-en-sN-¿pó bm-t¡m-ss_äv bp-h-Xn-¡v hc-s\ B-h-iy-apïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

F³-F-¨v-F-knð \-gvkm-b bp-sI-bnð Xm-a-k-am¡n bm-s¡m-ss_äv bp-h-Xn-¡v A\p-tbm-Pyam-b hn-hmlm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. 23 h-b-km-Wv {]mbw. Xm-Xv-]-cy-ap-Å {In-kv-Xy³ ^m-an-en-bnð s]-« (bp-sI-bnð Øn-c-Xm-a-k-am-¡n-b-h-À-¡v ap³KW\) c-£n-Xm-¡-fnð \nópw hn-hmlm B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. _-Ô-¸-sS-ï \¼À: 07460590678,07737952048

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam