1 GBP = 90.00 INR                       

BREAKING NEWS

{]oXnbpw {]nbbpw XpWnbpt]£n¨v {_n«\nse InÀZmjnbmòmcmbn Xnf§pt¼mÄ A½bv¡v Akqb; Cc«s]ä Cu s]¬a¡sf \oeNn{X \mbnIamcm¡m³ A½bv¡v [rXn

Britishmalayali
kz´wteJI³

a-¡Ä t\À-h-gn-¡v t]m-I-W-sa-óv B-{K-ln-¡m-¯ am-Xm-]n-Xm-¡-fp-ïm-hnñ. {]-tXy-In-¨v A-½-amÀ. F-ómð, 55þIm-cnbm-b acp-K th-dn-« co-Xn-bn-em-Wv Nn-´n-¡p-óXv. X-sâ C-c-«-¡p-«n-Ifm-b Xm-\ybpw Xm-jbpw \o-e-¨n-{X-§-fnð A-`n-\-bn-¡p-ó-Xn\pw ¥m-aÀ tam-U-en-Mv sN-¿p-ó-Xn-epw A-`n-am-\w sIm-Åp-I-bm-Wv Cu A-½. C-Xn-sâ `m-K-am-bn a-¡-fp-sS t]-cp-IÄ {]o-Xn-sbópw {]n-b-sbópw am-äp-hm\pw Cu A-½ X-¿m-dmbn. a-¡-fp-sS i-co-chpw ku-µ-cyhpw Im-Wp-t¼mÄ X-\n-¡v Akqb tXm-óp-óp-sh-óv acp-K ]-d-bp-óp. F-ómð, A-½ X-§-sf-¡mÄ 'tlm-«m'sW-óm-Wv 27þImcm-b a-¡-fp-sS A-`n-{]mbw.
 
C¯-cw A-h-k-c-§Ä a-¡-sf-t¯-Sn h-cpó-Xv Im-Wp-t¼mÄ, X-\n¡n-sXmópw e-`n-¨nñtñm F-ó \ncm-i tXm-óm-dp-sï-óv Nm\ð 5þsâ ssa aw Cu tlm-«À Zm³ an F-ó ]-cn-]m-Sn-bnð ]-s¦-Sp-¡-th acp-K ]-d-ªp. Xm\pw X-sâ a-¡fpw {_n-«-\n-se ]pXn-b IÀ-Zm-jn-bm³ Ip-Spw-_-am-sWópw A-hÀ ]-d-bpóp. aäp-Å-hÀ {i-²n-¡-W-sa-óv B-{K-ln-¡p-ó Ip-Spw-_-am-Wv X-§-fp-tSXv. X-sóbpw a-¡-sfbpw Im-Wm³ a-äp-Å-hÀ B-{K-ln-¡p-óp-sïópw acp-K ]-dªp.
a-¡Ä-¡v ¥m-aÀ tam-U-ep-IÄ B-I-W-sa-óv ]-d-ª-t¸mÄ Xm-\-Xn-s\ X-S-bm³ t]m-bn-sñ-óv acp-K ]-dªp. a-¡-fp-sS tPm-en-bnð X-\n-¡v A-`n-am-\-ta-bp-Åq-shópw A-hÀ hy-à-am-¡n. H-cmÄ-¡v H-cp Po-hn-X-ta-bpÅq. A-sX§-s\ k-t´m-j-t¯m-sS Po-hn-¡-Wsaóv B-{K-ln-¡pó-Xv A-h-c-hÀ X-só-bm-sWópw Cu A-½ ]-d-bp-óp.
A-½-bm-Wv C-cp-h-cp-sSbpw DuÀ-P-tI-{µw. sN-dp-¸-¯nð kn-en-t¡m¬ Cw-¹mân-eq-sS am-dn-S-¯n-\v `w-Kn-Iq«n-b a-cp-K-bp-sS ]m-X-bm-Wv X-§fpw ]n-´p-S-cp-ó-sX-óv C-cp-hcpw ]-dªp. Xm-\y-bpw Xm-jbpw C-Xn\-Iw kn-en-t¡m¬ Cw-¹mâv sN-bv-Xn-«pïv. aq-¡n-sâ cq-]hpw Iq-Sp-Xð B-IÀ-j-Wo-b-am¡n. C-cp-h-cp-sSbpw t]-cnð Nq-S³- Nn-{X-§-fp-am-bn H-cp sh_v-sskäpw C-t¸mį-só \n-e-hn-ep-ïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category