1 GBP = 90.00 INR                       

BREAKING NEWS

em-ep A-e-Iv-kn-sâ a-I\pw C-\n {_n-«o-jv a-e-bmfn; {_n-kv-täm-fn-se a-cp-a-I-\m-bn F-¯pó-Xv kn-dnð ssI-X-th-en-bp-sS a-IÄ-¡v an-óp sI-«n; N-´w NmÀ¯pw Nm-cw ]q-inbpw sI-«v tI-a-am-¡m³ H-cp§n bp-sI a-e-bm-fn-Ifpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

aebm-f-¯n-se {]-ikv-X \-S³ em-ep A-e-Iv-kn-sâ a-I\pw kn-\n-am -Xm-c-hpam-b s_³ em-ep A-e-Iv-kpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn B-Ipóp. {_n-tÌm-fnð Øn-c-am-bn Xm-a-kn-¡p-ó ap³ bp-sI-sIkn-F {]-knUâv Iq-Snbm-b kn-dnð ssI-X-then-bp-sS a-IÄ ao-\p-hn-s\-bm-Wv s_³ h-[p-hm-¡p-ó-Xv. s^{_phcn Bdn\v ]ndhw Iv\m\mb ]ÅnbnemWv hnhmlw. s^{_phcn cïn\p IpacIw hÅmd ]Ånbnð a\-k-½-Xhpw \-S-¡pw.

InS§qÀ ISptXmSnbnð kndnensâbpw an\nbpsSbpw aIfm-Wv ao\p. ChÀ hÀj§fmbn {_ntÌmfnem-Wv. bp-sI-bn-se km-w-kv-Imcn-I km-ap-Zmbn-I cwK-s¯ \n-d-km-ón-[y-am-Wv kn-dnð ssI-X-th-enð. bp-sI-sIkn-F F-ó bp-sI-bn-se G-ähpw hen-b kw-L-S-\-bp-sS Øm-]-I t\-Xm-¡-fnð H-cm-fm-Wv kn-dnð. cïmw a-e-bm-fn Ip-Sn-tb-ä-¯n-sâ B-Zy-L-«-¯nð bp-sI-bnð F-¯n-t¨À-ó kn-dnð {_n-tÌm-fn-se km-aqln-I kmw-kv-Imcn-I cwK-¯v \n-d-km-ón-[y-amWv. bp-sI-sI-kn-F-bp-sS G-ähpw {i-t²-b\m-b tZio-b {]-kn-Uâv Iq-Sn-bm-bn-cp-óp kn-dnð. In-S-§qÀ kw-K-a-¯n-sâ A-Wn-b-d in-ð-]nbmbpw kn-dnð {i-²n-¡-s¸-«n-«pïv. {]-hm-kn tI-cf tIm¬-{K-kn-sâ t\-Xm-hm-bn cm-{ão-b {]-h-À¯-\w \-S-¯nbpw kn-dnð {i-t²-b-\m-bn-cp-óp

hf-sc sN-dp-¸-¯nð X-só am-Xm]n-Xm-¡Ä-s¡m-¸w bp-sI-bnð F¯n-b an-\p {_n-tÌmÄ bq-Wn-th-gv-kn-än-bnð FUyqt¡j³ t^mÀ slð¯v {]^jWðkv amtÌgvkn\p ]Tn-¡p-I-bm-Wn-t¸mÄ. ]T-\-¯nepw ]m-tTy-X-c hn-j-b-¯n-epw Gsd an-I-hv ]p-eÀ-¯n-b- ao\p-hn-s\ bp-sI-sIkn-F I¬-h³-j-\nð ]-s¦-Sp-¡m³ bp-sI-bnð F-¯n-b-t¸m-gm-Wv em-ep A-e-Iv-kv ]-cn-N-b-s¸-Sp-óXv. Xp-S-Àóv A-h-[n-¡v \m-«nð t]m-b-t¸mÄ kn-dnð Ip-Spw-_ k-ta-Xw em-ep A-e-Iv-kn-sâ ho-«nð t]m-b-t¸mÄ ]-cn-N-b-s¸-« ku-lr-Z-am-Wv C-t¸mÄ hn-hm-l-¯nð I-em-in-¡p-óXv. ]m-tTy-X-c hn-j-b-§fnepw ao\p an-Sp-¡n-bmWv.
Cet{ÎmWnI-vkv F³Pn\nbdnMv ]Tn¨ tijw Zp_mbnð tPmen sN¿pó s_³ hnhm-l ti-jw bp-sI-bn-te-bv-¡v Xma-kw am-än-tb-¡p-sa-óm-Wv dn-t¸mÀ«v. HmÀ-¡q-«v H-cp kn-\n-a-¡q-«v F-ó kn-\n-a-bnð A-`n-\-bn¨pw s_³ {i-t²-b-\m-bn-cp-óp. ]ndhw kztZinbmb emep AeI-vknsâ aqópa¡fnð aq¯bmfmWv s_³. Iv\m\mb¯\natbmsS \S¯pó hnhml¨S§pIÄ Gsd IuXpIIchpw hÀWi_fhpamIpw. aebmfkn\nabnse an¡ Xmc§fpw ]s¦Sp¡pó hnhmlw Gsd {it²bam-Ipw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category