1 GBP = 90.95 INR                       

BREAKING NEWS

]p\À-hn-hmlw; Ip-ssh-änð tPm-en sN-¿p-ó aÀ-t¯m-am k-`-bnð s]« bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ B-h-iy-ap-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ip-ssh-änð tPm-en sN-¿p-ó aÀ-t¯m-a k-`-bnð-s¸-« 42 h-b-kp-Im-c-\m-b N-§m-ti-cn kz-tZ-in¡v h-[p-h-n-s\ B-h-iy-apïv. ]p-\À-hn-hm-l-¯n-\v Xm-Xv-]-cy-ap-Å c-£n-Xm-¡-fnð \n-ópw hn-hmlm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Ip-ssh-änð kz-Im-cy ta-J-e-bnð tPm-en sN-¿p-ó bp-hm-hn-\v Ip-sshäntem bp-sIbntem tPm-en sN-¿p-ó hn-Zym-`ym-k-ap-Å kp-µ-cn-Ifm-b bp-h-Xn-I-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp.
 
amÀ-t¯m-a, knF-kvsF Hm-À-¯-tUm-Ivkv, bm-t¡m-ss_-äv k-`-I-fnð-s¸-«-hÀ-¡pw ap³-KW-\. hn-h-c-§Ä¡v; +91 9645998057 or +91 9961432734 or email to [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam