1 GBP = 90.95 INR                       

BREAKING NEWS

]p\À-hn-hmlw: A-[ym-]n-Ibm-b \-¼q-Xn-cn bp-h-Xn-¡v hc-s\ B-h-iy-apïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

Aôp-hÀ-jw ap³-]v `À-¯m-hv \-ã-s¸-«-hfpw c-ïv B¬-Ip-«n-I-fp-sS am-Xm-hp-am-b 36 h-b-kp-Å \-¼q-Xn-cn bp-hXn (Fw-F-kv-kn ^n-kn-Ivkv, K-h¬-saâv l-bÀ-sk-¡ï-dn kv-IqÄ, ko-\n-bÀ So¨À) bp-sI-bnð Øn-c-Xm-a-k-am¡n-b hnZym k-¼-ócm-b bp-hm-¡-fnð \n-ópw hnhm-l B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-Sp-Iþ 07551896609

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam