1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

kz-´-am-bn _n-kn\-kv sN-¿p-ó BÀ-kn hn-`m-K-¯nð-s¸-« bp-hm-hv h-[p-hn-s\ tX-Spóp

Britishmalayali
kz´wteJI³

FdWm-Ip-fw A-¦-am-en A-Xn-cq-]-X-bn-se ]p-cm-X-\ Ip-Spw-_-¯n-se BÀ-kn bp-hm-hv C-S¯-cw Ip-Spw-_-§-fn-se A\p-tbm-Pycm-b s]¬-Ip-«n-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. kz-´-am-bn _n-kn\-kv sN-¿p-ó bp-hm-hn\v 29 h-b-km-Wv {]m-bw.

Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸-Sp-Iþ amÀ-«n³þ 07528742679

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam