1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

eoUv--kn\v kao]w aebmfn \gv--kv Cóv cmhnse \ncymX bmbn; ]pôncntbmsS acWs¯ Im¯ncpó ^m³kn-¡v A´ymRvPen AÀ¸n¨p bpsI aebmfn kaqlw; arXtZlw \m«nte¡p sImïp t]mIpsaóp _Ôp¡Ä

Britishmalayali
kz´wteJI³

cïp hÀjw ap³]v Iym³kÀ BsWóp Xncn¨dnªXv apXð acW¯n\p thï Hcp¡§Ä Fñmw ]qÀ¯nbm¡n ]pôncntbmsS acWs¯ Im¯ncpó aebmfn \gv--kv Cóp cmhnse bpsI kabw Ggp aWntbmsS acW¯n\p IogS§n. Hm-h-dn-bnð _m-[n¨ Iym³kdns\ XpSÀóv NnInÕbnembncpó tImgnt¡mSv kztZin ^m³kn BâWnbmWv Cóp acn¨Xv. ]tcXbv¡v 50 hbÊmbncpóp {]mbw. eoUv--kn\p kao]w lm-tU-gvkv^oðUnð Xmakn¨ncpó ^m³-kn l-tU-gvkv^oðUv P\dð Bip]{Xnbnð h¨mWv acn¨-Xv.

C-tX B-ip-]-{Xn-bnð Xsó ^m³-kn c-ïp hÀ-jw tPm-en sN-bv-Xn-cp-óp. tIm-gn-t¡m-Sv Pnñ-bn-se tIm-S-tô-cn ]ñ-¯v Ip-Spw-_mw-K-am-Wv ^m³-kn. tIm-gn-t¡m-Sv tXm-«p-ap-¡w kz-tZin k-®n Bâ-Wn-bm-Wv `À-¯m-hv. F se-hð ]T-\w ]qÀ-¯n-bm-¡n-b G-I a-I-³ A-að k-®n ^m³-kn-s¡m-¸w D-ïm-bn-cpóp. ^m³-kn-bpsS c-ïp k-tlm-Z-cn-amÀ Hm-kv-t{S-en-b-bnepw H-cmÄ I-\ym-kv-{Xo-bp-amWv. H-cp k-tlm-Z-cnbpw k-tlm-Z-c\pw \m«n-em-Wv Xm-a-kw. ^m³-kn-sb {ip-{iq-jn-¡m-\m-bn am-k-§-fm-bn H-¸-ap-ïm-bncp-ó Hm-kv-t{S-en-b-bn-se k-tlmZ-cn C-ó-se-bm-Wv Xn-cn-¨p t]m-bXv. ^m³-kn-bp-sS hn-S hm-§ð I-\-¯ B-Lm-X-tað-¸n-¨ k-®n-s¡m-¸w Fñm klm-b k-l-I-c-W-§-fp-am-bn eo-Uv-kn-se kp-lr-¯p-¡fpw Dïv.

Ip-Spw-_-k-ta-Xw l-tÍ-gv-kv ^oð-Unð Xm-a-kn-¨p h-ó ^m³-kn-bp-tSbpw Ip-Spw-_-¯n-tâbpw kz-]v-\-§Ä-¡n-S-bn-te-¡v Zp-c-´-am-bmWv 2015ð ^m³kn Iym³-kÀ _m-[n-X-bm-sW-ó hmÀ-¯-sb-¯n-bXv. Xp-S-À-ón-t§m-«v Nn-In-Õ-Ifpw a-cp-óp-I-fp-am-bn I-gn-ªp h-cn-I-bm-bn-cpóp. bp-sI-bnð h-cp-ó-Xn-\p ap³-]v k-®n sUð-ln-bnepw ^m³-kn ku-Zn-bn-ep-am-bn-cp-óp tPm-en sN-bv-Xn-cp-ó-Xv. 1991 ap-Xð ku-Zn-bnð tPm-en sN-bv-Xp h-cn-I-bm-bn-cp-óp ^m³-kn. 1995em-bn-cpóp C-cp-h-cp-tSbpw hn-hm-lw \-S-ó-Xv. 2007ð B-Zy-ambn bp-sI-bn-se¯n-b ^m³-knbpw Ip-Spw-_hpw tl-hmÀ-Uv-kv-lo-¯n-em-bn-cp-óp Xm-akw. A-Xn-\p ti-jw 2010em-Wv eo-Uv-kn-\-Sp-¯p-Å l-tU-gvkv^oð-Un-te¡v Xma-kw am-än-b-Xv.

hn-iz-kn-¡m-\m-hm-sX tl-hmÀ-Uv-kv-lo-¯v a-e-bm-fn k-aq-lw
2007ð bp-sI-bn-se¯n-b Im-ew ap-Xð tl-hmÀ-Uv-kv-lo-¯n-se a-e-bm-fn k-aq-l-¯n-\n-S-bnð k-Po-h-am-bn-cp-óp ^m³-kn-bpw Ip-Spw-_-hpw. C-hn-sS \nópw Ht«sd aebmfnIÄ acWhnhcw Adnªp eoUv--knte¡p ]pds¸«n-«pïv. Ignª Znhk§fnepw Atkmkntbj³ {]hÀ¯IÀ ^m³knbpambn kwkmcn¨n-cpóp. A-{]-Xo-£n-X-am-bn Dïm-b hn-tbm-K hmÀ-¯-bnð A\p-timN-\w tc-J-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv tl-hmÀ-Uv-kv-lo-¯n-se a-e-bm-fn-I-sfñmw. tlbv--hmÀUv--kv lo¯v aebmfn Atkmkntbj³ AKm[amb ZpxJw tcJs¸-Sp¯n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category