1 GBP = 92.70 INR​                       

BREAKING NEWS

ko\nbÀ tkm^väv--shbÀ Fôn-\o-bdm-b HmÀ¯tUmI-vkv bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ B-h-iy-apïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

_mw¥qcnð ko\nbÀ tkm^väv--shbÀ Fôn\o-bÀ Bbn tPmen sN¿pó 27 h-bkpÅ HmÀt¯mtUmI-vkv bphm-hn\v (6 ASn Dbcw) h[phns\ Bhiy-apïv. \m«ntem bpsIbntem DÅ A\ptbmPycmb s]¬Ip«nIfpsS amXm]nXm¡fnð\nópw BtemN\IÄ £Wn¨psImÅp-óp. _nsSIv, _nUnFkv ap³-KW\. _Ôs¸tSï \¼Àþ amXyp 07838767226.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam