1 GBP = 89.70 INR                       

BREAKING NEWS

A-kn-Ìâv am-t\-P-cm-bn tPm-en sN-¿pó BÀ-kn bp-h-Xn¡v B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp

Britishmalayali
kz´wteJI³

BÀ-kn hn-`m-K-¯nð-s¸-« 31 h-b-kp-Å bp-h-Xn-¡v A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. C-Sp-¡n Pnñ-bn-se A-¸À an-Unð ¢m-kv Ip-Spw-_-¯nð-s¸-«- bp-h-Xn ^n-\m³-kv Bâv amÀ-¡-änw-Knð Fw_n-F ]m-km-bn tI-c-f-¯n-se kz-Im-cy Øm-]-\-¯nð A-kn-Ìâv am-t\-P-cm-bn tPm-en sN-¿p-I-bm-Wv. Ip-Spw-_-¯n-se C-f-b a-I-fm-Wv bp-hXn. hn-Zym-k-¼-ó-cm-b, C-´ybntem hn-tZ-it¯m sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡pó BÀ-kn bp-hm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpI

00919447825241 / 00914868232193 (Kerala), 007403355351, 07536330730 (UK)

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam