1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

Ipªn-sâ Im-en-se ]m-Sv ]n-Xm-hn\pw Ipªn-s\m-¸w D-d-§p-ó-p-sh-ó I-sï-¯ð A-½-bv¡pw hn-\-bmbn; a-¡-tfm-Sv kv-t\-l-¡p-d-hpw C-sñ-óv I-sï-¯n-bn-«pw tIw-{_n-Uv-Pnð c-ïv a-¡-sfbpw tkm-jyð kÀ-ho-kv G-sä-Sp-¯p

Britishmalayali
kz´wteJI³

a-¡-tfm-Sp-Å kv-t\-lw F§-s\ {]-I-Sn-¸n-¡-W-sa-ó-dn-bm-¯-h-cm-Wv am-Xm-]n-Xm¡Ä. F-ómð, tIw-{_n-Uv-Pn-se am-Xm-]n-Xm-¡Ä-¡v hn-\-bm-bXpw A-Xp-X-só. A-½-tbm-sSm-¸w D-d-§p-óp-sh-ó I-sï-¯-en-s\-¯p-SÀ-óv \m-ep-h-b-Ênð-¯m-sg {]m-b-ap-Å c-ïv B¬-Ip-«nI-sf tkm-jyð kÀ-ho-kv G-sä-Sp¯p. c-ïp-Ip-«n-I-sfbpw Z-¯p-\ð-Ip-ó-Xn-\v Ip-Spw_ tImS-Xn A-\pa-Xn \ð-Ip-Ibpw sN-bvXp.

Ip-«n-I-tfm-Sv sXñpw kv-t\-l-¡p-d-hn-sñ-¦nepw Cu am-Xm-]n-Xm-¡Ä-¡v Ah-sc \-ã-s¸-Sp-I-bm-bn-cpóp. Ip-«n-I-fn-sem-cm-fp-sS Im-en-se ]m-Sv A-ѳ i-àn-sb-Sp-¯v A-Sn-¨Xp-sIm-ïm-sW-óv tkm-jyð kÀ-ho-kv {]-hÀ-¯-IÀ tIm-S-Xn-bnð A-dn-bn¨p. H-cp-an-¨p-d-§-cp-sX-ó \nÀ-tZ-iw A-h-K-Wn¨p-sIm-ïv a-¡Ä-s¡m-¸w D-d-§n-b-Xv A-½-bv¡pw hn-\-bm-bn.

C-tX-¯p-SÀ-óm-Wv tIw-{_n-Uv-Pv Iu¬-knð tkm-jyð kÀ-ho-kv Ip-Spw-_-tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-¨Xv. Ip-«nI-sf Z-¯p-\ð-Ip-ó-Xn-\p-Å A-\pa-Xn P-Uv-Pn ]o-äÀ {Ko³ \ð-Ip-Ibpw sN-bv-Xp. 2014þepw 2015þepw P-\n-¨ c-ïv Ip-«n-IÄ-¡m-Wv am-Xm-]n-Xm¡-sf \-ã-am-bXv. Ip-«n-I-fp-sS `m-hn-sb-¡-cp-Xn-bm-Wv C¯-c-sam-cp Xo-cp-am-\-sa-Sp-¡p-ó-sX-óv ]o-äÀ {Ko³ hy-à-am¡n.

c-ïma-s¯ Ip-ªn-\v G-Xm\pw am-kw am{Xw {]m-b-ap-Å-t¸m-gm-Wv Ip-ªn-sâ Im-enð A-Sn-tb-ä ]m-Sv I-ïXv. a-\-¸qÀ-h-a-sñ-¦nepw i-àn-sb-Sp-¯v A-Sn-¨Xp-sIm-ïm-Wn-sX-óv P-Uv-Pn ]-d-ªp. Ip-«n-I-sf H-¸w In-S-¯-cp-sX-ó \nÀ-tZ-iw Xp-SÀ-¨-bm-bn A-h-K-Wn-¡p-I-bm-Wv A-½ sN-bv-X-sXópw P-Uv-Pn ]-dªp. tkm-jyð hÀ-¡Àam-tcm-Sv Ip-Spw-_-s¯bpw Ip-«n-I-sfbpw \n-co-£n-¡m³ Iu¬-knð \nÀ-tZ-in-¨n-cpóp. Xp-SÀ-óm-Wv A-hÀ dn-t¸mÀ-«v \ð-In-b-Xv.

Ip-ªn-sâ Im-enð ]m-Sp-h-óXpw H-cp Ip-«n-bp-sS ssI-sbm-Sn-ªXpw am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS {i-²-¡p-d-hm-bn hn-e-bn-cp-¯-s¸-«p. Ip-ªn-s\ ap-e-bq-«-W-sa-ó \ym-bw ]-d-ªm-Wv A-Xn-s\ H-¸w In-S-¯m³ A-½ X-¿m-dm-bXv. F-ómð, C¯-cw hmZ-§-sfmópw tkm-jyð hÀ-¡À-amÀ Aw-Ko-I-cn-¨nñ. Ip-«n-IÄ C-hÀ-s¡m-¸w kp-c-£n-X-c-sñópw D-¯-c-hm-Zn-¯-ap-Å c-£n-Xm¡-sf I-sï-¯p-ó-Xn-\v Z-¯p-\ð-Ið am-{X-am-Wv {]-Xn-hn-[n-sbópw P-Uv-Pn hn-[n¨p.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category