1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

{_n-kv-täm-fn-se a-e-bm-fnI-sf hn-Sm-sX ]n-´p-SÀ-óv I-Å-òmÀ; I-gn-ª B-gvv¨ sIm-Å-b-Sn-¡-s¸-« a-e-bm-fn I-S-bnð hoïpw I-¯n Im-«n tamjWw; tXm-¡v Nq-ïnbpw I-¯n Im-«n-bp-apÅ tamj-Ww ]-Xn--hmb-tXm-sS Bi-¦-tbm-sS a-e-bm-fn k-aqlw

Britishmalayali
kz´wteJI³

H-cp sNdn-b C-S-th-f-bv-¡v ti-jw bp-sI a-e-bm-fnI-sf e-£y-an-«v {_n-tÌm-fnepw ]-cn-k-c {]-tZ-i-§-fnepw tamj-Ww ]-Xn-hm-Ipóp. H-cp am-k-¯n-\n-sS a-e-bm-fn-IÄ-¡v t\-sc-bp-ïm-Ipó aq-óma-s¯ tam-j-W {i-a-¯n-sâ hmÀ-¯ Iq-Sn h-ó-tXm-sS Cu {]-tZis¯ a-e-bm-fn k-aql-w `o-Xn-bn-em-bn-cn-¡p-I-bmWv. HcmgvNap¼v tXm¡p Nqïn IhÀ¨ \Só aebmfnbpsS IS-bnð-ð BWv hoïpw I-gn-ª Znhkw tamjWw \-S-ó-sXópw G-sd {i-t²-b-amWv. {_nkv--tämfnse ^nð-«-Wnð Xm-a-kn-¡pó kn_n Fó aebmfnbp-sS P\dð kv--täm-dm-Wv I-gn-ª Znh-kw ho-ïpw sIm-Å-b-Sn-¡-s¸-«Xv.

I-¯n-Ibpw tXm¡p-sam-s¡-bm-bn F-¯pó tam-ãm-hv C-h Im-«n `o-j-W s]-Sp-¯n ]-Ww I-h-cp-I-bm-Wv sN-¿p-óXv. I-gn-ª Znhkw ISbnð Ibdnb tamãmhv I¯nIm«n Iymjsd `ojWns¸-Sp¯n-b ti-jw I-S-bn-ep-ïm-bn-cp-ó ]-W-hp-am-bn IS-óv I-f-bp-I-bm-bn-cpóp. HcmgvN-ap-¼pw Ck-am-\-am-b co-Xn-bn-em-bn-cp-óp tam-j-W {i-aw D-ïm-bXv. Aóv tÌmdnð D-ïm-bn-cpó h\nXm IymjÀ¡v t\sc tXm¡q Nqïnbmbncpóp I-hÀ-¨.IÌasd t]mse ISbnse¯n Hcp ]m¡äv \yqUnðkpambn IymjdpsS ASps¯¯n _nñSn¡ms\ó hymtP\ hóv tXm¡v Nq-ïn ]-W-hp-am-bn IS-óv I-f-bp-I-bm-bn-cpóp. Cu kw-`-h-¯nð t]meokv Øes¯¯n ISbnsebpw sXm«Sp¯ _m¦ntebpw knknSnhn Zriy§Ä ti-J-cn¨v At\zjWw \S¡thbmWv ]pXnb kw`-hw A-c-t§-dn-bn-cn-¡p-óXv.

BZyw Dïmb tamj-Ww \-S-¯nbXv shÅ¡mc\msWóv knknSnhn Zriy§fnð \nóv hyàambncp-óp. F-ómð C-Xph-sc {]-Xn-sb Ip-dn-¨v hn-hc-§-sfmópw e-`n-¨n-cp-ónñ. t]m-eo-kv A-t\zj-Ww \-S-¡p-ó-Xn-\n-sS hoïpw a-e-bm-fn-IÄ-¡v t\-sc C¯-cw A-{I-a-§Ä hÀ-²n-¡p-ó-Xv a-e-bm-fn k-aql-s¯ B-i-¦-bn-em-gv-¯p-óp-ïv.

I-gn-ªv am-kw A-h-km-\-t¯m-sS-bmWv apJwaqSn [cn¨ sImÅkw-Lw ^nð-«-Wnð Xm-a-kn-¡pó aebmfnbpsS ho«nð Ibdn sImÅ \S¯n-b-Xv. I¯nap\bnð \nÀ¯n `bs¸Sp¯n aebmfn ho«½bpsS Xmenamebpw tamXnchpw AS¡apÅ B`c-W-§Ä tamãm¡Ä sImïp t]m-bn-cpóp.hoSnsâ ap³his¯ hmXnð Ip¯ns]mfn¨v AI-¯p ISó A{IanIÄ ho«½tbbpw aIt\bpw I¯nap\bnð \nÀ¯n aItfmSv-- B`cW§sfSp¡m³ Bhiys¸SpIbmbncp-óp. `o-j-Wn-¡v h-g§n ho-«nð kq£n¨n-cpó Ubvaïv B`c-W-§Ä IpSpw_w tam-ãm-¡Ä¡v \ð-In-sb-¦n-epw ho-ïpw B-h-iy-s¸-«-tXmsS ho«½bpsS Xmenamebpw tamXnchpw DÄ-s¸-sS-bp-Å-hbpw \ð-tI-ïn h-cn-I-bm-bn-cp-óp. Krl\mY³ tPmen kw_Ôambn ]pd¯pt]mb kab¯mWv A{IanIÄ ho«nse¯n-bXv.

AI¯p I-bdnb A{I-anIÄ apJw aqSn [-cn-¨n-cp-óp-sh-¦nepw ChÀ shÅ¡mcmsWóp kwkmc¯nð \nóv hyà-am-bn-cp-óp. C-t¸mÄ I-S-bn-epïmb tam-j-W-¯n-\v ]n-ón-epw sh-Å-¡mÀ Xv-só-bm-sW-óm-Wv kqN-\. F-´m-bmepw A-Sn¡-Sn D-ïm-Ipó tam-j-W-{i-aw aq-ew B-i-¦-bn-em-bn-cn-¡p-I-bm-Wv {_n-tÌm-fn a-e-bm-fnIÄ, \mepaWntbmsS Ccp«pó Cu ssiXy Ime¯p hoSpIfnð sshIptócw apXð sseäv C-SpI, _À¥À Aemdw Øm]n¡pI, Bhiyamb _nðUnMv þ Iïâv C³jqd³kv kwc£Ww Dd¸m¡pI XpS§nb IcpXð \S]-Sn-IÄ kzo-I-cn-t¡-ï-sa-óv a-ebm-f A-tkm-kn-tb-j\m-b {_n-kv-I- t\c-s¯ ap-ó-dn-bn-¸v \-ev-In-bn-cpóp.
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category