1 GBP = 89.70 INR                       

BREAKING NEWS

FhÀ-«¬ ]-´nð sXm-Sp-t¼mÄ Ip-c-§-òm-cp-sS i-Ðw sIm-ïp-\nd-ªv kvtä-Unbw; k-ln-sI-«v I-fn-Xo-cm³ t\-cw \-Sp-hn-cð \n-hÀ-¯n {]-Xn-Imcw; B-{I-an-¡m³ C-c-¨p-Ib-dn B-cm-[IÀ; hwio-b sh-dn-bp-sS i-Ð-tIm-em-l-e-¯nð H-cp ^pSv-t_mÄ Xm-cw s]m-«n-¡-c-ª-Xn§-s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

sX-½m-Sn-I-fm-b ^p-S-v-t_mÄ B-cm-[-I-cp-sS \m-Sm-Wv bq-tdm¸v. ^n-^bpw bp-th-^bpw IÀ-i-\am-b \n-b-{´-W-§Ä GÀ-s¸-Sp-¯n-bn«pw \n-d-¯n-sâbpw hw-i-¯n-sâbpw t]-cnð A-[n-t£-]n-¡-s¸-Sp-ó Xm-c-§-fp-sS F-®w Ip-dhñ. G-ähp-sam-Sp-hnð hwio-b sh-dn-¡v C-c-bm-tI-ïn-hó-Xv {_-ko-ep-Im-c³ F-hÀ-«¬ eq-bn-kmWv. skÀ-_n-b-bn-se ]mÀ-«n-kmð s_ð-t{K-Un-sâ Xm-cam-b F-hÀ«-sW A-[n-t£-]n¨-Xv dm-Uv ¢-ºn-sâ B-cm-[-I-cpw.

ssa-Xm\-¯v I-fn \-S-¡p-t¼mÄ F-hÀ-«¬ ]-´p-sXm-Sp-t¼m-sgm-s¡ Iq-¡n-hn-fn¨pw Ip-c-§n-sâ i-Ð-ap-ïm-¡n-bp-am-Wv Im-Wn-IÄ hwio-b hn-tZz-jw {]-I-Sn-¸n-¨Xv. Nn-e B-c-m-[-IÀ F-hÀ-«-sW-Xn-sc _m-\-dp-I-fp-ap-bÀ¯n. a\w-s\m-´v ]-´p-I-fn-t¡-ïn-h-ó Xm-cw I-fn-XoÀ-ó-bp-S³ X-só A-[n-t£-]n-¨ Im-Wn-IÄ-¡v t\À-¡v \-Sp-hn-cð D-bÀ-¯n-¡m-«n i-à-am-bn {]-Xn-tj-[n¨p.

Xm-c-¯n-sâ sN-bvXn-tbm-Sv hf-sc t£m-`n-¨ B-cm-[-IÀ ssa-Xm-\-X-t¯-bv-¡v C-c-¨p-I-b-dp-saóp-t]mepw tXm-ón-¸n¨p. Im-WnI-sf A-[n-t£-]n-¨p-shóm-tcm-]n-¨v dm-Un-sâ Xm-c-§fpw F-hÀ-«-tWm-Sv X-«n-¡-bdn. kw-LÀ-j-ap-ïm-Ip-sa-óv D-d-¸n¨ t]m-eo-kv F-hÀ«-Wv Npäpw kw-c£-Ww XoÀ-¯m-Wv Xmc-s¯ s{U-Ên-Mv dq-an-se-¯n-¨Xv.

F-ómð, Xm³ t\-cn-« hwio-b hn-tZz-j-¯nð a\w-s\m-´v I-c-ªp-sIm-ïm-Wv F-hÀ-«¬ ssa-Xm-\w hn-«Xv. a-Õ-c-¯nð 1þ0\v ]mÀ-«n-km³ hn-P-bn-s¨-¦nepw A-h-cp-sS Xm-c-§Ä¡pw Cu aÕ-cw sXñpw k-t´m-jw ]-IÀ-ónñ. skÀ-_n-b³ eo-Knð sd-Uv ÌmÀ s_ð-t{K-Un-\v ]n-ónð cïmw Øm-\-¯m-Wv ]mÀ-«n-km³ C-t¸mÄ.

a-Õ-c-ti-jw am-[y-a-§-sf-¡-ï-t¸mgpw F-hÀ-«¬ X-sâ \ncm-i a-d-¨p-sh-¨nñ. 90 an-\näpw A-[n-t£-]w t\-cn-tS-ïn-hó-Xv X-\n-¡v k-ln-¡m-hp-ó-Xnepw A-¸p-d-am-bn-cp-óp-sh-óv F-hÀ-«¬ ]-dªp. X-só Xñm³ h-ó dm-Uv Xm-c-§-fp-sS {]-hÀ-¯n-bm-Wv Iq-Sp-Xð sR-«-ep-ïm-¡n-bXv. Im-WnI-sf im-´-cm-¡p-ó-Xn-\v ]I-cw A-h-cp-sS sh-dn B-fn-¡-¯n-¡p-ó \n-e-]m-Sm-Wv Xm-c-§Ä ]p-d-s¯-Sp-¯-sXópw F-hÀ-«¬ Ip-ä-s¸-Sp¯n.

F-´m-bmepw skÀ-_n-b³ ^pSv-t_mÄ s^-U-td-j-\nð-\nópw ]mÀ-«n-km³ ¢-ºnð-\nópw F-hÀ«-Wv A-¨-S-¡ \-S]-Sn t\-cn-tS-ïn-h-cpw. ¢-ºv \-S-]-Sn-sb-Sp-¡p-sa-óv ]mÀ-«n-km³ tIm-¨v amÀt¡m \n-t¡m-en-Iv ]-d-ªp. Iu-Xp-I-I-cam-b h-kv-Xp-X, amÀ-t¡m-sb I-gn-ª G-{]n-enð A-t±-lw ]-cn-io-en-¸n-¨n-cp-ó H-fn¼n-b eyp-»n-bm-\-bnð-\n-óv ]p-d-¯m-¡nb-Xv A-hn-Sp-s¯ H-cp Xmc-s¯ hw-io-b-am-bn A-[n-t£-]n-¨-Xm-\m-bn-cp-óp F-ó-Xm-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category