1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

J-¯-dnð tPm-en sN-¿p-ó G-I-a-I\m-b \m-bÀ bp-hm-hn-\v A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

J-¯-dnð tPm-en sN-¿p-ó G-I-a-I\m-b \m-bÀ bp-hm-hn-\v D-bÀ-ó hn-Zym-`ym-kw t\Sn-b bp-h-Xn-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \n-ópw hnhml B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. 30 h-bkv, \-£{Xw tc-hXn. sIm-¨n-bn-se A-dn-b-s¸-Sp-ó \m-bÀ Ip-Spw-_-¯nð-s¸-« bp-hm-hv bp-sI-bn-em-Wv D-ó-X hn-Zym-`ym-kw \-S-¯n-b-Xv.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 00919846462795

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam