1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

Fw_n-_nF-kv ss^-\ð C-b-dn-\v ]Tn-¡p-ó {In-kv-Xy³ s]-¬-Ip-«n-¡v hc-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

Fw_n-_nF-kv ss^-\ð C-b-dn-\v ]Tn-¡p-ó sa-en-ªv kp-µ-cnbmb {In-kv-Xy³ s]-¬-Ip-«n-¡v ( 24 h-bkv) A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. tUm-Î-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó-tXm, t]m-kv-äv {Km-Pp-th-j-³ sN-¿p-ó-tXm bp-hm-¡-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \n-óp-am-Wv B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-ó-Xv. HmÀ-¯tUmIv-kv, Pm-¡-ss_-ävkv, amÀ-t¯mam, a-e-¦-c Im-¯-en-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸-« 30 h-b-knð Xm-sg-bp-Å bp-hm-¡Ä A-`n-Im-ayw.
 

Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI
971 50 3437722. / 07962200998 or [email protected] /[email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam