1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

F³-F-¨v-F-knð Pq\nbÀ tUm-Î-dm-b BÀ-kn-F-kvkn bp-h-Xn-¡v B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

Pq\nbÀ tUm-Î-dm-bn F³-F-¨v-F-knð tPm-en sN-¿p-ó BÀ-kn-F-kvkn bp-h-Xn-¡v B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. 24 h-b-kv, 5.5 A-Sn D-bcw, sh-fp-¯ kpµcn, ssZ-h hn-izmkn. bp-sI-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó Im-¯-en-Iv bp-hm-¡-Ä-¡v ap³-K-W\.
 

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI

00447834830935

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam