1 GBP = 92.70 INR​                       

BREAKING NEWS

CXph-sc \n-§Ä A-S-¨Xv sX-äm-b Iu¬-knð Sm-Iv-kv B-bn-cpóp; Cu A-t]-£ \ð-In-bmð 7000 ]u-ïph-sc a-S-¡n-¡n-«pw; C-§s\-sbm-cp t^mtWm Cþsabntem h-ómð \n-§Ä hoWp-t]mhp-tam?

Britishmalayali
kz´wteJI³

X-«n-¸p-ImÀ ]-e-X-c-¯n-emWv. t^m-Wn-eq-sSbpw Cþsa-bn-en-eq-sSbpw A-hÀ \ð-Ip-ó {]-tem-`-\-§-fnð ho-Wv X-«n-¸n-\v C-c-bm-Ip-ó-hcpw A-t\-I-amWv. G-ä-hp-sam-Sp-hnð Iu¬-knð Sm-Iv-kn-s\-s¨mñn-bpÅ t^m¬ k-tµ-ihpw Cþsa-bn-ep-am-Wv {_n-«o-jp-Im-sc h-«w Np-än-¡p-óXv. C-tXh-sc A-S-¨n-cp-ó Iu¬-knð Sm-Iv-kv sX-äm-bn-cp-óp-shópw Cu A-t]-£ ]q-cn-¸n-¨p-\ð-In-bmð 7000 ]u-ïph-sc Xn-cn-¨p-In-«p-saópw hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xm-Wv X-«n-¸-c-t§-dp-óXv.

\m-j-Wð t{^m-Uv Câ-en-P³-kv _yq-tdm-bn-se A-t\z-j-tWm-tZym-K-Ø-cm-Wv ]pXn-b X-«n-¸n-s\-¡p-dn-¨v ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In-bn-«p-Å-Xv. ]o-¸nÄ-kv _m-¦v t]m-ep-Å A-{U-Êp-I-fnð-\n-óm-Wv sa-bnð h-cp-óXv. sa-bnen-s\m-¸w tNÀ-¯n-«p-Å A-t]-£ ]q-cn-¸n-¨v \ð-Im-\m-Wv B-h-iy-s¸-Sp-óXv. C§-s\ hy-àn-hn-h-c-§Ä ssI-am-dn-¡-gn-ªmð A-Xv _m-¦v A-¡u-ïnð-\n-óv ]-Ww ]n³-h-en-¡p-ó-XpÄ-s¸-sS-bp-Å X-«n-¸n-\n-cbm-Im³ km-[y-X-bpïv.

G-Xm\pw hÀ-j-am-bn \n-§Ä A-S¨p-sIm-ïn-cn-¡p-ó \n-Ip-Xn L-S-\ sX-äm-sW-ópw C-tXh-sc A-S-¨ A[n-I \n-Ip-Xn Xn-cn-¨p-In-«m-\p-Å AÀ-l-X-bp-ï-sS-óp-am-Wv sa-bn-enð ]-d-bp-ó-Xv. 7000 ]u-ïph-sc Xn-cn-¨p-In-«p-saópw A-hÀ hm-Kv-Zm-\w sN-¿póp. F-ómð, kÀ-¡mÀ C¯-c-sam-cp ]²-Xn B-hn-jv-I-cn-¨n-«n-sñópw kwK-Xn ip-² X-«n-¸m-sWópw \m-j-Wð t{^m-Uv Câ-en-P³-kv _yqtdm ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ipóp.

B-sc-¦nepw C-Xp-hn-iz-kn-¨v A-Xn-\v ]n-óm-se t]m-bmð X-«n-¸p-ImÀ Hmtcm B-h-iy-§Ä-s¡-ó t]-cnð ]-Ww hm-§p-I-bmbn. A-Uv-an-\n-kv-t{S-j³ ^o F-ó t]-cnð 350 ]u-ïph-sc \ð-In-b-h-cpïv. Cu ]-Ww \ð-In-¡-gn-ªmð ]n-óo-Sv C-h-sc-¡p-dn-¨v H-cp hn-h-chpw D-ïm-Inñ. sa-bn-en\pw t^m¬-tIm-fp-IÄ¡pw a-dp]-Sn In-«m-sX h-cp-t¼m-gmIpw X-«n-¸n-\n-cbm-b Imcyw D-]-t`m-àm-h-dn-bp-I.

Hmtcm X-«n-¸p-IÄ ]n-Sn-Iq-Sn h-cp-t¼m-tg¡pw ]pXn-b X-«n-¸p-I-fp-am-bn C-hÀ cw-K-{]-th-iw sN-¿p-I-bm-sW-óv C³-sh-Ìn-tK-j³ _yq-tdm-bn-se t]m-fn³ kv-an-¯v ]-d-bpóp. F-{X X-«n-¸p-I-sf-¡p-dn-¨p-Å hmÀ-¯ ]p-d-¯p-h-ómepw ]pXn-b {]-tem-`-\-§Ä Im-Wp-t¼mÄ A-Xn-\v ]n-óm-se t]m-Im³ B-fp-IÄ a-Sn-¡p-ón-sñópw A-t±-lw ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category