1 GBP = 90.00 INR                       

BREAKING NEWS

tUm-ÎÀ-am-sc BÀ¡pw th-ïm-¯ Im-ew hcp-tam? an-\n-äp-IÄ-¡p-Ånð Iym³-kÀ I-sï-¯p-ó Kq-Kn-fn-sâ BÀ-«n-^n-jyð Câ-en-P³-kv sSIv-t\mf-Pn tUm-ÎÀ-amÀ-¡v ]-I-c-am-Ip-sa-óv dn-t¸mÀ-«p-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

km-t¦Xn-I hn-Zy F-{X-t¯m-fw hn-I-kn-¨mepw a-\p-jyÀ-¡p-am{Xw km-[y-am-Ip-ó Nn-e-Xp-sï-óm-Wv hn-izmkw. AXn-sem-óm-bn-cp-óp tcm-K-\nÀ-Wbw. I-gn-hp-ä tUm-ÎÀ-amÀ-¡v am{Xw km-[yamb tcm-K-\nÀ-W-bhpw C-\n G-sd-¡m-ew a-\p-jy-cp-sS Ip-¯-I-bm-bn-cn-¡n-sñ-óm-Wv kq-N-\. 92 i-X-am-\w Ir-Xy-X-tbm-sS tUm-ÎÀ-amÀ tcm-Kw \nÀ-W-bn-¡p-ó-Xnepw th-K--¯nð Iym³-kÀ \nÀ-W-bn-¡m³ ti-jn-bp-Å Kq-Kn-fn-sâ BÀ-«n-^n-jyð Câ-en-P³-kn-sâ Im-e-am-Wv h-cm-\n-c-n-¡p-óXv.

tUm-ÎÀ-am-sc-¡mÄ IrXy-X C-¡m-cy-¯nð Kq-Kn-fn-sâ I-¼yq-«-dn-\p-sï-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. Syq-a-dp-IÄ Iym³-k-dp-I-fp-ïm¡ptam F-óv Xn-cn-¨-dn-bp-ó-Xn-\v I-¼yq-«-dp-IÄ-¡p-Å th-Kw Iym³-kÀ Nn-In-Õ-bnð hen-b ap-tó-ä-ap-ïm-¡p-saópw hn-Z-Kv-[À ]-d-bpóp. tUm-ÎÀ-amÀ-¡v tcm-Kw Ir-Xy-am-bn \nÀ-W-bn-¡m-\p-Å ti-jn 73.2 i-X-am-\-am-sW-óm-Wv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Sp-óXv.

Im³-k-dn-\v Im-c-W-am-bXpw Añm-¯pamb tIm-i-§-fp-sS hy-Xym-kw I-sï-¯m-\p-Å ]-co-£-W-¯n-em-Wv C-t¸mÄ I-¼yq«À. `m-hn-bnð C-Xv ]qÀ-W-cq-]-¯nð D-]-tbm-Kn-¡m³ Xp-S-§n-bmð, Iym³-kÀ i-co-c-¯n-sâ a-äp-`m-K-§-fne-¡v hym-]n-¨n-«ptïm Fó-Xv a-\-Ên-em-¡m\pw C-Xp-]-tbm-Kn-¡m-\m-hpw. \n-e-hnð ]m-tXm-f-Pn-kv-äp-I-fm-Wv tcm-Kw \nÀ-W-bn-¡p-óXv. C-Xn-\v a-\p-jy A-[zm-\w B-h-iy-amWv. Iq-Sm-sX sX-äp-]-äm-\p-Å km-[y-X-bp-ta-dpw.

\n-e-hne-s¯ co-Xn-b-\p-k-cn-¨v tcm-Kw \nÀ-W-bn-¡pó-Xv B-gv-N-IÄ th-ïn-h-cpw. ssa-t{Imkv-tIm-¸n-sâ k-lm-b-X-t¯m-sS tIm-i-§Ä ]cn-tim-[n-¨m-Wv C-t¸mÄ tcm-K-\nÀW-bw \-S-¯p-óXv. F-ómð, BÀ-«n-^n-jyð Câ-en-P³-kn-sâ k-lm-b-¯nð C-Xn-\v h-f-sc-¡p-dn-¨v ka-bw am-{X-ta th-ïn-hcq. Kq-Kn-fn-sâ am-Xr-Øm-]-\am-b Bð-^-s_-än-sâ ssI-bn-em-Wv C-t¸mÄ Cu I-¼yq«À.

Iym³-kÀ cwK-¯v a-säm-cp hn-¹-h-I-cam-b I-sï-¯ð h-ó-Xn-\v sXm-«-Sp-¯ Zn-h-k-am-Wv BÀ-«n-^n-jyð Câ-en-P³-kn-sâ Imcyw ]p-d-¯p-h-cp-óXv. c-à-]cn-tim-[-\-bn-eq-sS i-co-c-¯nð Syq-aÀ h-f-cp-óptïm F-óv I-sï-¯m-\m-hp-sa-óv Imen-t^mÀWn-b km³Uo-tKm- kÀ-h-I-em-im-e-bn-se im-kv-{X-ÚÀ I-gn-ª Znh-kw I-sï-¯n-bn-cpóp. th-Z-\m-P-\-Iam-b _-tbm-]v-kn-¡v ]I-cw C-Xp-]-tbm-Kn-¡m-\m-hpw. aq-¡nð-\n-óp-Å {k-hw ]cn-tim-[n-¡p-ó-Xn-eq-sS ]p-I-h-en-¡mÀ-¡p-h-cp-ó izm-k-tIm-imÀ-_p-Zw \nÀ-W-bn-¡m-\m-Ip-sa-óv I-gn-ª am-kw Nne tUm-ÎÀ-amÀ A-h-Im-i-s¸-«n-cp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category