1 GBP = 90.00 INR                       

BREAKING NEWS

CXv Hu-tZym-KnIw; B-h-iy-¯n\v Im-¸n Ip-Sn-t¨mfq; \n§-sf Un-sa³-jy ]n-Sn-Iq-Sp-I-bnñ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Im-¸n Ip-Sn-¡p-ó-Xn-s\-s¨mñn K-th-j-IÀ-¡n-S-bnð A-`n-{]m-b-hy-Xym-kw ap-t¼-bpïv. Im-¸n-bn-se I-^o³ Iym³-k-dn-\ph-sc Im-c-W-am-Ip-sa-óv ]T-\-§Ä A-h-Im-i-s¸-«n-cpóp. F-óm-en-t¸mÄ, B-h-iy-¯n-\v Im-¸n Ip-Sn-¡m-\m-Wv K-th-j-IÀ ]-d-bp-óXv. I-^o³ A-{X-bv-¡v A-]-I-S-Im-cn-b-sñ-ópw Un-sa³-jy-sb sN-dp-¡m³ A-Xn-\v ti-jn-bp-sïópw ]T-\w ]-d-bpóp.

HmÀ-a-¡p-d-hn-s\ sN-dp-¡p-ó X-e-t¨m-dn-se \yq-tdm-Wn-\v i-àn-]-I-cm³ I-^o-\n-ep-Å F³-ssk-an-\v km-[n-¡p-sa-óm-Wv K-th-j-I-cp-sS I-sï-¯ð. tem-Iw t\-cn-Sp-ó hen-b `o-j-Wn-Ifn-sem-ómbn HmÀ-a-¡pd-hv am-dn-s¡m-ïn-cn-¡p-I-bmWv. \n-e-hnð \m-te-ap-¡mð-t¡m-Sn a-\p-jy-cm-Wv Un-sa³-jy-bp-sS ]n-Sn-bn-ep-Å-Xv. 2050 B-Ip-t¼m-tg-bv¡pw C-h-cp-sS kw-Jy 11.54 tIm-Sn-bm-bn hÀ-[n-¡p-sa-ópw I-W-¡p-IÄ ]-d-bpóp.

Un-sa³-jy _m-[n-¡pó-Xv X-S-bm³ I-^o-\n-se F³-Fw.F³.F Sn2 F-ó F³-sskw ^-e-{]-Z-am-sW-óm-Wv ]pXn-b ]T-\w kq-Nn-¸n-¡póp. X-e-t¨m-dnð c-ïp-X-c-¯n-em-Wv Cu F³-sskw {]-hÀ-¯n-¡p-óXv. \yq-tdm-WpI-sf k-½À-Z-¯nð-\n-óv kw-c-£n-¡p-óXn-s\m-¸w X-e-t¨m-dnð A-Sn-ª-pIq-Sp-ó t{]m-«o-\pI-sf {]Xn-tcm-[n-¡m\pw Im-¸n-¡v km-[n-¡póp.

X-e-t¨m-dn-s\ _m-[n-¡p-ó ]-e A-kp-J-§-fp-sSbpw ImcWw Cu t{]m-«o³ A-Sn-ªp-Iq-Sð Im-c-W-am-Ip-óp-sï-óm-Wv hn-e-bn-cp-¯n-bn-«p-ÅXv. Að-sj-bv-ta-gvkv, ]mÀ-¡n³-k¬kv, l-ïn-Mv-S¬ U-n-ko-kv Xp-S§nb tcm-K-§Ä¡pw C-Xv Im-c-W-am-Ip-ópïv. A-ta-cn-¡-bnð-am-{Xw 54 e-£-¯n-te-sd-t¸-cm-Wv C-t¸mÄ Að-sj-bv-ta-gv-kn-sâ ]n-Sn-bn-e-aÀ-ón-«p-Å-Xv.

C-´ym-\ kÀ-h-I-em-im-e-bn-se K-th-j-I-cm-Wv Im-¸n-bp-sS Kp-W-K-W-§-sf-¡p-dn-¨v ]T-\w \-S-¯n-b-Xv. 1280 L-S-I-§-fm-Wv ]T-\-¯n-\v hn-j-b-am-¡n-bXv. \n-e-hn-ep-Å a-b-¡p-a-cp-óp-IÄ t]mepw ]T-\-¯n-sâ `m-K-am-bn ]cn-tim-[n¨p. A-Xnð Un-sa³-jy-sb sN-dp-¡p-ó-Xnð Im¸n-tbm-fw ^-e-{]-Z-am-bn a-sämópw I-sï-¯m³ K-th-j-IÀ-¡m-bnñ. Im¸n HmÀ-a Iq-«m³ \ñ-sX-óv t\-c-s¯bpw K-th-j-W-§-fnð sX-fn-ªn-cp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category