1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

aI-sf kv-Iq-fnð \nópw hn-fn-¨p sIm-ïp h-cp-t¼mÄ tdm-Uv ap-dn-¨p I-S¡-th ]m-sª¯n-b Im-dn-Sn-¨ am-ô-Ì-dn-se a-e-bm-fn AXo-h Kp-cp-X-cm-h-Ø-bnð Xp-S-cpóp; ]-¯p h-b-kp-Im-cn a-I-fS-¡w aq-óp t]-cp-sS ]-cn-¡v \n-km-cw; Iq-SñqÀ kz-tZ-in t]m-Ä tPmWn-\m-bn F§pw {]mÀ-°\

Britishmalayali
kz´wteJI³

am-ô-Ì-dn-se hn-Yn³-tjm-bnð aI-sf kv-Iq-fnð \nópw Iz-bÀ {]m-Îo-kv I-gnªv hn-fn-¨p sIm-ïp h-cp-ó-Xn-\n-S-bnð Dïm-b A-]-I-S-¯nðs¸-« a-e-bm-fn AXo-h Kp-cp-X-cm-h-Ø-bnð Xp-S-cp-óp. amôÌÀ hnYn³tjmbnse skâv tPm¬ kv--Iqfn\p k-ao-]w D-ïm-b A-]-I-S-¯nð A-bÀ-¡p-ów Iq-SñqÀ kz-tZ-inbmb t]mÄ tPm-Wn-\m-Wv Xo-h Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t¡-ä-Xv. 43 h-b-km-Wv t]m-fn-sâ {]mbw. ]-¯p h-b-kp-Im-cnbm-b a-IÄ A-ô-tembv-¡pw ]-cn-t¡-ä-p. tdm-Uv t{Im-kv sN-bv-Xv h-ón-cpó H-cp kv-{Xo-¡pw Ipªn\pw Iq-Sn ]-cn-¡p-ïv.

amôÌÀ hnYn³tjmbnse skâv tPm¬ kv--Iqfn\p kao]apÅ tlmfn slUvPv tdmUpw hpUvlukv sse\pw tNcpó PwKv-j\nð h-¨mWv Cóse sshIptócw 4.45 HmsS A-]I-Sw D-ïm-b-Xv. hnYn³tjmbnse skâv tPm¬ kv--Iq-fnð Aômw ¢m-knð ]Tn-¡pó ]-¯p-hb-kv am{Xw {]m-bam-b aIÄ A-tôm-tem-sb Iz-bÀ {]m-Îo-kv I-gn-ªv Xn-cn-sI ho-«n-te¡v hn-fn-¨p sIm-ïp-h-cp-t¼mÄ tlm-fn sl-Uv-Pv tdm-Unð h¨v AXnthKw ]mªp hó Inb ]n¡mtâm ImÀ t]mÄ tPm¬ AS-¡-ap-Åh-sc C-Sn-¨p sX-dn-¸n-¡p-I-bm-bn-cp-óp. tlm-fn sl-Uv-Pv tdm-Uv t{Im-kv sN-bv-Xv th-Ww C-hÀ-¡p ho-«n-te-¡v F-¯m³.

t]m-fn\pw a-IÄ¡pw Iq-SmsX, {]m-anð Ip-ªn-s\bpw C-cp-¯n tdm-Uv t{Im-kv sN-¿p-I-bm-bn-cp-ó kv-{Xo-¡p-am-Wv ]-cn-t¡-äXv. C-hÀ \m-ep t]-sc-bpw ImÀ C-Sn-s¨-¦nepw t]m-fn-sâ ]-cn-¡v am-{X-am-Wv Kp-cp-X-cw. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-¯nð X-e-Ip-¯n a-dn-ªp ho-W t]mÄ tPmWn\v AXoh KpcpXcambn ]cnt¡ä-Xmbpw kw`h¯n\v ZrIv--km£nIfm-bhÀ ]dbpóp.

X-e-bv-¡v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t¡ä t]m-fn-s\ BZyw hn-Yn³tjm B-ip-]-{Xn-bnepw ]n-óoSv kmðt^mUv tlm¸v tlmkv]n-ä-en-te-¡pw am-äp-I-bp-am-bn-cpóp. X-e-bnð c-àw I-«- ]n-Sn¨v Hm-¸-td-j³ sN-¿m³ I-gn-bm-¯ km-l-N-cy-am-b-Xn-\mð t]m-fn-s\ shân-te-ä-dn-te-¡v am-än-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. hnYn³tjm Nnð{U³kv tlmkv]n-ä-enð {]-th-in-¸n¨ t]m-fn-sâ a-IÄ-¡v ]cn-tim-[-\-IÄ \-S-¯n -Ip-g¸-§-sfmópw C-sñ-óv hy-à-am-bn-«p-ïv. A-]I-Sw \-S-ó D-S³ ]m-sª¯nb FbÀ Bw_p-e³-kv, ]mcmsaUnIv--kv kw-Lw F-ón-h-cpsS k-lm-b-t¯m-sS-bmWv- ]-cn-t¡-äh-sc B-ip-]-{Xn-I-fn-te¡v F-¯n-¨Xv.
am-ô-kv-äÀ F-b-Àt]mÀ-«n-se kvssI sj-^v F-ó Øm-]-\-¯n-se Po-h-\-¡m-c-\m-Wv- t]mÄ tPm¬. hn-Yn³tjm tlm-kv-]n-ä-en-se F³-tUmkv-tIm-¸n hn-`m-Kw \-gv-km-Wv t]m-fn-sâ `m-cy an\n. aq-¯ a-IÄ In-¼À-en am-ô-Ì-dn-se hm-en sd-bv-ôv kv-Iq-fn-se F-«mw ¢m-kv hn-ZymÀ-°n-bmWv. t]m-fn-sâ k-tlm-Z-c³ F-Iv-kn-ä-dnepw an-\n-bp-sS k-tlm-Z-c³ tIw-{_n-Uv-Pnepw Dïv. kw-`-h-hnh-cw A-dn-ªv C-cp-hcpw am-ô-kv-ä-dn-te-¡v Xn-cn-¨n-«pïv. C-cp-hcpw F-¯n-b-ti-j-amIpw Iq-Sp-Xð Xo-cp-am-\-§Ä ssI-s¡m-ÅpI.

A]ISw \-SóXv tlmfn slUvPv tdmUpw hpUvlukv sse\pw tNcpó PwKv-j-\nð B-b-Xn-\mð tdmUneqsSbpÅ KXmKXw \nÀ¯n h¨p. {Smw kÀÆokpw \n-e¨p. amôÌdnse kmaqlnI cKs¯ apgph³ BfpIfpw tlmkv]näente¡v F¯ns¡mïn-cn-¡p-I-bm-Wv. t]mÄ tPm-Wn-\mbn bp-sI a-e-bm-fn k-aq-lw {]mÀ-°-\-bn-emWv.

IqSpXð hnhc§Ä Adnbphm³ t]meoknt\tbm þ101, 0800 555 111 Fó \¼dntem _Ôs¸SmhpóXmWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category