1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

I-Wn-s¡m-óbpw I-Wn sh-Å-cn-bp-am-bn a-säm-cp hn-jp-¡m-ew Iq-Sn; tlÀSv-t^mÀUv-sj-bÀ ln-µp k-am-P-¯n-sâ hn-jp B-tLm-jw G-{]nð 22\v

Britishmalayali
kz´wteJI³

tlÀSv-t^mÀUv-sj-bÀ ln-µp k-am-P-¯n-sâ hn-jp B-tLm-jw G-{]nð 22\v ssh-In-«v \m-ep a-Wn ap-Xð H³]-Xp h-sc- hmSv-t^mÀ-Unð \-S-¡pw. I-Wn-s¡m-óbpw I-Wn sh-Å-cnbpw s]m³-]-Whpw I-Wn-Im-Wp-hm³ H-cp hn-jp-¡m-ew Iq-Sn F-¯p-t¼mÄ \-ò-bp-tSbpw k-ar-²n-bp-tSbpw hn-jp-¡me-s¯ h-c-thð¡m³ tlÀSv-t^mÀ-Uv-sj-bÀ ln-µp k-am-Pw H-cp-§n-¡-gn-ªp. lmw-]v-sj-bÀ tI-c-f _o-äv-kn-sâ kw-Ko-Xw sIm-ïv km-{µ-am-Ip-ó cm-hnð \-b-\ a-t\m-l-c-§fm-b \r-¯ \r-tXy-X-c hn-kv-a-b-§Ä-s¡m-¸w hn-`-h k-ar-²am-b k-Zybpw H-cp-¡n-bn-cn-¡p-óp.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I

kp-cm-Pv Ir-jv-W³þ 07886495832, hn-t\m-Zv Ip-amÀ þ 07786222110, c-Xo-jv Fwþ 07402828825

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category