1 GBP = 90.00 INR                       

BREAKING NEWS

tam-U-em-Im³ sd-bnð-th {Sm-¡nð I-b-dn-\n-ó hnhn[ t]m-kp-I-fnð t^mt«m F-Sp-¯ bp-h-Xn-¡v Zm-cp-Wm-´yw; A-hkm-\w F-Sp-¯ Cu Nn-{X-¯n-\v ap-¼nð B-Z-cm-Rv-P-en-IÄ AÀ-¸n-¨v tkm-jyð aoUnb

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ata-cn-¡-bnð sd-bnð-th-{Sm-¡n-ð- ]c-ky Nn-{Xo-I-c-W-¯n-\nsS 19þIm-cnbmb tam-Uð Zm-cp-W-am-bn s{S-bn-\p-IÄ-¡n-S-bnð-s¸-«v a-c-¨p. s{^-Uv-km\nb tXmw-k¬ Fó tam-U-en-\m-Wv Zm-cp-Wm-´yw. C-hÀ KÀ-`n-Wn-bp-am-bn-cpóp. \hm-tkm-«-bnð tlm-fn-kv-ä-dn\pw eo kv-{So-än-\p-an-sS sd-bnð-th t{Im-kn-§n-em-Wv A-]I-Sw kw-`-hn-¨-Xv.

c-ïv {Sm-¡p-IÄ-¡n-S-bnð-\n-óv ]-c-ky-¯n-\m-bn A-`n-\-bn-¨p-sIm-ïn-cn-s¡-bm-Wv A-]-I-Sw. _À-en-Mv-S¬ t\mÀ-t¯¬ kmâ s^ sd-bnð-th s{S-bn³ h-cpó-Xv I-ïv A-Sp-¯p-Å {Sm-¡n-te-¡v C-hÀ I-b-dn-\nóp. C-tX {Sm-¡n-eq-sS a-säm-cp s{S-bn³ I-S-óp-hóp-sIm-ïn-cpó-Xv A-hÀ {i-²n-¨p-anñ. th-K-¯nð h-cn-I-bm-bn-cpó bq-Wn-b³ ]-k-^n-Iv s{S-bn³ X-«n-bm-Wv s{^-Uv-km\nb sImñ-s¸-«Xv.

Zp-c-´-¯nð a-ämÀ¡pw ]-cn-t¡-än-«nñ. {Sm-¡n-te-¡v H-c-mÄ I-b-dp-ó-XpI-ïv Xp-SÀ-¨-bm-bn tlm¬ ap-g-¡n-bn-cp-óp-sh-óv bq-Wn-b³ ]-k-^n-Iv sd-bnð-th-bp-sS h-àm-hv sU-^v sU {Km-^v hy-à-am-¡n. A-Sn-b-´n-c-am-bn s{S-bn³ \nÀ-¯m-\p-Å {i-ahpw \-S¯n. F-ómð, s{S-bn³ h-f-sc-b-Sp-s¯-¯n-bn-cp-ó-Xn-\mð A-Xv km-[n-¨nñ. sh-Ån-bmgvN D-¨-bv-¡v H-cp-aWn-tbm-sS-bm-Wv kw-`hw. A-t¸mį-só s{^-Uv-km\n-b a-cn-¡p-Ibpw N-sN-bvXp.

A-]-I-S-s¯-¯p-SÀ-óv C-Xp-h-gn-bp-Å sd-bnð-K-XmK-Xw A-ôp-a-Wn¡q-tdm-fw sshIn. {_-b-\n-se »n³ tIm-tf-Pnð hn-ZymÀ-Yn-\n-bm-bn-cp-óp s{^-Uv-km-\n-b. tam-U-en-Mv cwK-¯v Xn-f-§m³ B-{K-ln-¨n-cp-ó C-hÀ ap³ thmfn-t_mÄ Xm-cw Iq-S-n-bm-bn-cpóp. Im-apI³ UmÀ-\ð NmÀ-«v-am-\p-am-bp-Å hn-hm-lw \n-Ý-bn-¨n-cn-s¡-bm-Wv Zpc-´w Ah-sc tX-Sn-sb-¯n-b-Xv.

am-Xr-Ibm-b Po-hn-X-¯n-\v D-S-a-bm-bn-cp-óp s{^-Uv-km-\n-b-sb-óv _-Ôp-¡fpw kp-lr-¯p-¡fpw ]-dªp. a-cn-¡p-ó-Xn-\v sXm-«p-ap¼v, c-ïv {Sm-¡p-IÄ tN-cp-ón-S-¯p-\n-só-Sp-¯ s{^-Uv-km-\n-b-bp-sS Nn-{X-¯n-\v ap-ónð B-Z-cm-Rv-P-en-bÀ-¸n-¡p-I-bm-Wv C-\nbpw sR-«ð hn-«p-am-dm-¯ A-hÀ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category