1 GBP = 90.00 INR                       

BREAKING NEWS

skIyq-cn-än-¡mc-s\ tPm-en-¡v h-bv-¡pó-Xv F-´n-s\-óv a-\-Ênem-tbm? tXm-¡v Nq-ïn _m-¦v sIm-Å-b-Sn-¡m-s\¯n-b B-sf sk-Iyq-cn-än-¡m-c³ sh-Sn-sh-t¨m-Sn-¡p-ó Zr-iy-§Ä ssh-d-em-Ip-t¼mÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

_m-¦n-te-¡v tXm-¡p-Nq-ïn-sb-¯n C-S-]m-Sp-Im-scbpw Po-h-\-¡m-scbpw `o-j-Wn-s¸-Sp¯n-b IÅ-s\ sk-Iyq-cn-än Po-h-\-¡m-c³ sh-Sn-sh¨p-sImñp-ó Zr-iy-§Ä ssh-d-em-Ipóp. Cñn-t\m-bn-bn-se tdm-¡v-^-Un-ep-Å Bð-]n³ _m-¦n-em-Wv kw-`hw. tXm-¡p-Nq-ïn-sb¯nb sIm-Spw-Ip-ä-hm-fn tem-d³-kv S-WÀ ap-I-fn-te-¡v sh-Sn-sh-¡p-Ibpw C-S-]m-Sp-ImÀ¡pw Po-h-\-¡mÀ-¡pw t\-sc tXm-¡v Nq-ïn B-t{Im-in-¡p-Ibpw sN-bvXp. sk-Iyq-cn-än Po-h-\-¡m-c\m-b {_-b³ lm-cn-k-Wn-\p-t\À-¡v C-bmÄ sh-Sn-bp-XnÀ-¡p-Ibpw sN-bvXp.

F-ómð, tam-ãm-hn-\v t\À-¡v sk-Iyq-cn-än Po-h-\-¡m-c³ {_-b³ lm-cnk¬ H-cp-\n-an-jw t]mepw ]m-gm-¡m-sX sh-Sn-bp-XnÀ-¡p-I-bm-bn-cpóp. sh-Sn-tbä tam-ãm-hv _m-¦n-ð-\n-ónd§n Hm-Sn-sb-¦nepw ]n-óo-Sv a-cn¨p. P-\p-h-cn 20þ\m-Wv kw`-hw \-S-óXv. sk-Iyq-cn-än-¡m-c-s\-Xn-s\ t]m-eo-kv tI-sÊ-Sp-s¯-¦nepw tImS-Xn Ip-ä-hn-ap-à-\m¡n. kz-b-c-£-bv-¡pw _m-¦n-sâbpw A-hn-sS-bp-ïm-bn-cp-ó-h-cp-sSbpw kp-c-£-bv¡pw th-ïn-bm-Wv lm-cn-k¬ sh-Sn-sh-¨-sX-óv ssh³_mtKm Iu-ïn kv-tä-äv A-tämÀ-Wn tPm {_q-kv-Im-ä hy-à-am-¡n.

A-½-bp-sS ImÀ tam-ãn-¨m-Wv S-WÀ tam-j-W-¯n-\m-bn _m-¦n-se-¯n-bXv. \o-e ap-Jw-aq-Sn [-cn-s¨¯n-b C-bmÄ BZyw ap-I-fn-te-¡v sh-Sn-sh-¡p-Ibpw ]n-óo-Sv sk-Iyq-cn-än-¡m-c-\p-t\-sc sh-Sn-bp-XnÀ-¡p-I-bp-am-bn-cpóp. k-aÀ-Y-am-bn H-gn-ªp-amdn-b lm-cnk¬, Xn-cn-¨v XpS-sc sh-Sn-sh¨p. \n-e-t¯-bv-¡v ho-W S-W-dp-sS s\-ôn\pw C-Sp-¸n-\p-am-Wv sh-Sn-tb-ä-Xv. Øn-cw tam-ãm-hm-Wv S-WÀ F-óv t]m-eo-kv Øn-co-I-cn-¨n-«pïv.

kz-´w kpc-£-t]mepw t\m-¡m-sX Po-h-\-¡m-cp-sSbpw C-S-]m-Sp-Im-cp-sSbpw kp-c-£-bv-¡m-bn {]-hÀ-¯n-¨ sk-Iyq-cn-än Po-h-\-¡mc-s\ _m-¦v B-Z-cn¨p. tk-\-bnð-\n-óv hn-c-an-¨-ti-j-am-Wv lm-cn-k¬ sk-Iyq-cn-än Po-h-\-¡m-c-\m-bn _m-¦nð tNÀ-ó-Xv. tkm-jyð ao-Un-b-bn-eq-sS Zr-iy-§Ä ssh-d-em-b-tXmsS, A-ta-cn-¡-bn-em-sI lm-cn-k¬ C-t¸mÄ lo-tdm-bm-bn am-dn.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category