1 GBP = 89.80 INR                       

BREAKING NEWS

A¸\p-]n-óm-se C-t¸mÄ a-Ifpw tkm-jyð ao-Un-b-bnð kq-¸À-Ìm-dmbn; _n-_n-kn NÀ-¨-bv-¡n-sS a-IÄ ]n-ónð F¯n-b ho-Untbm ssh-d-em-b-Xn-sâ ]n-óm-se aI-sf {]-kn-Uâm-¡m³ \nÀ-tZ-in-¨v tkm-jyð aoUnb

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-hn-sS \-S-¡p-ó-sX-´m-sWtóm A-Xp tem-Iw ap-gp-h³ Im-Wp-satóm Hópw a-cn-b¬ sIñn-¡v _m-[-Im-bn-cp-ónñ. H-cp tem-en-t¸m-¸v \pW-ªv ]-Xnhp-t]m-se ho-Sn-sâ kzo-I-c-W-ap-dn-bn-te-¡v I-S-óp-h-ó-XmWv Cu \m-ep-h-b-Êp-Imcn. F-ómð, _n-_n-kn-bn-eq-sS tem-Iw ap-gph³ Cu Ip-cp-ón-sâ hc-hv I-ï-tXm-sS A-Xm-bn ]n-óo-Sv tkm-jyð ao-Un-b-bp-sS NÀ-¨. _n-_n-kn CâÀ-hyq-hn-sâ hoUntbm ssh-d-em-b-tXmsS, CâÀ-s\-änð a-cn-b¬ Xm-c-am-bn amdn.

Z-£n-W-sIm-dn-b³ cm-{ão-b-s¯-¡p-dn-¨v _n-_n-kn-bp-am-bn kw-km-cn¨p-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp tdm-_À-«v C.sIñn. A-t¸m-gm-Wv aIÄ Cu Ip-kr-Xn Im-Wn-¨Xv. s]-s«-ópX-só cw-K-s¯¯n-b A-½ Pp-Mv F Inw aI-sf A-I-t¯-bv-¡v Iq-«n-s¡mïp-t]m-sb-¦nepw X-sâ km-ón[yw A-t¸m-tg¡pw hy-à-am-¡m³ a-cnb-\v km-[n-¨n-cpóp. a-cnb-s\ tem-I-¯n-sâ {]-kn-Uâm-¡-W-sa-óm-Wv tkm-jyð ao-Un-b-bnð B-cm-[-IÀ C-t¸mÄ B-h-iy-s¸«p-sIm-ïn-cn-¡p-óXv.

a-cn-b\pw k-tlm-Z-c³ P-bnw-kpw-Iq-Sn-bm-Wv CâÀhyq \-S-¡p-ó ap-dn-bn-te-¡v I-S-óp-h-óXv. C-cp-h-scbpw s]-s«-ópX-só ap-dn-bnð-\n-óv am-äm³ A-½ {i-²n¨p. G-Xm-bmepw _n-_n-kn CâÀ-hyq-hn-\n-sS \S-ó Cu X-am-i-IÄ e-£-¡-W-¡n-\m-fp-I-fm-Wv C-Xn\-Iw I-ïXv. I-ï-h-sc-ñmw a-cnb-sâ B-cm-[-I-cm-bn am-dp-I-bpw sN-bv-Xp. Z£nW sIm-dn-b³ cm-{ão-b \n-co-£-I\mb tdm-_À-«v sIñn ]p-Êm³ \m-j-Wð bq-Wn-th-gv-kn-än-bnð CâÀ-\m-j-Wð dn-te-j³-kv hn-`m-K-¯nð A-[ym-]-I-\mWv.

A-Xn-\nsS, Ip-«nI-sf ap-dn-bnð-\n-óv sImïp-t]m-Im³ Pp-Mv Iq-Sp-Xð _-ew{]-tbm-Kn-¨p-sh-ó X-c-¯nepw NÀ-¨ \-S-¡p-I-bp-ïmbn. F-ómð, A-Xn-sâ B-h-iy-ap-ïm-bn-sñ-óv hn-h-c-W-hp-am-bn tdm-_À-«v sIñn hn-i-Zo-I-c-W-an-d-¡n. CâÀhyq \-S-¡p-ó-Xn-\mð, Ip-«nI-sf th-K-¯nð A-hn-sS-\n-óv am-äm³ am-{X-am-Wv Pp-Mv {i-an-¨-sXópw sIñn hn-i-Zo-I-cn-¨p.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category