1 GBP = 89.75 INR                       

BREAKING NEWS

\nd-§-fp-sS DÕ-hw B-tLm-j-am-¡m³ H-cp-§n C-]v-kzn-¨p-ImÀ; \n-d-§-fnð Ip-fn-¡p-ó cw-tKm-en h-c-bv-¡m\pw B-Sn-¸m-Sm\pw X-¿m-dm-bn C-cp-tómfq

Britishmalayali
kz´wteJI³

C]v-kzn-¨nð tlm-fn B-tLm-jw G-{]nð c-ïn-\v D-¨-bv-¡v 12 a-Wn ap-Xð ssh-In«v 4.30 h-sc \-S-¡pw. cw-tKmen, t_m-fn-hp-Uv Fâ-ssS³-saâv, t_m¬-^bÀ, kw-Ko-Xw, \r¯w, sl-ó lmâv s]-bnânwKv, C-´y³ ^p-Uv Ìm-fp-I-Ä XpS-§n \n-ch-[n B-tLm-j ]-cn-]m-Sn-I-fm-Wv tlmfn-tbm-Sv A-\p-_-Ôn-¨v X-¿m-sd-Sp-¡p-óXv.

cw-tKm-en H-cp-¡m³ I-fÀ ]u-UÀ \ð-Ip-ó-Xm-bn-cn-¡pw. tlm-fn B-tLm-j-¯nð k-Po-h-am-bn ]-s¦-Sp-¡m³ Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ ]-g-b h-kv-{X-§Ä [-cn-¨p h-c-W-sa-óv A-t]-£n-¡p-óp.
 

]mÀ-¡nw-Kv G-cn-b-bp-sS hn-emkw
Athena Hall Covered Car Park, Wykes Bishop Street, Ipswich IP3 0DT, Orwell Quay Car Park

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category