1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

Um\ntb-e hn-Im-kn-sâ I-gp-¯nð A-dnªp-sIm-ïv X-e-sh-¨p sIm-Sp-¯Xm-tWm? tKm-h-bnð sImñ-s¸-« en-hÀ-]q-fp-Im-cn Hcp hÀ-j-am-bn sIm-e-bm-fn-s¡m--¸-am-bn-cp-óp F-óv dn-t¸mÀ-«p-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³


I-gnª sNm-Æmgv-N cm-hn-se-bm-Wv ]qÀ-W \-á-bm-b \n-e-bnð Um-\n-tb-e-bp-sS ar-X-tZ-lw Ip-f-¯nð-\n-óv I-sï-¯n-b-Xv. a-Wn-¡q-dp-IÄ¡-Iw hn-Im-kn-s\ t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bvXp. A-dn-b-s¸-Sp-ó {In-an-\-e-m-b hn-Imkv, Um-\n-tb-e-sb sIm-e-s¸-Sp-¯nb-Xv Xm-\m-sW-óv t]m-eokn-t\m-Sv k-½-Xn-¡p-Ibpw sN-bvXp. ssew-Kn-I-_-Ô-¯n-\v k-½-Xn-¡m-Xn-cp-ó-Xn-ep-Å ]-I-bm-Wv sIm-e-bn-te¡v \-bn-¨-sX-óm-Wv C-bm-fp-sS samgn.

F-ómð, Um-\n-tbe-sb Xm³ _-emð-kw-Kw sN-bv-Xp-sh-ó B-tcm]-Ww hn-Im-kv \n-tj-[n¨p. H-cp-hÀ-j-am-bn Um-\n-tb-e-bp-am-bn _-Ô-ap-sïópw X-\n-¡v _-emð-kw-Kw sN-t¿-ï B-h-iy-an-sñópw C-bmÄ ]-d-ª-Xm-bn tI-k-t\z-jn-¡p-ó IWm-sIm-W tÌ-j-\n-se Fkv.sF ^v-tfm-d³-kv tIm-kv-ä ]-dªp. I-gn-ª X-hW tKm-h-bn-se-¯n-b-t¸m-gm-Wv Um-\ntb-e hn-Im-kn-s\ ]-cn-N-b-s¸-«Xpw A-Sp-¯-¸-¯n-em-b-Xpw. Um-\n-tb-e-bp-sS A-`n-`m-j-I\pw C-¡mcyw Øn-co-I-cn-¡p-óp-ïv.

C-cp-hcpw X-½nð {]-W-b-¯n-em-bn-cptóm F-ó Imcyw tKm-h-¡m-c\m-b A-`n-`m-j-I³ hn{Iw hÀ-a Øn-co-I-cn-¡p-ónñ. C-cp-hcpw X-½nð A-dn-bm-am-bn-cp-óp Fó-Xv hm-kv-X-h-amWv. C-¡m-cyw Um-\n-tb-e-bp-sS s^-bv-kv-_p-¡v t]-Pnð hy-à-am-sW-ópw A-t±-lw ]-dªp. Um-\ntbe sImñ-s¸-Sp-ó-Xn-sâ X-te-óv D-¨-ap-Xð ]m-temfnw _o-¨n-se ]-e _m-dp-I-fnepw C-cp-h-scbpw H-cp-an-¨v I-ïn-cp-óp.

Um-\ntb-e _-emð-kw-Kw sN-¿-s¸-«-Xmbpw I-gp-¯v sR-cn-¨m-Wv sIm-e-s¸-Sp-¯n-b-sX-óp-am-Wv t]m-kväp-tamÀ-«w dn-t¸mÀ-«n-ep-ÅXv. s]m«n-b _n-bÀ Ip¸n-sIm-ïv apJ-¯v am-c-I-am-bn ap-dn-thð-¸n-¡p-Ibpw sN-bv-Xn-cpóp. Xn-cn-¨-dn-bm-Xn-cn-¡m-\m-Wv C-{]-Im-cw sN-bv-X-sX-óm-Wv hn-Im-kv sam-gn \ð-In-bXv. sN-e-hp-Ip-d-ª Xma-kw hm-Kv-Zm-\w sN-bvXp-sIm-ïm-Wv hn-Im-kv Um-\n-tb-e-bp-am-bn A-Sp-¸w Øm-]n-¨-sX-óm-Wv C-cp-h-cp-sSbpw kp-lr-¯p-¡Ä ]-d-bp-óXv. tKm-h-bnð ZoÀ-L-Im-ew Xm-a-kn-¡m-s\-¯p-ó-hÀ Xn-c-bpó-Xv C¯-cw sN-e-hp-Ip-d-ª Xm-a-k-ku-I-cy-am-Wv.
 
2016þð Um-\ntb-e B-dp-am-k-t¯m-fw tKm-h-bnð X-§n-bn-cpóp. B k-a-b-¯m-Wv A-hÀ hn-Im-kn-s\ ]-cn-N-b-s¸-«Xv. B k-a-b-¯p-Xp-S§n-b _-Ô-am-sW-óv hn-Im-kv ]-d-bp-óp-sï-¦n-epw, {In-an-\em-b hn-Im-kn-sâ hm-¡p-IÄ h-n-iz-kn-¡m-\m-hn-sñ-óv t]m-eo-kv ]-dªp. Um-\n-tb-e-bp-sS ar-X-tZ-lw {_n-«-\n-te-¡v sImïp-t]m-Ip-ó-Xn-\p-Å {i-a-§Ä ]q-À-¯n-bm-¡m³ A-h-cp-sS c-ïv Ip-Spw-_-kp-lr-¯p-¡Ä tKm-h-bn-se-¯n-bn-«pïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category