1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

eï³ {_n-Uv-Pv hoWp! hm-Xn-ep-IÄ AS-¨v {_n-«³ _-¡n§mw ]m-e-kn-te¡v; F§pw \n-i-Ð-Xbpw \n-e-hn-fn-Ifpw am-{Xw; F-en-k_-¯v cm-Ún a-cn-¨mð F-s´m-s¡ sN-¿-W-sa-ó ]²-Xn C-t¸m-tg X-¿mÀ

Britishmalayali
kz´wteJI³

'cm-Pm-hn-sâ Po-hn-Xw im-´-am-bn A-Xn-sâ A-´y-t¯m-Sv A-Sp-¡p-óp'þ tPmÀ-Pv A-ôm-a³ cm-Pm-hn-sâ tUm-Î-dm-bn-cpó tUm-k¬ {]-`p 1936 P-\p-h-cn 20þ\v \ðIn-b sa-Un-¡ð _p-Å-än³ C-{]-Im-c-am-bn-cpóp. Cu {]-Jym-]-\-¯n-\p-tijw, tamÀ-^n\pw sIm-s¡-bv\pw Ip-¯n-sh-¨v c-m-Pm-hn-s\ th-Z-\-bp-sSbpw k-l-\-¯n-sâbpw tem-I-¯p-\n-óv tUm-ÎÀ bm-{X-bm¡n. H-cn-¡epw kw-`-hn-¡-cp-sX-óv cm-Py-am-sI {]mÀ-Yn-¨n-cp-ó ac-Ww A§-s\ bm-YmÀ-Yy-ambn. a-c-W-sa-ó bm-YmÀYyw DÄv-s¡m-Åm-\m-ImsX, {_n-«³ Zn-hk-§-tfm-fw tX§n.

k-am-\-am-sbm-cp Znh-kw C-t¸mÄ {_n-«o-jp-ImÀ-¡v ap-ón-epïv. F-en-k_-¯v cm-Ún tem-I-t¯m-Sv hn-S-]-d-bp-ó Znh-kw A-hÀ-¡v t\-cn-t«-]äq. _-¡n§mw ]m-ekpw {_n-«o-jv kÀ-¡mcpw _n-_n-knbpw A-Xn-\p-th-ï X-¿m-sd-Sp-¸p-IÄ k-Ö-am-¡n-bn-«p-ïv. 2002þð hn-tÎm-dn-bm cm-Ún a-cn-¨-t¸mÄ k-Ö-am-b-Xn-s\-¡mÄ Iq-Sp-Xð I-cp-X-tem-sS-bm-Wv C-¡p-dn cm-Py-s¯ kw-hn-[m-\-§-fm-sI H-cp-¡n-bn-«p-Å-Xv.

F-en-k_-¯v cm-Ún-sb ]-cn-N-cn-¡m-\p-Å Npa-X-e Km-kv-t{Sm F³-t{Sm-f-Pn-kväm-b s{]m-^. lp tXm-a-kn-s\-bm-Wv Gð-]n-¨n-«p-ÅXv. cm-Ún-bp-sS ap-dn-bnð I-S-¡m\pw Ah-sc ip-{iq-jn-¡m\pw ]pdw-tem-I-¯n-\v F-´v hnh-cw \ð-I-W-sa-óv Xo-cp-am-\n-¡m-\p-ap-Å A-h-Im-iw A-t±-l-¯n-\v am-{X-am-bn-cn-¡pw. F-en-k_-¯v cm-Ún-bp-sS I-®p-I-f-S-ªmð, A-¡m-cyw BZyw A-dnbp-I ss{]h-äv sk-{I«-dn kÀ {In-Ì-^À sK-bv-äm-Ipw. A-t±-l-amIpw {]-[m-\-a-{´n-sb C¡mcyw A-dn-bn-¡p-I.

{]-tXy-IX-cw tIm-Un-eq-sS-bm-Wv C-{Xbpw hen-b a-c-W-§-fp-sS hn-h-c-§Ä ssI-am-äw sN-¿-s¸-Sp-I. 65 hÀ-jw ap-¼v tPmÀ-Pv B-dm-a³ a-cn-¨-t¸mÄ, _-¡n§mw ]m-e-knð Cu hnh-cw [-cn-¸n¨-Xv 'ssl-Uv ]mÀ-¡v tImÀWÀ' Fó tIm-Un-eq-sS-bm-bn-cpóp. F-en-k_-¯v cm-Ún-bp-sS a-c-W-hmÀ-¯ sIm-«m-c-¯nð A-dn-bn-¡p-ó-Xn\pw {]-tXy-I hmIyw cq-]w sIm-Sp-¯n-«pïv. 'e-ï³ {_-n-UvPv Cu-kv Uu¬' F-ómIpw B cl-ky k-tµiw. Cu hnh-cw e-`n-¨p-I-gn-ªmð am-{X-ta ac-Ww Øn-co-I-cn¡q.

hntZ-i a-{´m-e-b-¯n-\v Io-gn-ep-Å t¥m-_ð sd-kv-t]m¬-kv skâ-dn-\m-Wv hmÀ-¯ ]p-d-¯p-hn-Sp-ó-Xn-\p-Å Np-aX-e. {_n«-\v ]pd-¯v cm-Ún ]-c-am-[n-Im-cn-bm-bn-«p-Å 15 cm-Py-§-fpïv. B kÀ-¡m-cpI-sf t¥m-_ð sdkv-t]m¬-kv skâÀ hnh-cw A-dn-bn-¡pw. tIm-a¬-shð-¯n-se  a-äv 36 cm-Py-§-sfbpw C-¡mcyw A-dn-bn-¡pw. K-hÀ-WÀ P-\-dð-amcpw Aw-_m-k-UÀ-amcpw {]-[m-\-a-{´n-am-cp-am-Ipw BZyw Zpx-Jm-N-c-W-¯n-\v Xp-S-¡-an-Sp-I. aq-tó-Imð C-ôv ho-Xn-bp-Å I-dp-¯ Bw-_m³-Up-IÄ A-hÀ C-SXp-ssI-bnð [-cn-¡pw.

a-c-W-hmÀ-¯ ]p-d-¯p-hn-Sm³ ap-¼v D-ïm-bn-cp-ó Im-e-Xma-kw C-¡p-dn-bp-ïm-hnñ. am-{Xañ, hmÀ-¯ ]pdw-temI-s¯ A-dn-bn-¡p-ó-Xnð _n-_n-kn-¡p-ïm-bn-cp-ó Ip-¯-I-bpw C-t¸m-gnñ. tZio-b hmÀ-¯m G-P³-knbm-b {]-kv A-tkm-kn-tb-j-\n-eq-sS X-Õa-bw hmÀ-¯ Fñm am-[y-a-§-fn-ep-sa-¯pw. C-tX-ka-bw X-só _-¡n§mw sIm-«m-c-¯n-sâ I-hm-S-¯nð C-Xp-kw-_-Ôn-¨v t\m-«o-kv ]-Xn-¡p-Ibpw sN-¿pw. sIm-«m-c-¯n-sâ sh_v-ssk-änepw I-dp-¯ kv-{Io-\nð Cu hnh-cw {]-ZÀ-in-¸n-¨n-«p-ïm-Ipw.

{_n-«-\n-se tdUntbm kv-tä-j-\p-I-sfñmw ZpxJ-s¯ kq-Nn-¸n-¡p-ó kw-Ko-Xw {]-t£]-Ww sN-¿m³ Xp-S-§pw. Fñm td-Untbm kv-tä-j-\p-Ifpw C-Xp-kw-_-Ôn-¨ Zpx-J-I-cam-b kw-Ko-Xw C-t¸mÄ-¯-só X-¿m-dm-¡n sh-¨n-«p-ïv. Nm-\-ep-I-fnð hmÀ-¯m A-h-Xm-c-IÀ I-dp¯ tIm«pw I-dp¯ ssSbpw AWn-ªmIpw {]-Xy-£-s¸-Sp-I. _n-_nkn 1, 2,4 Nm-\-ep-I-fnð H-tc hmÀ-¯X-só kw-t{]j-Ww sN-¿pw.
 
cm-Py-s¯ñm-bn-S¯pw Zpx-J-km-{µam-b A-´-co-£-amIpw D-ïm-hpI.. cm-Ún-bp-sS ac-Ww DÄ-s¡m-Åm-\m-hm-sX km-[m-c-W-¡mÀ hn-Xp-¼pw. ]mÀ-e-a-saân-sâ C-cp-k-`-Ifpw tbm-Kw tNÀ-óv Zpx-Jw tc-J-s¸-Sp-¯pw. B-fp-IÄ tPm-en Ø-e-¯p-\n-óv t\c-s¯ X-só ho-«n-te-¡v a-S-§pw. hn-am-\-§-fnð ss]-e-äp-amÀ C-¡mcyw dn-t¸mÀ-«v sN-¿pw. F-en-k_-¯v cm-Ún a-cn-¡p-ó-tXmsS, ]pXn-sbm-cp cm-Pm-hv {_n-«-\p-ïm-Ipw. NmÄ-kv cm-P-Ip-am-c³ cm-Pm-hm-bn Np-a-X-e-tbð-¡pw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category