1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

24,000 H-gn-hp-I-fnð \n-b-an-¡m³ \-gv-kp-am-cnñ; tcm-Kn-IÄ AÀ-ln-¡p-ó Nn-In-Õ \ð-Im³ k-a-b-anñ; Hm-h-À-ssSw sN-bvXpw I-ã-s¸«pw tcm-Kn-I-fm-hpóp; bp-sI-bn-se \-gv-kp-am-cp-sS Z-b\o-b A-h-Ø hy-à-am-¡p-ó k-À-th^-ew ]pd-¯v

Britishmalayali
kz´wteJI³

tem-tIm-¯-c-am-Wv {_n«-sâ ' \m-j-Wð slð-¯v k-À-ho-kv'. F-ómð, Cu tZ-iobm-tcm-Ky ]²-Xn Nn-eÀ-s¡-¦nepw ' \m-j-Wð slð kÀ-ho-kv' BWv. HmhÀ-ssSw sN-bvXpw tcm-Kn-I-fnð-\n-óv tcm-Kn-I-fn-te¡v Hm-Sn-sb-¯n-bpw kz-bw tcm-Kn-I-fm-Ip-ó \-gv-kp-am-cm-Wv A-h-cnð G-sd-bpw. tcm-Kn-IÄ-¡v A-h-cÀ-ln-¡p-ó ]-cn-K-W-\bpw ip-{iq-jbpw \ð-Im³ B-hp-sa-óv I-cp-Xp-ón-sñ-óv \-gv-kp-amÀ ]-d-bpóp. \-gv-kp-am-cp-sS Z-b\o-b Po-hn-Xw sh-fn-s¸-Sp-¯p-ó kÀ-th ^-ew ]p-d-¯p-hóXv Cu cwK-¯v hen-b am-ä-ap-ïm-¡p-sa-óv {]-Xo-£n-¡p-ó-h-cnð a-e-bm-fn-I-fS-¡w H-t«-sd C-´y-¡m-cp-apïv.

ap-Æm-bn-c-t¯m-fw \-g-vkp-am-cm-Wv k¬-tU an-dÀ AXo-h c-l-ky-kz-`m-h-¯nð \-S¯n-b kÀ-th-bnð ]-s¦-Sp-¯Xv. A-ôp-hÀ-jw-ap-¼v tcm-Kn-IÄ-¡v e-`n-¨n-cp-ó \n-e-hm-c-¯n-ep-Å ip-{iq-jbpw ]-cn-N-c-Whpw C-t¸mÄ \ð-Im-\m-hp-ón-sñ-óv kÀ-th-bnð ]-s¦-Sp-¯ 81 i-X-am-\w \-gv-kp-amcpw ]-d-bpóp. Po-h-\-¡m-cp-sS ZuÀ-e-`yw-aq-ew tcm-Kn-IÄ h-f-sc-tb-sd I-ã-s¸-Sp-óp-sï-¦nepw X-§Ä \n-Ê-lm-b-cm-sW-óv ]-Ip-Xn-bn-te-sd tcm-Kn-Ifpw ]-d-bpóp. tcm-KnI-sf ip-{iq-jn-¡m³ th-ï ka-bw Xn-I-bp-ón-sñ-óv kÀ-th-bnð ]-s¦-Sp-¯ ]¯n-sem-cm-sf-¦nepw hy-à-am¡n.

24,000þt¯m-fw H-gn-hp-I-fm-Wv F³.F-¨v.F-Ênð C-t¸m-gp-ÅXv. km-¼¯n-I {]-Xn-k-Ôn-sb-¯p-SÀ-ópïm-b sN-e-hp-Np-cp-¡ð ]-²-Xn-I-fm-Wv \n-ba-\w \n-e-bv-¡m³ Im-c-W-am-bXv. F-ómð, kÀ-th-bnð ]-s¦-Sp-¯-h-cn-te-sdbpw X-§Ä F³,F-¨v.Fkv. hnSmt\m ZoÀ-LIm-e A-h-[n-bnð {]-th-in¡mt\m B-{K-ln-¡p-óp-sï-óv hy-à-am¡n. F³.F-¨v.F-kn-s\ Iq-Sp-Xð {]-Xn-k-Ô-n-bn-te-¡v X-Ån-hn-Sp-ó-Xm-Wv \-gv-kp-amÀ A-\p-`-hn-¡p-ó k-½À-Zhpw A-Xnð-\n-óv ap-à-cm-hm³, tPmen-t]mepw D-t]-£n-¡m³ X-¿m-dm-Ip-ó A-h-cp-sS am-\-kn-Im-h-Ø-bpw.

A-ôp-hÀ-jw-ap-¼v tcm-Kn-IÄ-¡v \-gv-kp-am-cp-sS tkh-\w A-\m-bm-kw e-`n-¨n-cp-só-¦nð, C-t¸mg-Xv td-j³ k-{¼-Zm-b-¯n-em-sb-óv 53 i-X-am-\w \-gv-kp-amcpw ]-d-bpóp. tcm-Kn-I-fÀ-ln-¡p-ó X-c-¯nð tkh-\w \ð-Im³ I-gn-bp-óp-sh-óv D-d-¸n-¨v ]-d-bpó-Xv F-«p-i-X-am-\w t]À-am-{Xw. 45 i-X-am-\hpw hñ-t¸mgpw C-Xv \nÀ-h-ln-¡m-\m-Ip-óp F-ó A-`n-{]m-b-¡m-cmWv. \m-ep-i-X-am-\w t]À C-sXm-cn-¡epw km-[n-¡p-ónñ F-óv ]-cn-X-]n-¡póp.

tPmen-tbm-Sp-Å B-ßmÀ-Y-Xbpw ]-W-¯n-\p-Å B-h-iy-I-X-bp-am-Wv \-gv-kp-am-sc ]n-Sn-¨p-\nÀ-¯p-ó L-S-I-§Ä. k-½À-Zhpw tcm-KnI-sf ip-{iq-jn-¡m-\m-hp-ón-sñ-ó B-h-em-Xnbpw tPmen-tbm-Sp-Å kv-t\-lw Cñm-Xm-¡p-ó-Xm-bn \-gv-kp-amÀ ]-d-bpóp. Iq-Sp-Xð t]cpw Po-hn-X-s¨e-hv Xm-§p-ó-Xn-\p-th-ïn-am-{X-am-Wv tPm-en-bnð Xp-S-cp-óXv. {_n-«o-jv kÀ-¡mÀ A-Sn-b-´-c-am-bn C-S-s]-«n-sñ-¦nð F³.F-¨v.F-Ên-sâ t]m-¡v A-Xy-´w A-]-I-Sm-h-Ø-bn-te-¡m-sW-óv hn-cð-Nq-ïp-ó-XmWv Cu kÀ-th ^-e§Ä.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category