1 GBP = 92.30 INR​                       

BREAKING NEWS

HcmÄ `o-I-c³ B-sW-óv tXm-ón-bmð F-§-s\-bm-Wv dn-t¸mÀ-«v sN-t¿-ïXv? kw-i-bm-kv-]-Z-am-bn tXm-óp-ó H-cm-sf-¡p-dn-¨v dn-t¸mÀ-«v sN-bv-Xmð ]n-só \-S-¡p-ó-sX-s´ms¡?

Britishmalayali
kz´wteJI³

tdm-Un-eq-sS t]m-Ip-t¼mÄ, \n-§Ä ]-e-scbpw I-sï-ón-cn-¡pw. F-ómð, A-h-cnð Nn-e-cp-sS s]-cp-am-äw A-kzm-`m-hn-I-am-bn tXm-ón-bmð, Abm-sfm-cp `o-I-c-{]-hÀ-¯-I-\m-sW-óv tXm-ón-bmð F-´m-Wv sN-t¿-ï-sX-óv ]-eÀ-¡pw A-dn-hnñ. C-Ém-an-Iv tÌ-äv `o-I-cÀ tem-I-sa-¼mSpw hym-]n-¨-tXm-sS, `o-I-c-sc-óv kw-i-bn-¡p-ó-h-cp-sS F-®hpw IqSn. Iu-am-c-¡mÀ-t]mepw ho-Sp-hn-«v kn-dn-b-bn-te-¡v t]mbn sF.F-knð tN-cp-ó-Xm-Wv {_n-«-\n-se Nne apÉow Ip-Spw-_-§Ä t\-cn-Sp-ó hen-sbm-cp {]-iv-\-w.

G-I-a-IÄ¡v sF.F-kn-te-¡v B-IÀ-j-W-ap-sï-óv a-\-Ên-em¡n-b Hcp ]n-Xm-hv a-IÄ kn-dn-b-bn-te-¡v t]mbn sF.F-knð tN-cpó-Xv X-S-bm-\m-bn sNbv-X I-m-cyw Fñm am-Xm-]n-Xm-¡fpw A-dn-ªn-cn-t¡-ï-XmWv. kn-dn-bn-bn-te-¡v t]mbn sF.F-knð tNÀ-óv {]-hÀ-¯n-¨v B-dm-gv-N-bv-¡p-ti-jw Hópw kw-`-hn-¨n-«nñm-¯Xp-t]m-se Xn-cn-s¨¯n-b a-I-fp-sS kz-`m-h-¯nð h-ó am-äw ]n-Xm-hn-s\ A-tem-k-c-s¸-Sp-¯n-b-tXm-sS-bm-Wv A-[n-IrX-sc hn-h-c-a-dn-bn-¡m³ A-t±-lw Xo-cp-am-\n-¨Xv.

CâÀ-s\-äv ln-kvädn Hmtcm k-a-bhpw Un-eo-äv sN-bv-Xn-cp-ó-Xn-\mð, a-IÄ k-µÀ-in-¡p-ó sh_v-ssk-äp-I-fp-sS hn-h-c-§Ä A-t±-l-¯n-\v In-«n-bn-cp-ón-ñ. F-ómð, t^m¬-_p-¡n-se tIm¬-Sm-Îp-I-fnð-¸-eXpw A-]-I-S-I-c-§-fm-b _-Ô-§-fm-sW-óv ]n-Xm-hv a-\-Ên-em¡n. aI-sf hoïpw \-ã-s¸-Sm³ B-{K-ln-¡m-Xn-cp-ó ]n-Xm-hv c-l-ky-am-bn Bân sS-d-dn-Ìv tlm«v-sse-s\ hn-h-c-a-dn-bn¨p. a-I-fp-sS A-kzm-`m-hn-Iam-b _-Ô-§-sf-¡p-dn-¨p co-Xn-I-sf-¡p-dn¨pw hn-h-c-§Ä \ðIn.

Fw15 A-t\z-j-W-kw-L-¯n-\m-Wv C-¯-c-¯n-ep-Å hn-h-c-§Ä In-«n-bmð A-t\z-j-W-¨p-aX-e. a-I-sf-¡p-dn-¨v hnh-cw \ðIn-b ]n-Xmhn-t\m-Sv A-Sp-¯pÅ t]m-e-o-kv kv-tä-j-\n-te-¡v F-¯m-\m-bn-cp-óp \nÀ-tZiw. ]n-Xm-hnð-\n-óv ti-J-cn-¨ hn-h-c-§Ä t]m-eo-kv Fw15 kw-L-¯n-\v ssI-amdn. t]m-eo-kn-\v \ðIn-b hn-h-c-§Ä Fw15þsâ sX-bnw-kv ssl-kn-se B-Øm\-¯v hn-i-Z-am-bn ]cn-tim-[n-¨n-cpóp. hn-h-c-§-Ä A-]-{K-Yn-¨-ti-jw A-Xn-sâ {]m-[m\yw A-\p-k-cn-¨v {]-tbm-dn-än am-À-¡v sN-bv-Xm-Wv A-t\z-j-tWm-tZym-K-ØÀ ]n-óo-Sv {]-hÀ-¯n-¡p-I.

Cu tI-knð s]¬-Ip-«n-bp-sS t^m¬-hn-h-c-§Ä Fw15 ti-J-cn-¡m³ Xp-S-§p-Ibpw A-h-cp-sS {]-hÀ-¯-\-§Ä kq-£v-a-am-bn hn-e-bn-cp-¯m³ Xp-S-§p-Ib-sp sN-bvXp. Kp-cp-X-cam-b `o-I-c-{]-hÀ-¯-\-§-fnð GÀ-s¸-Sp-óhÀ-t]mepw B ]-«n-I-bn-ep-ïm-bn-cpóp. s]¬-Ip-«n-bp-sS t^m-Wn-se tIm¬-Sm-Îp-I-fnð ]-eXpw Fw15 c-Pn-Ì-dn-ep-Å-Xm-bn-cp-óp. 3000þt¯m-fw hy-àn-I-fm-Wv C-¯-c-¯nð Fw15 tc-J-I-I-fn-ep-ÅXv. a-I-sf-¡p-dn-¨v hnh-cw \ð-Im-\p-Å AÑ-sâ Xo-cp-am-\w H-t«-sd \n-c-]-cm-[n-I-fp-sS Po-h-\m-Wv c-£n-¨-sX-óv A-[n-Ir-XÀ ]-d-bp-óp.

C-¯-c-¯nð kw-i-bm-kv-]-Z-ambpw A-kzm-`m-hn-I-ambpw s]-cp-am-dp-\-ó-h-sc-¡p-dn-¨p-Å hn-h-c-§Ä ssI-am-dp-ó-Xn\v mi5.gov.uk F-ó sh_v-ssk-äv k-µÀ-in-¡p-I-tbm 0800 789 321 F-ó tlm«v-sse³ \-¼À D-]-tbm-Kn-¡p-Itbm th-W-sa-óv A-[n-Ir-XÀ ]-dªp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category