1 GBP = 89.70 INR                       

BREAKING NEWS

]qÀ-W-\-á-cm-bn \o-´m³ Hm-Sn-sb-¯nb-Xv B-bn-c-¯n-e-[n-Iw t]À; kn-Uv-\n-bn-se kv-Inón Hm-jy³ kzn-½n-Mv aÕ-cw tem-I-{i-² t\-Snb-Xv C§-s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

kn-Uv-\n-bn-se tIm-t»-gv-kv _o-¨nð ]qÀ-W \-á-cm-bn \o-´m-s\-¯nb-Xv B-bn-c-¯n-e-[n-Iw t]À. A-ôma-Xv kn-Uv-\n kv-Inón Hm-jy³ kzn-½n-§n-sâ `m-K-am-bn-cpóp Cu \-á \o-´ð. Im-gv-N-¡mcm-cp-anñmsX, Fñm-h-cpw \-á-cm-bn \o-´p-ó ]-cn-]m-Sn Rm-b-dm-gv-N-bm-Wv \-S-óXv. kn-Uv-\n-bn-se lmÀ-_À \m-j-Wð ]m-À-¡n-se an-Unð sl-Un-em-bn-cp-óp kw-`hw.

1335 t]-cm-Wv \-á \o-´-enð ]-s¦-Sp-¯-Xv. {]-ikv-X \yq-tdm-kÀ-P³ NmÀ-fn Sn-tbm, kÀ-^n-§n-se tem-I-Nm-¼y³ se-bv³ _o-¨ven, F-gp-¯p-Im-c³ \n-Kð amÀ-jv Xp-S-§n-b-hÀ \o-´-enð ]-s¦-Sp¯p. \-á-X ImWmt\m {]-ZÀ-in-¸n¡mt\m Añ C-hn-sS \o-´-ep-ImÀ F-¯p-ó-sX-óv kw-Lm-S-IÀ ]-dªp. sh-Å-¯n-en-d-§p-ó-Xn-\v sXm-«p-ap-¼v am-{X-am-Wv h-kv-{X-a-gn-¡p-óXv. Xn-cn-¨p-I-b-dp-ó ap-d-bv-¡v A-hÀ Xn-cn-sI h-kv{Xw [-cn-¡p-Ibpw sN-¿pw.

\o-´m-s\--¯p-ó Fñm-hÀ¡pw kzmK-X-tam-Xn-b-Xv se-bv³ _o-¨v-en-bmWv. \-á-am-bn sh-Å-¯nð \o-´pó-Xv i-co-c-¯n-sâ B-tLm-j-§fn-sem-óm-sW-óv A-t±-lw ]-dªp. Fñm-hcpw C-hn-sS Xp-ey-cm-Wv. {]-IrXn-tbm-Sv tNÀ-óv \o-´p-I-sb-ó-Xm-Wv ]-cn-]m-Sn-bp-sS D-t±-i-saópw A-t±-lw hn-i-Zo-I-cn-¡p-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category