1 GBP = 92.20INR​                       

BREAKING NEWS

Cu sd-tÌm-dân-se sh-bv-{S-kp-amÀ B-sI [-cn-¡pó-Xv C-e-tbm-fw Cñm-¯ H-cp sIm-¨v A-Sn-h-kv{Xw am-{Xw; ta-ep-Sp-¸v [-cn-¡m-sX `£-Ww hnf-¼n em-`w sIm-¿p-ó sd-tÌm-dân-sâ IY

Britishmalayali
kz´wteJI³

hm-jn-Mv-S-Wnse Cu sd-kv-täm-dân-se-¯n-bmð \n-§-Ä-¡v i-cn¡pw 'tlm«v' tI-m-^n e-`n-¡pw. Imc-Ww C-hn-sS `£-Ww hn-f-¼p-ó kp-µ-cn-amÀ B-sI [-cn-¨n-«pÅ-Xv H-cp sIm-¨v A-Sn-h-kv{Xw am-{X-amWv. ta-ep-Sp-¸v [-cn-¡m-¯ kp-µ-cn-am-cmIpw \n-§Ä-¡-cn-In-se-¯p-I. am-dn-S-¯nð B-sI \m-Ww a-d-bv-¡m-\pÅ-Xv Ìn¡À-t]m-se H-cp a-d am-{Xw.

_n-¡n-\n _o³-kv F-Iv-kv-{]tÊm F-ó sd-kv-täm-dâm-Wv D-]-t`m-àm-¡Ä-¡v l-cw ]-IÀ-óv em-`w sIm-¿p-óXv. tlm-«-en-sâ t]-cp-t]mse, _n-¡n-\n-b-Wn-ª sh-bv-{S-Êp-am-cm-Wv C-hn-Sp-s¯ {]-tXyI-X. X-sâ tlm-«ð kv{Xo im-ào-I-c-W-¯n-sâ am-Xr-I--bm-sW-óv D-S-a ImÀ-en tPm A-h-Im-i-s¸-Spóp. G-Xm-bmepw D-]-t`m-àm-¡Ä-¡v C-hn-sS h-cp-ó-Xnð k-t´-j-ta-bpÅq. AXp-sIm-ïpX-só em-`w sIm-¿p-ó-Xnð ap³-]-´n-bn-ep-am-Wv _n-¡n-\n tlm«ð.

A-ta-cn-¡-bnð ]-e-bn-S¯pw {_m-ôp-I-fp-Å hen-b sd-tÌm-dâv irw-J-e-bm-Wv _n-¡n-\n _o³kv. kv-{Xo-IÄ-¡v B-ß-hn-izm-kw ]-I-cp-I-bm-Wv C-¯-c-sam-cp {U-kv tIm-Uv GÀ-s¸-Sp-¯n-b-Xn-eq-sS D-t±-in-¡p-ó-sX-óv ImÀ-en ]-d-bpóp. kv-{Xo-IÄ-¡v A-h-À C-ã-s¸-Sp-óXp-t]m-se {]-hÀ-¯n-¡m³ kzm-X-{´y-ap-ïv. C-ã-ap-Å h-kv-{X-a-Wn-ªv tPm-en sN-¿m\pw A-h-Im-i-ap-ïv.

F-ómð, sd-kv-täm-dân-s\-Xn-sc I-Sp-¯ hn-aÀ-i-\-ap-b-À-¯p-ó-h-cp-ap-ïv Acn-tkm-W-bn-se kn-än Iu¬-kn-eÀ ssa-¡v t^mK³ Cu h-kv-{X-[m-c-W-coXn-tbm-Sv I-Sp-¯ hn-tbm-Pn-¸p-Å-bm-fmWv. kv-{XoI-sf Nqj-Ww sN-¿p-ó-Xn-sâ a-säm-cp cq-]-am-Wv C-sX-óv A-t±-lw A-h-Im-i-s¸-Spóp. sd-tÌmdâv anI-hv Im-t«ï-Xv `-£-W-¯n-emWv, kv-{Xo-I-fp-sS h-kv-{X-[m-c-W-¯n-e-sñ-óv A-t±-lw ]-d-bpóp.

Ip-«n-Ifp-sam-¯v t]m-Im³ sIm-Ån-sñ-óm-Wv Nn-e {]tZ-i hm-kn-I-fp-sSbpw ]-cmXn. Cu sd-tÌm-dânð ]p-cp-j-òmÀ F-´n-\m-Wv C-Sn-¨p-I-b-dp-ó-sX-ópw Nn-eÀ tNm-Zn-¡póp. G-Xm-bm-epw, sd-kv-täm-dân-\v A-\p-Zn-\w _n-kn\-kv Iq-Sp-ó-Xnð D-S-a ImÀ-en tPm k-t´m-j-¯n-emWv. tlm-«-enð-h-cp-ó-hÀ `-£-W-¯n-sâ cp-Nn-bn-epw ssh-hn-[y-¯nepw ap-gpI-s« F-óm-v-Wv A-h-cp-sS \n-e-]m-Sv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category