1 GBP = 92.20INR​                       

BREAKING NEWS

Inw tPm-Mv a-lm ]n-i-Im-W-tñm; D-S³ ssI-Imcyw sN-t¿-ïn-h-cpw; an-sskð sS-kv-äv \S-¯n B-Ëm-Zn-¡p-ó D¯-c-sIm-dn-b³ t\-Xm-hn-\v ap-ó-dn-bn-¸p-am-bn {Sw]v; A-ta-cn-¡³ {]-Xn-\n-[nIÄ ssN-\-bn-se-¯n NÀ-¨ sN-¿p-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

D-¯c sIm-dn-b³ t\-Xm-hv Inw tPm-Mv D-ón-sâ {]-hÀ-¯n-IÄ hf-sc tam-i-am-sW-óv A-ta-cn-¡³ {]-kn-Uâv sUm-WmÄ-Uv {Sw]v. A-ta-cn-¡³ tÌ-äv sk-{I«-dn sd-Iv-kv Sn-tñ-gv-k¬ G-jy k-µÀ-in¨p-sIm-ïn-cns¡, ]pXn-b an-sskð ]-co£-Ww \-S-¯n-b- In-½n-sâ \-S]-Sn Aw-Ko-I-cn-¡m-\m-hn-sñ-óm-Wv {Sw-]n-sâ hn-e-bn-cp-¯ð. ^v-tfm-dn-U-bnð-\n-óv hm-jn-Mv-S-Wn-te-¡v X-tóm-sSm-¸w bm-{X- sNbv-X am-[y-a-{]-hÀ¯-I-tcm-Sm-Wv {Sw-]v C§-s\ {]-Xn-I-cn-¨Xv.

Xp-SÀ-¨-bm-bn B-W-h ]-co-£-W-§fpw an-sskð ]-co-£-W-§fpw \-S-¯p-ó D-¯c sIm-dn-b-s¡-Xn-sc ssk-\n-I \-S-]Sn-t]mepw B-tem-Nn-¡p-sa-óv I-gn-ª Znh-kw A-ta-cn-¡ hy-à-am-¡n-bn-cpóp. C-Xn-\n-sS-bm-Wv sd-Iv-kv Sn-tñ-gv-k¬ ssN-\-bn-se-¯n NÀ-¨ Xp-S-§n-bXv. D-¯c sIm-dnb-sb \n-e-bv-¡v \nÀ-¯p-ó Im-cy-am-Wv NÀ-¨-bn-se ap-Jy-hn-j-bw.

iàn-tbdnb tdm¡-äv F³-Pn-\m-Wv i-\n-bmgv-N D-¯c sImdn-b ]-co-£n-¨Xv. cm-Py-¯n-sâ _-ln-cmIm-i ]-co-£-W-§-fnð hn-¹-h-I-cam-b ap-tóä-sa-óm-Wv Inw C-Xn-s\ hn-ti-jn-¸n-¨Xv. skm-lm-bv hn-t£-]-W tI-{µ-¯nð-\n-óm-bn-cp-óp ]-co-£Ww. F-ómð, A-ta-cn-¡³ tÌ-äv sk-{I«-dn G-jy-bnð k-µÀi-\w \-S-¯n-s¡m-ïn-cns¡, C¯-c-sam-cp ]-co£-Ww \-S-¯nb-Xv i-cnbm-b co-Xn-b-sñ-óv {Sw-]v ]-d-bp-óp.

temI-s¯ a-äp cm-{ã-§Ä D¯-c-sIm-dn-b-bp-sS ti-jn A-Sp-¯pX-só Xn-cn-¨-dn-bp-sa-ómWv Cu hn-t£-]-W hn-P-b-s¯-¡p-dn-¨v Inw {]-Xn-I-cn-¨-Xv. _-ln-cmIm-i hn-t£-]-W cwK-s¯ ap-tó-ä-sa-óm-Wv D¯-c-sImdn-b C-Xn-s\ hn-ti-jn-¸n-¡p-ó-sX-¦n-epw, {]Xn-tcm-[ ]-co-£-W-am-bm-Wv A-ta-cn-¡ C-Xn-s\ hn-e-bn-cp-¯p-óXv. ZoÀ-LZq-c an-sskð ]-co£-Ww \-S-¯p-ó-Xnð D¯-c-sIm-dnb¡v sF-Iy-cm-{ã k-`-bp-sS hn-e-¡pïv.

tdm¡-äv ]-co£-Ww k-am-[m-\-]qÀ-Wam-b Im-cy-§Ä-¡p-th-ïn-bm-sW-óv D-¯c sImdn-b A-h-Im-i-s¸-Spóp. ]t£, A-ta-cn-¡ C-Xw-Ko-I-cn-¡p-ónñ. A-ôp-hÀ-jw sIm-ïv D¯-c-sIm-dn-b-bp-sS B-Zy `u-a \n-c-o-£-W D-]-{K-lw hn-t£-]n-¡p-I-bm-Wv e-£y-sa-óm-Wv Inw A-h-Im-i-s¸-Sp-óXv. F-ómð, tdm-¡-äv ]-co-£-Wañ, \-Só-Xv an-sskð ]-co-£-W-am-sW-óv A-ta-cn-¡ X-d-¸n-¨p-]-d-bpóp. In-½n-s\-Xn-sc \-S]-Sn th-ïn-h-cp-sa-óv A-ta-cn-¡³ {]-knUâv ]-d-bp-ó-Xpw Cu B-i-¦ ]-¦p-sh¨p-sIm-ïm-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category