1 GBP = 92.20INR​                       

BREAKING NEWS

`À¯m-hn-s\ sh-Sn-sh¨p-sIm-óv ar-X-tZ-lw kyq-«v-tI-kn-em-¡n _n-Fw-U»yp Im-dn-sâ ]n-ón-te-¡n-Sp-t¼mÄ kyq-«v-tI-kv Xp-dó-Xv ]n-óm-se F¯n-b Hm-t«m ss{U-hÀ Iïp; ]-ôm-_nð bph-Xn ]n-Sn-bn-emb-Xv C§-s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

 

Ip-ä-hm-fn-I-sf Ip-Sp-¡p-ó H-cp ]-gp-sX-¦nepw Hmtcm tI-knepw ti-jn-¡p-sa-óv ]-d-bpó-Xv F-{X icn. ]-ôm-_nð `À-¯m-hn-s\ sh-Sn-sh¨p-sIm-óv A-bm-sf kyq-«v-tI-kn-em-¡n Im-dn-sâ ]n³-koän-te-¡v Ibäpt¼mÄ k-lm-bn-¡m-s\-¯nb Hmt«m ss{U-hÀ I-ï-tXm-sS-bmWv Cu bph-Xn Ip-Sp-§n-b-Xv. Hm-t«m ss{U-hÀ hn-h-c-a-dn-bn-¨-Xn-s\-¯p-SÀ-óv t]m-eo-kv Ø-e-s¯-¯p-I-bm-bn-cp-óp.

G-Iw kn-Mv [nñ-s\-bm-Wv `m-cy koc-¯v [nñ¬ sIm-e-s¸-Sp-¯n-bXv. sh-Sn-sh-¨p-sIm-ó-ti-jw G-I-¯n-sâ i-co-cw kyq-«v-tI-kn-em-¡n a-d-hp-sN-¿p-I-bm-bn-cp-óp e-£yw. sam-lm-en--bn-se ho-«nð  ImÀ \nÀ-¯n-bn-«n-cns¡, ]n-óm-se h-ó Hm-t«m-bp-sS ss{U-h-dm-Wv Xp-d-ó s]-«n-bn-eq-sS ar-X-tZ-lw I-ïXv. sam-lm-en t]m-eo-kv \-S¯n-b A-t\z-j-W-¯n-s\m-Sp-hnð ko-c-¯n-s\bpw k-tlm-Z-c³ hn\-bv {]-Xm-]v kn-Mv {_m-dn-s\bpw A-½ P-kv-ho-µÀ Iu-dn-s\bpw t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bvXp.

G-I-¯n-sâ A-ѳ P-kv-]mð kn-§n-sâ sam-gn-bp-sS A-Sn-Øm-\-¯n-em-Wv C-hÀ aq-h-scbpw t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bv-XXv. sIm-e-]m-X-I-¯n-sâ b-YmÀ-Y Imc-Ww C-\nbpw A-dn-hm-bn-«nñ. ko-c-¯n-sâ tXm-¡v t]m-eo-kv I-sï-Sp-¯n-«pïv. Cu tXm-¡p-]-tbm-Kn-¨m-Wv sIm-e \-S-¯n-b-sX-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. koc-¯v Ip-äw k-½-Xn-¨-Xm-bn sam-lm-en F-kv.]n. ]À-ao-µÀ kn-Mv `-Þmð ]-dªp. sIm-e-]m-X-I-¯n-\v hn-\bpw hn-\-bn-sâ kp-lr-¯p-¡fpw k-lm-bn-¨-Xmbpw koc-¯v sam-gn \ð-In-bn-«pïv.

i-\n-bmgv-N cm-{Xn 11 aWn-tbm-sS-bm-Wv Xm³ GI-s¯ sIm-e-s¸-Sp-¯n-b-sX-óm-Wv C-hÀ sam-gn \ð-In-bn-«p-ÅXv. A-I-se-bp-Å H-cp I-\m-enð ar-X-tZ-lw X-Åm-\m-bn-cp-óp ]-²Xn. F-ómð, Im-dn-sâ Xm-t¡mð cm{Xn I-sï-¯m³ I-gn-bm-sX h-ó-tXm-sS ]²-Xn cm-hn-e-t¯-bv-¡v amän. C-tX-¯p-SÀ-óm-Wv ar-X-tZ-lw kyq-«v-tI-knð H-fn-¸n-¡m³ {i-an-¨Xv. ho-Sn-sâ ap-IÄ-\n-e-bnð-\n-óv Xm-tg-¡v sIm-ïp-h-ó ar-X-tZ-lw kyq-«v-tI-knð Ip-¯n-¡-b-äp-I-bm-bn-cpóp. G-I¯n-sâ i-co-c-`m-cw Imc-Ww s]-«n \-óm-bn A-S-bv-¡m³ I-gn-ªn-cp-ónñ.
Im-dn-te-¡v kyq-«v-tI-kv I-b-äm³ k-lm-bn-¡m-\m-bn ap-tóm-«ph-ó Hm-t«m-dn-£m ss{U-h-dm-Wv ar-X-tZ-lw I-ïXv. ssI-bnð c-àw ]p-c-ï-t¸m-gm-Wv C-bmÄ {i-²n-¨Xv. s]-s«-óv kw-`-h-Ø-e-¯p-\n-óv t]m-b Hmt«m ss{U-hÀ t]m-eo-kn-s\ hn-h-c-a-dn-bn-¡p-I-bm-bn-cpóp. t]m-eo-kv ho-«n-se-¯p-t¼mÄ, Im-dn-sâ ]n³-ko-änð kyq-«v-tI-kv I-sï¯n. kyq-«v-tI-kv Xp-dó t]m-eo-kv G-I-¯n-sâ ar-X-tZ-lw I-sï-¯p-I-bm-bn-cpóp. D-S³X-só ko-c-¯n-s\ A-d-Ìv sN-¿p-Ibpw sN-bv-Xp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category