1 GBP = 89.70 INR                       

BREAKING NEWS

hntZ-i-cm-Py-§-fnð hn-hm-ln-XÀ-¡v ap³K-W-\ e-`n-¡p-t¼mÄ C-´y-¡mÀ-¡v {]n-bw A-hn-hm-ln-X-tcm-tSm? B-Zn-Xy-\m-Yv Iq-Sn F-¯n-b-tXm-sS C-´y-bnð G-gv ap-Jy-a-{´n-amÀ A-hn-hm-ln-XÀ; hm-Pv-t]-bn-bp-sSbpw tam-Zn-bp-sSbpw ]-«n-I-bnð A-t\-Iw t\-Xm-¡Ä

Britishmalayali
kz´wteJI³

hn-hm-ln-X-X-cm-bn Ip-Spw-_w ]p-eÀ-¯p-ó t\-Xm-¡-tfm-Sm-Wv hn-tZ-i-cm-Py-§-fnð P-\-§Ä-¡v {]nbw. Ip-Spw-_-t¯m-Sv A-hÀ ]p-eÀ-¯p-ó hn-iz-kv-X-Xbpw kv-t\-lhpw cm-Py-t¯m-Sp-ap-ïm-Ip-sa-óv P-\-§Ä hn-iz-kn-¡póp. F-ómð, C-´y-bnð k-ao-]-Im-e-s¯ Øn-Xn-K-Xn-IÄ a-dn-s¨m-cp k-hn-ti-j-X-bm-Wv Im-Wn-¡p-óXv. A-hn-hm-ln-XÀ cmPyw `-cn-¡p-óXn-t\m-Sm-Wv C-´y-¡mÀ-¡v Xm-Xv-]-cy-sa-óv tXm-ón¡pw hn-[-am-Wv Im-cy-§-fp-sS t]m¡v.

D-¯À-{]-tZ-iv ap-Jy-a-{´n-bm-bn tbm-Kn B-Zn-Xy-\m-Yv Iq-Sn h-ó-tXm-sS C-´y-bn-se A-hn-hmln-X ap-Jy-a-{´n-am-cp-sS F-®w G-gmbn. k-\ym-kn-Iq-Sn-bm-Wv tbm-Kn-sb-ó {]-tXy-I-X-bp-apïv. D-¯-cmJ-Þv ap-Jy-a-{´n-bm-bn Np-a-X-e-tb-ä {Xn-th-{µ kn-Mv dm-h-¯v (56), l-cnbm-W ap-Jy-a{´n Fw.Fð.J-«mÀ (62), A-k-an-se kÀ-tWm-_m-\µ tkm-t\m-hmÄ (54), H-Un-j-bn-se \-ho³ ]-Sv-\m-bn-Iv (70) F-ón-h-cm-Wv A-hn-hmln-X ap-Jy-a-{´n-am-cn-se a-äv {]-apJÀ. ]-Ýn-a-_w-Km-fn-se Xr-W-aqð ap-Jy-a{´n a-a-X _m-\À-Pn (62)bpw A-hn-hm-ln-X-bmWv. A-´-cn-¨ X-an-gv-\m-Sv ap-Jy-a{´n P-b-e-fn-X-bmWv Cu ]-«n-I-bnð-\n-óv hn-S-]-d-ª H-cmÄ.

\-ho³ ]-Sv-\m-bn¡pw a-a-Xbpw H-gn-¨p-Å-h-scñmw _n-sP-]n-bnð-\n-óm-sW-ó {]-tXy-I-X-bp-apïv. D-¯À-{]-tZ-inð ap-Jy-a-{´n-bm-Ip-ó B-Zy A-hn-hm-ln-X-\m-Wv tbmKn. X-sâ Po-hn-Xw ln-µp-Xz-¯n-\p-th-ïn am-än-sh-¨-bm-fm-Wv tbm-Kn-sb-¦nð, ]-Ýn-a-_w-Km-fn-se P-\-§Ä-¡p-th-ïn-bm-Wv X-sâ Po-hn-X-sa-óm-Wv a-a-X _m-\À-Pn A-h-Im-i-s¸-Sp-óXv. Ip-Spw-_-an-sñ-¦nð ap-gp-h³ k-a-bhpw P-\-§Ä-¡p-th-ïn am-än-sh-¡p-sa-ó [m-c-Wbpw A-hn-hm-ln-Xcm-b t\-Xm-¡-fp-sS Im-cy-¯nð P-\-§Ä-¡pïv.

A-hn-hm-ln-Xcm-b t\-Xm-¡Ä C-´y-bnð th-sd-bp-apïv. tIm¬-{K-kv D-]m-²y-£³ cm-lpð Km-Ôn (46), _n.F-kv.]n. t\-Xm-hv am-bm-h-Xn (61), _n-sP-]n t\-Xm-hv D-am-`m-c-Xn (57) F-ón-hÀ B ]-«n-I-bnð-s¸-Spw. {]-[m-\-a-{´n \-tc-{µ tam-Zn hn-hm-ln-X-\m-sW-¦n-epw G-sd-¡m-e-am-bn ]mÀ-«n-¡p-th-ïn D-gn-ªp-sh-¨ Po-hn-X-amWv. _n-sP-]n-bp-sS ap³ {]-[m-\-a{´n A-Sð _n-lm-cn hm-Pv-t]-bnbpw ap³ cm-{ã-]-Xn-bm-bn-cp-ó F.]n.sP. A-Ðpð I-em-ap-am-Wv C-´y-sb \-bn-¨ a-äv A-hn-hmln-X t\-Xm-¡Ä. _n-lmÀ ap-Jy-a{´n \n-Xo-jv Ip-amdpw tKm-h³ ap-Jy-a-{´n-bm-bn Np-a-X-e-tb-ä a-t\m-lÀ ]-co-¡dpw hn-`m-cy-òm-cm-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category