1 GBP = 90.00 INR                       

BREAKING NEWS

sIânð A-hn-hm-ln-X-bpsS a-I-\m-bn P-\\w; \n-ch-[n {In-an-\ð tI-kp-I-fnð {]-Xn-; CÉmwa-Xw kzo-I-cn-¨v t]-cp-am-än-b-tXm-sS `o-I-c-cp-am-bp-Å _-Ôw Xp-S§n; _Àan-Mv-lmanð Xm-a-kn¡-sh ]mÀ-e-saâv B-{I-an¡m³ ]-²-Xn-bn«p; e-ï³ B-{I-a-W-¯n-sâ kq-{X-[m-c³ G-jy³ hw-i-P³ t]m-ep-añ

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«-\nð G-Xp-X-c-¯n-ep-Å {]-tIm-]-\-ap-ïm-bmepw kw-i-b-¯n-sâ ap-\ \o-fpó-Xv G-jy³ hw-i-P-cn-te-¡mWv. F-ómð, I-gn-ª Znh-kw sh-Ìv-an-\n-ÌÀ ]m-e-¯nð \m-ep-t]-cp-sS a-c-W-¯n-\n-S-bm-¡p-I-bpw 29 t]-sc ]-cn-t¡ð-¸n-¡p-Ibpw sNbv-X `o-I-cm-{Ia-Ww B-kq-{X-Ww sN-bv-Xv \-S-¸m-¡nb-Xv {_n-«o-jp-Im-c³ X-só-bm-sW-óv hy-à-am-bn. 52 h-b-Êp-Å Jm-en-Zv a-kq-Zm-Wv B-{Ia-Ww \-S-¯n-bXv. C-bmÄ ap-¼pX-só sIm-Spw-Ip-ä-hm-fn-bm-sWópw t]m-eo-kv A-t\z-j-W-¯nð I-sï-¯n.
 
sIânð A-hn-hm-ln-Xbm-b A-½-bv-¡v ]n-d-ó A-{Un-bm³ Fw-km-Wv ]n-óo-Sv a-Xw-am-dn Jm-en-Zv a-kq-Zm-bn am-dn-b-sX-óv kv-tIm-«v-e³-Uv bm-Uv I-sï¯n. ap-¼v H-cm-fp-sS apJ-¯v Ip-¯n-¸-cn-t¡ð-¸n-¨-Xn-\v C-bmÄ-s¡-Xn-sc tI-kp-ïv. Ip-äm-t\z-j-W G-P³-knbm-b Fw15þsâ ]-«n-I-bn-ep-Å {In-an-\-ep-Ifn-sem-cm-fm-Wv Jm-en-Zv. 1983þð 19 h-b-Êp-Å-t¸mį-só C-bm-fp-sS t]-cnð tI-kp-ïm-bn-cp-ó-Xmbpw hy-à-am-bn-«pïv.

2003þð 22 h-b-Êp-Å bp-hm-hn-sâ ap-J-¯v Ip-¯n-¸-cn-t¡ð-¸n-¨-Xn-\m-Wv C-bmÄ-s¡-Xn-sc H-Sp-hnð tI-kv h-óXv. ]-cn-t¡-ä-bm-sf C-bmÄ Cu-k-väv-t_m-Wn-se \-gv-kn-Mv tlm-an-\p-ap-ónð X-Åp-I-bm-bn-cpóp. apJ-¯v am-c-I-am-bn ]-cn-t¡-ä bp-hm-hn-\v ]n-óo-Sv tIm-kv-sa-än-Iv kÀ-P-dn-bn-eq-sS-bm-Wv cq-]w Xn-cn-¨p-In-«n-b-Xv.

]-eh-«w P-bnð-in-£ t\-cn-«-bm-fm-Wv a-kq-sZópw kv-tIm-«v-e³-Uv bmÀ-Un-sâ A-t\z-j-W-¯nð sX-fnªp. Cu-kv-äv k-kv-Iv-kn-se eq-bn-kv P-bn-en-epw t\mÀ-t^mÄ-¡n-se sh-bv-em³-Uv P-bn-enepw sh-kv-äv k-k-Iv-kn-se t^mÀ-Uv Xp-d-ó P-bn-enepw C-bmÄ I-gn-ªn-«p-ïv. 2000þð c-ïp-hÀ-jw X-S-hn-\p-in-£n-¡-s¸-« a-kqZv, ]p-d-¯nd-§n ssh-Im-sX-bmWv Cu-Ìv-t_m-Wnð bp-hm-hn-s\ B-{I-an-¨Xv. Cu tI-kn-epw in-£ A-\p-`-hn¨p.

`o-I-c-hn-cp-² tI-kp-IÄ ssI-Imcyw sN-¿p-ó Fw15þsâ ]-«n-I-bnð G-Xm\pw hÀ-j-§-fm-bn a-kq-Zv D-ï-m-bn-cp-óp-sh-óm-Wv B-{I-a-W-¯n-\p-ti-jw {]-[m-\-a-{´n sXtc-k ta-bv ]-d-ªXv. F-ómð, Xo-{h-hm-Z-hp-am-bn _-Ô-s¸-«v C-bmÄ-s¡-Xn-sc C-Xph-sc tI-sÊmópw NmÀ-Pv sN-bv-Xn-cp-ónñ. B-{I-a-W-¯n-sâ D-¯-c-hm-Zn-¯w C-Ém-an-Iv tÌ-äv G-sä-Sp-¯n-«p-ïv. B-{Ia-Ww B-kq-{X-Ww sN-bv-X-Xpw \-S-¸n-em-¡n-bXpw a-kq-Zv X-\n-¨m-sWópw A-t\z-j-tWm-tZym-K-ØÀ ]-d-bpóp.

hn-hm-ln-X\pw aq-óv Ip-«n-I-fp-sS ]n-Xm-hp-am-Wv a-kqZv. Xm-s\m-cp A-[ym-]-I-\m-sW-óm-Wv C-bmÄ ]-d-ªn-cp-óXv. B-{Ia-Ww \-S-¯p-ó-Xn-sâ X-te-óv cm{Xn ss{_-ä-\n-se H-cp tlm-«-enð C-bmÄ X-§n-b-Xm-bn I-sï-¯n-bn-«pïv. ]-e t]-cp-I-fn-em-bm-Wv C-bmÄ A-dn-b-s¸-«n-cp-ó-sX-óv kv-tIm-«v-e³-Uv bmÀ-Un-sâ h-àm-hv ]-dªp. F-ómð, C-bmÄ-s¡-Xn-sc \n-e-hnð A-t\z-jW-§-sfmópw D-ïm-bn-cp-ónñ. t]m-eo-kn-\v C-bm-sf-¡p-dn-¨v hy-àam-b [m-c-W-bp-ïm-bn-cp-ó-Xm-bn h-àm-hv ]-dªp.

t]m-eo-kp-Im-c\m-b sI-bv-¯v ]mÀaÀ, ho-«-½bm-b Abn-j t{^-Uv, A-ta-cn-¡-³ hn-t\m-Z k-ôm-cnbm-b IpÀ-«v tIm-¨v-d³ F-ón-h-sc-bm-Wv ]mÀ-se-saân-\v ]pd-¯v \-S¯n-b B-{I-a-W-¯nð a-kq-Zv sIm-e-s¸-Sp-¯n-bXv. B-{I-a-W-X-¯nð ]-cn-t¡-ä 75þIm-c\pw ]nóo-S a-cn¨p. kw-`-h-s¯-¯p-SÀóvv t]m-eo-kv cm-Py-sa-¼mSpw hen-b ]cn-tim-[-\-IÄ \-S¯n. C-Xnð F-«p-t]-sc kw-i-b-I-cam-b km-l-N-cy-§-fnð A-d-Ìv sN-¿p-Ibpw sN-bvXp.

In-g-¡³ e-ï-\n-se H-fn-¼n-Iv hn-tñ-Pn-\v k-ao-]-ap-Å ^v-fm-änepw t]m-eo-kv ]cn-tim-[-\ \-S-¯n. C-hn-Sp-s¯ Xm-a-k-¡m-cnbmb tdm-ln sslZm-c c-ïph-«w a-kqZn-s\m-¸w I-gn-ªn-«p-sï-óv t]m-eo-kv I-sï¯n. F-ómð, C-hÀ-¡n-S-bnð F-s´-¦nepw _-Ô-ap-ïm-bn-cptóm F-ó Im-cy-¯nð hy-à-X-bnñ.

1964þse {In-kva-kv Zn-\-¯n-em-Wv a-kq-Zv P-\n-¨Xv. A-hn-hm-ln-X-bm-bn-cp-óp A-½. 20 hÀ-j-¯n-\p-ti-jw A-hÀ S¬-{_n-Pv shð-k-n-te-¡v Xma-kw amdn. c-ïm-\-\-Ñ-sâbpw AÀ[-k-tlm-Z-c-òmcm-b A-e-Iv-kn-sâbpw t]m-fn-sâ-bpw H-¸-am-bn-cp-óp Xm-akw. a-kq-Zn-sâ A-½ sh-Ìv sh-bvð-knð `À-¯mhn-s\m-¸w Xm-a-kn-¡póp. ssI-sIm-ïv Xpón-b _m-Kp-I-fpw Ip-jy-\p-I-fpw Hm¬-sse-\m-bn hym-]m-cw \-S-¯n-bm-Wv C-hÀ Po-hn-¡p-óXv. \n-e-hnð a-kq-Zn-\v A-h-cp-am-bn _-\-[-sam-óp-anñ.
1992þð I-ïp-ap«n-b kv-{Xo-sb hn-hm-lw I-gn-¨ a-kq-Zv Ip-sd-¡mew Cu-Ìv k-k-Iv-kn-se t\m-À-¯n-bm-an-em-Wv Po-hn-¨n-cp-óXv. ]n-óo-Sp-Å Ip-td hÀj-s¯ N-cn{Xw hy-à-añ. 2003þð 22þImc-s\ Ip-¯n-¸-cn-t¡ð-¸n-¨-t¸m-gm-Wv a-kq-Zv hoïpw hmÀ-¯-I-fn-se-¯p-ó-Xv. 2004þð C-bmÄ sIân-se H-cp apÉow kv-{Xo-sb hn-hm-lw I-gn-¨p. 2010 ap-Xð eyq-«-Wn-em-Wv Xm-akw. Xo-{h-hm-Zn-I-fp-am-bp-Å _-Ôw Xp-S-§nb-Xv A-t¸m-gm-sW-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. ]-e tað-hn-em-k-§-fnð am-dn-am-dn Xm-a-kn-¡p-ó-Xm-bn-cp-óp C-bm-fp-sS a-säm-cp ioew.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category