1 GBP = 89.80 INR                       

BREAKING NEWS

ate-jy-bnð A-\-en-än-¡ð t{]m-{Km-aÀ B-bn tPm-en sN-¿pó tdm-a³ I-t¯m-en-Iv s]¬-Ip-«n-¡v hc-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

ate-jy-bnð A-\-en-än-¡ð t{]m-{Km-aÀ B-bn tPm-en sN-¿pó tdm-a³ I-t¯m-en-Iv hn-`m-K-¯nð-s¸-« (]m-em A-Xn-cq-]-X)- s]¬-Ip-«n-¡v A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. sa-en-ªv 5 A-Sn aq-óv C-ôv D-bcw, sh-fp-¯ \ndw. I-¼yq-«À k-b³-knð F-ôn-\o-b-dnw-Kv _n-cp-Zw t\Sn-b tijw -ate-jy-bn-se Iz-em-ew-]q-cn-em-Wv tPm-en sN-¿p-óXv. bp-sI-bnð sk-änð sNbvX F-ôn-\o-bÀ-, Fw_n-F, tlm-«ð am-t\-Pv-saâv s{]m-^-j-Wð-kv F-ón-hÀ-¡v ap³-KW-\.
 

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I
bpsIþ (07823888673), tI-cfwþ tPm-kv 9645925845, 8075596020

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam