1 GBP = 92.50 INR​                       

BREAKING NEWS

F³-F-¨v-F-knð ^mÀ-a-kn-Ìm-b bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Spóp

Britishmalayali
kz´wteJI³

e-ï-\nð F³-F-¨vF-kv ^mÀ-a-kn-kv-Ìm-bn tPm-en sN-¿p-ó bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp. 164 skân ao-äÀ D-bcw. bp-h-Xn-bp-sS Ip-Spw-_w e-ï-\nð sk-änð-Uv BWv. A\p-tbm-Pyam-b s{]m-^-j-W-ep-Ifm-b bp-hm-¡-fnð- \nópw hnhm-l B-tem-N-\-IÄ-¡v £-Wn-¡p-óp.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ07913684293

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam