1 GBP = 90.00 INR                       

BREAKING NEWS

t^m¬-hn-fn-¨v aq-ópX-h-W X-em-Jv sNmñn A-bmÄ F-só D-t]-£n¨p; F-XnÀ-¯ F-sâ tað A-bm-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡Ä B-kn-Uv H-gn¨p; X-em-¡v Xp-SÀ-ómð CÉmw D-t]-£n-¨v ln-µp-hm-Ip-sa-óv {]-Jym-]n-¨v apÉow bph-Xn cwK-¯v

Britishmalayali
kz´wteJI³

CÉmw a-X-¯nð kv-{Xo-IÄ-s¡-Xn-sc {]-tbm-Kn-¡p-ó ap-¯-em-Jv Xp-S-cp-I-bm-sW-¦nð ln-µpa-Xw kzo-I-cn-¡p-sa-óv `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n ap-¯-em-Jn-\v C-cbm-b apÉow bph-Xn cw-K¯v. t^m-Wn-eqsS aq-óp-X-h-W X-em-Jv sNmñn `À-¯m-hv X-só D-t]-£n-¨p-sh-ópw A-Xn-s\ F-XnÀ-¯-t¸mÄ, `À-¯m-hn-sâ am-Xm-]n-Xm-¡Ä X-sâ tað B-kn-Uv H-gn-¨p-shópw bph-Xn ]-d-bpóp. hn-hm-l-Po-hn-X-¯nð kv-{Xo-bv-¡v ]p-cp-j-s\-t¸m-se Xp-ey-\o-Xn \ð-Ip-óXp-sIm-ïm-Wv ln-µp-a-X-¯n-te-¡v am-dm³ D-t±-in-¡p-ó-sXópw A-hÀ hy-à-am¡n.

D-¯À-{]-tZ-inð-\n-óp-Å sc-l-\ dm-k-bm-av ap-¯-em-Jn-s\-Xncm-b apÉow h-\n-X-I-fp-sS t]m-cm-«-¯n-sâ ]pXn-b {]-Xo-I-am-bn D-bÀ-óp-h-ón-«p-ÅXv. CÉmw a-X-¯nð kv-{Xo-bp-sS A-h-Im-i-§Ä kw-c-£n-¡-s¸-Sp-ón-sñ-óv A-hÀ ]-d-bp-óp. A-Xm-Wv ap-¯-em-Jn-\v h-gn-sh-¡p-ó-Xpw. ap-¯-em-Jv i-cnb-¯v \n-b-a-{]-Im-cw i-cn-bm-sWópw A-Xv ]n-´p-S-cm³ `-c-W-L-S-\m-]-cam-b A-h-Im-i-ap-sïópw apÉow hy-àn-\n-ba t_mÀ-Uv I-gn-ª Znh-kw hy-à-am-¡n-bn-cp-óp.

t^m-Wn-eq-sSbpw hm-Sv-km-¸v t]m-ep-Å km-aqln-I am-[y-a-§-fn-eq-sSbpw aq-ópX-h-W X-em-Jv sNmñn hn-hm-l_-Ôw thÀ-s]-Sp-¯p-ó-Xn-s\-Xn-sc apÉow kv-{Xo-Ifpw kw-L-S-\-Ifpw cw-K-¯pïv. ap-¯-em-Jv `-c-W-L-S-\m-hn-cp-²-am-sW-óv tI-{µ-kÀ-¡mÀ kp-{]ow tIm-S-Xn-bnð k-Xy-hm-Mv-aq-ew \ð-In-bn-cpóp. ap-Éow kv-{Xo-IÄ-¡v \o-Xn-\n-tj-[n-¡-s¸-Sp-ó kw`-hw D-ïm-I-cp-sX-óv I-gn-ª-Znh-kw _n.sP.]n tZio-b F-Iv-kn-Iyp-«o-hn-\n-sS {]-[m-\-a{´n \-tc-{µ tam-Zn B-h-iy-s¸-Sp-Ibpw sN-bv-Xp. ]m-¡n-kv-Ym³, _w-¥m-tZiv, ku-Zn A-td-_y Xp-S-§n 20þHm-fw cm-Py-§-fnð ap-¯-em-Jv \n-tcm-[n-¨n-«p-ap-ïv.

cm-Py-¯v \n-e-hn-ep-Å \nb-aw A-\p-k-cn-¨v hn-hm-l-_-Ôw thÀ-s]-Sp-¯p-ó-Xn\pw A-Xn-\p-ti-jw \-ã-]-cn-lm-c-apÄ-s¸-sS e-`n-¡p-ó-Xn\pw ln-µp-a-X-¯nð km-am-\y \o-Xn \-S-¸m-Ip-óp-sï-óv c-l-\ ]-dªp. k-aq-l-¯nð D-bÀ-ó X-e-¯n-ep-Å Ip-Spw-_-am-bn-cp-ón-«p-Iq-Sn X-\n-¡v ap-¯-em-Jn-sâ \o-Xn-\n-tj-[w A-\p-`-hn-t¡-ïn-h-ó-Xm-bn c-l-\ ]-dªp. c-l-\-sb-t¸m-se ap-¯-em-Jn-eq-sS \o-Xn \n-tj-[n-¡-s¸-« H-t«-sd kv-{Xo-IÄ \ðIn-b ]-cm-Xn-IÄ C-t¸mÄ kp-{]ow tIm-S-Xn-bp-sS `-c-W-LS-\m s_-ôn-sâ ]-cn-K-\-bn-em-Wv.

]n-en-`n-¯v Pnñ-bn-se \n-tbm-dn-b-bnð-\n-óm-Wv c-l-\ h-cp-óXv. t^m-Wn-eq-sS ap-¯-em-Jv sNmñn X-só samgn-sNmñn-b Xo-cp-am-\w F-XnÀ-¯-t¸mÄ `À-Xr-ho-«p-ImÀ X-sâ tað B-kn-Uv H-gn-¨p-sh-óv c-l-\ ]-dªp. G-{]nð 14þ\m-bn-cp-óp kw-`-hw. 1999þð hn-hm-lw I-gn-¨-ti-jw A-ta-cn-¡-bn-te-¡v Xma-kw am-dn G-Xm\pw Zn-h-k-§Ä¡-Iw X-só `À-¯m-hv X-só aÀ-Zn-¡m³ Xp-S-§n-bn-cp-ó-Xmbpw A-hÀ ]-d-ªp. 2011þð X-só-bpw a-I-s\bpw `À-¯m-hv \m-«nð-sIm-ïp-hóp. \yq-ko-e³-Unð tPm-en In-«n-sb-óv ]d-ªv `À-¯m-hv t]m-hp-Ibpw sN-bvXp.


`À-Xr-ho-«p-Imcpw X-só ssI-hn-«-Xm-bn c-l-\ ]-dªp. ap-¯-em-Jv `-c-W-L-S-\m-hn-cp-²-am-sW-ó A-e-l-_m-Zv ssl-t¡m-S-Xn-bp-sS hn-[n h-ó-ti-jw `À-Xr-hov-«n-se¯n-b X-sóbpw a-I-s\bpw Zn-hk-§-tfm-fw ]-«n-Wn-¡n-Sp-Ibpw ssh-Zyp-Xn t]mepw hn-tO-Zn-¡-s¸-Sp-Ibpw sN-bv-Xp-shó-sp A-hÀ ]-d-bpóp. t^m-Wn-eq-sS ap-¯-em-Jv sNmñn-sb-óv `À-Xr-ho-«p-ImÀ ]-d-bp-óp-sï-¦nepw A-sXm-cn-¡epw Aw-Ko-I-cn-¡n-sñ-óm-Wv c-l-\-bp-sS \n-e-]mSv. c-l-\-bv-¡v ]n´p-W \ð-Ip-sa-óv tI-{µ h-\n-Xm in-ipt£-a a-{´n at\-I Km-Ôn hy-à-am-¡n-bn-«p-ïv. 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category