1 GBP = 89.80 INR                       

BREAKING NEWS

sse³-kv- hp-a-Wm-bn tam-Uð F-¯n-b-t¸m-tg I-fn-¡m-cp-sS s\-ôn-Sn-¸v IqSn; A-Sn-h-kv{Xw [-c-n-¡m-sX H-«n-b h-kv-{Xw C-«v \n-b-{´-Ww G-ä-tXm-sS Im-Wn-IÄ¡pw B-cm-[-\ IqSn; {_-ko-en-se H-cp ^pSv-t_mÄ am-¨nð Hcp sse³-kv-hp-a¬ Xm-c-amb-Xv C§-s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

 

^p-Sv-t_mÄ ssa-Xm\-¯v \nb-aw ]m-en-¡p-óp-sï-óv D-d-¸p-h-cp-t¯-ï-h-cm-Wv d-^-dnbpw sse³-kv-am-òm-cpw. F-ómð, {_-ko-en-se H-cp I-fn-¡-f-¯nð sse³-kv-hp-a-Wm-sb¯nb tam-Uð I-fn-¡m-cp-sSbpw Im-Wn-I-fp-sSbpw lr-Z-b-an-Sn-¸v Iq«n. A-Sn-h-kv{Xw [-cn-¡m-sX C-dpIn-b Sn-jÀ-«v am{Xw [-cn-s¨¯nb sse³-kv-hp-a-Wnð-\n-óv I-s®-Sp-¡m-\m-hm-sX I-fn-¡mÀ ]-e-t¸mgpw I-fn-a-dóp.

kmthm t]m-tfm-bnð \-S-ó a-Õ-c-¯n-em-Wv sU-\n-kv _yqtWm Fó tam-Uð sse³-kv- hp-a-Wm-sb-¯n-bXv. Un-k-bdpw kv-t]mÀ-«n-§p-am-bp-Å a-Õ-c-am-bn-cp-óp th-Zn. C-S-bv-¡v Ip-¸n-bnð-\nóv sh-Åw Ip-Sn-¨ sU-\nkv, sh-Åw X-sâ Sn-jÀ-«n-te-¡v H-gn-¨-tXmsS, Im-Wn-I-fp-sSbpw I-fn-¡m-cp-sSbpw k-a\n-e sXän. a-Õ-c-¯n-\v ap-¼v C-cp-So-ap-I-fn-sebpw I-fn-¡mÀ-s¡m-¸w sU-\n-kv t^m-t«m-bv-¡v t]m-kv sN-bv-Xn-cpóp. ]-e I-fn-¡mÀ¡pw A-h-cnð-\n-óv I-s®-Sp-¡m-\m-bn-sñ-óv am-{Xw.

I-fn-bp-sS th-K¯n-s\m-¸w ssaXm-\ a[yw hsc Hm-Snbpw Ir-Xy-am-bn \n-b-a-§Ä ]m-en¨pw I-fn \n-b-{´n-¡p-ó-Xnð sU-\n-kv an-I-¨p-\nóp. ap-«-ä-sa-¯p-ó a-ª ^pSv-t_mÄ tkm-I-vkpw C-dpIn-b {Su-k-dpw Ah-sc Iq-Sp-Xð a-t\m-l-cn-bm-¡p-Ibpw sN-bvXp. C³-kv-ä-{Km-anð 35,000þt¯m-fw t]À ]-n´p-S-cp-ó sU-\n-kn-\v ^pSv-t_mÄ a-Õ-cw I-gn-ª-tXm-sS B-cm-[-IÀ K-Wy-am-bn hÀ-[n-s¨-óm-Wv kq-N\.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category